BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrozowicz Kazimierz (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Podsystem wartości i celów organizacyjnych na przykładzie formalizacji działalności GOPR
Subsystem of Organizational Values and Purposes Based on Example of GOPR Activity -Voluntary Mountain Rescue Service
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 1(12), s. 89-99, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Organizacja, Kultura organizacyjna, Usługi medyczne
Organisation, Organisational culture, Medical services
Firma/Organizacja
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)
Abstrakt
Każda organizacja działa w specyficznym dlań otoczeniu i jest systemem składającym się z szeregu elementów, które zależą wzajemnie od siebie, korzysta z zasobów otoczenia zewnętrznego, transformuje je i zwraca do otoczenia w przetworzonej formie. W ramach podjętego dyskursu analizą idiograficzną objęto wyłącznie część aksjologiczną bytu organizacyjnego, a mianowicie jego podsystem wartości i celów. Stanowi on zgoła pryncypialną determinantę efektywności każdej organizacji, która wyraża się m.in. właściwym stopniem formalizacji przebiegających w niej procesów.(abstrakt oryginalny)

Each organization performs its activity in a specific environment and it is a system which consists of several dependent elements, it uses resources of an external environment, transforms it and gives it back to the environment in a transformed form. Within the discourse an idiographic analysis has been made of an axiological part of an organization only, that is its subsystem of values and purposes. It constitutes absolutely principal determination of effectiveness of each organization, which is expressed mainly by a proper level of formalization of processes carried our within the organization.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cameron K., Quinn R. E. 2003. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 2. Donnelly J. H., Gibson J. L., Ivancevich J. M. 1990. Fundamentals of Management. Boston: BPI & RWN.
 3. Fasiński A., Jonak A., Silberring J. 1983. Poradnik Ratownika GOPR. Warszawa: Wydawnictwo PTTK "Kraj". T. 1-3.
 4. Jonak A. (red.). 2002. Na każde wezwanie. Pięćdziesiąt lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zakopane: GOPR.
 5. Kast F. E., Rosenzweig J. E. 1970. Organization and Management: Systems Approach. New York: McGraw Hill.
 6. Koźmiński A., Piotrowski W. 2007. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15142-3.
 7. Krzakiewicz K. (red.). 1994. Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: Wydawnictwo AE.
 8. Leavitt H. J. 1965. Applied Organizational Change in Industry: Structural and Humanistic Approaches. In: J. G. March, H. A. Simon (red). Handbook of Organizations. Chicago: Rand McNally and Co.
 9. Łucewicz J. 1999. Organizacyjne zachowania człowieka. Wrocław: Wydawnictwo AE we Wrocławiu. ISBN 83-7011-368-0.
 10. Masłyk-Musiał E. 2001. Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 83-227-0941-2.
 11. Mrozowicz K. 2005. Rola społeczno-zawodowa ratownika Służby Górskiej, ,,Kultura Fizyczna", Wydawnictwo AWF Warszawa, nr 5-6/2005, s. 16-21.
 12. Mrozowicz K. 2006. Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w świetle osobowościowych uwarunkowań zachowań organizacyjnych ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kraków: Biblioteka Jagiellońska. Maszynopis rozprawy doktorskiej.
 13. Mrozowicz K. 2007a. Zarządzanie bezpieczeństwem w górach w systemie ratownictwa górskiego. "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" nr 1(10)72007. PLISSN 1506-2635.
 14. Mrozowicz K. 2007b. Niektóre aspekty zarządzania kapitałem osobowościowym (na przykładzie organizacji ratownictwa górskiego). W: S. Lachiewicz (red.). Zarządzanie rozwojem organizacji. Monografie Politechniki Łódzkiej: Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej. ISBN 978-83-7283-214-6.
 15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych, warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udziałem w akcji ratowniczej (Dz. U. z 2002 r., nr 193, póz. 1624).
 16. bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków sporty wodne (Dz. U. z 1997 r., nr 57, poz. 358).
 17. Sarnowski J., Kirejczyk E. 2007. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Warszawa: Almamer. ISBN 978-83-60197-52-3.
 18. Schein E. 1992. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey Bass.
 19. Statut GOPR, uchwalony przez IV Zjazd Delegatów GOPR w dniach: 22.09.1990 w Zakopanem (I część Zjazdu) i 15.12.1990 w Krakowie (II część Zjazdu).
 20. Statut Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, 1990, Zakopane.
 21. Stoner J., Freeman E., Gilbert D. 2001. Kierowanie. Warszawa: PWE. ISBN 83-2008-1295-X.
 22. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 1996 r., nr 25, poz. 113).
 23. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, póz. 104).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu