BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marona Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Ocena możliwości zwiększenia dochodów gmin z mienia nieruchomego
Revenues From Real Estate in Local Governance Budget - Prospects for Their Increasing
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 258-269, tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Gmina, Dochody gminy, Budżet gminy, Nieruchomości, Podatek od nieruchomości
District, Local revenues, District budget, Real estate, Property tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Scharakteryzowano system dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dokonano analizy dochodów gmin w Polsce z tytułu nieruchomości będących własnością gmin oraz nie będących ich własnością. Opisano szanse na zwiększenie dochodów gmin z tytułu nieruchomości. Wśród czynników mogących oddziaływać na uzyskanie przez gminę dochodów z mienia nieruchomego można wymienić: polityka w zakresie stosowania stawek, ulg i zwolnień w podatkach i opłatach od nieruchomości; rozwiązania legislacyjne; skuteczność ściągania podatków i opłat; polityka w zakresie planowania przestrzennego oraz polityka w zakresie nadzoru właścicielskiego.

Realties located on gmina's territory, in peculiar municipal real estate, make up the significant source of gmina's income. The level of incomes and gmina's rate of development is therefore decided by: rational decisions in field of real estate management, professionalism of managers, and reliable control of effective allocation of property. The efficiency of municipal real estate management is one of the key factors to increase income, therefore it can be indispensable in achieving social and economic goals and enhancing gmina's development. The paper attempts to assess the share of income from real estate in local government revenues in Poland. In the article, the author shows the main areas in which municipal real estate management and property tax policy should be improved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeski W.J., Zarządzanie mieniem komunalnym w miastach polskich, "Świat Nieruchomości" 2005 nr 52-53.
 2. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003, GUS, Warszawa 2004.
 3. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2001-2004, GUS, Warszawa 2005.
 4. Cymerman R., Cymerman J., Kotlewski L., Dochody gminy z opłat od nieruchomości, "Doradca Majątkowy" 2004 nr 9.
 5. Dolata S., Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.
 6. Hopfer A., Kowalczyk E., Kataster motorem napędowym polskiej gospodarki, Nieruchomości C.H. Beck, Warszawa 2004.
 7. Hrynkiewicz J.A., Administracja samorządowa - misje, własność i kontekst organizacyjny, "Samorząd Terytorialny" 2004 nr 10.
 8. http://www.mofnet.gov.pl.
 9. http://www.stat.gov.pl/.
 10. Informacje z wykonania budżetu gmin za 4 kwartały 2005 roku, http://wiaw.mofnet.gov.pl.
 11. Koperkiewicz-Mordel K., Stanowienie przez rady gmin zwolnień i ulg podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych, "Finanse Komunalne" 2005 nr 1-2.
 12. Lis K.A., Sterniczek H., Nadzór korporacyjny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 13. Marona В., Efektywność wykorzystania nieruchomości a dochody gmin, [w:] Efektywność źródłem bogactwa narodów, red. T. Dudycz, Zeszyty Naukowe Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, tom 7, zeszyt 1 A, Łódź-Wrocław 2006.
 14. Marona В., Głuszak M., Property tax system in Poland - a question of reform, Materiały konferencji naukowej: "Ekonomicke a radiace procesy v stavebnictve a v investicnych projektech", Slovenska Technicka Univerzita v Bratislavě, Bratysława 2005.
 15. Marona В., Nadzór właścicielski nad jednostkami organizacyjnymi gminy, zarządzającymi nieruchomościami otrzymanymi w trwały zarząd, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie (w druku).
 16. Marona В., System opodatkowania nieruchomości w Polsce na tle rozwiązań w wybranych krajach europejskich, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 701, Kraków 2006.
 17. Nalepka A., Instytucjonalizacja zarządzania nieruchomościami w Polsce, "Świat Nieruchomości" 2005 nr 51.
 18. Nalepka A., Marona В., Małkowska A., The role of property tax in local government revenues in Poland, Materiały Konferencji Naukowej ERES 2005, Dublin 2005.
 19. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 czerwca 2005 r. w sprawie powszechnej taksacji nieruchomości, DzU 2005 nr 131, poz. 1092.
 20. Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 2002 nr 9, poz. 84 z późn. zm.
 21. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, DzU 2003a nr 203, poz. 1966 z późn. zm.
 22. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003b nr 80, poz. 717 z późn. zm.
 23. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 2001 nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 24. Wawak T., Wajda K., Rola organów samorządu terytorialnego w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego, [w:] Strategiczne obszary nadzoru korporacyjnego zewnętrznego i wewnętrznego, red. S. Rudolf, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 25. www.republika.pl/finanse_lokalne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu