BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Heller Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Dochody budżetowe samorządów gmin wiejskich w ujęciu regionalnym
Budget Revenues of Rural Communes' Local Governments in Regional Approach
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 74-79, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Dochody gminy, Dochody budżetowe, Rozwój regionalny
Local revenues, Budget revenue, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonano oceny dysproporcji regionalnych w dochodach budżetowych samorządów gmin wiejskich w Polsce. Podstawą oceny była analiza w ujęciu 16 województw. Przyjęto dwie hipotezy: dochody własne są zróżnicowane zgodnie z etapami rozwoju regionów, natomiast dochody budżetowe, których źródłem są dotacje i subwencje służą zmniejszaniu tych dysproporcji. Miarą podziału regionów na trzy etapy rozwoju gospodarczego był poziom PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Badania przeprowadzono na podstawie wyników w latach 2003- 2006. Obydwie hipotezy zostały zweryfikowane pozytywnie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to evaluate regional disproportions in budget revenues of rural commune's local governments in Poland. The basis of evaluation was an analysis in 16 voivodships approach. Two hypotheses were taken: own revenues are different according to regions development level, whereas budget revenues (their source are subsidies and subventions) are meant to decrease these disproportions. The measure of dividing regions to 3 stages of economical development was the GDP per capita level. The research was based on data from the years 2003-2006. Both hypotheses were verified positively. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety jednostek samorządu terytorialnego. 2007: Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa, [www.stat.gov.pl].
 2. Dunning J.H. 1981: Explaining the International Direct Investment Position of Countries: Towards a Dynamic or Developmental Approach. Weltwirtschaftliches Archiv Bd. 119.
 3. Heller J., Szczepaniak A. 2008: Regionalne uwarunkowania i efekty podziału funduszy z Unii Europejskiej. Studia Regionalne i Lokalne, 2.
 4. Heller J., Warżała R. 2005: Regionalne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski. Ekonomista, nr 6 s. 785-799.
 5. Kulawik J. 2006: Kapitał lubi bogatych. Nowe Życie Gospodarcze, nr 5. s. 24-25.
 6. Ozawa T. 1992: Foreign Direct Investment and Economic Development. Transational Corporations vol. 1. No. l.
 7. Porter M.E. 1990: Competitive Advantage of nations. Free Press, New York.
 8. Ustawa (a) z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w lalach 1999 i 2000. Dz. U. nr 150, poz. 983.
 9. Ustawa (b) z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 155; poz. 1014.
 10. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).
 11. Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach 1950-2006. 2007: GUS Warszawa [www.stat.gov.pl].
 12. PKB w Polsce 2007: [http://www.stat.gov.pl/bdr/dane_podgrup.wyswietl? p_zest_id=320676&p_typ=HTML, 13.03.2007].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu