BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Procedury zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi w jednostkach samorządu terytorialnego
Źródło
Monografie i Opracowania Naukowe / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Finanse, 2005, s. 289-296, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Zarządzanie gotówką, Budżet, Polityka budżetowa
Local government, Cash management, Budget, Budgetary policy
Abstrakt
Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą swoją gospodarkę finansową w oparciu o zgromadzone wolne środki na rachunkach budżetu i w kasie. Środki te stanowią podstawę realizacji zadań, czyli wydatkowania zgodnie z zapisami zawartymi w budżecie. W ujęciu teoretycznym gotówka gromadzona na rachunku bankowym i w kasie jest natychmiastowo wydatkowana. Przy założeniu, że budżet jest wykonywany w 100% w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, na koniec danego roku budżetowego stan gotówki wynikający z realizacji zadań danego roku budżetowego powinien wynosić 0. W praktyce taka sytuacja jednak nie występuje. Odstępstwa należy upatrywać w przedterminowym i nieterminowym regulowaniu zobowiązań wobec budżetu przez podmioty do tego zobowiązane, występowaniu różnych terminów płatności, często nie skorelowanych ze strumieniami dochodów, wreszcie w bieżących decyzjach, w wyniku których powstają strumienie dochodowo-wydatkowe. Jeżeli w budżecie występuje niedopasowanie między strumieniami dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, może nastąpić sytuacja, że dana jednostka samorządu terytorialnego, w ujęciu ogólnym, posiada okresowo wolne środki (gotówkę). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dylewski M., Budżetowanie w sektorze komercyjnym i samorządowym, FNUS, Szczecin 2004.
  2. Dylewski M, Filipiak В., Gorzałczyńska-Koczkodaj M„ Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2004.
  3. Dylewski M., Planowanie budżetowe jako instrument operatywnego zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu" nr 7, US, Szczecin 2005.
  4. Filipiak В., Dylewski M., Zarządzanie Finansami przedsiębiorstwa. Wybrane problemy teorii i praktyki WSAP, Szczecin 2003.
  5. Filipiak В., Gmina na rynku finansowym - szanse i bariery, w: Rynek finansowy. Szanse i zagrożenia rozwoju, red. J. Węcławski, UMSC, Lublin 2005 (w przygotowaniu).
  6. Jastrzębska M., Zarządzanie finansami gmin. Aspekty teoretyczne, UG, Gdańsk 1999.
  7. Jog V., Suszczyński G, Zarządzania finansami przedsiębiorstwa, СІМ, Warszawa 1993.
  8. Krzemińska D., Finanse przedsiębiorstwa, WWSB, Poznań 2000.
  9. Pakoński K., Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele. Poradnik dla gmin 1, Municipium, Warszawa 2001.
  10. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2003, nr 203, poz. 166).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu