BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymański Piotr (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa - wyniki badań
Current Assets Management as a Process of Creating Enterprise Value - Results of Research
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1183, s. 538-567, tab., rys., załączniki, bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zarządzanie kapitałem obrotowym, Mierniki wartości przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Enterprise management, Value Based Management (VBM), Management of working capital, Enterprise value measures, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono wyniki badań przeprowadzonych w 2004 r., którymi objęto przedsiębiorstwa prywatne działające w latach 1991-2003. Kwestionariusze ankiet rozesłano do 700 przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, Lubuskiego, Opolszczyzny i Wielkopolski. W efekcie zebrano 82 ankiety i 1734 sprawozdania finansowe od 191 firm. Zebrane dane przeanalizowano pod kątem: całej populacji badanych firm oraz przedsiębiorstw, które zwiększają i zmniejszają swoją wartość. Zbadano m.in. efekty zarządzania wartością przedsiębiorstwa i efektywność zarządzania majątkiem obrotowym. Do analizy wykorzystano mierniki używane w koncepcji VMB, tzn. EVA, CVA, SVA, i CFROI.

The article contains the results of a survey of current assets management and value based management in 191 enterprises from south-western Poland. This research consists of 82 questioners and 1.734 financial statements from 1991 until 2003. The study proves that too many Polish enterprises destroy their value. Despite the fact that average 73% companies have net profit, only 50% of them create value. One of the main reasons is the weakness of current asset management. In this study, the companies were divided in to three groups. First group involved enterprises which created value for shareholders, second group included enterprises which destroyed value for shareholders and third group involved enterprises about which it was difficult to say if they created or destroyed value for shareholders. The comparison shows that enterprises from first group better manage current assets than other groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej - koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 2. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Seria Monografie i Opracowania nr 143, Wrocław 2001.
 3. Dudycz T., Szymański P., Celowość i efektywność koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Celowość - skuteczność - efektywność, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej (w druku), Wrocław 2006.
 4. Dudycz T., Szymański P., Integratywny charakter koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 928, Wrocław 2002.
 5. Dudycz T., Szymański P., Korygowanie informacji księgowych na potrzeby szacowania ekonomicznej wartości dodanej, red. T. Dudycz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1060, Wrocław 2005, s. 80-94.
 6. Dudycz T., Szymański P., Pomiar wartości dodanej dla akcjonariuszy, [w:] Inwestycje i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 991, Wrocław 2003, s. 107-117.
 7. Dudycz T., Szymański P., Pomiar wartości dodanej dla akcjonariuszy - SVA, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, materiały konferencji naukowej Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Wyższej w Płocku, tom IV, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź 2003, s. 45-64.
 8. Dudycz T., Szymański P., Propozycje w zakresie metodyki obliczania parametrów stosowanych w koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa, red. J. Duraj, materiały konferencji naukowej Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Wyższej w Płocku, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź 2005, s. 53-64.
 9. Dudycz T., Szymański P., Wpływ jakości zarządzania kapitałem pracującym na ekonomiczną wartość dodaną - badania empiryczne, [w:] Zarządzanie finansami, mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, materiały konferencji naukowej Uniwersytetu Szczecińskiego 2005.
 10. Dudycz T., Szymański P., Integratywny charakter koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 928, Wrocław 2002, s. 59-68.
 11. Dudycz T., Szymański P., Praktyczne problemy stosowania koncepcji zarządzania wartością - VBM, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią a praktyką, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, Wrocław 2004, s. 235-244.
 12. Finegan P., Demystifying EVA and EVA Implementation, Finegan&Company LLC, Icelandic Managment Association Conference on EVA(r), November 16, 1999.
 13. Majdzik W.A., Ewa czy Mewa: kapitał też kosztuje, "Rzeczpospolita" 1996 nr 243.
 14. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 15. Mączyńska E., Pietrewicz L., Zarządzanie wartością przedsiębiorstw - aspekty własnościowe (wyniki badań), [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, praca zbiorowa, CeDeWu, Warszawa 2001, s. 19-34.
 16. Mączyńska E., Zawadzki M., Tyle menedżerom, ile warte są ich firmy, "Rzeczpospolita" 1998 nr 259 (z 4 listopada).
 17. Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), "Życie Gospodarcze" 1994 nr 38.
 18. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, WIG-Press Warszawa 2001.
 19. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menadżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 2000.
 20. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
 21. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.
 22. Skoczylas W., Niemiec A., Nowe mierniki w ocenie bieżącej rentowności przedsiębiorstw, [w:] Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw, tom I, red. D. Zarzecki, materiały konferencyjne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, s. 139-148.
 23. Skoczylas W., Ocena przydatności dotychczas stosowanych mierników w zarządzaniu wartością firmy, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, materiały konferencyjne, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1997.
 24. Stepnowski R., Bankowa ekonomiczna wartość dodana, "Parkiet - Gazeta Giełdy. Polski Rynek Kapitałowy" (dodatek) 1997/1998.
 25. Szablewski A., Istota zarządzania wartością firmy, Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy - VI Edycja, maszynopis powielony, Warszawa 2001.
 26. Wiśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 27. Wędzki D., Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa - przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu