BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dzięcielska Agnieszka (Uniwersytet Warszawski, doktorant; Wojskowa Agencja Mieszkaniowa)
Tytuł
Prawa i obowiązki organów wykonawczych gmin jako organów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym dotyczącym należności pieniężnych
The Rights and Duties of the Executive Bodies of Municipalities as the Enforcement Authorities in Administrative Enforcement Proceedings Related to Monetary Claims
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2011, nr 6, s. 71-81
Słowa kluczowe
Jednostki administracyjne, Organy administracji, Organy wykonawcze samorządu, Organy samorządu terytorialnego, Gmina, Prawo administracyjne
Administrative units, Administrative bodies, Executive bodies of local self-government, Local government bodies, District, Administrative law
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje problematykę związaną z działalnością organów gminy jako organów egzekucyjnych w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Rozważania skupiają się na przedstawieniu zarówno właściwości oraz kompetencjach wskazanych organów, warunkach skutecznego wszczęcia postępowania egzekucyjnego, jak i nadzoru nad działaniami organu gminy jako organu egzekucyjnego. Autorka analizuje istniejące uwarunkowania prawne oraz wymagania stawiane określonym organom gminy. (abstrakt oryginalny)

The article reviews the issues related to the activities of the municipal bodies as enforcement authorities in administrative enforcement proceedings. The discussion focuses on presenting both the jurisdiction and the powers of the said authorities, the conditions of effective initiation of enforcement proceedings, as well as the supervision of the activities of the municipality bodies as the enforcement authorities. The authoress analyses the existing legal conditions and requirements set for specific municipal bodies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baczyński A., Postępowanie podatkowe i administracyjne organów wykonawczych samorządu gminnego, Warszawa 1999, s. 35.
 2. Błaś A., J. Boć, J. Jeżewski, Administracja publiczna, Wrocław 2003, s. 233.
 3. Bojanowski E., J. Lang, Postępowanie administracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2001, s. 152.
 4. Bujakowa O., J. Jagielski, J. Lang, Kontrola administracji, Warszawa 1986, s. 18.
 5. Chróścielewski W., Organ administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2002, s. 67.
 6. Dawidowicz W., Instytucje układu stosunków "urząd-obywatel" w ramach ogólnego postępowania administracyjnego, "Studia Prawnicze" 1965/7, s. 16.
 7. Dobrodziej E., Zasady postępowania w sprawach administracyjnych, Bydgoszcz 2002, s. 112.
 8. Filipek J., Prawo administracyjne - instytucje ogólne, cz. I, Kraków 2003, s. 305.
 9. Filipek J., Rola prawa w działalności administracyjnej państwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze" 1974/65, s. 124.
 10. Fundowicz S., J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004, s. 240, 548.
 11. Hauser R. w: R. Hauser, Z. Leoński, A. Skoczylas, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2008, s. 180.
 12. Jankowiak D., Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz, Wrocław 2006, s. 318.
 13. Klat-Wertelecka L., Konstrukcja prawna nadzoru w egzekucji administracyjnej, Opole 2007, s. 125.
 14. Klat-Wertelecka L., Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej, Wrocław 2009, s. 127.
 15. Kmiecik Z.R., Czynności egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, w: J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004, s. 240.
 16. Kmiecik Z.R., Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2008, s. 64.
 17. Korzeniowska A., Ochrona osób trzecich w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, w: J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004, s. 548.
 18. Kubiak W., A. Krzyczkowski, Egzekucja administracyjna. Objaśnienia i teksty, Warszawa 1958, s. 105.
 19. Lewandowski T., Doręczenie zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego - wybrane problemy, "Przegląd Podatkowy" 2009/9, s. 43.
 20. Łaszczyca G., A. Matan, Doręczenie w postępowaniu administracyjnym ogólnym i podatkowym, Kraków 1998, s. 198.
 21. Marciniak A., Ograniczenia egzekucji sądowej, Łódź 1986, s. 25-26.
 22. Marciniak A., Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2008, s. 105.
 23. Masternak M., Zasady postępowania egzekucyjnego, w: T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Administracyjne postępowanie egzekucyjne, Toruń 2009, s. 55.
 24. Ofiarska M., Postępowanie egzekucyjne w administracji, Szczecin 2000, s. 88.
 25. Oleszko A., Administracyjny tytuł wykonawczy wystawiony na podstawie deklaracji podatkowej a ustanowienie hipoteki przymusowej. Część II, "Rejent" 2005/2, s. 40.
 26. Piątek W., A. Skoczylas w: R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2011, s. 113.
 27. Pismo Ministerstwa Finansów Departament Systemu Podatkowego z 16.09.2005 r. (nr SP2-307/033-182/LK-247/05/AK), "Biuletyn Skarbowy" 2005/5, s. 21.
 28. Przybysz P., Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, Warszawa 2009, s. 200.
 29. Serafin S., Koszty egzekucyjne w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, w: J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz (red.), System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004, s. 300.
 30. Skóra A., Wadliwy tytuł wykonawczy. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 stycznia 2004 r., I S.A. 2394/03, "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2005/3, s. 21.
 31. Staniszewski M., Egzekucja obowiązków podatkowych, Warszawa 2010, s. 98.
 32. Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1996, s. 211.
 33. Szubiakowski M. w: J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz, System egzekucji administracyjnej, Warszawa 2004, s. 122.
 34. Szydłowski M., Postępowanie egzekucyjne w administracji, Warszawa 1981, s. 8.
 35. Wierzbowski M., J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Prawo administracyjne, Warszawa 2009, s. 98.
 36. Wróbel A. w: M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2009, s. 160.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu