BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skórzyńska Agata (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Od karnawalizacji do teatralizacji miejskiego święta : parada lokacyjna
From Carnivalisation to Theatralisation of an Urban Feast : Foundation of the City Anniversary Parade
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2004, t. 22, s. 71-84, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Ludyczny wymiar kultury
Słowa kluczowe
Teatr, Kultura, Socjologia kultury, Psychologia społeczna
Theater, Culture, Sociology of culture, Social psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Sformułowane w tytule przejście od karnawalizacji do teatralizacji potraktowałam jako przykład jednej z tendencji obecnych we współczesnej kulturze wszędzie tam, gdzie mówić możemy ojej ludycznym charakterze. Jako przedmiot analizy wybrałam jednocześnie wydarzenie, którego rola i funkcja w sposób naturalny prowadziła ku Bachtinowskiej koncepcji karnawalizacji, pozwalając na sformułowanie pytania o to, na ile uprawnione jest odwołanie do niej w przypadku badania zjawisk współczesnych. Pokazałam, w jaki sposób funkcja poznańskiej parady oraz przywołany w jej trakcie repertuar obrazowy wpisują się w tradycję charakteryzowanych przez Bachtina karnawałowych świąt. Odwołanie do rozważań wokół różnych form teatralizacji stanowiło w moim tekście próbę uchwycenia najbardziej aktualnych, współczesnych cech miejskiego święta - analizę poznańskiej parady jako przykładu teatralizacji prowadziłam, wykazując na elementy inscenizacji teatralnej, które można było w niej odnaleźć. Stawiając pytanie o funkcję, jaką elementy te pełniły w przypadku wydarzenia odwołującego się wprost do karnawałowej tradycji, próbowałam uchwycić specyficzne przesunięcie akcentów z rzeczywistego doświadczenia karnawałowego święta ku estetycznym (w tym przypadku teatralnym) strategiom kontroli świątecznego żywiołu, związane z wykazywanym przez Featherstone'a tłumieniem karnawalizacji, jako jednym z przejawów estetyzacji życia codziennego, co stanowi prawdopodobnie o specyficznie współczesnym wymiarze kulturowego doświadczenia święta. (fragment tekstu)

The transition from carnivalisation to theatralisation mentioned in the title of this work is an example of one of the tendencies present in modern culture everywhere where we can speak about their ludic character. As a subject of analysis I chose an event whose role and function lead these considerations in a natural way to Bachtin's conception of carnivalisation - a parade organised as one of the events celebrating the 750th anniversary of the foundation of Poznań. It allows to formulate questions about how much referring to it is justified in case of the study of modern phenomena. Referring to considerations around various forms of theatralisation is an attempt at capturing the most topical, contemporary features of an urban feast - an analysis of the parade in Poznań as an example of theatralisation consists in indicating elements of theatrical staging, stage means of expression, which could be found in this parade. The answer to the question about the function which these elements fulfill in case of an event referring straight to the carnival tradition allows to capture the specific shift of emphasis from the actual carnival experience towards the aesthetic (in this case theatrical) strategies of the holiday element, connected with the suppressing of carnivalisation as shown by Featherstone, as one of manifestations of aesthetisation of everyday life, which probably determines the specifically modern dimension of the cultural experience of the feast. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachtin M. (1975), Twórczość Franciszka Rablais'go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, tłum. A. A. Goreniowie, Kraków.
 2. Balme Ch. (2002), Wprowadzenie do nauki o teatrze, przeł. W. Dudzik, M. Leyko, Warszawa.
 3. Duvignaud J. (1991), Społeczna praktyka teatru, w: W. Dudzik, L. Kolankiewicz (red.), Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa.
 4. Featherstone M. (1998), Postmodernizm i estetyzacja życia codziennego, w: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków.
 5. Filipowicz S. (1988), Mit i spektakl władzy. Warszawa.
 6. Filipowicz S. (1998), Twarz i maska, Kraków.
 7. Kolankiewicz L. (1997), Przyszłość teatru w perspektywie antropologicznej, w: S. Krzemień-Ojak (red.), Kultura i sztuka u progu XXI wieku, Białystok.
 8. Kowalski P. (2002), Od misterium przemiany do "misterium" ponowoczesności, w: P. Kowalski (red.), Teatr wielki, mniejszy i codzienny, Opole.
 9. Schechner R. (2000), Przyszłość rytuału, tłum. T. Kubikowski, Warszawa
 10. Skubaczewska-Pniewska (2002), Teoria karnawalizacji literatury Michała Bachtina, w: A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniewska (red.), Teoria kamawalizacji. Konteksty. Interpretacje, Toruń.
 11. Steinert M. (2003), Geneza teatru w świetle antropologii kulturowej, Wrocław.
 12. Turner V. (1991), Teatr w codzienności, codzienność w teatrze, w: W. Dudzik, L. Kolankiewicz, Teatr w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu