BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szalacha Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Tytuł
Hipoteza syndromu konserwatyzmu na regionalnym rynku pracy. Szkic z badania postaw pracodawców i pracowników województwa kujawsko-pomorskiego wobec rozwoju kompetencji zawodowych
The Hypothesis of a Syndrome of Conservatism on the Regional Labor Market. A Draft of the Research on Regional Employees' and Employers' Attitudes towards the Development of the Professional Competence in the Region of Kujawsko-Pomorskie
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2010, nr 9, s. 63-78, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Badanie rynku, Kompetencje pracownicze, Szkolenie pracowników, Konserwatyzm
Labour market, Market research, Employees competencies, Manpower training, Conservatism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w czerwcu 2009 r. w woj. kujawsko-pomorskim wśród przedsiębiorstw dotyczącego ich potrzeb szkoleniowych oraz postaw wobec problemu kompetencji pracowników. Badanie to zostało uzupełnione o wyniki internetowej ankiety skierowanej do pracowników firm biorących udział w badaniu. Autorka proponuje i rozważa w artykule hipotezę o potencjalnie rysującym się wśród badanych podmiotów swoistym syndromie konserwatyzmu, czyli braku gotowości do zmiany dotychczasowych metod działania w zakresie kapitału ludzkiego. Elementami tego syndromu mogą być również brak umiejętności systemowego spojrzenia na problem kompetencji zawodowych i personalnych pracowników oraz niechęć do podejmowania mniej standardowych metod rozwoju tych kompetencji. (abstrakt oryginalny)

The article presents some analytical outcomes of the sociological research that took place in June 2009 within companies in kujawsko-pomorski region. The research raised questions about professional training needs of companies and attitudes towards personal abilities, as well as professional development of the company staff. The research was completed by means of an internet poll among the staff of these companies. The article elaborates a hypothesis that there is a specific syndrome of conservatism towards market challenges and different issues of the human capital development. The syndrome concerns both companies and their staff, and can be dangerous for local economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson E., Wilson T. D., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka, 1997.
 2. Bałandynowicz-Panfil K., Aktywizacja zawodowa osób starszych jako wyzwanie dla polityki państwa. [w:] Wiśniewski Z. (red.), Determinanty zawodowej aktywności ludzi starszych. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora", 2009, s. 13-52.
 3. Dębowski P., Potrzeby lokalnego rynku pracy województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. [w:] Sojak R., Szalacha J. (red.), Ukierunkowany rozwój albo dryf. Toruń: UMK, 2006, s. 209-252.
 4. Kłuske-Wojciszke B., Łosiewicz M. "Generacja 50+" - atut czy przeszkoda na rynku pracy? [w:] Frycy J. (red.), Równi na rynku pracy? Gdańsk: WSB, 2009, s. 31-35.
 5. Kossowska M., Sołtysińska I., Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2002.
 6. Maksim M., Ewaluacja szkoleń dla bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora", 2008.
 7. Schomburg J., Szuścińska A., Kompetencje poszukiwane przez pracodawców na rynku pracy. [w:] Frycy J. (red.), Równi na rynku pracy? Gdańsk: WSB, 2009, s. 15-20.
 8. Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Warszawa: PWN, 1995.
 9. Spławski M., Stankiewicz P., Wpływ przemian związanych z powstaniem gospodarki opartej na wiedzy na strukturę zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim. [w:] Sojak R., Szalacha J. (red.), Ukierunkowany rozwój albo dryf. Toruń: UMK, 2006, s. 31-82.
 10. Wiśniewski Z., Deregulacja rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. [w:] Frieske K.W. (red.), Deregulacja polskiego rynku pracy. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2003, s. 53-66.
 11. Wiśniewski Z., Zatrudnienie i rynki pracy w warunkach społeczeństwa informacyjnego. [w:] Wiśniewski Z., Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 2004, s. 15-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu