BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerniejewska Izabela
Tytuł
Język jako brama do społeczeństwa polskiego : o zmaganiach edukacyjnych imigrantów
Language as the Gate to the Polish Society : the Immigrants' Educational Struggles
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2010, t. 30, s. 99-115, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
My i oni : interdyscyplinarne obrazy wielokulturowości
Słowa kluczowe
Polityka migracyjna, Socjologia migracji, Integracja społeczna
Migration policy, Sociology of migration, Social integration
Uwagi
summ.
Abstrakt
Integracja jest zjawiskiem złożonym. Integracja imigrantów odbywa się bowiem na kilku płaszczyznach - samego imigranta, który powinien dokładać starań, by poznać i zrozumieć kontekst kraju, w którym zamieszkał, a także społeczeństwa przyjmującego, otwartego na odmienne spojrzenie, chętnego do współpracy i negocjacji wartości i norm kulturowych. Na przebieg integracji ma wpływ także polityka integracyjna, praktykowana bądź postulowana w danym kraju. W tekście zajmę się jednym tylko aspektem integracji - kwestią edukacji, znajomości języka polskiego przez imigrantów, ale także możliwości rozszerzenia kompetencji językowych i kulturowych przez imigrantów. Edukacja imigrantów odgrywa istotną rolę w polityce integracyjnej każdego kraju. Znajomość języka i kultury jest bowiem jedną z najważniejszych umiejętności w procesie integracji imigrantów z nowym społeczeństwem. (fragment tekstu)

Language plays a huge role in the communication. Lack of linguistic skills makes interaction of two persons complicated. The situation becomes abstruse when the person doesn't know the language of a new country s/ he is living in. Immigrants living in any country, who want to participate in the society should know the language and the culture. The text introduces the issue of integration of immigrants in Poland. The theoretical frame shows integration as a complex process between the immigrant, the society and the integration policy. Education and knowledge of language are one of the most important indicators of the immigrants' integration. The first part of the text describes the migrating populations living in Poland: the numbers, countries of origin, motivation of staying in Poland, and different strategies of adaptation. The second part focuses on availability of education for immigrants. The access of education for children under 18 years is not enough for a foreign child. What kind of support can a foreign person receive while learning Polish as a foreign language? How far does the society expect to know the language by a foreigner? The questions raised suggest how much work is needed in developing integration policy and its practice. The text was conceived on the basis of the author's field work conducted in 2006-2008. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Biernath M. (2008). Różnorodność integracji - jej wymiary i mechanizmy, [w:] A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.}, Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Bojar H. i in. (2005). Migranci na rynku pracy w Polsce. Wyniki badań przeprowadzonych wśród migrantów ekonomicznych i pracowników polskich, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, Badania w ramach projektu "Imigracja jako strategia rozwoju Nowej Europy, czyli obecność imigrantów na rynku pracy w Polsce po rozszerzeniu UE".
 3. Cieślińska B. (2005). Emigracja rodzinna z Armenii lub Czeczenii do Polski na przykładzie współczesnej imigracji w Białymstoku, [w:] J.E. Zamojski (red.), Migracje i społeczeństwo nr 10. Kobiety i młodzież w migracjach. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 4. Frelak J. (2005). Praca Ukraińców w Polsce - rekomendacje dla polityki migracyjnej. Analizy i opinie nr 38, Warszawa; Instytut Spraw Publicznych.
 5. Giermaziak J. (2002). Mistrzowie medycyny tybetańskiej i handlarze z dalekiego stepu, [w: Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 6. Głowacka-Grajper M. (2006). Dobry gość. Stosunek nauczycieli szkół podstawowych do dzieci romskich i wietnamskich, Warszawa: Wydawnictwo Prolog.
 7. Golka M. (1997). Wielokulturowość miasta, [w:] A. Zeidler-Janiszewska (red.), Pisanie miasta - czytanie miasta, Poznań: Wydawnictwo Humaniora.
 8. Grzymała-Kazłowska A. (2008). "Integracja" - próba rekonstrukcji pojęcia, [w:] A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Halik T. (2006). Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle polityki państwa i ocen społecznych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 10. Halik T., Nowicka E. (2002), Wietnamczycy w Polsce. Integracja czy izolacja? Warszawa: Instytut Orientalistyczny, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski.
 11. Halik T., Nowicka E., Poleć W. (2006). Dziecko wietnamskie w polskiej szkole. Zmiana kulturowa i strategie przekazu kultury rodzimej w zbiorowości Wietnamczyków w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo ProLog.
 12. Iglicka K., Kaźmierkiewicz P., Mazur-Rafał M. (2003). Zarządzanie migracją. Przypadek i doświadczenia Polski w odniesieniu do dyrektyw Komisji Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 13. Kamusella T. (2003). Polska państwem i migracyjny m?, [w:] W. Burszta, J. Serwański (red.), Migracja - Europa - Polska, Poznań: Zakład Badań Narodowościowych PAN.
 14. Korczyńska J. (2005). Zapotrzebowanie na pracę obcokrajowców w Polsce. Próba analizy i wniosków dla polityki migracyjnej. Streszczenie, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 15. Koryś L (2006). Dzieci imigrantów w Polsce - nowe zjawisko, nowe wyzwania, Biuletyn Migracyjny nr 7, Warszawa, czerwiec 2006.
 16. Kostrzewa Z., Stańczak J. (2004). Migracje długookresowe ludności w latach 1989-2002 na podstawie Ankiety Migracyjnej 2002, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 17. Kozień M. (2004). Imigranci w Polsce - wyzwania dla polityki społecznej. Konferencja w Warszawie, [w:] Polityka Społeczna nr 11-12, Warszawa, listopad - grudzień 2004.
 18. Kraszewski P. (2003). Typologia migracji, [w:] W. Burszta, J. Serwański (red.), Migracja -Europa - Polska, Poznań: Zakład Badań Narodowościowych PAN.
 19. Kubiak H., Siany K. (1999). Migracje, [w:] Z. Bokszański i in. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 2, Warszawa: Oficyna Naukowa.
 20. Marciniak T., Potoniec K. (2008). Integracja społeczna oraz strategie przetrwania uchodźców ormiańskich w Polsce w latach 1992-2008, [w:] I. Czermejewska, I. Main (red.), Uchodźcy: teoria i praktyka, Poznań: Stowarzyszenie "Jeden Świat".
 21. Matusz Protasiewicz P. (2008). Integracja z zachowaniem własnej tożsamości. Holenderska polityka wobec imigrantów, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 22. Piekut A. (2008). Wielość wymiarów - zatem jaka integracja? Przegląd tematyki i metod badań integracyjnych, [w:] A. Grzymała-Kazłowska, S. Łodziński (red.), Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 23. Schoorman D, (2001). Addressing the Academic Leeds of Immigrant Students: Issues and Trends in Immigrant Education, [w:] C.F. Diaz, Multicultural Education for the 21st century, Longman, United States.
 24. Süssmuth R., Weidenfeld W. (red.) (2005). Managing Integration: the Eurapean Unioris responsibilities towards immigrants, Washington, D.C.: Migration Policy Institute.
 25. Szwąder A. (2002). Migracje menedżerskie, [w:] M. Ząbek (red.), Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 26. Ustawa o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 128, póz. 1175 z późn. zm.).
 27. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późn. zm.).
 28. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, póz. 415 z późn. zm.).
 29. Zamojski J.E. (2005). Wstęp, [w:] Kobiety i młodzież w migracjach. Migracje i społeczeństwo, nr 10, Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
 30. Ząbek M. (2002). Wstęp: Problemy adaptacji kulturowej migrantów [w:] M. Ząbek (red.), Między piekłem a rajem. Problemy adaptacji kulturowej uchodźców i imigrantów w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Trio.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu