BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witek Jolanta
Tytuł
Funkcjonowanie gospodarstw domowych osób pracujących na własny rachunek : praca - zasoby - konsumpcja
Functioning of Households of the Self-Employed Work Resources Consumption
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2007, nr 646, 421 s., tab., wykr., bibliogr. 388 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Konsumpcja gospodarstw domowych, Struktura dochodów i wydatków gospodarstw domowych, Samozatrudnienie, Zasoby materialne
Households, Consumption in household, Structure of income and expenditure of households, Self-employment, Tangible assets
Uwagi
summ.
Abstrakt
Zamiarem autorki jest pokazanie, jak wskazana grupa społeczna zmienia strategie swego funkcjonowania i miejsce w społeczeństwie w wyniku podjęcia decyzji o pracy na własny rachunek (a tym samym na własne ryzyko). (...) Poruszono aspekty teoretyczno-badawcze, uwzględniające zróżnicowanie w definiowaniu istoty gospodarstw domowych. Zwrócono uwagę na nowy jakościowo etap rozwoju gospodarstw domowych , w jaki wkroczyły w XX wieku, głównie ze względu na inny charakter relacji gospodarstwo domowe - praca. Wydzielone przez GUS gospodarstwa domowe porównano pod względem ich sytuacji dochodowej, struktury wydatków na główne agregaty potrzeb, wyposażenia w dobra trwałe oraz poziomu spożycia żywności. (...) Przedstawiono rolę własności prywatnej w kształtowaniu rynku pracy i oddziaływaniu na zmianę struktury społecznej. Wskazując na motywy podejmowania pracy na własny rachunek, dązono do zidentyfikowania zaangażowania w prowadzenie firmy i pokazania, jak praca we własnej firmie zmienia warunki życia i funkcjonowania gospodarstwa domowego. Przedstawiono wymierne efekty, jakie osiągnęły gospodarstwa z pracy na własny rachunek.(fragment tekstu)

The monograph - consisting of six chapters - presents, as follows, the research hypothesis, reason, goal and scope of research, and then the role of households from the point of view of their functioning in the economic sphere as well as resources, incomes and expenses of the primary social-economical groups of households. The third chapter presents the role of private property in shaping the labor market and affecting the changes in the social structure, including the motives of self-employment, the extent of involvement in running companies as well as the effects of working in one's own company on changing life conditions and functioning of a household. As the result of conducting business activity, part of the society has transformed from employees-consumers into a group, which had to divide their incomes on their own between consumption expenses and the expenditures on the development of their enterprises. This discriminates them from the rest of urban households and creates both new consumption patterns, and above all - new patterns in the field of conducting a business activity. As the result, these households have become not only a discriminant, but even a guarantor of the transformation's success. The following chapters of the thesis discuss the resources and consumption of households of the self-employed in comparison with households of employees. The comparison of social-economical groups of households in the respect of equipment with permanent goods and incomes, as well as the size and structure of expenses, including the food consumption levels, has shown that the households of persons working on their own accounts are in a more beneficial situation - despite the significant variation within this group of households. In spite of the fact that a portion of the households working on their own accounts achieves incomes below the social minimum, this percentage is significantly lower than in the remaining groups of households. A detailed analysis of individual data results' from research of households' budgets conducted by GUS (Central Statistical Office) has confirmed the great effectiveness of functioning of households of the self-employed (depending on the demographic and social-economic characteristics of these households), placing this group highest in the hierarchy in terms of the possessed resources and realized consumption. The material resources and incomes of these households not only create the current life level, but also give greater possibilities of using the education system, health protection, culture and art, recreation, etc. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa 2005.
 2. Adorno T., Horkheimer M.: Filozofia oświecenia. IFiS PAN, Warszawa 1994.
 3. Altkorn J.: Uwarunkowania rozwoju marketingu w Polsce. "Zarządzanie i Marketing", Prace Naukowe Wydziału Zarządzania AE w Krakowie. Kraków 1998.
 4. Andrzejewski A.: Polityka mieszkaniowa. PWE, Warszawa 1987.
 5. Angell R.: The Family Encounters the Depression. Scribner 1936.
 6. Arnott D.: Corporate Cults: the Insidious Lure of the all - Consuming Organization. AMACOM, New York 2000.
 7. Attias-Donfus C: Les solidarities entre generations. Nathan, Paris 1995.
 8. Auleytner J., Głąbicka K.: Polityka społeczna pomiędzy opiekuńczością a pomocniczością. Warszawa 2000.
 9. Aulin A.: Foundations of Economic Development. Springer-Verlag, Berlin 1992.
 10. Autoportret: obraz środowiska społecznego Polaków w latach '88 i '98. Raport nr 131. CBOS, Warszawa 1998.
 11. Badania budżetu czasu ludności w latach 1976, 1984, 1996. GUS, Warszawa.
 12. Balcerowicz L.: Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku. Wyd. Znak, Kraków 1995.
 13. Balcerzak-Paradowska B.: Wpływ bezrobocia na funkcjonowanie rodziny. "Finanse, Bankowość, Ubezpieczenia" 2001, nr 4.
 14. Balcerzak-Paradowska B., Szymborski J.: Założenia polityki ludnościowej w Polsce. Cz. II. Sytuacja demograficzna Polski i założenia polityki ludnościowej w Polsce. Raport 2004. Warszawa 2006.
 15. Barański K.: Bezrobocie strukturalne na lokalnych rynkach pracy w województwie zachodniopomorskim. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 16. Bartlema J., Vossen A.: Reflection Household Modeling. W: Modelling Household Formation and Dissolution. Red. N. Keilman, A. Kuijsten, A. Vossen. Clarendon Press, Oxford 1988.
 17. Bauman Z.: Individualized Society. Polity, Cambridge 2004.
 18. Baumol J.W.: Enterpreneurship:Productive, Unproductive and Destructive. "Journal of Political Economy" 1990, Vol. 98.
 19. Bąk M., Grabowski M., Kulawczuk P., Nowicki M., Wargacki M., Wojnicka E.: Male i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny. Warszawa 2001.
 20. Becker G.S.: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. PWN, Warszawa 1990. Becker G.S.: Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. The University of Chicago Press, Chicago-London 1993.
 21. Begg D., Fischer S., Dornsbuch R.: Ekonomia. Mikroekonomia. PWE, Warszawa 1996.
 22. Beksiak J.: O restauracji kapitalizmu w Polsce. Roczniki Analiz Ekonomicznych SGH. Warszawa 1997.
 23. Benacek V.: Small Businesses and Private Entreprenuership During Transition: the Case of Czech Republic. " Working Paper Series" 1994, No 53.
 24. Berger B.: Współczesna kultura przedsiębiorczości. W: Kultura przedsiębiorczości. Red. B. Berger. Oficyna Literatów "Rój", Warszawa 1994.
 25. Beskid L.: Konsumpcja w rodzinach pracowniczych. PWE, Warszawa 1977.
 26. Beskid L.: Motywacyjna funkcja konsumpcji. "Gospodarka Planowa" 1980, nr 6.
 27. Beskid L.: O materialnym rozwarstwieniu społeczeństwa polskiego. W: Jak żyją Polacy. Red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rycharda. IFiS PAN, Warszawa 2000.
 28. Bielawska A.: Samofinansowanie jako instrument finansowania przedsiębiorstw. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 7.
 29. Bielawska A.: Znaczenie małych firm dla rozwoju gospodarczego. "Ekonomista" 1992, nr 3.
 30. Bławat F.: Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2003. Bogactwo i ludzie bogaci w opiniach Polaków. Komunikat z badań. CBOS, Warszawa 2004.
 31. Bombol M., Dąbrowska A.: Czas wolny. Konsument. Rynek. Marketing. Wyd. K.E. Liber, Warszawa 2003.
 32. Bourdieu P.: Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Routledge & Kegan Paul, London 1985.
 33. Budżet czasu ludności I VI2003-31 V 2004. GUS, Departament Statystyki Społecznej, Warszawa 2005.
 34. Burlita A.: Zachowania konsumentów w czasie wolnym i ich uwarunkowania na przykładzie konsumentów klasy średniej regionu zachodniopomorskiego. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 35. Burlita A., Witek J.: Kreowanie kapitału ludzkiego w środowisku właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. W: Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku. Red. J. Karwowski. Szczecin 2005.
 36. Burlita A., Witek J.: Pauperyzacja polskiego społeczeństwa, a chęć i możliwości uczestnictwa w kulturze. III międzynarodowy kongres. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2003.
 37. Bywalec Cz.: Nowe zjawiska i tendencje w konsumpcji społeczeństw wysoko rozwiniętych. "Ekonomista" 2001, nr 3.
 38. Bywalec Cz.: Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. "Zarządzanie i Marketing", Prace Naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków 1998.
 39. Bywalec Cz.: Społeczne aspekty transformacji gospodarczej w Europie Środkowo--Wschodniej. Wyd. AE, Kraków 1998.
 40. Bywalec Cz.: Wzrost konsumpcji usług, czyli proces serwicyzacji konsumpcji w Polsce. "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 2.
 41. Bywalec Cz., Rudnicki L.: Konsumpcja. PWE, Warszawa 2002.
 42. Bywalec Cz., Rudnicki L.: Podstawy ekonomiki konsumpcji. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1999.
 43. Campbell J.L., Pedersen O.K.: The Evolutionary Nature of Revolutionary Change in Postcommunist Europe. W: Legacies of Change. Transformations of Post-communist Economies. Aldine de Gruyter, New York 1996.
 44. Caplovitz D.: Makking Ends Meet: How Families Cope with Inflation and Recession. "Family and Consumer Sciences Research Journal" 1997, September 1, 26 (1).
 45. Carley M., Spapens P.: Dzielenie się światem. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa-Białystok 2000.
 46. Castells M.: High Technology, Economic Restructuring, and the Urban - Regional Process in the United States. W: High Technology, Space and Society. Red. M. Castells. SAGE, Beverly Hills 1985.
 47. Castells M.: The Rise of the Network Society. Blackwell 2000.
 48. Chmielewska B.: Nierówności społeczne w sferze wyżywienia. Studia i Monografie nr 106. IERiGŻ, Warszawa 2001.
 49. Chmielewska B.: Wybrane problemy zróżnicowania konsumpcji w gospodarstwach domowych. IERiGŻ, Warszawa 2003. Cieloch G., Kuczyński J., Rogoziński K.: Czas wolny czasem konsumpcji. PWE, Warszawa 1992.
 50. Cook G.: Health and Social Inequities. "Social Science and Medicine" 1990, nr 31.
 51. Curran J., Blackburn R.: Path of Enterprise. The Future of Small Business. Routledge, London 1991.
 52. Czarnocińska J., Babicz-Zielińska E., Wądołowska L., Przysławski J., Schlegel-Zawadz- ka M.: Czynniki wyboru żywności a modyfikacje w odżywianiu. Badania POFPRES. W: Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku. Red. A. Brzozowska, K. Gutkowska. Wyd. SGGW, Warszawa 2004.
 53. Czternasty W.: Małe przedsiębiorstwa w Polsce na tle przeobrażeń systemowych (1944- 1991). Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 54. Davidsson P., Lindmark L., Olofsson Ch.: SMEs and Job Creation During a Recession and Recovery. W: Entreprenuership, Small and Medium- sized Enterprises and Macroeconomy. Acs, Cambridge University Press, Cambridge 1999.
 55. Dawne i nowe problemy społeczne. Szkice do obrazu społeczeństwa polskiego u progu XXI stulecia. Red. A. Kojder. Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, Warszawa 2002.
 56. Dąbrowska A.: Konsumpcja usług w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych. IRWiK, Warszawa 2000.
 57. Decyzje konsumentów i ich determinanty. Red. E. Kieżel. Katowice 2001.
 58. Definicje podstawowych pojęć z zakresu demografii. Zeszyty Metodyczne z. 32. GUS, Warszawa 1979.
 59. Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapiński, T. Panek. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2005.
 60. Dietl J.: Rozwój przedsiębiorczości przez edukację. W: Handel i marketing. Red. M. Sławińska. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 61. Dolar D., Kraay A.: Growth is Good for the Poor. Development Research Group. World Bank, June 2001.
 62. Domański H.: Główne kierunki zmian w strukturze społecznej. W: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Red. M. Marody. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 63. Domański H.: Mobilność i hierarchie stratyfikacyjne. W: Elementy nowego ładu. Red. H. Domański, A. Rychard. IFiS PAN, Warszawa 1997.
 64. Domański H.: Polska klasa średnia. Wrocław 2002.
 65. Domański H.: Społeczeństwo klasy średniej. IFiS PAN, Warszawa 1994.
 66. Domański H.: Wzrost merytokracji i nierówności szans. W: Jak żyją Polacy. Red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard. IFiS PAN, Warszawa 2000.
 67. Domański H.: Zamiast zakończenia kilka uwag na temat klasy średniej jako wzoru do naśladowania. W: Jak żyją Polacy. Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2000.
 68. Domański R.: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. PWN, Warszawa 1993.
 69. Domański T.: Uwarunkowania tworzenia małych przedsiębiorstw. Wyd. UL, Łódź 1992.
 70. Domecka M: Projekt badawczy "Środowisko biznesu na Śląsku". Uniwersytet Wrocławski, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Wrocław 2004.
 71. Douglas M, Isherwood B.: The World of Goods. Routledge, London 1996.
 72. Doyal L., Gugh I.: A Theory of Human Need. The Guilford Press, New York 1991.
 73. Drucker P.F.: Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa 1992.
 74. Drucker P.F.: Myśli przewodnie Druckera. Wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2001.
 75. Duesenberry J.S.: Income Savings and the Theory of Consumer Behaviour. Harvard University Press, Cambridge 1952.
 76. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce. Red. M. Kłodziński, A. Rosner. SGGW, Warszawa 1997.
 77. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Red. E. Kryńska. IPiSS, Warszawa 2003.
 78. Elementarne zagadnienia ekonomii. Red. R. Milewski. PWN, Warszawa 1997.
 79. Elementy nowego ładu. Red. H. Domański, A. Rychard. IFiS PAN, Warszawa 1997.
 80. Elity ekonomiczne. Konsumpcja. Rynek. Marketing. Red. T. Słaby. SGH, Warszawa 2005.
 81. Filipowicz L.: Amerykańska ekonomia podaży. Poltext, Warszawa 1992.
 82. Frankfort-Nochmias C, Nochmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych. Wyd. Zysk & S-ka, Poznań 2001.
 83. Frankowska M., Witek J.: Wiejskie gospodarstwa domowe w województwie zachodniopomorskim. Wybrane aspekty warunków życia. Szanse aktywizacji. W: Możliwości aktywizacji wiejskich obszarów problemowych w województwie zachodniopomorskim. IRWiR PAN, AR Szczecin, Warszawa 2003.
 84. Frarik-Stromborg M, Tender N.J., Noble W.S. i in.: Determinants of Health-Promoting, Lifestyle in Ambulatory Kancer Patients. "Social Science and Medicine" 1990, nr31.
 85. Frąckiewicz-Wronka A.: Polityka ochrony zdrowia. W: Polityka społeczna, wybrane zagadnienia. Red. L. Frąckiewicz. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994.
 86. Friedman M.: Kapitalizm i wolność. Centrum im. A. Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 1993.
 87. Fritsch M.: New Firms and Regional Employment Change. "Smali Business Economics" 1997, No 9.
 88. Gajewski S.: Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Wyd. UŁ, Łódź 1997.
 89. Galbraith J.K.: Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. PWE, Warszawa 1992.
 90. Galbraith J.K.: Istota masowego ubóstwa. Warszawa 1987.
 91. Garbarski L., Kłosiewicz U., Nowacki R. i in.: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 1999.
 92. Gardawski J.: Powracająca klasa. Sektor prywatny w III Rzeczpospolitej. IFiS PAN, Warszawa 2001.
 93. Gasińska M.: Ochrona zdrowia i ubezpieczenie zdrowotne. W: Polityka społeczna. Red. A. Kurzynowski. SGH, Warszawa 2003.
 94. Gershuny J.: Lifestyle, Innovation and the Future of Work. "International Journal of Development Banking" 1988, January.
 95. Gilder G.: Bogactwo i ubóstwo. Wyd. Zysk i S-ka, Warszawa 2001.
 96. Gilder G.: Wealth and Powerty. New York 1981.
 97. Golinowska S. i in.: Dekada polskiej polityki społecznej. Od przełomu do końca wieku. IPiSS, Warszawa 2000.
 98. Golinowska S.: Przeciwdziałanie ubóstwu. Bieda w świecie, w Europie i w Polsce. Miary i tendencje. Instytut Lecha Wałęsy, Warszawa 1999.
 99. Gorynia M., Mroczkowski T., Wermus M.: Kształtowanie wielkości zatrudnienia w transformowanej gospodarce. "Ekonomista" 2001, nr 6.
 100. Goszczyńska M.: Poczucie jakości życia u bezrobotnych. "Polityka Społeczna" 1996, nr 1.
 101. Górecki B.: Ekonomika gospodarstwa domowego. Zarys problemów. IHWiU, Warszawa 1978.
 102. Górecki B.: Problemy integracji badań społecznych. "Wiadomości Statystyczne" 1998, nr 9.
 103. Górnik M., Zaleski Z.: Własność i posiadanie. W: Psychologia ekonomiczna. Red. T. Tyszka. Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 104. Graniewska D.: Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej. IPiSS, Warszawa 1999.
 105. Grotowska-Leder J.: Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass. Lódź 2002.
 106. Gruszecki T.: Przedsiębiorca w teorii ekonomii. CEDOR, Warszawa 1994.
 107. Gualerzi D.: Consumption and Growth Recovery and Structural Change in the US Economy. Edward Elgar Publishing, Inc., Cheltenham, Northampton Mass., USA 2001.
 108. Gucwa-Leśny E.: Specyfika postrzegania zmian sytuacji ekonomicznej przez kobiety i mężczyzn. W: Partnerstwo w rodzinie i na rzecz rodziny. Raport IPiSS nr 13. Warszawa 1997.
 109. Gutkowska K.: Diagnoza funkcjonowania wiejskich gospodarstw domowych na przełomie wieków. SGGW, Warszawa 2003.
 110. Gutkowska K.: Rodzinne gospodarstwa domowe na wsi w warunkach gospodarki rynkowej. SGGW, Warszawa 1997.
 111. Gutkowska K., Ozimek I., Laskowski W.: Uwarunkowania konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych. Wyd. SGGW, Warszawa 2001.
 112. Hagenaars A., de Vos K., Zaidi M.A.: Patterns of Poverty in Europe. W: S.P. Jenkins, A. Kapteyn, B.M.S. Van Praag: The Distribution of Welfare and Houshold Production. Cambridge 1998.
 113. Hamilton B.H.: Does Entrepreneur-Ship Pay? An Empirical Analysis of the Returns to Self-Employment. "Journal of Political Economy" 2000, Vol. 108.
 114. Handel i marketing. Red. M. Sławińska. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 115. Haus B.: Ryzyko i przedsiębiorczość małego przedsiębiorstwa. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1030. Warszawa 2004.
 116. Heide H., Scholten H.: Application of Household Models in Regional Planning. W: Modelling Household Formation and Dissolution. Red. N. Keilman, A. Kuijsten, A. Vossen. Clarendon Press, Oxford 1988.
 117. Herbat I.: Mieszkalnictwo, a rozwój społeczny. W: Polska '96. Habitat a rozwój społeczny. UNDP, Warszawa 1996.
 118. Hisrich R.D., Peters M.P.: Entrepreneurship. Staring, Developing and Managing a New Enterprise. Irwing, Boston 1992.
 119. Hodoly A.: George Katona i jego psychologia gospodarcza. "Ekonomista" 1963, nr 1.
 120. Hodoly A.: Gospodarstwo domowe i jego rola spoleczno-ekonomiczna. Ki W, Warszawa 1971.
 121. Income Distribution and Poverty in Selected OECD Countries. "OECD Economic Outlook" 1997, nr62.
 122. Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Red. W. Janasz. Difin, Warszawa 2004.
 123. Jak pracują Polacy? Raport nr 172. CBOS, Warszawa 1998.
 124. Jak żyją Polacy. Red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rycharda. IFiS PAN, Warszawa 2000.
 125. Jakość życia mieszkańców regionu zachodniopomorskiego. Raport z badań. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003. Maszynopis powielony.
 126. Jakość życia w regionie. Red. J. Karwowski. US, PAN, Szczecin 2003.
 127. Janasz W.: Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań działalności gospodarczej. W: Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Red. W. Janasz. Difin, Warszawa 2004.
 128. Janiszewski L.: Zawód i rodzina - dwa istotne elementy struktury społecznej. W: Rodzina a struktura społeczna. Red. Z. Tyszka. Pomorze, Bydgoszcz 1984.
 129. Janoś-Kresło M.: Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarczy. W: Gospodarstwo domowe jako składnik ogólnospołecznych procesów gospodarowania (wybrane problemy). Red. Z. Zielińska. SGPiS, Warszawa 1989.
 130. Jasiecki K: Elita biznesu w Polsce. IFiS PAN, Warszawa 2002.
 131. Jasiecki K., Wesołowski W.: Formowanie się klas przedsiębiorców. Warszawa 1995. Maszynopis powielony.
 132. Jastrzębska-Smolaga H.: W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse. PWN, Warszawa 2000.
 133. Jeżewska-Zychowicz M.: Zachowania żywieniowe konsumentów a proces edukacji żywieniowej. SGGW, Warszawa 2000.
 134. Jorgensen N.: Work, Leisure and Economic Life. Hodder & Stoughton, London 2000. Jung B.: Kapitalizm postmodernistyczny. "Ekonomista" 1997, nr 5-6.
 135. Kabaj M.: Reforma systemu edukacji. Projekt nowego systemu koordynacji edukacji zawodowej i rynku. W: Reforma kształcenia zawodowego w Polsce. Doświadczenia ostatnich ośmiu lat. Materiały konferencyjne. Warszawa 1997.
 136. Kabaj M: Rozwój i wykorzystanie zasobów. W: Gospodarka oparta na wiedzy. KBN, Warszawa 2001.
 137. Kabaj M.: Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej i w Polsce. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
 138. Kamińska M.: Co dziesiąty Polak pracuje na czarno, www.polska.pl z 13.10.2005.
 139. Kamińska M.: Małe firmy według GUS, www.polska.pl.
 140. Karcz K., Kędzior Z.: Postawy konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych (poziom etnocentryzmu i wpływ efektu kraju pochodzenia). Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1999.
 141. Kasprzyk B.: Zróżnicowanie nierówności rozkładu dochodów grup społeczno-ekonomicznych. "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 2.
 142. Keane M., Prasad P.: Consumption, Income Inequality in Poland During the Economic Transition. IMF Working Paper 1999.
 143. Kędzierska A.: Organizacja pracy w gospodarstwie domowym. "Gospodarstwo Domowe" z. 1. SGGW-AR, Warszawa 1982.
 144. Kędzior Z.: Diagnoza i przewidywania zachowań gospodarstw domowych w warunkach transformacji gospodarczej. W: Zachowania podmiotów rynkowych. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1999.
 145. Kędzior Z.: Gospodarstwo domowe - podmiot gospodarujący. IRWiK, Warszawa 1992.
 146. Kędzior Z.: Zakres samoobsługowej formy zaspokajania potrzeb w gospodarstwach domowych w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. "Handel Wewnętrzny" 1992, nr 3.
 147. Kędzior Z., Karcz K: Modele zachowań gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (lata 2000-2010). Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1998.
 148. Kilby P.: Entrepreneurship and Economic Development. Free Press, New York 1971.
 149. Klimczak B.: Instytucje publiczne i prywatne w procesie transformacji polskiej gospodarki. W: Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej. Red. A. Noga. PTE, Warszawa 2004.
 150. Kochanowicz J.: Dwoista konsolidacja. Transformacja ekonomiczna i zmiana instytucjonalna. "Ekonomista" 2000, nr 3.
 151. Kohn M.L., Schooler C: Praca a osobowość. Studium współzależności. Warszawa 1986.
 152. Konsument, przedsiębiorstwo, rynek. Red. Z. Kędzior. Wyd. AE, Katowice 1996.
 153. Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Red. K. Gutkowska, L. Narojek. SGGW, Warszawa 2005.
 154. Kopycińska D.: Praca jako wartość dla jednostki w polskim kryzysie. "Ekonomista" 1990, nr 6.
 155. Kordos J., Ochocki A.: Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce. "Wiadomości Statystyczne" 1993, nr 1.
 156. Kosicka M.: Poziom zaspokojenia potrzeb żywnościowych a zmiany w spożyciu żywności. "Handel Wewnętrzny" 2002, numer specjalny w październiku.
 157. Kot S.M.: Metodologiczne dylematy pomiaru nierówności i dobrobytu. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki. Red. M.G. Woźniak. Rzeszów 2003.
 158. Kotler Ph., Dubois B.: Marketing Management. Publiunion Edition, Paris 1992.
 159. Kowrygo B.: Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferą żywności w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa 2000.
 160. Kózek W.: Praca w perspektywie XXI wieku. W: Społeczno-polityczne uwarunkowania systemu gospodarczego. Raport nr 49. IRiSS, Warszawa 1997.
 161. Kózek W.: Praca w warunkach zmian rynkowych. Warszawa 1994.
 162. Kramer J.: Konsumpcja. Prawidłowości, struktura, przyszłość. PWE, Warszawa 1993.
 163. Kramer J.: Konsumpcja w gospodarce rynkowej. PWE, Warszawa 1997.
 164. Kramer J.: Obiektywne i subiektywne uwarunkowania zachowań konsumenta w wybranych krajach Europy. W: Konsument i przedsiębiorstwo w przestrzeni europejskiej. Etnocentryzm czy globalizacja? Wyd. AE w Katowicach, Katowice 1999.
 165. Kramer J.: Zmiany struktury konsumpcji w warunkach transformacji (na podstawie badania budżetów rodzinnych). W: Konsument, przedsiębiorstwo, rynek. Red. Z. Kędzior. Wyd. AE, Katowice 1996.
 166. Krasiński Z., Piasny J., Szulce H.: Ekonomika konsumpcji. PWE, Warszawa 1984.
 167. Krzyminiewska G.: Miejsce pracy w mentalności społeczeństwa polskiego. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1996, z. 3.
 168. Kucharska-Ciesielska M.: Gospodarstwa domowe i rodziny. "Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 1.
 169. Kudrycka I.: Perspektywy wzrostu konsumpcji i zmian jej struktury w Polsce. "Gospodarka Narodowa" 1996, nr 10.
 170. Kudrycka I., Radziukiewicz M.: Zmiany rozkładu dochodów w okresie transformacji. "Wiadomości Statystyczne" 2000, nr 4.
 171. Kultura przedsiębiorczości. Red. B. Berger. Oficyna Literatów "Rój", Warszawa 1994.
 172. Kusińska A.: Badania typologii i segmentacji rynku jako przesłanka polityki handlowej. W: Polityka handlowa w warunkach transformacji. Red. M. Strużycki. Departament Polityki Handlowej i Konsumenckiej Ministerstwa Przemysłu i Handlu, IRWiK, Warszawa 1994.
 173. Kusińska A.: Segmentacja rynku i typologia konsumentów w latach dziewięćdziesiątych. IRWiK, Warszawa 2000.
 174. Kuśmierczyk K, Piskiewicz L.: Polskie gospodarstwa domowe w okresie transformacji. IRWiK, Warszawa 2000.
 175. Kwaśnicki W.: Ekonomia ewolucyjna - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości społeczno-gospodarczej. W: Czy ekonomia nadąża z wyjaśnieniem rzeczywistości? Red. A. Wojtyna. Referat wygłoszony na VII Kongresie Ekonomistów Polskich. Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
 176. Kwiatkowski E.: Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej - podstawowe tendencje i skutki spoleczno-ekonomiczne. Acta Universitatis Lodzien-sis, Folia Oeconomica nr 138. Łódź 1996.
 177. Kwiatkowski E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2002.
 178. Lagasse R., Humblet P.C., Lenaerts A. i in.: Health and Social Inequities in Belgium. "Social Science and Medicine" 1990, nr 31. Lange
 179. O.: Ekonomia polityczna. Warszawa 1966.
 180. Levitt T.: The Industralization of Services. "Harvard Business Review" 1976, Vol. 54.
 181. Lipka A.: Indywidualne koszty bezrobocia - próba klasyfikacji. "Polityka Społeczna" 1992, nr 3.
 182. Lisowska E.: Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. SGH, Warszawa 2001.
 183. Luszniewicz A.: Statystyka poziomu życia ludności. PWE, Warszawa 1972.
 184. Łuczka T.: Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa-Poznań 2001.
 185. Łukaszewicz P.: Wartości i styl życia po amerykańsku. "Kultura i Społeczeństwo" 1987, nr 3.
 186. Łustacz E.: Potrzeba jako kategoria ogólna. "Człowiek i Światopogląd" 1975, t. 123.
 187. Maciejewski: Poziom zamożności polskich gospodarstw domowych. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy 2003.
 188. Macko A., Tyszka T.: Jacy są i jak są postrzegani przedsiębiorcy. "MBA" 2006, nr 1
 189. . Małe firmy w województwie szczecińskim. Red. J. Hozer. Wyd. Naukowe US, Szczecin 1994.
 190. Marczuk B.: Młodzi a już emeryci. "Gazeta Prawna" 2003, nr 163 (1019).
 191. Marody M.: Trzy Polski - instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych. W: Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002.
 192. Maslow A.: Motywacja i osobowość. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990.
 193. Maslow A.H.: Teoria hierarchii potrzeb. W: Problemy osobowości i motywacji w psychologii amerykańskiej. Wybór i oprać. J. Reykowski. Warszawa 1964.
 194. Matur V.K.: Human Capital - Based Strategy for Regional Economics Development. "Economic Development Quarterly" 1999, No 3.
 195. Mazurek-Łopacińska K.: Podstawy rozwoju marketingu zorientowanego na klienta. W: Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno--metodyczne. Kierunki badań. Red. L. Żabiński. Katowice 1999.
 196. Mazurek-Łopacińska K: Polscy konsumenci w drodze do Unii Europejskiej. W: Zachowania podmiotów rynkowych Polsce a proces integracji europejskiej. CBiE AE, Katowice 2001.
 197. Merton R.K.: Social Theory and Social Strukturę. The Free Press, New York 1968.
 198. Metodologia pomiaru jakości życia. Red. W. Ostasiewicz. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 199. Metodyka badania budżetów gospodarstw domowych. GUS, Warszawa 1999.
 200. Mieszkanie i domowe dobra trwale w konsumpcji rodzin miejskich. Red. J. Wątorski. Wrocław 1987.
 201. Między rynkiem a etatem. Red. M. Marody. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 202. Mikroekonomia. Red. Z. Dach. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002.
 203. Mikuta B.: Wycena wartości pracy domowej na wsi. ZN nr 1. SGGW, Warszawa 1998.
 204. Mikuta B.: Zmiany w nakładach czasu na prace domowe w polskich gospodarstwach domowych. W: Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z UE. Red. K. Gutkowska, I. Ozimek. SGGW, Warszawa 1999.
 205. Miller D.C., Form W.H.: Industrial Sociology. New York 1951.
 206. Mitchel A.: The Nine American Lifestyle. Who We Are and Where We Are Going. New York 1983.
 207. Mokrzycki E.: Dziedzictwo realnego socjalizmu, interesy grupowe i poszukiwanie nowej utopii. "Kultura i Społeczeństwo" 1991, nr 1.
 208. Morawski B.: Identyfikacje postaw wobec pracy. "Przegląd Socjologiczny" 1980, t. XXXII/2.
 209. Moszkowicz K.: Procesy innowacyjne w polskim przemyśle. Wyd. AE, Wrocław 2001.
 210. Moszkowicz K.: Rola państwa we wspieraniu innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. W: Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw -wyzwania współczesności. Red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 211. Mróz B.: Nieformalne mechanizmy kształtowania się elit ekonomicznych w procesie transformacji systemowej (na przykładzie Polski). W: Elity ekonomiczne - konsumpcja, rynek, marketing. Red. T. Słaby. Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 212. Mruk H.: Gospodarstwa domowe wysoko zamożne na tle poziomu i rozkładu dochodów. Wyd. AE, Poznań 1984.
 213. Nadzieja rynku pracy. Male i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce. Red. J. Klich. ISP, Warszawa 2000.
 214. Nasiłowski M.: System rynkowy - podstawy mikro- i makroekonomii. Key Text, Warszawa 1996.
 215. Nawojczyk M.: Socjalistyczni inżynierowie w drodze do menedżeryzmu. Toruń 1996.
 216. Nieciuński W.: Kwestia mieszkaniowa. W: Materiały do studiowania. Red. A. Raj-kiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski. Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1998.
 217. Niemczyk A.: Zróżnicowanie konsumpcji w zależności od wysokości dochodów. "Wiadomości Statystyczne" 1999, nr 6.
 218. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki. Red. M.G. Woźniak. Rzeszów 2003.
 219. Niewadzi Cz.: Małe przedsiębiorstwo przemysłowe w gospodarce narodowej. PWG, Warszawa 1958.
 220. Niewadzi Cz.: O ekonomicznych, politycznych i ideologicznych uwarunkowaniach rozwoju sektora usług i drobnej wytwórczości. "Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego" 1984, z. 4.
 221. Niewadzi Cz.: Sektor usług w kapitalizmie. PWN, Warszawa 1982.
 222. Nowa rzeczywistość. Oceny i opinie 1989-1999. Red. K. Zagórski, M. Straszewski. Wyd. Akademickie Dialog, Warszawa 2000.
 223. Nowak S.: Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa 1985.
 224. O'Driscoll G.P., Holmes K.R., O'Grady M.A.: The 2002 Index of Economic Freedom. Heritage Foundation. "The Wall Street Journal" 2002.
 225. Ocena własnych możliwości na rynku pracy oraz atrakcyjność prywatnych i państwowych pracodawców. Raport nr 4. CBOS, Warszawa 1998.
 226. OECD Database on Full-Time/F'art-Time Employment. Annual Labour Force Statitics: 1984-2004. OECD, Paris 2005.
 227. OECD Employment Outlook. OECD, Paris 2005.
 228. Ogier G.: Geniusze i spekulanci. Jak rodził się kapitalizm. PIW, Warszawa 1993.
 229. Olechnicki K., Załęcki P.: Słownik socjologiczny. Graffiti BC, Toruń 2002.
 230. Olszewski M.: Kondycja małych i średnich przedsiębiorstw u progu 2003 r. Raport z badań. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Warszawa 2003.
 231. Orientacje marketingowe podmiotów gospodarczych. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Kierunki badań. Red. L. Żabiński. Katowice 1999.
 232. Ossowski S.: Struktura społeczna w społecznej świadomości. Wrocław 1961.
 233. Ostrowska A.: Styl życia a zdrowie. "Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna" 1997, nr 10-11.
 234. Ostrowski M.: Nie ma wolności bez własności. Rozmowa z Richardem Pipesem. "Polityka" 2000, nr 30.
 235. Otta W.J.: Teoria przedsiębiorstwa, a przejście do gospodarki rynkowej. Aspekty metodologiczne. "Ekonomista" 1996, nr 1.
 236. Overcoming Human Poverty. United Nations Development Programme, Humane Development Report, New York 1999 i kolejne lata.
 237. Padowicz W.: Rosnące bezrobocie i kryzys zatrudnienie w Polsce. "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 1.
 238. Palska H.: Styl życia. Stan badań i nowe potrzeby badawcze. W: Homo eligens. Księga Jubileuszowa prof. Andrzeja Sicińskiego. IFiS PAN, Warszawa 2000.
 239. Panek T., Podgórski J., Szulc A.: Ubóstwo: teoria i praktyka pomiaru. SGH, Warszawa 1999.^ Papuzińska J.: Przedsiębiorca w literaturze, czyli sukces potępiony, http://ekonomia.interklasa.pl/?art=291473.
 240. Payne A.: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996. Pearsall P.: Toksyczny sukces. Jak przestać zmagać się z życiem, a zacząć się nim cieszyć. Dom Wyd. Rebis, Poznań 2003.
 241. Pennac S.: La place des familles a quatre generations en France. "Population" 1996, nr 1.
 242. Piasecki B.: Przedsiębiorczość i mała firma; teoria i praktyka. Wyd. UL, Łódź 1998.
 243. Piasecki B., Rogut A., Stawasz E., Smallbone D., Johnson S.: Warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Warszawa 1998.
 244. Piazza-Georgi B.: The Role of Human and Social Capital in Growth: Extending our Understanding. "Cambridge Journal of Economics" 2002, No 26.
 245. Pietrasiński Z.: Podstawy psychologii pracy. Warszawa 1974.
 246. Pinson Ch., Jolibert A.: Zachowania konsumenta - przegląd aktualnych koncepcji i zagadnień. W: Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn. PWN, Warszawa 2001.
 247. Piotrowski J.: Praca zawodowa kobiety a rodzina. Warszawa 1963.
 248. Podolec B., Wodniak M, Zając K.: Zróżnicowanie struktury dochodów i wydatków w wyróżnionych grupach gospodarstw domowych. W: Nierówności społeczne, a wzrost gospodarczy. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003.
 249. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Red. M. Strużycki. SGH, Warszawa 1998.
 250. Polityka handlowa w warunkach transformacji. Red. M. Strużycki. Departament Polityki Handlowej i Konsumenckiej Ministerstwa Przemysłu i Handlu, IRWiK, Warszawa 1994.
 251. Polityka społeczna, wybrane zagadnienia. Red. L. Frąckiewicz. Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994.
 252. Polityka społeczna. Red. A. Kurzynowski. SGH, Warszawa 2003.
 253. Polska bieda. Kryteria. Oceny. Przeciwdziałanie. Red. S. Golinowska. IPiSS, Warszawa 1996.
 254. Polski konsument i przedsiębiorstwo na jednolitym europejskim rynku. Red. J. Karwowski. Szczecin 2005.
 255. Polskie gospodarstwa domowe w perspektywie integracji z UE. Red. K. Gutkowska, I. Ozimek. SGGW, Warszawa 1999.
 256. Polskie gospodarstwo domowe. Życie codzienne w kryzysie. Red. T. Pałaszewska--Reindl. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
 257. Pomian G., Strzeszewski M.: Postawy wobec pracy i zakładu pracy. Warszawa 1969.
 258. Poverty, Children and Policy. Responses for a Brighter Future, Regional Monitoring. Report. ICDC UNICEF, Florence 1995.
 259. Praca a obowiązki rodzinne w 2005 roku. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2006.
 260. Praca i uczciwość. Red. A. Pawełczyńska. Warszawa 1992.
 261. Pracowici, ale niedoświadczeni. "Rzeczpospolita" z 26.02.2003.
 262. Preisendorfer P., Voss T.: Organizational Morality of Small Firm: the Effects of Entrepreneurial Age and Human Capital. "Organizational Studies" 1990, nr 11..
 263. Prognoza demograficzna na lata 2003-2090. Informacje i Opracowania. GUS, Warszawa 2004.
 264. Programy Praca, życie a efektywność firm. Red. S. Borkowska. IPiSS, Warszawa 2004.
 265. Pronovost G.: Gdy praca stanie się czasem wolnym. "Rzeczpospolita" z 2.11.2000.
 266. Przedsiębiorczość i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw - wyzwania współczesności. Red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 267. Przybylska L.: Problemy związane z pomiarem jakości pracy. "Wiadomości Statystyczne" 2002, nr 9.
 268. Raczyński M.: Pogoń za rentą a transformacja systemowa w Polsce. "Ekonomista" 1998, nr 2-3.
 269. Rapacki R.: Kultura przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji - próba diagnozy ostrzegawczej. W: Problemy kształtowania się kultury przedsiębiorstwa w Polsce w okresie transformacji. Red. R. Rapacki. SGH, Warszawa 1995.
 270. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 271. Rekowski M.: Wprowadzenie do mikroekonomii. Wyd. AE, Poznań 1998.
 272. Research on Work and Health: Research on Changing World of Work. European Agency for Safety and Health of Work. "Working Paper" z 19.04. 2002.
 273. Reszke L: Stereotypy prywatnych przedsiębiorców w Polsce. IFiS PAN, Warszawa 1998.
 274. Rettig K.D., Danes S.M., Leichtentritt R.D.: Affective, Cognitive, and Behavioral Responses to Economic Stress. "Family and Consumer Sciences Research Journal" 1997, September 1, 26 (1).
 275. Ritson C, Petrovici D.: The Economics of Food Choice: is Price Important? Food Availability and the European Consumer 2001.
 276. Ritzer G.: Magiczny świat konsumpcji. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2004.
 277. Rodzina a struktura społeczna. Red. Z. Tyszka. Pomorze, Bydgoszcz 1984.
 278. Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku. Diagnoza i typologia. Red. A. Kusińska. PWE, Warszawa 2005.
 279. Roepke W.: Jenseits von Angebot und Nachfrage. Erlenbach-Zuerich-Stuttgart 1966.
 280. Roeske-Słomka I.: Kondycja finansowa gospodarstw domowych. "Wiadomości Statystyczne" 2004, nr 7.
 281. Rojek C: Leisure and the Rich Today: Vehlen thesis After a Century. "Leisure Studies" 2000, No 19.
 282. Rószkiewicz M.: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa 2002.
 283. Rudnicki L.: Zachowania konsumentów na rynku. PWE, Warszawa 2000.
 284. Rutkowski J.: Jak badać jakość życia. "Wiadomości Statystyczne" 1988, nr 5.
 285. Rutkowski J.: Jakość życia. W: Jakość życia i warunki bytu. Biblioteka Wiadomości Statystycznych t. 40. GUS, Warszawa 1991.
 286. Rybicki P.: Wprowadzenie do problemu: rodzina i praca. W: Rodzina a zawód. Katowice 1963.
 287. Rysz-Kowalczyk B.: Kwestie społeczne w różnych wymiarach społecznego zróżnicowania. Dekada polskiej polityki społecznej. Red. S. Golinowska. IPiSP, Warszawa 2000.
 288. Sadler-Smith E., Spicer D.P., Chaston I.: Learning Orientations and Growth in Smaller Firms. "Long Ranged Planning" 2001, nr 2.
 289. Safin K.: Profil polskiego przedsiębiorcy - ujęcie modelowe. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław 2002.
 290. Sagan A.: Badania marketingowe. Podstawowe kierunki. Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 291. Sączewska-Piotrowska A.: Nierówności dochodowe gospodarstw domowych. "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 6.
 292. Scheff J., Kotier Ph.: Standing Room Only. Boston 1997.
 293. Schor J.: The Overworked American. Basic Books, New York 1991.
 294. Schumacher E.F.: Małe jest piękne. PIW, Warszawa 1981.
 295. Schumpeter J.A.: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa 1995.
 296. Schumpeter J.A.: Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa 1960.
 297. Schweitzer R. von: Haushaltsführung. Verlag E. Ulmer, Stuttgart 1983.
 298. Siciński A.: Styl życia. Kultura. Wybór. IFiS PAN, Warszawa 2002.
 299. Sieminowicz H.: Struktura i rozwarstwienie płac w Polsce. "Gazeta Prawna" 2004, nr 226.
 300. Sikorska J.: Konsumpcja. Warunki, zróżnicowania, strategie. IFiS PAN, Warszawa 1998.
 301. Sikorska J.: Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie wzorów konsumpcji w pracowniczych gospodarstwach domowych. IFiS PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.
 302. Simonov A.M.: Does Prestige Matter More than Profits? Evidence form En preneurial Choice. CEPR Working Paper 4157.
 303. Słaby T.: Konsumpcja. Eseje statystyczne. Difin, Warszawa 2006.
 304. Sobel J.: Interdependent Preferences and Reciprocity. "Journal of Economic Literature" 2005, nr 43.
 305. Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa 1954.
 306. Sojkin B.: Determinanty konsumpcji żywności. Analiza hierarchiczna. Prace Habilitacyjne z. 135. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1994.
 307. Sokołowska M.: Kobieta pracująca. Socjomedyczna charakterystyka pracy kobiet. Warszawa 1963.
 308. Solski R., Solski M., Stadtmuller E.: Słownik encyklopedyczny. Edukacja europejska. Wyd. Europa, Warszawa 1999.
 309. Stankiewicz W.: Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa 2000.
 310. Staszyńska K.M.: Jak kupują Polacy. CASE Consume Attitudes & Social Enquiry 2005, Euro Info Center 2005.
 311. Statystyki o MŚP, http://www.parp.gov.pl/statlatami2002.php.
 312. Story D.J.: Entrepreneur ship and the New Firm. Groom, Helm, London 1985.
 313. Strategia Orientations of Small European Businesses. The Stratos Group, Avenburg, Aldenshot, Brookfeld, USA, Hongkong-Singapore-Sidney 1990.
 314. Strużycki M.: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Difin, Warszawa 2002.
 315. Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce. Red. A. Siciński. PWN, Warszawa 1978.
 316. Sufin Z.: Zawód - praca - kariera. Warszawa 1956.
 317. Suhrcke M.: Preferences for Inequality: East vs. West. UNICEF Innocenti Research Centre, Innocenti Working Paper No 89, October 2001.
 318. Suwalski A.: Problemy polskiej prywatyzacji. Ekonomiczno-Społeczne uwarunkowania przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych w latach 1990-1996. Wyd. AE, Poznań 1997.
 319. Syrek M.: Ekonomiczne funkcje współczesnego gospodarstwa domowego. Katowice 1980.
 320. Sytuacja gospodarstw domowych w 2001 r. w świetle wyników badań budżetów gospodarstw domowych. GUS, http://www.stat.gov.pl.
 321. Szaban J.: Przemiany polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych. Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 322. Szacki J.: Historia myśli socjologicznej. PWN, Warszawa 1981.
 323. Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1979.
 324. Szczepański J.: Wydajność pracy a konsumpcja. "Nowe Drogi" 1976, nr 11.
 325. Szczerbińska L.: Wycena pracy gospodarstw domowych. GUS, Warszawa 1980.
 326. Sztumski J.: Socjologia pracy w zarysie. Warszawa 1981.
 327. Światowy G.: Zachowania konsumenckie. Wyd. AE, Wrocław 1994.
 328. Światowy G.: Zachowania konsumentów. PWE, Warszawa 2006.
 329. Tarczyński W., Mojsiewicz M.: Zarządzanie ryzykiem. PWE, Warszawa 2001.
 330. Targalski J.: Przedsiębiorczość i zarządzanie. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 331. Tendencje rozwoju konsumpcji. Postulaty i uwarunkowania. Red. M. Pohorille. PWE, Warszawa 1982.
 332. The Partial Renaissance of Self-Employment. OECD 2000.
 333. The Social Situation in the European Union. Eurostat, Luksemburg 2003.
 334. TofflerA.: Trzecia fala. Warszawa 1986.
 335. Toffler A., Toffler H.: Budowa nowej cywilizacji. Polityka trzeciej fali. Poznań 1995.
 336. Tomlinson A.: Introduction: Consumer Culture an the Aura of the Commodity. W: Consumption, Identity and Style. Routledge, London 1990.
 337. Tyszka A.: Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia. Warszawa 1971.
 338. Tyszka Z., Wachowiak A.: Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny. Poznań 1997.
 339. Tyszka Z.: Historyczno-socjologiczny zarys związków rodziny z instytucjami pracy. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1971, z. 3.
 340. U.S. High-Tech Motor Leaves Europe Flailing. "International Herald Tribune" z 17.01.2000.
 341. Understanding Poverty in Poland. The Word Bank, Washington D.C. 1995. Vehlen T.: Teoria klasypróżniaczej'. PWN, Warszawa 1971.
 342. Wartości praca, zakupy. O stylach życia Polaków. Red. M. Fałkowska. CBOS, Warszawa 1997.
 343. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2004. GUS, Warszawa 2006.
 344. Warunki życia i konsumpcja - w nowym segmencie rynku - gospodarstwach domowych pracujących na własny rachunek. Sprawozdanie merytoryczne z grantu MNil nr 2H02C04625. Nr umowy: 0217/H02/2003/25. Szczecin 2005.
 345. Warunki życia ludności w 2001 roku. GUS, Warszawa 2002. Warunki życia ludności w 2003 roku. GUS, Warszawa 2004.
 346. Warunki życia ludzi starszych i ich zachowania na rynku. Red. A. Rusińska. IRWi 2002.
 347. Wasilewski J.: Formowanie się nowej elity. Jak wiele nomenklatury zostało? W: A. Sułek, J. Styk: Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. UMCS, Lublin 1995.
 348. Wątroba W.: Przeobrażenia strukturalne społeczeństwa polskiego po roku 1989. W: Zadania społeczne. Red. Z. Pisz. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 349. Webber R.A.: Zasady zarządzania organizacjami. PWE, Warszawa 1990.
 350. Weber M.: Klasy, stany, partie - podział władzy w obrębie wspólnoty. W: Elementy teorii socjologicznych. Red. W. Derczyński, A. Kania-Jasińska, J. Szacki. P Warszawa 1975.
 351. Welfe W.: Empiryczne modele wzrostu gospodarczego. "Ekonomista" 2000, nr 4.
 352. Wesołowski W.: Procesy klasotwórcze w teoretycznej perspektywie. W: A. Sułek, J. Styk: Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. UMCS, Lublin 1995.
 353. Wesołowski W.: Teoretyczne aspekty badania elit politycznych, "Studia Socjologiczne 2000, nr 4.
 354. Wiswede G: Marktsoziologie. W: M. Irle: Handbuch der Psychologe. Halbband. Markspsychologie ais Sozialwissenschaft. Verlag fur Psychologie, Gôttingen 1983.
 355. Wiszniewski E.: Gospodarstwo domowe. Problemy ekonomiki i funkcjonowania. SGH Warszawa 1993.
 356. Witek J.: Białko zwierzęce w procesie zaspokajania potrzeb żywieniowych. Zes Naukowe nr 175. Prace Katedry Marketingu oraz Katedry Organizacji i Zarządzania nr 1. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1997.
 357. Witek J.: Dylematy uczestnictwa w kulturze gospodarstw domowych w okresie transformacji polskiej gospodarki. "Handel Wewnętrzny" 2005, nr 4.
 358. Witek J.: Elity małego biznesu - wybrane aspekty warunków życia. W: Elity ekonomiczne - konsumpcja, rynek marketing. Red. T. Słaby. SGH, Warszawa 2005.
 359. Witek J.: Gospodarstwa domowe osób pracujących na własny rachunek. "Marketing i Rynek" 2003.
 360. Witek J.: Przedsiębiorczość a jakość życia w regionie. W: Jakość życia w regionie. Red. J. Karwowski. US, PAN, Szczecin 2003.
 361. Witek J.: The Need for Expansion of Information Technologies Applications in Economy in Reaching the Post-Industrial Era. Selected Aspects. "Poiish Journal of Environmental Studies" 2006, Vol. 15, No 4C.
 362. Witek J.: Typologia konsumentów - gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek - jako przesłanka kształtowania polityki marketingowej. ZN US, Szczecin 2007.
 363. Witek J.: Udział w kulturze "wygranych" okresu transformacji - gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek. III międzynarodowy kongres Kultura, gospodarka, media: Kultura w procesie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i regionów Unii Europejskiej. Kraków 2004.
 364. Witek J.: Usługi - jakość przede wszystkim. "Aida Media" 1999, nr 6.
 365. Witek J.: Warunki życia i konsumpcja gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek. Szczecin 2004.
 366. Witek J.: Zaspokojenie potrzeb żywnościowych gospodarstw domowych pracujących na własny rachunek. W: Konsument żywności i jego zachowania w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Red. K. Gutkowska, L. Narojek. Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 367. Witek J., Błoński K.: Households' Budgets - a Priceless Source of Information for Analyzing the Processes in a Household. Examples of Implementation. W: Determinant of Attitudes and Behaviour of the Decision-Making Entities. Red. D. Kopycińska. "Economics & Competition Policy" 2006, No 5.
 368. Worach-Kardas H.: Bezrobocie a zdrowie psychofizyczne. "Polityka Społeczna" 1996, nr 4.
 369. Worwa J.: Sytuacja mieszkaniowa i społeczne aspekty polityki mieszkaniowej w Polsce. W: Zadania społeczne. Red. Z. Pisz. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 370. W trosce o pracę. Raport o rozwoju społecznym Polska 2004. UNDP, Warszawa 2004.
 371. Wybrane problemy nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku. Red. A. Brzozowska, K. Gutkowska. Wyd. SGGW, Warszawa 2004.
 372. Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Red. M. Marody. Scholar, Warszawa 2002.
 373. Zaborowski W.: Orientacje egalitarne w społeczeństwie polskim w latach 1988-1993. IFiS PAN, Warszawa 1995.
 374. Zachowania konsumenta. Koncepcje i badania europejskie. Red. M. Lambkin, G. Foxall, F. van Raaij, B. Heilbrunn. PWN, Warszawa 2001.
 375. Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych na rynku regionalnym. Postawy i preferencje. Raport z badań statutowych Katedry Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego pod kier. J. Witek. Szczecin 1999. Maszynopis powielony.
 376. Zachowania podmiotów rynkowych. Red. J. Kramer. PWE, Warszawa 1999.
 377. Zadania społeczne. Red. Z. Pisz. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 378. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. OECD, Warszawa 2000.
 379. Zielińska Z.: Przemiany w spożyciu żywności i ich konsekwencje zdrowotne oraz ekonomiczno-społeczne. IRWiK, Warszawa 1992.
 380. Ziemkiewicz R.A.: Jak będziemy pracować w epoce globalizacji. "Wprost" 2001, nr 960.
 381. Zienkowski L.: Poziom życia. Metody mierzenia i oceny. PWE, Warszawa 1979.
 382. Ziółkowski M.: Individuals and the Social System: the Types of Individuality and Varieties of its Contribution to Society. W: Eastern European Societies on the Threshold of Change. Red. J. Szmatka, Z. Mach, J. Mucha. Lampeter, Dyfed, Wales, The Edwin Mellen Press 1993.
 383. Zizzo D.J.: Empirical Evidence on Interdependent Preferences: Nature or Nurture? "Cambridge Journal of Economic" 2003, nr 27 (6).
 384. Zmiany w funkcjonowaniu wiejskich gospodarstw domowych latach dziewięćdziesiątych. Red. K. Gutkowska. SGGW, Warszawa 1999.
 385. Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej. Red. L. Beskid. IFiS PAN, Warszaw 1999.
 386. Zrałek M.: Mieszkalnictwo i środowisko zamieszkania. W: Polityka społeczna w okresie transformacji. Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2000.
 387. Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 2001 r. Raport analityczny z badania ankietowego. GUS, Warszawa 2002.
 388. Żelazna K.: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania pracy kobiety w wiejskim gospodarstwie domowym. SGGW, Warszawa 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu