BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołoszyn Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Możliwości wykorzystania zasobów Wikipedii w automatycznej ocenie merytorycznej prac tekstowych
Application of the Wikipedia Resources to Automatic Content-related Evaluation of Text Papers
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 838, s. 161-174, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Analiza tekstu, Informacja w internecie, Przetwarzanie informacji, Studenci, Plagiat
Text analysis, Information on the Internet, Information processing, Students, Plagiarism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Proces oceniania pisemnych prac studentów może być wspomagany przez odpowiednio zaprojektowany system oprogramowania wykorzystujący zawartość Wikipedii. Ze względu na elektroniczną postać reprezentacji treści artykułów encyklopedia jest zorganizowana w formie złożonej struktury kategorii powiązanych relacjami zawierania się tworzącymi skierowany graf. Łatwość korzystania z Wikipedii skłania do nadużyć, jakich coraz powszechniej dopuszczają się studenci wyższych uczelni. Poprzez kopiowanie i edycję tekstu można w krótkim czasie zestawić z artykułów Wikipedii pracę na dowolny temat, pozorach pracy samodzielnej. Pomimo zastrzeżeń krytyków Wikipedia oferuje bardzo wysoki poziom aktualności rzetelności artykułów, zwłaszcza w wersji anglojęzycznej, która zawiera ogromny zbiór haseł redagowanych niejednokrotnie przez biegłych ekspertów. Stawia to nauczycieli akademickich w trudnym położeniu, zmuszając ich do zmiany podejścia do oceniania prac pisemnych dostarczanych przez studentów. Sama ocena merytoryczna nie jest wystarczająca, ponieważ poprawność i aktualność informacji opisanych przez studenta przestaje odzwierciedlać stan jego wiedzy, a staje się raczej wykładnikiem biegłości posługiwania się Wikipedią i wyszukiwarkami internetowymi. W artykule zaproponowano inne podejście do zjawiska nagminnych plagiatów z użyciem Wikipedii. Te same cechy, które skłaniają studentów do intelektualnych nadużyć, można spróbować wykorzystać również do oceny wartości studenckich prac tekstowych. (abstrakt oryginalny)

Assessment of written students’ essays can be supported by specially designed software system that utilises encyclopaedic contents of the Wikipedia. Due to electronic form of its articles, the encyclopaedia is organised in a mode of a complex structure of categories which are connected mutually by inclusive relations that construct a directed graph. A simplicity of using the Wikipedia can cause abuses that are increasingly committed by students. By easy copy and edit text operations, it is possible to produce quickly any paper composed of the Wikipedia texts, which seemingly displays self-work features. In spite of doubts and objections expressed by many critics, the Wikipedia articles offer a very high level of relevance and reliability, what is mostly evident in its English version, which contains a huge set of terms that are generally edited by professionals. It triggers troubles and difficult situations for academic teachers, who are forced to change approaches to evaluation of students’ written papers. Exclusive application of content-related assessments is insufficient because the correctness and the topicality of information submitted by a student do not reflect the state of his or her honest knowledge, they rather reveal fluency in using the Wikipedia and internet browsers. The article proposes a different approach to the phenomenon of common plagiarisms of the Wikipedia. The same features, which drive students to intellectual abuses, can be utilised in evaluation of students’ text essays. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
  1. Kawczyński S. [2005], Elektroniczny system antyplagiatowy PLAGIAT.PL jako narzędzie umożliwiające zapobieganie naruszeniom autorstwa w pracach dyplomowych [w:] Raport o zasadach poszanowania autorstwa w pracach dyplomowych oraz doktorskich w instytucjach akademickich i naukowych, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa.
  2. Lubaszewski W. [2003], Automatyczne pozyskiwanie informacji z tekstu. Natura danych a wnioskowanie statystyczne, V Krajowa Konferencja Naukowa - Inżynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Wrocław.
  3. Lubaszewski W., Gajęcki M. [2002], Automatyczne rozpoznawanie powiązań semantycznych w tekście polskim, "Computer Science", Informatyka, nr 4, Wydawnictwo AGH, Kraków.
  4. Szpunar N. [2007], Internet - medium informacji versus dezinformacji, "e-Mentor", nr 2(19).
  5. Wikipedia, Nasza odpowiedź na krytyką, 10 grudnia 2007, http://pl.wikipedia.org/w/ index.php?title=Wikipedia:Nasza_odpowied%C5%BA_na_krytyk%C4%99&oldid2=10563001
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu