BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyka Mariusz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce w latach 1989-2005
Macroeconomic Conditions of Development of Agriculture in Poland in the Years 1989-2005
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 180-183, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój rolnictwa, Ekonomika rolnictwa, Uwarunkowania makroekonomiczne
Rural development, Agricultural economics, Macroeconomic conditions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rolnictwo jako dział gospodarki narodowej z jednej strony oddziałuje na ogólne procesy społeczno-gospodarcze, a z drugiej strony jest obiektem oddziaływań całej gospodarki. W związku z tym w pracy przedstawiono wpływ głównych uwarunkowań makroekonomicznych na rozwój i funkcjonowanie polskiego rolnictwa w latach 1989-2005. Analiza wykazała, że w powyższym okresie nastąpiło wyraźne pogorszenie warunków funkcjonowania rolnictwa, poprawie uległa natomiast sytuacja fiskalna państwa. Zaobserwowane zmiany, pomimo negatywnego wpływu na rolnictwo, świadczą o tym, że Polska powoli zbliża się do grona krajów rozwiniętych, gdzie rolnictwo nie jest główną gałęzią decydującą o rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Agriculture as a section of national economy has influence on all social and economic processes, but from other part there is object of interactions of whole economy. The paper present influence of main macro-economic for development and functioning polish agriculture in years 1989-2005. The analysis showed that in above mentioned period condition of functioning agriculture are deteriorated; however, situation of fiscal state is improving. Observed changes, despite negative influence on agriculture, showed that Poland slowly approached to group of development country, where agriculture isn't main economy branch which make up development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Goraj J. 2005: Ekonomiczno-rynkowe uwarunkowania przekształceń w sektorze indywidualnych gospodarstw rolnych. Wieś i Rolnictwo nr 4 (129), 31-40.
  2. Gorzelak E. 1998: Rolnictwo polskie wobec uczestnictwa w Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. AR Kraków, Sesja Nauk., t. I. z.55: 13-24.
  3. Orłowski W. 2000: Monitoring Integracji Europejskiej. Komitet Integracji Europejskiej. 5.
  4. Poczta W., Siemiński P. 2002: Sytuacja ekonomiczna rolnictwa polskiego w świetle negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską - próba prognozy. [w:] Zróżnicowanie regionalne gospodarki żywnościowej w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską. AR Poznań, 347-381.
  5. Praca zbiorowa 2005: Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Raport 1. IERiGŻ Warszawa.
  6. Sobiecki R. 2003: Integracja i globalizacja a rozwój rolnictwa polskiego. [w:] Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej. IERiGŻ Warszawa, 27-38.
  7. Woś A. 1998: Ustrojowe podstawy transformacji sektora żywnościowego. [w:] Rolnictwo polskie w okresie transformacji systemowej (1989-1997). IERiGŻ; Warszawa; 3-15.
  8. Woś A. 2000: Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa. IERiGŻ. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu