BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makowiec Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy
Consequences of the Implementation of Flexible Forms of Employment on the Example of Telecommuting
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 820, s. 75-91, tab., rys., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Struktura zatrudnienia, Elastyczność zatrudnienia, Telepraca, Regulacje prawne
Employment structure, Flexible employment, Teleworking, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono istotę i uwarunkowanie elastycznego modelu zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Taki model stwarza nowe możliwości zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników. Szczegółowo omówiono telepracę, regulowaną przez Kodeks Pracy, jako jedną z form tego rodzaju zatrudnienia i organizacji czasu pracy. Zwrócono uwagę zarówno na korzyści płynące z jej wdrożenia dla różnych grup zainteresowanych podmiotów, jak również negatywne skutki i trudności związane z zapewnieniem działania tego systemu pracy.

The paper presents the essence and background of flexible employment in enterprises. A flexible employment model creates new employment opportunities that can benefit society in numerous ways, including reduced unemployment, greater demand for labour, and improved outcomes for particular activities. The benefits also apply to those interested in new ways of working. One form of flexible organisation of work is telecommuting, which is governed by the Polish Labour Code and is thoroughly described in the article, both from the perspective of the benefits of its implementation for the various stakeholder groups, as well as negative effects and difficulties of working in terms of telecommuting, which all parties involved face. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adrian R. [2007], Why Work When You Can „Telework"? Study Says Valley Employers Could Save $71.2 Million, „Business Journal Serving Fresno & The Central San Joaquin Valley", 5/04, iss. 323708.
 2. Antczak Z. [2004], Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań, Antykwa, Warszawa-Kluczbork.
 3. Bernais J. [1998], Elastyczność zatrudnienia jako instrument przeciwdziałania bezrobociu, „Rynek Pracy", nr 7.
 4. Bożek P., Makowiec M. [2007], Indywidualizacja zatrudnienia vs. kreowanie zespołu [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, red. A. Potocki, Difin, Warszawa.
 5. Drzewiecka E. [2007], Jak zatrudnić pracownika w formie telepracy, „Gazeta Prawna", nr 193,Tygodnik Prawa Pracy.
 6. Duxbury L., Higgins Ch. [2002], Telework: A Primer for the Millennium Introduction [w:] The New World of Work: Challenges and Opportunities, red. C.L. Cooper, RJ. Burke, Blackwell Business, Oxford.
 7. E-przedsiębiorczość. Telepraca i usługi zdalne, red. I. Harnik, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Kraków 2008.
 8. Fiedor B., Matysiak A. [2006], Niepewność i ryzyko na elastycznym rynku pracy [w:] Problemy zatrudnienia i rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, red. nauk. B. Fiedor, G. Dieckheuer, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1138, Wrocław.
 9. Guza L. [2007a], W firmach wzrośnie zainteresowanie telepracą, „Gazeta Prawna", nr 173, Praca i Ubezpieczenia.
 10. Guza Ł. [2007b], Praca na odległość tańsza o 30 procent, „Gazeta Prawna", nr 177, Praca i Ubezpieczenia.
 11. Guza Ł. [2007c], Praca w domu, ale na etacie, „Gazeta Prawna", nr 201, Wolny Rynek.
 12. Handy Ch. [1998], Wiek przezwyciężonego rozumu. Wydawnictwo Business Press, Warszawa.
 13. Hodecki J. [2007], Firma bez biura, „Manager Magazin", nr 9.
 14. Jasiński Z. [1999], Zarządzanie pracą. Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 15. Jasiński Z. [2004], Telepraca i zespoły wirtualne [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z. Wiśniewski, A. Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Kimberly J., Craig FI [2003], Praca jako doświadczenie życiowe [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi dla studentów studiów MBA, red. J. Pickford, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 17. Krupski R. [2005], Elastyczność struktur i zasobów [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, red. idem, PWE, Warszawa.
 18. Kryńska E. [1998], Popyt na pracę w Polsce - tendencje i perspektywy [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Warszawa.
 19. Maciejowski T. [2004], Firma w internecie. Budowanie przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 20. Malara Z. [2006], Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Metody organizacji i zarządzania [2007], red. J. Czekaj, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 22. Mikuła B. [2000], Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Antykwa, Kraków.
 23. Nilles J.M. [2003], Telepraca. Strategie kierowania wirtualną załogą, WNT, Warszawa.
 24. Płoszajski P. [1998], Organizacja przyszłości [w:] Przerażony kameleon. Menedżer u progu XXI wieku, red. S. Borkowska, P. Bohdziewicz, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.
 25. Schultz D.P., Schultz S.E. [2002], Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. Sekuła Z. [1999], Controlling personalny, cz. 2: Strategie personalne, zadania i narzędzia controllingu personalnego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 27. Sekuła Z. [2001], Planowanie zatrudnienia, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 28. Sikorski C. [1983], Humanizacja pracy czy organizacji, „Przegląd Organizacji", nr 3.
 29. Skórska A. [2007], Przeciwdziałanie bezrobociu [w:] Ekonomia rynku pracy, red. D. Kotlorz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 30. Skowron-Mielnik B. [2001], Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie. Podstawy elastycznego kształtowania czasu pracy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 31. Smoleń M. [2006], Znaczenie czynnika osobowego w przedsiębiorstwie [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, red. E Urbańczyk, t. 2, Zeszyty Naukowe, nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, nr 48, Szczecin.
 32. Szubstarska J. [2007], Elastyczny model zatrudnienia i pracy a jakość życia [w:] Uwarunkowania jakości życia w społeczeństwie informacyjnym, t. 2, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 33. Zientara P. [2007], Regiony Unii Europejskiej w obliczu rewolucji informatyczno-telekomunikacyjnej i procesów globalizacyjnych, „Wspólnoty Europejskie", nr 3.
 34. Ziółkowski S. [2006], Alternatywne formy zatrudnienia pracowników [w:] Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem, red. L. Zbiegień-Maciąg, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 35. Żukowska-Budka J., Sroczyński Z. [2004], Telepraca jako forma aktywizacji niepełnosprawnych pracowników [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, t. 2, red. A. Stabryła, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu