BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtowicz Anna (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)
Tytuł
Zarys metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej
The Outline of Organisational Culture Diagnosis
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2009, nr 1(12), s. 273-292, rys., tabl., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Diagnozowanie organizacji, Metody diagnostyczne
Organisational culture, Organisation diagnosis, Diagnostic method
Abstrakt
Kultura przedsiębiorstwa jest rozumiana jako utrwalone w nim wzory myślenia i postępowania pracowników, kształtowane przez postawy kierownictwa. Przenika ona zarówno proces formułowania strategii, jak i proces jej realizacji. Przedsiębiorstwo, które rozumie swą kulturę, może wykorzystać tę wiedzę jako źródło strategicznej siły. Wielość czynników kształtujących kulturę organizacyjną oraz wielość kultur (subkultur) wymaga od badaczy tego zjawiska dokładnego określenia podmiotu badań czy ogólniej "granic" badawczych. Artykuł zawiera propozycję metodyki diagnozowania kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)

Culture of an enterprise is understood as employees' Consolidated thinking and behaviour patterns shaped by the management's attitudes. It penetrates both the process of strategy fonnulation and the process of performing it. An enterprise which understands its culture can use this knowledge as the source of strategic power. The multitude of factors shaping organisational culture and multitude of cultures (of subcultures) expects researchers of this phenomenon to de-fine precisely the research subject or, more generally, the research "boundaries". The article contains a methodology proposal of diagnosing organisational culture of an enterprise.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J. 1988. Kultura organizacyjna przedsiębiorstw: studium kształtowania procesu zmian zarządzania. Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. ISBN 83-04-02662-7.
  2. Cameron K.S., Quinn R.E. 2003. Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości konkurujących. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-89355-03-5.
  3. Czerska M. 2003. Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-342-2.
  4. Gableta M. (red.). 1998. Potencjał pracy w przedsiębiorstwie. Kształtowanie i wykorzystanie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. ISBN 83-7011-289-7.
  5. Gableta M., Karamalla E. 1999. Firma z charakterem. Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstw. "Personel" nr 4.
  6. Gierszewska G.,Romanowska M. 1998. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1093-0.
  7. Marcinkowski A., Sobczak J.B. 2000. Kultura poszukiwana. "Personel", dodatek -"Przegląd Personalny" nr 2.
  8. Penc-Pietrzak I. 2003. Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 83-7387-078-4.
  9. Stańda A. 1993. Diagnoza kultury organizacyjnej w analizie strategicznej działalności przedsiębiorstwa. Poznań: Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, nr 208.
  10. Wersty B. 2000. Analiza i diagnostyka ekonomiczna. Podstawy teoretyczno-metodyczne. Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania. ISBN 83-87708-40-2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu