BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lizińska Wiesława (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Nazarczuk Jarosław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Działania władz lokalnych gmin województwa warmińsko-mazurskiego w aspekcie przyciągania inwestorów zewnętrznych
Activities of Local Authorities in Warmia and Mazury Region for Attracting External Investments
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 148-153, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Atrakcyjność inwestycyjna, Klimat inwestycyjny, Ulgi inwestycyjne
Local development, Investing attractiveness, Investment climate, Investment incentives
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy podjęto próbę oceny zaangażowania władz lokalnych w proces pozyskiwania nowych inwestorów (krajowych i zagranicznych) oraz stosowanych instrumentów w celu poprawy atrakcyjności inwestycyjnej. W 2007 r. przeprowadzono badania ankietowe wśród 37 gmin woj. warmińsko-mazurskiego. W celu pozyskania inwestorów władze lokalne oferują najczęściej ulgi podatkowe (22,5%). Za najważniejsze czynniki skłaniające przedsiębiorstwa do inwestowania w gminie uznano głównie czynniki rynkowe. Wszystkie gminy stosują instrumenty, których zadaniem jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej. Większość stosuje po kilka instrumentów - najczęściej dbałość o wysoką jakość i sprawność obsługi w urzędach (86%) oraz działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego (73%). Prawie wszystkie gminy podejmują działania w celu promocji. Najpopularniejszym sposobem promocji regionu jest Internet (89%). Istotnym jest również, że władze lokalne próbują nawiązywać bezpośredni kontakt z przedstawicielem firmy (54%) oraz prezentować gminę na imprezach promocyjnych, wystawach i targach (51%). (abstrakt oryginalny)

The paper aims to assess the level of engaging of local authorities in process of attracting new investors (domestic and foreign) and tools using for improving investments attractiveness. In 2007 there was conducted survey research among 37 districts in Warmia and Mazury region. To recruit investors local authorities offer mostly tax relief(22,5%). The most important factors inducing to invest in district they recognize mainly market factors. All local authorities use tools for improving investments attractiveness. Majority use several instruments - mostly care about high quality and effectiveness of service in offices (86%) and activities for natural environment betterment (73%). Almost all conduct activities in purpose of promotion. The most popular way is Internet (89%). Essential is also, that local authorities direct contact with representatives of companies and promote district on promotion parties, shows and fairs (51%). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bojar E. 2001:Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na obszarach słabo rozwiniętych. Wyd. Nauk. PWN.
  2. Budner W. 2004: Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe. Wyd. Nauk. AE w Poznaniu.
  3. Dziemianowicz W. 1997: Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 21(54).
  4. Gołaszewska-Kaczan U. 2005: Partnerstwo publiczno-prawne a atrakcyjność regionu. [w:] Atrakcyjność inwestycyjna regionu., (red. Kopczyk A., Proniewski M.) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Białystok, 545-552.
  5. Kola M., Kujawka M., Kuzel M. 2005: Badanie uwarunkowań i skutków bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie kujawsko-pomorskim. [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu). Karaszewski W. (red.). UMK. w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Toruń, 33-45.
  6. Lizińska W., Nazarczuk J.M. 2007: Bariery lokalizacji inwestycji na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego.[w:] Uwarunkowania rozwoju regionalnego w Polsce Wschodniej (red. nauk. Plawgo B.). WSAP, Białystok, 51 -58.
  7. Stawicka M. 2007: Atrakcyjność inwestycyjna Polski. Warszawa.
  8. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Mackiewicz M. 2000: Sprawność instytucjonalna administracji samorządowej w Polsce - zróżnicowanie regionalne. Polska regionów. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Nr 16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu