BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkacki Stanisław
Tytuł
Koszty utrzymania w Krakowie w latach 1949-1958 r.
The cost of living in Cracow in the years 1949-1958
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1961, vol. 1, z. 2, s. 3-27, przypisy
Słowa kluczowe
Koszty utrzymania
Cost of living
Uwagi
summ., rez.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
This work is based on original sources and is a scientific contribution to the history of postwar economy in Poland. The author deals with the cost of living in working-class families as well as in those of intellectual workers in Cracow in the years 1949 -1958. Accessible statistical data, archival and other materials have been used in compiling the prices of eighty articles and services in the course of the ten years under investigation, and the cost of living indices during this period for workers of both categories above--mentioned have been calculated. Contemporary methods of making these calculations are also discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Akoliński, Uwagi o badaniach budżetów rodzinnych przez GUS, "Przegląd Zagadnień Socjalnych", nr 12/1957.
 2. M. K. Bennett, The World s Food, N. York 1954, cyt. za J. Łoś, Wł. Tomaszewski, Handel wewnętrzny, nr 3/57.
 3. Biuletyn Statystyki Warunków Bytu, Nr 1, 2 i 3, 1957, 1958, GUS
 4. F. Blinowski, O kształtowaniu się stopy życiowej w planie sześcioletnim, "Nowe Drogi", nr 2/1956
 5. W. Brus, Kształtowanie się płacy realnej w Polsce w planie 6-letnim, "Życie Warszawy", nr 27/1956 z 2 lutego 1956, Nr 30/1956 z 5 i 6 lutego 1956 oraz nr 33/1956 z 9 lutego 1956 r.
 6. E. Estreieherówna, W sprawie metody badań kosztów utrzymania rodzin robotniczych, "Statystyka Pracy", z. 2, 1930, GUS, s. 194.
 7. GUS - Płace realne pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej w latach 1956 - 1958, wkładka do Biuletynu Statyst., Nr 1 z 1959 r.
 8. GUS Rocznik Statystyczny, 1958, s. 56
 9. L. Landau, Bezrobocie i stopa życiowa ludności dzielnic robotniczych Warszawy. Warszawa 1936
 10. L. Landau, Obliczenie odrębnych wskaźników kosztów utrzymania dla różnych grup ludności, "Statystyka Pracy", XI/1932, s. 11.
 11. L. Landau, Płace w Polsce w związku z rozwojem gospodarczym, wybór pism. Warszawa 1957, PWN, s. 235 i nast.
 12. L. Landau, Wskaźnik kosztów utrzymania pracowników umysłowych, "Statystyka pracy" z. 1, 1933, GUS
 13. L. Landau, Wybór Pism, s. 199-, Warszawa 1957, PWN.
 14. W. I. Lenin, Materiały do rewizji programu partyjnego, Dzieła, t. 24, wyd. 1954 r., s. 493
 15. A. Luszniewicz, O metodach badania budżetów rodzinnych w Polsce w latach 1920 - 1957, 1959, PWG.
 16. K. Marks, Krytyka programu gotajskiego; [W:] K. Marks i F. Engels, Dzieła wybrane, t. 2, 1949, s. 13.
 17. K. Marks, Praca najemna i kapitał; [W:] K. Marks i F. Engels, Dzieła Wybrane, 1949, t. 1, KiW, s. 88 i 89
 18. F. Młynarski, Pięta Achillesowa stopy życiowej, "Myśl Gospodarcza", Nr 4 z 1958 r., s. 79
 19. M. Nasiłowski, Zmiany w strukturze płac w Polsce, "Ekonomista", Nr 3/1958, s. 579, 580
 20. J. Popiel, Mierzenie stopy życiowej, maszynopis w Bibl. WSE w Krakowie s. 3, 51, 54, 74, 79, 102
 21. Raport Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie ujednolicenia definicji i metod pomiaru poziomu życia ludności (Report on International Definition and Measurement of Standards and Levels of Living, United Nations New York 1954) za: Bogdan Szulc, Stopa życiowa w teorii i praktyce, "Życie Gospodarcze", Nr 11 z 1959 r.
 22. Z. Robótka, Pojęcie poziomu życiowego, "Życie Gospodarcze", Nr 44 z 1959 r.
 23. Rocznik Statystyczny, 1948, s. 148, 1949, s. 108.
 24. W. Sadzikowski, Udział pracowników najemnych w dochodzie narodowym USA, "Ekonomista" Nr 3 z 1957 r., s. 197 i 198
 25. S. Schmidt, Na drodze do planowania gospodarki żywnościowej, "Ekonomista", 1 - 2/1949,
 26. S. Schmidt, Organizacja wyżywienia i rolnictwa a społeczne problemy odżywiania, nakładem Koła Słuchaczy Studium Spółdzielczego UJ w Krakowie
 27. R. Szanda, Udział handlu targowiskowego w zaopatrzeniu ludności miasta Krakowa, s. 55 (praca magisterska na Wyższej Szk. Ekon. w Krakowie 1958 r.).
 28. A. Szczygieł, J. Siczkówna, L. Nowicka, Normy wyżywienia dla osiemnastu grup ludności, Warszawa 1959
 29. A. Szczygieł, Podstawy fizjologii żywienia, Warszawa 1956, PZWL, s, 105.
 30. T. Szturm de Sztrem, Nowa metoda obliczania wskaźnika kosztów utrzymania, "Statystyka cen" t. III, z. 4, 1931 GUS.
 31. J. Wojtyniak, Metoda obliczania wskaźnika kosztów utrzymania, "Wiadomości Statystyczne", zeszyt specjalny III, 1947, GUS
 32. J. Wojtyniak, Statystyka ludności i społeczna, "Statystyka Pracy", XI/1932, s. 198.
 33. J. Wojtyniak, Statystyka ludności i społeczna, materiały do wykładów, Poznań 1953, s. 197.
 34. S. Wyrobisz, Stopa życiowa a inwestycje, "Myśl Gospodarcza", Nr 7 z 1957 r., s. 25
 35. K. Zając, Analiza płac roboczych w świetle badań statystycznych, Handel Wewnętrzny, z. 5/1957, s. 238.
 36. K. Zając, Próba badania budżetów robotniczych i pracowników umysłowych w Krakowie w 1956 r., Handel Wewnętrzny, z. 5/1957
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu