BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pachniak-Radzińska Monika (Schenker Sp. z o.o.)
Tytuł
Marketing w międzynarodowym przedsiębiorstwie logistycznym - wybrane zagadnienia
Marketing in an International Logistic Enterprise - Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 2005, nr 19, s. 103-112, rys.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo logistyczne, Marketing przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo transportowo-spedycyjne
Logistics enterprise, Enterprise marketing, Transport-forwarding enterprise
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Schenker
Abstrakt
Konsekwencją postępującej globalizacji rynków międzynarodowych są zmiany na rynku transportowo-spedycyjno-logistycznym (TSL). Otoczenie, w którym funkcjonują przedsiębiorstwa, staje się coraz bardziej złożone i coraz mniej przewidywalne. Zmieniają się potrzeby klientów wynikające z otwierania się nowych rynków, rozwoju ich branż, skracania cyklu życia produktów, tworzenia nowych kanałów sprzedaży. Zmiany przepisów wywołują konieczność dostosowania do nowych regulacji prawnych. Postępujące procesy konsolidacyjne intensyfikują konkurencję. Na rynku TSL mamy do czynienia w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy z kolejną falą fuzji i przejęć (UPS i Stolica, Raben i CJ International, DHL i Exel), które w relatywnie krótkim czasie mogą zmienić strukturę branży. Stopniowej koncentracji kapitału towarzyszy ujednolicanie standardów. Zwłaszcza na krajowym rynku widoczny jest proces wyrównywania poziomu jakości usług oferowanych przez największe firmy TSL. Nie wystarczy dostarczyć towar „na czas, na miejsce, na pewno", aby pozyskać lojalnego klienta. Rośnie popyt na indywidualne rozwiązania logistyczne. Sprzedaż usług niesie ze sobą dodatkowe wyzwania dla tworzących programy marketingowe w firmach TSL ze względu na swe specyficzne cechy1, czyli niematerialność, nierozłączność, różnorodność i brak możliwości przechowywania. Ponadto usługi TSL mają relatywnie duży udział w kosztach operacyjnych klientów. Same koszty dystrybucji w przemyśle europejskim i amerykańskim stanowią od 5 do 10% przychodów ze sprzedaży2. Z tego względu ten obszar jest szczególnie eksplorowany, zwłaszcza w przypadku strategii cięcia kosztów. Wszystkie te czynniki powodują znaczny wzrost ryzyka związanego z formułowaniem strategii firm TSL. Jak w warunkach rosnącej niepewności operator logistyczny może zmniejszyć ryzyko nietrafnych decyzji? W jaki sposób może skutecznie zarządzać w warunkach nieustannych zmian otoczenia? Odpowiedzi na powyższe pytania należy poszukiwać, zaczynając od właściwej diagnozy stanu obecnego oraz identyfikacji przyszłych preferencji i oczekiwań klientów. (fragment tekstu)

A consequence of the progressive globalization of international markets comprise the changes of the transport-shipping-logistic market (TSL). The environment of the enterprises' functioning is becoming increasingly more complex and unpredictable. The needs of customers are changing due to opening of new markets, development of their branches, shortening of the products' life span, development of the new sale channels. Legislative changes cause the necessity for adjustment to the new legal regulations. The progressive consolidation processes intensify competition. On the TSL market we deal with a successive wave of fusions and takeovers (UPS and Stolica, Raben and CJ International, DHL and Exel), which in a relative short time may change a branch structure. A gradual capital concentration is accompanied with standardization of norms. The process of equalization of the quality of services offered by the largest TSL companies is evident particularly on the domestic market. Delivering goods „on time, to the right place, and for sure" is not sufficient in order to win a loyal customer. There is a growing demand for individual logistic solutions. The purchase of services results in additional challenges for the sections developing marketing programmes in the TSL companies due to their specific features, i.e. immateriality, inseparableness, diversity and lack of storage possibilities. Moreover, the TSL services participate to a relatively high level in the operational costs of customers, therefore this area is particularly threatened with costs cuts. How may the logistics operators decrease the risks of wrong decisions in the conditions of increasing uncertainness? How is the effective management possible in the conditions of constant changes of environment? The author answers these questions giving as an example the Schenker company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. H. Brdulak, Ranking firm transportowo-spedycyjno-logistycznych, „Rzeczpospolita" 23.06.2005.
  2. M. Christopher, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego 2000.
  3. A. Giza-Poleszczuk, Badania pracownicze, „Harvard Business Review" 2004, nr 1.
  4. T. O. Jones, W.E. Sasser, Why Satisfied Customers Defect, „Harvard Business Review" 1995, No 11/12.
  5. Ph. Kotler, Marketing, Rebis 2005.
  6. J. Walch, Lessons for Success, „Fortune" 25.01.1993.
  7. www.qestback.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-1457
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu