BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosner Andrzej (Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN)
Tytuł
Rola ruchu naturalnego i migracyjnego w procesie zmian przestrzennego rozkładu gęstości zaludnienia obszarów wiejskich
The Role of Natural and Migration Movement in the Changing Spatial Distribution of the Denisty of Population in Rural Areas
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 4, s. 42-56, rys., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Migracja ludności, Ludność wiejska, Analiza przestrzenna, Rozkład przestrzenny
Rural areas, Population migration, Rural population, Spatial analysis, Spatial distribution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach liczba ludności wiejskiej w Polsce praktycznie nie ulega zmianom, występują jednak procesy modyfikujące przestrzenny rozkład tej ludności. Największą rolę w tych modyfikacjach odgrywają procesy migracyjne dokonujące się w przekroju wieś – miasto. Pod względem liczebności migrantów oba strumienie są prawie równe, jednak do miast migrują przede wszystkim mieszkańcy odległych obszarów wiejskich (obszarów peryferyjnych), a migranci z miast osiedlają się głównie w wiejskich obszarach podmiejskich. W rezultacie następuje koncentracja ludności wiejskiej wokół miast i pogłębiają się procesy depopulacyjne na wsi w obszarach położonych z dala od ośrodków miejskich. Ponieważ procesy migracyjne charakteryzuje silna selektywność, więc oba skrajne typy obszarów wiejskich (podmiejskie i peryferyjne) różnią się strukturami: demograficzną, edukacyjną, źródeł utrzymania mieszkańców itp. (abstrakt oryginalny)

In recent years practically no changes have been recorded in the number of rural population in Poland but there have occurred processes that modify the spatial distribution of that population. The most important of these processes are migrations from villages to towns and from towns to villages. In terms of the number of migrants the two streams of movement are identical. However, persons migrating to towns come chiefly from peripheral areas and those migrating from towns settle mostly in suburban rural areas. This leads to the concentration of rural population around towns and to the strengthening of depopulation processes in rural areas situated far from urban centres. Since migration processes are characterised by strong selectivity the two extreme types of rural areas (suburban and peripheral) differ in terms of demographical, educational and income source structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Eberhard P., 1989: Regiony wyludniające się w Polsce. Prace Geograficzne. IGiPZ PAN, Warszawa.
  2. Stasiak A. i in.: Analiza uwarunkowań i skutków migracji ludności ze wsi do miast ze szczególnym uwzględnieniem skutków tych migracji na struktury ludności. Ekspertyza. Maszynopis.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu