BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniel Wojciech (Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Tarnowie), Chrabąszcz Karolina (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Kryteria oceny atrakcyjności nieruchomości zdaniem tarnowian - preferencje potencjalnych nabywców nieruchomości
Evaluation Criteria of Real Estate Attractiveness in the Opinion Tarnów Residents - Preferences of Potential Real Estate Purchasers
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 1(12), s. 49-60, rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Wartość nieruchomości, Wycena nieruchomości, Badania ankietowe, Analiza statystyczna
Real estate market, Real estate’s value, Real estate valuation, Questionnaire survey, Statistical analysis
Abstrakt
Jedną z metod wyceny nieruchomości jest metoda porównawcza, polegająca na porównywaniu nieruchomości wycenianej do podobnych nieruchomości, które były przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży. Porównań tych dokonuje się pod względem cech nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy, w procesie szacowania nieruchomości, niejako utożsamia się z potencjalnym przeciętnym nabywcą i dokonuje próby oceny tej nieruchomości, biorąc pod uwagę jej cechy oraz to, w jakim stopniu dane cechy wpływają na cenę, a tym samym na wartość nieruchomości. Niniejszy artykuł jest opisem dokonanej przez KNN "DOMUSS" analizy tarnowskiego rynku nieruchomości pod względem preferencji prezentowanych przez uczestników tego rynku, w zakresie cech nieruchomości mających wpływ na ich wartość. Przeprowadzając analizę przyjęto założenie, że respondenci są skłonni zapłacić wyższą cenę za nieruchomość posiadającą cechy wskazane przez nich jako istotne. Uznano, że znaczenie (waga) danej cechy przy podejmowaniu ewentualnej decyzji akceptującej poziom ceny nabycia nieruchomości jest proporcjonalne do częstości wskazań tej cechy przez badanych. Wyniki badań, w oparciu o takie założenie, pozwalają uszeregować zespół cech i ich wpływ na wartość nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i nieruchomości lokalowych.(abstrakt oryginalny)

Comparative method is the one used while evaluating estate, which depends on comparing the estate being evaluated with similar real estate, which was the subject of sale transaction. The comparison is performed in respect to estate features. A property appraiser, in the process of estate evaluation, identifies himself in a way with a potential, average purchaser of real estate and tries to evaluate it, taking into account its features and influence on the real estate price and in the end on its value. The present article is a description of an analysis done by the "DOMUSS" Real Estate Special Interest Group of Tarnów real estate market in regard to preferences of its participants that refer to the estate features influencing its value. While doing the research it has been assumed, that respondents arę willing to pay higher price for the estate that includes features pointed by them as relevant. It has also been recognized that the importance of a certain feature, when making a decision accepting a selling price level, is pro-portional to the frequency of indicating that feature by the respondents. The results of the research including this assumption allow to put in order a group of features and their influence on the value of vacant real estate, developed real estate with a single-family housing and other establishments.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Małecki Z. i in. (oprac.). 2002. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Wyd. 8 poszerz. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. ISBN 83-903892-7-4.
  2. Materiały wewnętrzne MSRzM i KNN "DOMUSS".
  3. Prystupa M. 2003. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego. Warszawa: Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. ISBN 83-916304-4-7
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207, póz. 2109).
  5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity z 2004 r.. Dz. U. Nr 261, póz. 2603 z póżn. zm.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu