BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrasieński Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Krótkookresowe działania i strategiczne programy oszczędnościowe w administracjach publicznych - analiza przypadków
Strategic Savings Programs and Short-Term Actions in Public Administration
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 3-4, s. 35-49, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Produktywność, Porównania międzynarodowe, Administracja publiczna, Racjonalność zatrudnienia, Wydatki publiczne
Productivity, International comparisons, Public administration, Rationalisation of employment, Public expenditures
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest zidentyfikowanie trendów związanych z wprowadzanymi przez rządy doraźnymi działaniami oszczędnościowymi w administracjach publicznych (o charakterze krótkookresowym), a także przedstawienie możliwych do wykorzystania narzędzi strategicznych o charakterze długookresowym. W opracowaniu wykorzystano zarówno wyniki badań prowadzonych przez organizacje międzynarodowe, jak i dane oraz materiały zebrane przez autora dzięki aktywnemu uczestnictwu w sesjach plenarnych i grupach roboczych Komitetu Zarządzania Publicznego OECD oraz Sieci Unii Europejskiej ds. Administracji Publicznej - EUPAN. Biorąc pod uwagę, iż część krajów (m.in. Finlandia, Niderlandy i Wielka Brytania) już wprowadziła dedykowane racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicznej programy strategiczne, w opracowaniu dokonano ich wstępnego przeglądu. Zwrócono również uwagę na wyzwania, ale i zagrożenia związane z wdrażaniem publicznych przeglądów wydatków oraz programów nakierowanych na podnoszenie produktywności. Przedstawiono także podstawowe dylematy wiążące się ze zwiększaniem produktywności w administracji publicznej. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, iż jej znaczące podnoszenie w sektorze publicznym nie jest możliwe bez wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii w narodowych systemach zarządzania publicznego. (abstrakt oryginalny)

This paper's goal is to identify trends in austerity measures in public administration (short-term) and then to introduce potential strategic instruments of a long-term character. Austerity measures already introduced or planned by national governments are very diversified in their nature. It is for this reason that the cost-cutting activities most often used in public administration are identified and categorized. This paper is based on the results of comparative research already undertaken by international organizations as well as the author's active involvement in plenary sessions and working groups of the OECD Public Government Committee and the European Union Public Administration Network (EUPAN). Keeping in mind the fact that some countries (e.g. Finland, the Netherlands, and the United Kingdom) have already introduced strategic programs dedicated to employment rationalization in public administration, a preliminary review of these programs is included in the paper. Challenges as well as threats in the implementation of public spending assessments and productivity programs have been highlighted. Moreover, major dilemmas concerning improved productivity in public administration have been presented. Analysis results demonstrate that introducing innovative solutions and up-to-date technologies is prerequisite to significant productivity improvements in national public governance systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Glassner V. (2010), The public sector in the crisis, ETUI Working Paper, Bruksela.
 2. HM Treasury (2010), The Spending Review Framework, Londyn.
 3. IMF (2010), World Economic Outlook, 30 września 2010 r., Waszyngton.
 4. Komisja Europejska (2010), European Economic Forecast, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, listopad 2010, Bruksela.
 5. OECD (2009a), Efficiency Study, Working Party of Senior Budget Officials, Paryż.
 6. OECD (2009b), Government at a Glance (G&G), Public Governance Committee, Paryż.
 7. OECD (2010a), PGC Review of Finland. Working together to sustain success, Public Governance Committee, Paryż.
 8. OECD (2010b), The Civil Service: a target or an instrument to meet fiscal pressures?, Public Governance Committee, Paryż.
 9. O'Farrell R. (2010), Wages in the Crisis, ETUI Working Paper, Bruksela.
 10. Parrado S. (2010), Sustainability of Human Resources in EU Member States, UNED-Spanish Distance Learning University, Madryt.
 11. Pietrasieński P. (2011), Działania doraźne i pakiety oszczędnościowe w administracjach publicznych (Austerity measures), "Przegląd Służby Cywilnej", nr 1(10), Warszawa.
 12. Pietrasieński P. (2010), Government at a Glance czyli jak mierzyć i porównywać działalność rządów i ich administracji, "Przegląd Służby Cywilnej", nr 1(4), Warszawa.
 13. TUNED (2010), The crisis and its effects in central government administration. State of play, prezentacja na posiedzeniu grupy roboczej ds. nieformalnego dialogu społecznego, Brugia.
 14. TUAC (2010), Strong public services are the road to recovery, materiał Komitetu Doradczego Związków Zawodowych na spotkanie Komitetu Zarządzania Publicznego OECD na szczeblu ministerialnym, Wenecja.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu