BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bac Marzena (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Zarządzanie kryzysowe w organizacjach w kontekście polskiego ustawodawstwa
Crisis Management in Organizations in the Context of Polish Legislation
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 1(12), s. 9-21, rys., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie w kryzysie, Instytucje publiczne, Organizacja
Crisis situations, Crisis management, Public institutions, Organisation
Abstrakt
Artykuł dotyczy zarządzania kryzysowego w szeroko pojętych organizacjach (podmiotach gospodarczych, przedsiębiorstwach, instytucjach, firmach), rozpatrywanego przede wszystkich z punktu widzenia zdarzeń zachodzących na zewnątrz organizacji, które wpływają na sposób funkcjonowania i osiągania celów organizacji w sytuacji kryzysu. W pracy zaprezentowano pojęcia kryzysu, zarządzania kryzysowego oraz zagrożeń w ujęciu zintegrowanego systemu krajowego powołanego ustawą o zarządzaniu kryzysowym w 2007 roku. Właściwa interpretacja powyższych pojęć ma istotne znaczenie dla procesu zarządzania sytuacją kryzysową i bezpieczeństwem w przypadku organizacji, poszczególnych jednostek, kraju i całego społeczeństwa. W syntetycznym ujęciu przedstawiono także ustawodawstwo z analizowanego zagadnienia oraz instytucje zarządzania kryzysowego wraz z przykładami ich działania.(abstrakt oryginalny)

The article refers to crisis management in different organizations such as: businesses, enterprises, institutions and firms, studied basically from the point of view of course of events that happen outside an organization, which influence the way of their functioning and reaching targets in a situation of a crisis. The work presents an idea of crisis, crisis management and threats in the perspectives of an integrated state system, appointed by the law on crisis management in 2007. A correct interpretation of the above issues is vital for managing the critical situation and safety in case of an organization, individual units, the country and the whole society. In a synthetic approach to the issue, the legislation concerning the analyzed case has been presented as well as crisis management institutions, supported by examples showing their activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Decyzje Rady Ministrów [online]. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zasoby archiwalne, [dostęp: 2008-04-10]. Dostępny w Internecie: .
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim. 2006 [online]. COM (2006) 0015-C6-0020/2006 - 2006/0005 (COD). P6_TC1-COD (2006) 0005. Pkt 22 [dostęp: 2008-04-20]. Dostępna w Internecie: .
 3. Dziewit Z. 2005. Radary meteorologiczne. Radarowe Centrum Operacyjne [online. Dostęp: 2008-04-10]. Dostępny w Internecie: .
 4. Encyklopedia PWN [online]. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe PWN. [dostęp: 2008-04-12]. Dostępny w Internecie: .
 5. Ferkaluk K. Reagowanie kryzysowe [pdf, dostęp: 2008-03-25] Dostępny w Internecie: .
 6. Kaczmarek-Sliwińska M. 2007 [online]. Zarządzanie sytuacją kryzysową przedsiębiorstwa. [Dostęp: 2009-04-01.]. Dostępny w Internecie: .
 7. M a c i e j e w s k i M. 2002. Międzynarodowy System Redukcji Skutków Zagrożeń (ISDR - International Strategy for Disaster Reduction). "Obserwator IMGW", nr 5, s. 18.
 8. Mapa zagrożenia pożarowego lasów [online. Dostęp: 2009-04-02]. Dostępna w Internecie: .
 9. Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa wielkopolskiego wg stanu na grudzień 2007. 2008. Poznań: Wielkopolski Urząd Wojewódzki.
 10. Prognozowanie zagrożenia pożarowego lasu [online]. Instytut Badawczy Leśnictwa w Warszawie, [dostęp: 2009-04-09]. Dostępny w Internecie: .
 11. Radziewicz P. 2007. Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją art. 3 pkt l ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 27.03.2007. Warszawa: Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dz. U. z 2004 r. nr 283, poz. 2818.
 13. Sadurski W. Zarządzanie kryzysowe, [online. Dostęp: 2008-04-10]. Dostępny w Internecie: .
 14. System monitoringu i osłony kraju. Ochrona Środowiska XVI. 2003. Dodatek do "Rzeczypospolitej". Nr 60 (6440) z 12.03.2003.
 15. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku. Dz. U. z 2005 r. nr 239, poz. 2019 z późn. zm.
 16. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 590.
 17. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym. Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 985 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 roku o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Dz. U. z 2002 r. nr 233, póz. 1955.
 19. Ustawa z dnia 22 sierpnia 2001 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Dz. U. z 2005 r. nr 108, póz. 909 z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 590.
 21. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1548 z późn. zm.
 22. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.
 23. Wersus. Nauka. Zarządzanie kryzysowe [online. Dostęp: 2008-04-10]. Dostępny w Internecie:.
 24. Zagrożenia [online. Dostęp: 2008-04-08]. Dostępny w Internecie: .
 25. Zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi oraz ubiegania się o dofinansowanie zadań własnych samorządów w dziedzinie remontów i odbudowy uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych z dnia 23 maja 2006. 2007. Warszawa: MSWiA. Biuro ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu