BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Serdyński Andrzej
Tytuł
Kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela : diagnozowanie stopnia opanowania wybranych obszarów kompetencji informatyczno-medialnych przez studentów edukacji techniczno-informatycznej
Informatik- und Medienkompetenzen des Lehrers : Diagnostizierung des Beherrschungsgrades der auserwählten Felder der Informatik- und Medienkompetenzen von technisch-informatischen Edukationsstudenten
Źródło
Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, 2009, nr 711, 267 s., tab., wykr., bibliogr. 484 poz.
Słowa kluczowe
Informatyka, Edukacja informatyczna, Kompetencje, Komputerowe wspomaganie dydaktyki
Information science, IT education, Competences, Information technology in teaching
Uwagi
Zsfg.
Abstrakt
Przedstawiona w niniejszej pracy problematyka badawcza wychodzi naprzeciw oczekiwaniom współczesnej informatycznej i medialnej koncepcji tworzenia się cywilizacji społeczeństwa informacyjnego w ramach dokonujących się procesów wyrównawczych, w dziedzinie edukacji integrującej się Europy. Aby właściwie realizować proces kształcenia i samokształcenia, wspomagany komputerem multimedialnym i nowoczesną technologią cyfrowych urządzeń audiowizualnych, przy dużej autonomii uczącego się (studiującego) podmiotu, w repertuarze profesjonalnych zachowań nauczyciela muszą się znaleźć kompetencje informatyczno-medialne. Zdefiniowano zatem podstawowe umiejętności składające się na tego typu kompetencje oraz pokazano na licznych przykładach, jak praktycznie realizować proces dydaktyczno-wychowawczy studentów edukacji techniczno-informatycznej w ramach metodyki nauczania informatyki i mediów. Zademonstrowano między innymi sposób monitorowania jakości kształcenia programu nauczania skonstruowanego w układzie modułowym, diagnozowania poziomu opanowania wybranych kompetencji oraz strategię prowadzenia zajęć metodą projektów z zastosowaniem cyfrowych urządzeń audiowizualnych. Zamieszczono też szereg wskazówek dotyczących projektowania multimedialnych materiałów dydaktycznych i ich właściwego zastosowania w procesie kształcenia. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albin K.: Reklama - przekaz, odbiór, interpretacja. Warszawa-Wrocław 2000.
 2. Arnold R.: Neue Methoden betrieblicher Bildungsarbeit. W: Berufsbildung. Red. R. Arnold, A. Lipsmeier. Opladen 1995.
 3. Aufenanger S.: Lernen mit den neuen Medien-Perspektiven für Erziehung und Unterricht. W: Medien Generation. Red. I. Gogolin, D. Lenzen. Opladen 1999.
 4. Aufenanger S.: Medienpädagogische Projekte. W: Handbuch Medien - Medienkompetenzen. Modelle und Projekte. Red. D. Baack. Bonn 1999.
 5. Aufenanger S.: Medienpädagogische Projekte - Zielstellungen und Aufgaben. W: Handbuch Medien. Medienkompetenz. Bundeszentrale für politische Bildung. München 1999.
 6. Ayres A.J.: Bausteine der kindlichen Entwicklung. Die Bedeutung der Integration der Sinne für Entwicklung des Kindes. Springer Verlag 2000.
 7. Ayres A.J.: Lernstörungen. Sensorisch-integrative Dysfunktionen. Berlin-Heidelberg 1979.
 8. Baacke D.: Kommunikative Kompetenz und Zukunftsfähigkeit. Bielefeld 1995 (kttp:// nibis.ni.schule.de/haus/dez4/kompetenzen).
 9. Baacke D.: Medienpädagogik. Grundlagen der Medienkommunikation. Tübungen 1997.
 10. Baacke D.: Medienkompetenz als Netzwerk. "Medien praktisch" 1996, nr2.
 11. Baacke D.: Medienpädagogik. Tübingen 1997.
 12. Babiński G.: Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych. Kraków 1980.
 13. Banaszewska-Zygmunt E.: Media. Warszawa 2000.
 14. Bandura A.: Psychological Modeling. Chicago 1971.
 15. Baraniak B.: Programy kształcenia, jako element pakietu dydaktycznego w uczeniu się i nauczaniu na odległość. W: Edukacja techniczna i informatyczna. Kreowanie nowoczesnego modelu nauczania. Red. M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski, E. Podolska-Filipowicz. Bydgoszcz 2005.
 16. Barcz J.: Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Warszawa 2008.
 17. Bargiel D.: Flash w praktyce. Gliwice 2001.
 18. Baron-Polańczyk E.: Multimedialne materiały dydaktyczne. Projektowanie i wykorzystanie w edukacji techniczno-informatycznej. Zielona Góra 2006.
 19. Baumgartner R: Didaktische Anforderungen an (multimediale) Lernsoftware. W: Information und Lernen mit Multimedia. Red. L. Issing, P. Klimas. Weinheim-Basel 1997.
 20. Baumgartner R, Payr S.: Lernen mit Software. Reihe Digitales Lernen. Innsbruck 1994.
 21. Bednarczyk H.: Założenia wielopoziomowego modułowego kształcenia zawodowego. "Pedagogika Pracy" 1997, nr 31.
 22. Bednarczyk H., Figurski J.: Model podręcznika do multimedialnego kształcenia zawodowego. Warszawa 1995.
 23. Bender O., Hauske S.: E-Learning. Das Wörterbuch. Säuerlander Verlag 2004.
 24. Bereźnicki F.: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków 2001.
 25. Berryman J.: Psychologia moje hobby. Gdańsk 2002.
 26. Bochniak B., Zawadzki R: Badanie efektywności kształcenia modułowego. Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Poznań 1998.
 27. Boeckmann K.: Unser Welt aus Zeichen. Zur Theorie der Kommunikationsmedien. Wien 1994.
 28. Bogaj A., Kwiatkowski S.M.: Standardy uposażenia i obudowy medialnej przedmiotów ogólnokształcących. Warszawa 2002.
 29. Bogdanowicz M.: O dysleksji, czyli o specyficznych trudnościach wczytaniu i pisaniu. Lublin 1994.
 30. Bonn R: Projekt - Projektorientierter Unterricht - Projektstudium. W: Wörterbuch der Erziehung. Red. C. Wulf. München 1974.
 31. Bönsch M.: Unterrichtplanung, -durchfuhrung und -kontrolle. W: Handbuch zur arbeitsorientierten Bildung. Red. H. Dedering. München 1996.
 32. Bönsch M.: Variable Lernwege. Ein Lehrbuch der Unterrichtmethoden. Paderborn 1991.
 33. Brand I.: Integrationsstörung. Würzburg 1998.
 34. Brejnak A.: Ogólna charakterystyka metod aktywizujących. W: Liceum techniczne. Red. J. Moos. Radom 1996.
 35. Brudnik E., Knafel K.: Doskonalenie nauczycieli. Lehrerfortbildung. Słownik pojęć. Warszawa 1997.
 36. Bruner J.S.: Poza dostarczone informacje. Warszawa 1978.
 37. Brzeziński J.: Elementy metodologii badań psychologicznych. Warszawa 1984.
 38. Buczkowska B.: Edukacja na odległość. "Edukacja i Dialog" 2000, nr 119.
 39. Budny M.: Dżojstik kontra klawiatura. "Chipset" 2002, nr 5.
 40. Burr V.: An Introduction to Social Constructivism. London 1995.
 41. Castro E.: Po prostu HTML 3.2. Gliwice 1996.
 42. Cathcart R., Oumpert G.: Interakcja człowiek-komputer. "Przekazy i Opinie" 1988, nr 4-5.
 43. Chalas K.: Idea podmiotowości w relacjach społecznych początku XXI wieku. W: Podmiotowość w edukacji globalnego społeczeństwa informacyjnego. Red. K. Pająk, A. Zduniak. Warszawa-Poznań 2004.
 44. Cholodenko A.: Usidlanie klatek w animacji. "Kwartalnik Filmowy" 1997/1998, nr 19-20.
 45. Cohen J.: Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarządzanie. Gliwice 2004.
 46. Comer R.: Klinische Psychologie. Heidelberg-Berlin-Oxford 1995.
 47. Crowder D., Crowder R.: Tworzenie stron WWW. Biblia. Warszawa 2000.
 48. Czerepaniak-Walczak M.: Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela. Toruń 1997.
 49. Czerepaniak-Walczak M.: Badanie w działaniu - jego rola w rozwoju profesjonalizmu nauczyciela w reformowaniu edukacji. W: Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce. Red. K. Wenta. Szczecin 2000.
 50. Czerepaniak-Walczak M.: Między dostosowaniem a zmianą. Szczecin 1995.
 51. CzeżowskiT: Wyobrażenia, pojęcia. W: Encyklopedia pedagogiczna. Red. W. Pomykało. Warszawa 1993.
 52. Davis H.R., Alexander L.T., Yelon S.L.: Konstruowanie systemu kształcenia. Warszawa 1983.
 53. Dec A.: Metody badania kontekstu osiągnięć uczniów. "Edukacja i Dialog" 2001, nr 5.
 54. Dec Z., Konieczny R.: ABC komputera. Kraków 2000.
 55. Denek K.: Aksjologiczny aspekt edukacji szkolnej. Toruń 2000.
 56. Denek K.: Badanie efektywności kształcenia. W: Efektywność kształcenia i doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich. Red. K. Wenta. Szczecin 1998.
 57. Denek K.: Czy kryzys przeżywania wartości?. "Toruńskie Studia Dydaktyczne" 2002, nr 18.
 58. Denek K.: Jakie dla edukacji i nauki o niej wynikają konsekwencje z cywilizacji informacyjnej? W: Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej. Red. K. Wenta. Szczecin 2002.
 59. Denek K.: Kompetencje nauczycieli w kontekście wyzwań XXI wieku i potrzeb reformy systemu edukacji w Polsce. W: Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce. Red. K. Wenta. Szczecin 2000.
 60. Denek K.: Konstruowanie celów edukacji zawodowej. "Szkoła Zawodowa" 1996, nr 8.
 61. Denek K.: O nowy kształt edukacji. Toruń 1998.
 62. Denek K.: Podstawy ustalania i realizacji celów edukacji szkolnej. W: Unowocześnianie procesu kształcenia. Operacjonalizacja celów lekcji. Red. K. Denek. Kalisz 1980.
 63. Denek K.: Pomiar efektywności kształcenia w szkole wyższej. Warszawa 1980.
 64. Denek K.: Porządkowanie celów edukacji zawodowej. "Szkoła Zawodowa" 1996, nr 6.
 65. Denek K.: Programowanie dydaktyczne w szkole wyższej. Warszawa 1984.
 66. Denek K.: Ujmowanie celów edukacji zawodowej w skali makro i mikro. "Szkoła Zawodowa" 1996, nr 5.
 67. Denek K., Hyżak D.: Proces ewaluacji w mierzeniu jakości pracy szkoły. W: Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych. Red. K. Wenta, E. Perzycka. Szczecin 2005.
 68. Denek K., Gąsior H., Gnitecki J.: Programowanie dydaktyczne w szkole ogólnokształcącej i zawodowej. Katowice 1982.
 69. Deubel V., Kiefer K.: Medienbildung im Umbruch. Lernen im Kontext der 'Neuen Medien. Bielefeld 2003.
 70. Didaktik der Informatik. Universität Dortmund: Die Bildungs- und Erziehungsziele in der gymnasialen Oberstufe (http://ddi.cs.uni-dortmunde.de), 2002.
 71. Diepold R: Internet und Pädagogik. Rückblick und Ausblick. Humboldt-Universität 2004 (http://www.educat.hu-berlin.de/~diepold/vorlesung/abschied/html).
 72. Dietrich Ch.: Ambivalenz der Technik und humanistische Bildung. W: Modernizace vyuky v technicky orientovanych oborech apredmetech. Red. M. Chräska. Olomouc 2002.
 73. Dietrich G.: Pädagogische Psychologie. Bad Heilbrunn 1984.
 74. Doelker Ch.: Ein Bild ist mehr als ein Bild. Visuelle Kompetenz in der Multimedia-Gesellschaft. Stuttgart 1997.
 75. Doelker Ch.: Leitfaden Medienpädagogik. Zürich 1994.
 76. Doering W.: Sensorische Integration. Dortmund 1999. Doliński D.: Psychologia reklamy. Wrocław 1998.
 77. DöringN.: Das WWW im Unterricht. Organisatorischer Rahmen, didaktische Grundlagen und praktische Beispiele. Berlin 1997.
 78. Driver R., Oldham V.: An constructivist approach to curriculum development in science. "Studies in Science Education" 1986, nr 13.
 79. Dubs R.: Konstruktivismus. Einige Überlegungen aus des Sicht der Unterrichtsgestaltung. "Zeitschrift Pädagogik" 1995, nr 41.
 80. Dubs R.: Stehen wir vor einem Paradigmenwechsel beim Lehren und Lernen. "Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik" 1993, nr 5.
 81. Dylak S.: Sceny przemocy w mediach a zachowanie dziecka. W: Media a edukacja. Red. W. Strykowski. Poznań 1998.
 82. Dymara B.: Dziecko w świecie marzeń. Kraków 1996.
 83. Dymecki B.: Jak zrobić złą stronę WWW. "Internet" 2004, nr 2.
 84. Dzich D.: Nauczyciel polski wobec wyzwań edukacji europejskiej. W: Kształcenie nauczycieli w kontekście integracji europejskiej. Red. M. Ochmański. Lublin 1997.
 85. Dziekańska E.: Wirtualny uniwersytet. "Chip" 1997, nr 5.
 86. Dziennik Ustaw: 02.116.1004-tekst: ost. zm. 2003.12.26 Dz.U. 03.210.2040.
 87. Edelmann W.: Lernpsychologie. Weinheim-Basel 1996.
 88. Epstein G.: Uzdrowienie przez wizualizację. Warszawa 2000.
 89. Fhaner S.: Słownik psychoanalizy. Gdańsk 1996.
 90. Figurski J.: Rola podręcznika w kształceniu modułowym. "Pedagogika Pracy" 1995, nr 26.
 91. Figurski J.: Z, prac nad modelem podręcznika multimedialnego. "Szkoła Zawodowa" 1997, nr 7.
 92. Fisher A.: Sensorische Integrationstherapie. Theorie und Praxis. Berlin 1999.
 93. Fisher A.G., Murray E.A., Bundy A.C.: Sensorische Integrationstherapie. Springer Verlag 2002. Fisher R.: Uczymy jak myśleć. Warszawa 1999.
 94. Flitner A.: Für das Leben - Oder für die Schule? Pädagogische und politische Essays. Weinheim 1997.
 95. Fosnot CT.: Constructivism. Theory, Perspectives and Practice. New York-London 1996.
 96. Fosnot CT.: Rethinking science education. An defense of Piagetian constructivism. "Journal of Research in Science Teaching" 1993, nr 30.
 97. Francuz W., Sokołowski R.: Praca technika. Poradnik metodyczny. Warszawa 1982.
 98. Franus E.: Myślenie techniczne. Wrocław-Kraków 1978.
 99. Frey K.: Die Projektmethode (mit Beiträgen von U. Schäfer). Weinheim-Basel 1995.
 100. Furmanek W.: Formułujemy operacyjne cele lekcji. "Edukacja Ogólnotechniczna" 1996, nr 4.
 101. Furmanek W.: Kompetencje-próba określenia treści pojęcia. "Edukacja Ogólnotechniczna" 1997, nr 8.
 102. Furmanek W.: Niektóre etyczne wymiary technologii informacyjnej w tym Internetu. W: Komputer w edukacji. Red. J. Morbitzer. Kraków 2003.
 103. Gabski H., Hillebrand A.: Europäisches Zentrum für Medienkompetenzen. "Medien praktisch" 1996, nr2.
 104. Gajda J.: Dominująca rola mass mediów i hipermediów w kulturze i edukacji. W: Edukacja medialna. Red. J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta. Toruń 2002.
 105. Gajda J.: Media w edukacji. Kraków 2003.
 106. Gajda J.: Pedagogika kultury. Lublin 1998.
 107. Gajda J.: Swoistość mass mediów i ich oddziaływanie wychowawcze. W: Edukacja medialna. Red. J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta. Toruń 2002.
 108. Gajda W.: Tworzenie grafiki na potrzeby WWW. "Internet" 2004, nr 3.
 109. Gańko-Karwowska M.: Efektywność wykorzystania narzędzi technologii informatycznej w szkołach podstawowych. Szczecin 2002.
 110. Gańko-Karwowska ML: Kompetencje informatyczne studentów pedagogiki wczesnoszkolnej. W: Pedagogika i informatyka. Red. A.W. Mitas. Cieszyn 2001.
 111. Gates B.: Der Weg nach vorn. Die Zukunft der Informationsgesellschaft. Hamburg 1995.
 112. Gergen K.J.: An Invitation to Social Construction. London 1999.
 113. Gerstenmaier J.: Einführung in die Kognitionspsychologie. München 1995. Gerstmann S.: Psychologia. Warszawa 1996.
 114. Glasersfeld E.: Einführung in der radikalen Konstruktivismus. W: Die erfundene Wirklichkeit. Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben. Red. R Watzlawicki. München 1995.
 115. Glasersfeld E.: Konstruktivistische Erkunden durch unseren Denken. Heidelberg 1996.
 116. Gnitecki J.: Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych. Poznań 2006.
 117. Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa 1999.
 118. Goban-Klas T.: Uniwersytet a mass media. "Forum Akademickie" 1996, nr 2.
 119. Goban-Klas T., Sienkiewicz R: Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania. Kraków 1999.
 120. Goc R: Strona dla amatora. Przegląd graficznych edytorów HTML. "Internet" 2004, nr 4.
 121. Gołąbecka K.: Microsoft PowerPoint z marszu. Warszawa 1999.
 122. Goźlińska E., Szlosek F.: Podręczny słownik nauczyciela kształcenia zawodowego. Radom 1997.
 123. Górniewicz J.: Kategorie pedagogiczne. Olsztyn 2001.
 124. Górniewicz J.: Rozwój i kształtowanie wyobraźni dziecka. Warszawa-Toruń 1992.
 125. Górniewicz J.: Szkice z teorii wyobraźni i samorealizacji. Warszawa-Toruń 1995.
 126. Górniewicz J.: Wstęp do pedagogicznej analizy problematyki wyobraźni. Toruń 1991.
 127. Górniewicz J.: Wyobraźnia i wychowanie. W: Świat człowieka świat sztuki. Red. J. Śnieciński. Warszawa 1996.
 128. Górski S.: Internetowa galeria zdjęć. "PC Word Komputer" 2004, nr 4.
 129. Greenfild R: Kinder und neue Medien. Die Wirkung von Fernsehen, Videospiele und Compiler. München-Weinheim 1987.
 130. Gruba J.: Komputerowe wspomaganie edukacji uczniów niepełnosprawnych. "Edukacja Medialna" 1998, nr 1.
 131. Gruender CD.: Constructivism and Learning. Philosophical Appraisal. "Education Technology" 1996, nr 5/6.
 132. Gudjons H.: Handlungsorientiert lehren und lernen. Projektunterricht und Schüleraktivitäten. Bad Heilbrunn 1986.
 133. Hart M., Cassel R: Windows 98 PL. Gliwice 2000.
 134. Hasebroock J.: Lernen mit Multimedia. "Zeitschrift für Pädagogische Psychologie". Bern 1995, nr 9.
 135. Hasebroock J.: Multimedia-Psychologie. Eine neue Perspektive menschlicher Kommunikation. Heidelberg-Berlin-Oxford 1995.
 136. Hauser Z., Kis-Tóth L., Stoffová V., Stoffa J.: Medialna kompetencja ucitel'a. W: Modernizace vysokoskolské vyuky technickych predmétú. Hradec Králové 2001.
 137. Hayes D.: Poznaj HTML& XHTML w 10 minut. Warszawa 2002.
 138. Heineken E., Habermann T.: Lernpsychologie für den beruflichen Alltag. Heidelberg 1994.
 139. Hendryk C: Hakerzy, crackerzy phreackerzy. Młodzieżowe subkultury społeczeństwa informacyjnego. Studia Pedagógica Universitatis Stetinensis. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 342. Szczecin 2002.
 140. Henecka H.: Sozialwissenschaften. W: Handbuch zur politischen Bildung. Red. W. Mickel. Schwalbach 1999.
 141. Hickmann L., Neubert S., Reich K.: John Dewey - zwischen Pragmatismus und Konstruktivismus. München 2004.
 142. Hilgard R.: Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 1967.
 143. Hobmair H.: Pädagogik. Köln-München 1996.
 144. Hopfinger M.: Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Warszawa 1997.
 145. Horbaczewski W.: Czy komputer pomaga w myśleniu?. "Komputer w Szkole" 1999, nr 3-4.
 146. Hunziker P: Wirkung und Nutzen. W: Medienpsychologie. Red. HJ. Kagelmann. München 1982.
 147. Internet w dydaktyce. Seria wydawnicza "Pod lupą" (http://www.domino.ok.pl/lupa).
 148. Ianich P: Konstruktivismus und Nalurerkenntnis. Frankfurt a. M. 1996.
 149. Izdebska J.: Rodzina, dziecko, telewizja. Szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. Białystok 2001.
 150. Jaskuła B.: Technologia informatyczna jako narządzie poznania, czyli rzecz o istocie wychowania informatycznego. W: Technologia informatyczna w edukacji i przygotowaniu zawodowym. Red. T. Brodziński. Szczecin 2000.
 151. Jędryczkowski J.: Indywidualizacja i aktywizacja w procesie uczenia się z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli w okresie zmian i transformacji. Red. J. Migdałka, B. Kędzierska. Kraków 2002.
 152. Jung E.: Projekt - Projektunterrich: mehr als eine Methode. Schwalbach 1997.
 153. Jung J.: Wirklichkeit wird immer erfunden. Phantasie, Pluralismus und Toleranz - die Modelphilosophie des Konstruktivismus. "Süddeutsche Zeitung" 1995.
 154. Juszczyk S.: Badania empiryczne w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice 2005.
 155. Juszczyk S.: Diagnoza i ewaluacja dydaktyczna w procesie telekształcenia. W: Diagnoza i ewaluacja w reformie edukacyjnej. Red. K. Wenta. Szczecin 2002.
 156. Juszczyk S.: Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów. Toruń 2002.
 157. Juszczyk S.: Komunikacja człowieka z mediami. Katowice 1998.
 158. Juszczyk S.: Kształcenie i doskonalenie nauczycieli edukacji informatycznej dla potrzeb współczesnej szkoły podstawowej i gimnazjum. W: Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce. Red. K. Wenta. Szczecin 2000.
 159. Juszczyk S.: Metodologiczne podstawy badań empirycznych w informatyce. Kraków 1998.
 160. Juszczyk S.: Podstawy metodologiczne projektowania badań pedagogicznych w informatyce i technologii informacyjnej. W: Dydaktyka informatyki i technologii informacyjnej. Red. S. Juszczyk, J. Janczyk, D. Morańska, M. Musioł. Toruń 2003.
 161. Juszczyk S.: Rola teleinformatyki w naukach o wychowaniu. W: Pedagogika i informatyka. Red. A.W. Mitas. Cieszyn 2000.
 162. Juszczyk S.: Statystyka dla pedagogów. Toruń 2002.
 163. Kaczor S.: Idee kształcenia ustawicznego i kształcenie modułowe. W: Kształcenie modułowe. Red. Cz. Plewka. Szczecin 1994.
 164. Kaiser F.J.: Projektarbeit. W: Wörterbuch der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Red. G. Pätzold. Bad Heilbrunn 1999.
 165. Kaja B.: Dysleksja, wątpliwości, obszary badań. Warszawa 1997.
 166. Kapralska Ł.: Internet w procesach integracji i dezintegracji społecznej. W: Mikrospołeczność informacyjna. Red. L.H. Haber. Kraków 2001.
 167. Karaś S.: Sztuka samokształcenia. Warszawa 1994.
 168. Karlins D.: Flash 5 dla żółtodziobów. Warszawa 2001.
 169. Karpiński W.: Kształcenie modułowe. "Szkoła Zawodowa" 1993, nr 6.
 170. Kelly G.A.: Die Psychologie der persönlichen Konstrukte. Paderborn 1986.
 171. Kerman R: Poznaj Flasha 5 w 24 godziny. Warszawa 2001.
 172. Kerres M.: Multimediale und telemediale Lernumgebung. Konzeption und Entwicklung. München 2001.
 173. Kesper G.: Sensorische Integration und Lernen. München 2002.
 174. KesperG., Hottinger C: Mototherapie bei Sensorischen Integrationsstörungen. München 1999.
 175. Kiedrowicz G.: Nauczyciel informatyki - od teorii do praktyki. "Pedagogika Pracy" 2000, nr 37.
 176. Kiesling U.: Sensorische Integration im Dialog. Modernes Lernen. Dortmund 1999.
 177. Klimmt Ch., Trepte S.: Theoretisch-methodische Desideraten der medienpsychologischen Forschung über die aggresionsfördende Wirkung gewaltiger Computer- und Videospiele. "Zeitschrift für Medienpsychologie" 2003, nr 4.
 178. Klimsa R: Neue Medien und Weiterbildung. Anwendung und Nutzung in Lernprozessen der Weiterbildung. Weinheim 1993.
 179. Klippert H.: Durch Erfahrung lernen. Erfahrungsorientierte Methoden der politischen Bildung. Bonn 1988.
 180. Knall M.: Paradoxien der Projektpädagogik - Zur Geschichte und Rezeption der Projektmethode in USA und in Deutschland. "Zeitschrift für Pädagogik" 1984, nr 5.
 181. Knöchel W.: Einführung in die Hochschulpädagogik. Berlin 1984.
 182. Kolunda A., Moos J.: Tworzenie pakietów multimedialnych. "Edukacja i Dialog" 2000, nr 7.
 183. Komorowska H.: Metody ilościowe a metody jakościowe w badaniach pedagogicznych. "Edukacja" 1989, nr 3.
 184. Komorowska H.: O programach nauczania prawie wszystko. Warszawa 1999.
 185. Komputery, Audio - video - TVSat w kulturze i oświacie. Red. W. Strykowski, A. Zając. Tarnów 1994.
 186. Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna. Warszawa 2000.
 187. Kondracka K.: Mój serwis WWW. Ergonomia stron WWW. "Chip" 2004.
 188. Konstruktivistische Lerntheorien und neue Medien - wykłady z pedagogiki medialnej. Humboldt-Universität (http://www.paed2.ewf.uni-erlangen.de/Lehveranstaltungen/ Vorlesung).
 189. Kopertowska M.: Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy. Arkusze kalkulacyjne. Warszawa 2001.
 190. Kopertowska M.: Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy. Bazy danych. Warszawa 2001.
 191. Kopertowska M.: Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy. Grafika menedżerska i prezentacyjna. Warszawa 2001.
 192. Kopertowska M.: Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy. Przetwarzanie tekstów. Warszawa 2001.
 193. Kopertowska M.: Zaawansowane możliwości programu PowerPoint 2000 PL. Warszawa 2000.
 194. Korporowicz L.: Ewaluacja - zaproszenie do rozwoju. "Edukacja i Dialog" 2000, nr 6.
 195. Kość I.: Przemiany systemu polskiej edukacji w warunkach procesu europeizacji. Szczecin 2006.
 196. Kotarbiński T.: Elementy poznawania logiki formalnej i metodologii nauk. Warszawa 1961.
 197. Kotyras D.: Tajniki pozycjonowania stron WWW. "Internet" 2004, nr 2.
 198. Kozielecki J.: Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa 1998.
 199. Kozielska M.: Komputerowe wspomaganie edukacji. Szczecin 2003.
 200. Kozielska M.: Kształcenie wyobraźni technicznej przy udziale technik komputerowych. W: Edukacja informacyjna. Nowoczesne technologie informatyczne w procesie kształcenia i wychowania. Red. K. Wenta, E. Perzycka. Szczecin 2004.
 201. Kramek Z.: Materiały dydaktyczne w multimedialnym przekazie treści kształcenia zawodowego. "Pedagogika Pracy" 1995, nr 26-27.
 202. Kramek Z.: Modelowe rozwiązania pakietów edukacyjnych do kształcenia umiejętności teoretycznych i praktycznych. "Szkoła Zawodowa" 1996, nr 1.
 203. Kreutz M.: Osobowość nauczyciela - wychowawcy. Warszawa 1947.
 204. Królikowski J.: Projekt edukacyjny. Warszawa 2000.
 205. Kruszewski K.: Kształcenie w szkołę wyższej. Warszawa 1988.
 206. Kruszewski K.: Nauczanie programowane w systemie dydaktycznym. Warszawa 1976.
 207. Kształcenie otwarte od A do Z. TERM FRSE MEN. Warszawa 1997.
 208. Kuciński K.: ABC PowerPointa. Kraków 2000.
 209. Kujawiński J.: Twórczość metodyczna nauczyciela. Poznań 2001.
 210. Kupisiewicz Cz.: Nauczanie programowane. Warszawa 1966.
 211. Kurcz I., Skarżyńska K.: Słownik psychologii. Warszawa 2000.
 212. Kurjaniuk J.: Modułowe projektowanie treści kształcenia zawodowego w systemach szkolnych i pozaszkolnych. "Pedagogika Pracy" 1985, nr 9.
 213. Kurs internetowy krok po kroku. "Internet dla Każdego" 2000, nr 3.
 214. Kurs internetowy krok po kroku. "Internet dla Każdego" 2000, nr 12.
 215. Kurs internetowy krok po kroku. "Internet dla Każdego" 2000, nr 19.
 216. Kurs internetowy krok po kroku. "Internet dla każdego" 2000, nr 24.
 217. Kwiatkowska H.: Edukacja nauczycieli. Warszawa 1997.
 218. Kwiatkowska H.: Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli. Warszawa 1988.
 219. Kwiatkowska H.: Wyzwania a rzeczywistość edukacji nauczycielskiej. W: Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej. Red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki. Warszawa 1997.
 220. Kwiatkowska H.: Źródła inspiracji nowego myślenia o edukacji nauczycielskiej. W: Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej. Red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki. Warszawa 1997.
 221. Kwiatkowska H.: Zmiany w sposobach uczenia się człowieka a reformowanie systemów edukacyjnych. W: Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce. Red. K. Wenta. Szczecin 2000.
 222. Kwiatkowski S.M.: Model czynności poznawczych i/notorycznych. "Edukacja" 1994, nr 1.
 223. Kyle L.: Flash 5 - narzędzia dla profesjonalistów. Warszawa 2001.
 224. Lamperth I., Buettel C: Pädagogische Betrachtung zu den neuen Medien. Universität Zürich 1997 (http://www.gesel.net/paed01.htm).
 225. Larochelle M., Bednarz N., Garrison J.: Constructivism and Education. Cambridge (University Press) 1998.
 226. Laszczak M.: Psychologia przekazu reklamowego. Kraków 1998.
 227. Lech K.: Łączenie teorii z praktyką w nauczaniu. Warszawa 1987.
 228. Lefrancois G.: Psychologie des Lernens. Berlin 1994.
 229. Lenz D.: Pädagogische Grundbegriffe. Hamburg 1989.
 230. Lernay L.: HTML. Vademecum profesjonalisty. Warszawa 1998.
 231. Lindsay P.H., Norman D.A.: Przetwarzanie informacji u człowieka. Warszawa 1984.
 232. Lipsmeier A.: Handbuch der Berufsbildung. Opladen 1995.
 233. Lis B.: Zadania nauczycieli techniki w świetle reformy systemu edukacji. "Edukacja Ogólnotechniczna" 1998, nr 15.
 234. Lorenzen R: Konstruktive Wissenschaftstheorien. Frankfurt a. M. 1974.
 235. Lorenzen P: Lehrbuch der konstruktiven Wissenschaftstheorien. Manheim-Wien-Zürich 1987.
 236. Löschenkohl E., Bleyer M.: Faszination Computerspiele - psychologische Bewertung. Wien 1995.
 237. Luhmann N.: Erkenntnis als Konstruktion. Bern 1988.
 238. Łaniec J.D.: Elementy statystyki dla pedagogów. Olsztyn 1994.
 239. Łaszczyk J.: Rola komputera w edukacji specjalnej. Komputer w kształceniu specjalnym. Warszawa 1998.
 240. Łobocki M.: Metody badań pedagogicznych. Warszawa 1978.
 241. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2000.
 242. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2006.
 243. Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2006.
 244. Maas V.F.: Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do integracji sensorycznej. Warszawa 1998.
 245. Maciaszek M.: Kształtowanie umiejętności dydaktycznych nauczyciela. Warszawa 1965.
 246. Magenheim J.: Informatische Bildung und Medienbildung. Paderborn 2000 (http://ddi.uni-paderborn.de/didaktik/Veroeffentlichungen).
 247. Magenheim J.: Medienbildung und informatische Bildung. Paderborn 2000 (http://ddi.uni-paderborn.de/didaktik/Veroeffentlichungen).
 248. Magenheim J.: Medienkompetenz von Lehrerinnen und Lehrern. Paderborn 2000 (http://ddi.uni.paderborn.de/didaktik/Veroeffentlichungen).
 249. Majewski M.: Ewaluacja narzędzie wprowadzania i oceny standardów szkoły. "Edukacja i Dialog" 2000, nr 6.
 250. Makowski A.: Za kółkiem. "Enter" 2004, nr 10.
 251. Mandl H., Reinmann-Rethmeier G.: Unterrichten und Lernumgebung gestalten. München 1995.
 252. Marek L.: Odpowiedzialność w treściach kształcenia informatycznego. W: Pedagogika i informatyka. Red. A. W. Mitas. Cieszyn 2001.
 253. Marszałek A.: Kryteria zastosowania metod aktywizujących. "Pedagogika Pracy" 2000, nr 37.
 254. Martens D.: Das Konzept der Schlüsselqualifikationen als Flexibililätsinstrument. W: Aufgaben der Zukunft - Bildung des Gymnasiums. Red. U. Göbel, U. Kramer. Köln 1989.
 255. Maruszewski T.: Psychologia poznania. Gdańsk 2001.
 256. Maruszewski T.: Psychologia poznawcza. Warszawa 1996.
 257. Maszke A.W.: Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Rzeszów 2004.
 258. Maturana H., Verela F.: Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln der menschlichen Erkenntnis. Bern, München 1987.
 259. Matyjaszczyk E.: Gry edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym. "Edukacja Medialna" 1998, nr 2.
 260. Mayer H.: Einführung in die Wahrnehmungs-, Lern- und Werbe-Psychologie. München-Wien 2000.
 261. McCombs B.L., Pope J.E.: Uczeń trudny, jak skłonić go do nauki. Warszawa 1997.
 262. Meinel Ch., Sack H.: WWW - Kommunikation, Internetworking, Web-Technologien. Berlin-Heidelberg-New York 2004.
 263. Mendrala D., Szeliga M.: Access 2003 PL. Gliwice 2003.
 264. Michalkowska A., Michałkowski S.: Ćwiczenia z Windows 98. Warszawa 2000.
 265. Microsoft Exel 2002 krok po kroku. Red. A. Paziewicz. Warszawa 2001.
 266. Microsoft Internet Explorer 4.0 krok po kroku. Red. M. Szymański. Warszawa 1998.
 267. Microsoft PowerPoint 2000 krok po kroku. Red. M. Szymańska. Warszawa 1999.
 268. Microsoft Windows 2000 Professional krok po kroku. Red. D. Cyrul. Warszawa 2000.
 269. Microsoft Word 2002 krok po kroku. Red. M. Szymańska. Warszawa 2001.
 270. Mikina A.: Metoda projektów. W: Liceum techniczne. Red. J. Moos. Radom 1996.
 271. Milerski B., Sliwerski B.: Pedagogika. Warszawa 2000.
 272. Miller M.: Style myślenia. Poznań 2000.
 273. Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig--Holstein: Lehrplan für die Sekundarstufe II Gymnasium, Gesamtschule. Technik. 2002.
 274. Möhler J.L.: Flash 5. Tworzenie stron WWW. Grafika, animacja, interaktywność. Warszawa 2001.
 275. Morbitzer J.: Internet äświat wartości. W: Komputer w edukacji. Red. J. Morbitzer. Kraków 2003.
 276. Moser H.: Einführung in die Medienpädagogik. Opladen 1999.
 277. Müller K., Troitzsch H., Renkl A.: Der Einfluss nonverbaler Signale auf den Kommuni-kationsprozess in einer kollaboratien virtuellen Umgebung. "Zeitschrift für Medienpsychologie" 2003, nr 1.
 278. Neuss N.: Operationalisieren von Medienkompetenz - Ansätze, Probleme und Perspektiven. "Medien Pädagogik" 2000, nr 1 (http://www.mediepaed.com).
 279. Nęcka E.: Psychologia twórczości. Gdańsk 2001.
 280. Niedermann A.: Förderprogramm für blinde, mehrfachbehinderte Kinder (http://www.uhm.ch/spc.UF/93mai/niedermann.html).
 281. Niemierko B.: Inwentarz programowy. W: Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka. Red. A.C. Ornstein, F.P Hunkins. Warszawa 1999.
 282. Niemierko B.: Między ocenąszkolną a dydaktyką. Warszawa 1997.
 283. Niemierko B.: Pomiar wyników kształcenia zawodowego - część 2. "Szkoła Zawodowa" 1997, nr 1.
 284. Niemierko B.: Pomiar wyników kształcenia zawodowego. "Szkoła Zawodowa" 1997, nr 3.
 285. Niemierko B.: Pomiar wyników kształcenia zawodowego - cz. 5. "Szkoła Zawodowa" 1997, nr 4.
 286. Niewiadomski K.: Wpływ komputera na wyobraźnię. W: Technologia informatyczna w edukacji i przygotowaniu zawodowym. Red. T. Brodziński, Szczecin 2000.
 287. Nowak S.: Metodologia badań socjologicznych. Warszawa 1970.
 288. Okoń W: Nauczanie problemowe we współczesnej szkole. Warszawa 1987.
 289. Okoń W.: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1995.
 290. Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa 1996.
 291. Oldroyd D.: Educational Management Today. London 1996.
 292. O nowy humanizm w edukacji. Red. J. Gajda. Kraków 2000.
 293. O reformie programowej. MEN. Warszawa 1999.
 294. Ornstein A.C., Hunkins F.P.: Program szkolny. Założenia, zasady, problemy. Warszawa 1999.
 295. Osmańska-Furmanek W.: Nowe technologie informacyjne w edukacji. Zielona Góra 1999.
 296. Osmańska-Furmanek W., Furmanek M.: Struktury informacyjne komunikatu medialnego w formie prezentacji. W: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Toruń 2002.
 297. Osmańska-Furmanek W., Jędryczkowski J.: Prezentacja multimedialna w procesie uczenia się. W: Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Toruń 2004.
 298. Owczarz A.: Fotografia cyfrowa. Gliwice 2004.
 299. Owczarz A.: Photoshop. Gliwice 2004.
 300. Palka S.: Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk 2006.
 301. Palka S.: Pedagogika w stanie tworzenia. Kraków 1998.
 302. Pancewicz M.: Flash 5 - Techniki zaawansowane. Gliwice 2002.
 303. Pancewicz M.: Po prostu Windows 98 PL. Gliwice 1999.
 304. Parzęcki R.: Podstawy wiedzy o edukacji i poradnictwie zawodowym. Włocławek 1999.
 305. Pasek J.: Flash 5 - ćwiczenia praktyczne. Gliwice 2000.
 306. Pawlikowska A.: Struktura i etapy rozwiązywania zadań technicznych. "Edukacja Ogólnotechniczna" 1998, nr 15.
 307. Pelczar W.: Perspektywy i zagrożenia edukacji medialnej w procesie kształcenia polonistycznego w szkole. "Edukacja Medialna" 1997, nr 1.
 308. Persen A.T.: Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształcenia nauczycieli. Warszawa 1994.
 309. Perzycka E.: Kompetencje edukacyjne nauczycieli. Stan perspektyw i badań. Szczecin 2004.
 310. Peterschen W.H.: Konstruktivistische Didaktik. München 2000.
 311. Pfaffenberger B.: Słownik terminów komputerowych. Warszawa 1999.
 312. Piecuch A.: Barwa, jako komponent multimedialnych programów dydaktycznych (MPD). W: Edukacja informacyjna. Red. K. Wenta, E. Perzycka. Szczecin 2005.
 313. Pieter J.: Ogólna metodologia badań naukowych. Wrocław-Warszawa 1977.
 314. Pieter J.: Psychologiczne problemy samokształcenia. Warszawa 1963.
 315. Pilch T: Zasady badań pedagogicznych. Warszawa 1995.
 316. Pilch T, Bauman T: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001.
 317. Plewka Cz.: Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych. Radom 1999.
 318. Plewka Cz., Radecki E.: Niekonwencjonalne metody nauczania-uczenia się. Szczecin 1992.
 319. Pomykało W.: Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa 1993.
 320. Potęga W.: Reformowanie szkoły. Edukacja ogólnotechniczna. Toruń 1997.
 321. Półturzycki J.: Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń 1996.
 322. Pöttinger I.: Lernziel Medienkompetenz. Theoretische Grundlagen und praktische Evaluation anhand eines Hörspielprojekts. München 1997.
 323. Pszczółkowski K.: Czas wolny ucznia a zagrożenia ze strony mediów. W: Pedagogika i informatyka. Red. A. W. Mitas. Cieszyn 2001.
 324. Putkiewicz E.: Nauczanie problemowe. W: Encyklopedia pedagogiczna. Red. W. Pomykało. Warszawa 1997.
 325. Reetz L.: Zur Bedeutung der Schlüsselqualifikationen in der Berufsbildung. W: Schlüsselqualifikationen. Red. L. Reetz, T. Reitmann. Hamburg 1990.
 326. Reich K.: Konstruktivistische Didaktik Lehr- und Studienbuch mit Methodenpool. Weinheim 2006.
 327. Reich K.: Konstruktivistische Unterrichtsmethoden. "System Schule" 1998, nr 1.
 328. Reich K.: Systematisch-konstruktivistische Pädagogik Einführung in Grundlagen einer interaktionistisch-konstruktivistischen Pädagogik. Weinheim 2005.
 329. Reich K.: Thesen zur konstruktivistischen Didaktik. "Pädagogik" 1998, nr 7-8.
 330. Reich K., Dehnbruch L., Wild R.: Konstruktivismus und Medien - eine Einführung in die Simulation als Kommunikation. Münster 2005.
 331. Reinhart R., Dowód S.: Macromedia Flash MX 2004. Gliwice 2003.
 332. Romagna M.: Das Phänomen Internet und seine Bedeutung für die Bildung. Grüsch 1998 (http://www.spin.ch/homepages/eunter/Referat.htm).
 333. Rzewulski M.: Nauka na odległość. "PC Kurier" 2000, nr 20.
 334. Schenk M.: Medienwirkungsforschung. Tübingen 2002.
 335. Schmidt S.I.: Kognitive Autonomie und soziale Orientierung. Konstruktivistische Bemerkungen zum Zusammenhang von Kognition. Kommunikation, Medien und Kultur. Frankfurt a. M. 1994.
 336. Schreier H.: Erziehung durch und für die Erfahrung (eingeleitet, ausgewählt und kommentiert). Stuttgart 1986.
 337. Schulmeister R.: Grundlagen hypermedialer Lernsysteme. Theorie-Didaktik-Design. New York 1996.
 338. Schulz-Zander R.: Persönlichkeit und Medienkompetenz. Dortmund 2001 (http://www.ikarus.uni-dortmund.de).
 339. Schwill A.: Vorlesungen zur Didaktik der Informatik. Potsdam 1998 (http://didaktik.cs.um-potsdam.de), t. F.
 340. Seeber S.: Bildungscontrolling. W: Erweiterte Autonomie für Schule. Bildungscontrolling und Evaluation. Red. R.H. Lehman, Gy. Venter, J. van Buer, S. Seeber, R. Peek. Berlin-Nyiregyhäza 1997.
 341. Serdyński A.: Badanie efektywności kształcenia modułowego. W: K otazkam srovnävaci pedagogiky. Red. J. Prokop. Praha2002.
 342. Serdyński A.: Badanie efektywności modułowego programu kształcenia. W: XIV DIDMATTECH 2001. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Red. W. Furmanek, S.M. Kwiatkowski, F. Wojtkun. Radom 2001.
 343. Serdyński A.: Badanie jakości procesu kształcenia. W: Teoria i praktyka oceniania zewnętrznego. Red. B. Niemierko, M.K. Szmigel. Kraków 2001.
 344. Serdyński A.: Badanie przydatności prezentacji multimedialnej w procesie kształcenia informatyczno-medialnego. W: Manipulacja - Media - Edukacja. Red. B. Sie- mieniecki. Toruń 2007.
 345. Serdyński A.: Diagnozowanie kompetencji technicznych i informatyczno-medialnych ucznia. W: Reforma edukacyjna w diagnozie i ewaluacji. Red. K. Wenta, E. Perzycka. Szczecin 2002.
 346. Serdyński A.: Dydaktyczne kompetencje medialne - ważny obszar kompetencji informatyczno-medialnych nauczycieli informatyki. W: Diagnoza pedagogiczno- -psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych. Red. K. Wenta, E. Perzycka. Szczecin 2005.
 347. Serdyński A.: Instrumentalne i kierunkowe pola kompetencji informatycznych studentów pedagogiki w perspektywie społeczeństwa informacyjnego. W: K otázkám srov-návacipedagogiky. Red. J. Prokop. Praha 2002.
 348. Serdyński A.: Instrumentalne pole kompetencji informatycznych. W: Kompetencje informatyczne w społeczeństwie informacyjnym. Red. M. Gańko-Karwowska, L. Marek. Szczecin 2001.
 349. Serdyński A.: Interdyscyplinarne nauczanie techniki i informatyki z wykorzystaniem metody projektów. "Wychowanie Techniczne w Szkole" 2002, nr 2.
 350. Serdyński A.: Kompetencje informatyczno-medialne nauczyciela. Szczecin 2007.
 351. Serdyński A.: Koncepcja konstruowania praktycznych zadań technicznych do diagnozowania umiejętności złożonych ucznia w edukacji ogólnotechnicznej. W: Dawne i nowe formy egzaminowania. Red. G. Niemierko, W. Małecki. Wrocław 2001.
 352. Serdyński A.: Konstruktywizm w edukacji ogólnotechnicznej i informatyczno-medialnej. "Wychowanie Techniczne w Szkole z Plastyką" 2006, nr 2-3.
 353. Serdyński A.: Konstruowanie praktycznych zadań technicznych w edukacji ogólnotechnicznej. W: Diagnoza edukacyjna. Zadania wyboru wielokrotnego. Red. B. Niemierko, J. Mulawa. Wałbrzych 2000.
 354. Serdyński A.: Kształcenie modułowe. Szczecin 2002.
 355. Serdyński A.: Kształtowanie kompetencji informatycznych i medialnych nauczycieli w perspektywie społeczeństwa informacyjnego. W: Edukacja techniczna i informatyczna: poglądy, wyzwania i możliwości. Red. M. Kajdasz-Aoulin, A. Michalski. Bydgoszcz 2003.
 356. Serdyński A.: Kształtowanie postaw humanistycznych w edukacji ogólnotechnicznej. W: Edukacja humanistyczna, aksjologiczna i estetyczna w świetle programów i potrzeb oświatowych. Red. J. Kida. Rzeszów 2003.
 357. Serdyński A.: Kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów technicznych w edukacji ogólnotechnicznej. W: XVI DIDMATTECH 2003. Red. J. Stoffa, M. Chraska. Olomouc 2003.
 358. Serdyński A.: Monitorowanie modułowego programu kształcenia z zastosowaniem procedur ewaluacji. W: Pedagogika i informatyka. Red. A. W. Mitas. Cieszyn 2000.
 359. Serdyński A.: Multimedialne urządzenia audiowizualne w szkolnej pracowni komputerowej. W: Dydaktyka nauk stosowanych, t. 4. Red. A. Czajkowski. Szczecin 2008.
 360. Serdyński A.: Oddziaływanie gier komputerowych na rozwój dyspozycji poznawczych ucznia. W: Dydaktyka nauk stosowanych, t. 4. Red. A. Czajkowski. Szczecin 2008.
 361. Serdyński A.: Oddziaływanie gier komputerowych na rozwój myślenia sensoryczno- -motorycznego ucznia. W: Edukacja w społeczeństwie wiedzy. Niejednoznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej. Red. S. Juszczyk, M. Musioł, A. Watala. Katowice 2007.
 362. Serdyński A.: Osobiste kompetencje medialne gwarantem skutecznej ochrony przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami wynikającymi z użytkowania Internetu. W: Edukacja dla bezpieczeństwa, cz. 2. Red. D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak. Lublin-Poznań 2004.
 363. Serdyński A.: Podmiotowość w pedagogice informatyczno-medialnej wobec wyzwań globalnego społeczeństwa informacyjnego. W: Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego. Red. K. Pająk, A. Zduniak, cz. 2. Warszawa-Poznań 2004.
 364. Serdyński A.: Podstawy dydaktyki techniki i informatyki. Szczecin 2003.
 365. Serdyński A.: Procedury ewałuacji w badaniu efektywności modułowych programów kształcenia zawodowego. W: Skuteczność kształcenia modułowego w Polsce. Red. K. Symela. Radom 2001.
 366. Serdyński A.: Psychologiczno-pedagogiczne uwarunkowania projektowania witryn edukacyjnych wspomagających proces dydaktyczny. Komputer w edukacji. Red. J. Morbitzer. Kraków 2004.
 367. Serdyński A.: Skuteczność kształcenia modułowego nauczycieli techniki. W: Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce. Red. K. Wenta. Szczecin 2000.
 368. Serdyński A.: Systemowe monitorowanie modułowego programu kształcenia z wykorzystaniem procedur ewaluacji. "Pedagogika Pracy" 2000, nr 37.
 369. Serdyński A.: Tworzenie modułowych pakietów edukacyjnych. W: Rola edukacji informatycznej w technice i jej związek z wychowaniem ekologicznym i kształceniem zawodowym. Red. T. Brodziński. Szczecin 1999.
 370. Serdyński A.: Wpływ komputera na rozwijanie struktur twórczego myślenia uczniów. W: Pedagogika i informatyka. Red. A. W. Mitas. Cieszyn 2001.
 371. Serdyński A.: Współczesne podejście do dydaktyki techniki i informatyki wobec wyzwań edukacji ogólnotechnicznej. W: Problemy edukacyjne przygotowania i doskonalenia zawodowego pracowników. Red. S.D. Frejman, B. Pietrulewicz. Zielona Góra 2002.
 372. Serdyński A.: Współczesne tendencje w kształceniu ogólnotechnicznym. W: Informatyka w edukacji i przygotowaniu zawodowym. Red. T. Brodziński. Szczecin 2004.
 373. Serdyński A.: Wybrane problemy kształcenia z zastosowaniem hipermediałnych systemów edukacyjnych. W: Pedagogika. Informatyka. Red. A. W. Mitas. Cieszyn 2002.
 374. Serdyński A.: Wykorzystanie Internetu w kształceniu na odległość. W: Komputer w edukacji. Red. J. Morbitzer. Kraków 2003.
 375. Serdyński A.: Wykorzystanie komputera multimedialnego do wspomagania integracji sensorycznej ucznia w procesie kształcenia. W: Diagnoza i ewaluacja pedagogiczno--psychologiczna - stan i perspektywy badań. Red. K. Wenta, E. Perzycka. Szczecin 2004.
 376. Serdyński A.: Wykorzystanie metody projektów do interdyscyplinarnego nauczania informatyki. W: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Toruń 2003.
 377. Serdyński A.: Znaczenie praktycznego zadania technicznego w procesie kształcenia nauczycieli techniki. "Wychowanie Techniczne w Szkole" 2000, nr 5.
 378. Serdyński A., Morżak R.: Umiejętność przetwarzania medialnego komunikatu ikonograficznego - ważny obszar kompetencji ucznia w kształceniu informatycznym. W: Edukacja informacyjna. Nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia i wychowania. Red. K. Wenta, E. Perzycka. Szczecin 2004.
 379. Serdyński A., Morżak R., Serdyński T: Kognitywistyczna koncepcja kształcenia informatyczno-medialnego. W: Edukacja informacyjna. Komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i pracy. Red. K. Wenta, E. Perzycka. Szczecin 2006.
 380. Serdyński A., Morżak R., Serdyński T: Konstruktywizm w edukacji informatycznej i medialnej. W: Edukacja informacyjna. Komputer, Internet i multimedia w domu, szkole i pracy. Red. K. Wenta, E. Perzycka. Szczecin 2006.
 381. Serdyński A., Morżak R., Serdyński T: Praktyczne dydaktyczne kompetencje medialne nawczyciela. W: Edukacja informacyjna. Red. K. Wenta, E. Perzycka. Szczecin 2005.
 382. Serdyński A., Serdyński T: Wyobraźnia informatyczna - ważny obszar kompetencji informatyczno-medialnych nauczycieli informatyki. W: Edukacja techniczna i informatyczna. Kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia. Red. M. Kajdasz--Aoulin, A. Michalski, E. Podolska-Filipowicz. Bydgoszcz 2005.
 383. Serdyński A., Wenta K" Kostka B.: Ausnulzung der multimedialen Edukationspakete in der allgemeintechnischen Edukation. W: Modernizace vysokośkolske vyuky technickych predmetu. Hradec Kralove 2001.
 384. Siegel D.: Tworzenie stron WWW. Bielsko Biała 1997.
 385. Siemieniecki B.: Kognitywistyka a edukacja medialna. W: Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Toruń 2004.
 386. Siemieniecki B.: Komputery w diagnostyce i terapii pedagogicznej. "Wychowanie na co Dzień" 1994, nr 3.
 387. Siemieniecki B.: Manipulacja informacją w mediach a edukacja. Toruń 2006.
 388. Siemieniecki B.: Mutimedia i hipermedia w edukacji. W: Edukacja medialna. Red. J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta. Toruń 2002.
 389. Siemieniecki B.: Perspektywa edukacji z komputerem. Toruń 1996.
 390. Siemieniecki B.: Wybrane problemy pedagogiczne zastosowania komputerów w rewalidacji. "Komputer w Szkole" 1996, nr 4.
 391. Siemieniecki B., Buczyńska J.: Komputer w rewalidacji. Toruń 2001.
 392. Simpson A.: Windows 98. Biblia. 1998.
 393. Singleton Ch.: Komputerowa diagnostyka i ocena dysleksji. Gdańsk 1996.
 394. Six U., Frey CH., Gimmler R.: Medienerziehung im Kindergarten. Theoretische Grundlagen und empirische Befunde. Opladen 1998.
 395. Słowiński J.: Podręczny słownik terminów literackich. Warszawa 2000.
 396. Słownik pedagogiki pracy. Red. L. Koczniewska-Zagórska, T.W. Nowacki, Z. Wiatrowski. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1986.
 397. Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. PWN, Warszawa 1960.
 398. Sobieraj A.: Metody aktywizujące ucznia- praca w grupie. "Komputer w Szkole" 1999, nr 5/6.
 399. Sokołowski M.: Internet w Polsce. Gdańsk 1996.
 400. Sokołowski M.: Młodzież wobec przekazu reklamy. W: Edukacja informacyjna. Red. K. Wenta, E. Perzycka. Szczecin 2003.
 401. Sokołowski R.: Tworzenie stron WWW. Gliwice 2003.
 402. Sokół M.: Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne. Gliwice 2000.
 403. Sończyk W.: Media w Polsce. Zarys problematyki. Warszawa 1999.
 404. Spanhel D.: Integrative Medienerziehung in der Hauptschule. München 1999.
 405. Spanhel D.: Förderung von Medienkompetenzen bei 11-15jährigen. Der Beitrag des Handlungsfeldes der Schule (Bedingungen, Möglichkeiten, konkrete Beiträge) 2000, seria wykładów z pedagogiki mediów (http://www.paedt2.ewf.uni-erlangen. de/Lehrveranstalltungen/Vorlesungen).
 406. Specht M.: Adaptive Methoden in computerbasierten Lehr/Lernsystemen. Sankt Augustin 1998.
 407. Sperling A.P.: Psychologia. Poznań 1995.
 408. Starka G.A., Macke G.: Lernen als Veränderung kognitiver Strukturen. W: Lehren und Lernen in der Schule. Stuttgart 1981.
 409. Stauffer T.: Kurs tworzenia stron internetowych. Gliwice 2002.
 410. Stebler R., Reusser K., Pauli C.: Interaktive Lehr-Lern-Umgebungen. Didaktische Arrangements im Dienste des gründlichen Verstehens. W: Psychologischer Prozess und didaktische Aufgabe. Bern 1994.
 411. Steff L.R, Gale J.: Constructivism in education. Hillsdale 1995.
 412. Strelau J.: Psychologia. Gdańsk 2000.
 413. Strelau J.: Psychologia ogólna. Gdańsk 2000.
 414. Strykowski W.: Audiowizualne materiały dydaktyczne. Podstawy kształcenia multimedialnego. Warszawa 1984.
 415. Strykowski W.: Kształcenie wspomagane mediami a edukacja medialna. W: Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Toruń 2004.
 416. Strykowski W.: Pedagogika i edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. W: Edukacja medialna w społeczeństwie informacyjnym. Red. S. Juszczyk. Toruń 2002.
 417. Strykowski W: Rola mediów edukacyjnych. "Edukacja Medialna" 1996, nr 2.
 418. Strykowski W.: Standardy wyposażenia i obudowy medialnej szkól. W: Standardy wyposażenia i obudowy medialnej przedmiotów ogólnokształcących. Red. A. Bogaj, S.M. Kwiatkowski. Warszawa 2002.
 419. Suchodolski B.: Oświata i człowiek przyszłości. Warszawa 1974.
 420. Sullivan J.: Macromedia Flash 5 w 10 minut. Warszawa 2002.
 421. Symela K.: Projektowanie jednostek modułowych dla potrzeb kształcenia ustawicznego. W: Kształcenie modułowe. Red. Cz. Plewka. Szczecin 1994.
 422. Symela K.: Teoretyczne podstawy modułaryzacji treści kształcenia zawodowego. "Pedagogika Pracy" 1995, nr 26-27.
 423. Symela K.: Założenia blokowo-modułowej struktury programów nauczania szkół zawodowych. "Pedagogika Pracy" 1995, nr 25.
 424. Sysło M.: Technologia informacyjna a edukacja medialna. "Edukacja Medialna" 1998, nr 1.
 425. Śliwerski B.: Pedagogika, t. 2. Gdańsk 2006.
 426. Świątek H.: Modułowy system procesu nauczania-uczenia się energoelektroniki. "Szkoła Zawodowa" 1996, nr 1.
 427. Szafraniec K.: Projektowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego dorosłych opartego o koncepcje modułów kwalifikacyjnych. "Pedagogika Pracy" 1990, nr 18.
 428. Szempruch J.: Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce. Rzeszów 2000.
 429. Szewczuk W.: Encyklopedia psychologii. Warszawa 1998.
 430. Szewczuk W.: Psychologia. Warszawa 1975.
 431. Szewczuk W.: Słownik psychologiczny. Warszawa 1979.
 432. Szlosek F.: Wstąp do dydaktyki przedmiotów zawodowych. Radom 1995.
 433. Sztumski J.: Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice 1997.
 434. Szymański M.S.: O metodzie projektów. Warszawa 2000.
 435. Tanaś M.: Edukacyjne zastosowanie komputerów. Warszawa 1997.^ Teoria i praktyka edukacji medialnej. Modele - konteksty - interpretacje. Red. M. Sokołowski. Olsztyn 2002.
 436. Timmermann D.: Educational public funding and its effectiveness. W: Control of Educational Processes. Red. S. Seeber, J. van Buer. Sofia-Berlin 1999.
 437. Thissen F.: Das Lernen und erfinden - konstruktivistische Grundlagen einer Multimedia- -Didaktik. W: Europäische Kongress für Bildungstechnologie und betriebliche Bildung. Red. U. Beck, W. Sommer. Karlsruhe 1997.
 438. Trąbka J.: Wyobraźnia. Kraków 2001.
 439. Trejderowski T.: Internet. Gliwice 2002.
 440. Tuchocki R.: Nauczanie problemowo-programowane części maszyn. Poznań 1986.
 441. Tulodziecki G.: Einführung in die Medienforschung. Köln 1991.
 442. Tulodziecki G.: Medien im Unterricht und Erziehung. Pädagogik. Handbuch für Studien und Praxis. München 1991.
 443. Tulodziecki G.: Medien in Erziehung und Bildung. Grundlagen und Beispiele einer handlungs- und entwicklungsorientierten Medienpädagogik. Bad Heilbrunn 1997.
 444. Tulodziecki G.: Medienkompetenz als Ziel schulischer Medienpädagogik. Paderborn 1997.
 445. Urbański R.: Technika a wartości wychowawcze. Poznań 1998.
 446. Uss S.: PowerPoint 2000 PL. Pierwsza pomoc. Warszawa 2000.
 447. Wahrig Deutsches Wörterbuch. München 1989.
 448. Walat W.: Modelowanie programów nauczania techniki-informatyki w zreformowanej szkole ogólnokształcącej. "Edukacja Ogólnotechniczna" 1999, nr 19.
 449. Weidenmann B.: Multicodierung und Multimodalität im Lehrprozess. W: Information und Lernen mit Multimedia. Red. L.J. Issing, P. Klimas. Weinheim 1995.
 450. Wellendorf W: Handbuch der Unterrichtsgestaltung. München 1981.
 451. Wenta K.: Die Bewertung im Rahmen der Reform des Erziehungswesen in Polen. W: Bildungsreformen in Deutschland und in Polen. Red. H. Marburg, N.H. Weber. Berlin 2000.
 452. Wenta K.: Doskonalenie pedagogiczne młodych nauczycieli akademickich. Zarys procesu nabywania kompetencji naukowo-dydaktycznych. Szczecin 1992.
 453. Wenta K.: Media w technice, edukacji zawodowej i ekologicznej. W: Techniki multimedialne w technice, edukacji ekologicznej i kształceniu zawodowym. Red. T. Brodziński. Szczecin 1998.
 454. Wenta K.: Metodyka samouctwa informatycznego studentów pedagogiki. W: Pedagogika i informatyka. Red. A.W. Mitas. Cieszyn 2000.
 455. Wenta K.: Przygotowanie studentów do wykorzystania Internetu. W: Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce. Red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki. Toruń 2002.
 456. Wenta K.: Twórczość w programowaniu komputerowym. W: Edukacja informacyjna. Nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia i wychowania. Red. K. Wenta, E. Perzycka. Szczecin 2004.
 457. Wenta K.: Wprowadzenie do metodyki nauczania elementów informatyki w szkole. Szczecin 1997.
 458. Wenta K., Serdyński A., Perzycka E.: Das Model vom Erlangen der didaktischen Kompetenzen der Techniklehrer. W: Modernizace vysokoskolské vyuky technickych pfedmëtû. Hradec Krâlové 2001.
 459. Wering R.: Konstruktivismus. Eine Anregung für die Pädagogik. "Pädagogik" 1998, nr 7/8.
 460. Westmeyer H.: Konstruktivismus und Psychologie. "Zeitschrift für Erziehungswissenschaft" 1999, nr 4.
 461. Weychert A.: Europejski certyfikat komputerowy dla każdego. "Wychowanie Techniczne w Szkole" 1999, nr 4.
 462. Wiatrowski Z.: Podstawy pedagogiki pracy. Bydgoszcz 2000.
 463. Wieczorek K.: Nauczanie na odległość. Stan obecny i perspektywy rozwoju. W: Perspektywy edukacji z komputerem. Red. B. Siemieniecki. Toruń 1998.
 464. Wlazło S.: Kompetencje nauczyciela. "Dyrektor Szkoły" 1999, nr 4.
 465. Włodarski Z.: Odbiór treści w procesie uczenia się. Warszawa 1985.
 466. Włodarski Z., Matczak A.: Wprowadzenie do psychologii. Warszawa 1998.
 467. Wojciechowski A.: Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy. Usługi w sieciach informatycznych. Warszawa 2001.
 468. Wojcieszke B.: Wpływ schematów na procesy ewaluacji. Wrocław 1988.
 469. Wojciszke B.: Teoria schematów społecznych. Wrocław 1986.
 470. Wojda A.: Kontrolery do gier. "Enter" 2002, nr 9.
 471. Woźniak I.: Kształcenie kompetencyjne a model czynności poznawczych. "Pedagogika Pracy" 2000, nr 37.^ Wroński R.: Ewaluacja lekcji źródłem profesjonalnego doskonalenia nauczycieli. W: Diagnoza edukacyjna. Red. B. Niemierko, B. Machowska, Legnica 1999.
 472. Wróblewski R: ABC komputera. Gliwice 2001.
 473. Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1995.
 474. Zaczyński W.: Praca badawcza nauczyciela. Warszawa 1997.
 475. Zalewski R: Komputery dla opornych. Warszawa 2000.
 476. Zimbardo P.G.: Psychologia i życie. Warszawa 1997.
 477. Zimmer R.: Handbuch der Sinneswahrnehmung. Freiburg 1995.
 478. Zimny T.: Stosowanie testów dydaktycznych do diagnozowania wyników kształcenia na programach edukacyjnych. W: Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna wobec zagrożeń transformacyjnych. Red. K. Wenta, E. Perzycka. Szczecin 2005.
 479. Zimny Z.M.: Pomiar dydaktyczny jako instrument doskonalenia procesu kształcenia. Częstochowa 1995.
 480. Zur Rolle der Medienpädagogik, insbesondere der neuen Medien und der Telekommunikation in der Lehrerbildung. 1998 (http://www.kmk.org/schul/neumed2.pdf).
 481. Zwierzchowski W.J.: Multimedia w pracowni komputerowej. W: Metodyka nauczania informatyki w szkole. Red. S. Juszczyk. Toruń 2001.
 482. Zywert F: Społeczne i dydaktyczne potrzeby badań nad modelem nauczyciela techniki. W: Politechniczny profil kształcenia nauczycieli techniki. Zielona Góra 1986.
 483. Żegnałek K.: Dydaktyka ogólna. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2005.
 484. Żuchelkowa K.: Zestawy multimedialne w wielostronnym kształceniu studentów. Bydgoszcz 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-2751
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu