BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukaszyński Janusz
Tytuł
Inkontrologiczna koncepcja języka a problem racjonalizmu (część I)
Encountrological Concept of a Language and Rationalism Problem (Part I)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne (2), 1996, nr 722, s. 63-85
Słowa kluczowe
Językoznawstwo, Racjonalizm, Kontakty interkulturowe
Linguistics, Rationalism, Intercultural contacts
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego tekstu jest próba przedstawienia inkontrologicznej koncepcji języka, jego roli w spotkaniu i pojawiających się w tym kontekście problemów racjonalizmu. (fragment tekstu)

The language is a premise of an encounter. The language as premise must be ergentropical and spaciocentrical subject. Author has tried to answer a question if this subject may be accepted by different types of rationalism. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arendt H.: Filozofia i metafora. [w:] O myśleniu. "Teksty" 1979 nr 5, s. 153-154.
 2. Arendt H.: Metafora i niewyrażalne. [w:] H. Arendt: Myślenie. Warszawa 1991, s. 173.
 3. Austin J.L.: How to do things with words. [w:] R. Ochman. Mowa, działanie, s. 132., za: J. Japola: Metafora a teoria aktów mowy. [w:] Studia o metaforze, s. 149.
 4. Balcerzan E.: Metafora a interpretacja. [w:] Studia o metaforze II. Red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska. Wrocław 1983, s. 104.
 5. Bocheński J.M.: Logika religii. Warszawa 1990.
 6. Borutti S.: Linvenzione della metafora. Una nota su metafora e filosofia. "Aut Aut" 1987 nr 220-221, s. 59.
 7. Borzym S.: Reakcje obronne polskiej filozofii profesjonalnej na irracjonalizm początków XX wieku. "Studia Filozoficzne" 1983 nr 5-6, s. 321.
 8. Bukowski J.: O najnowszych pracach Andrzeja Nowickiego. "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie" 1992 nr 363, s. 67.
 9. Bukowski J.: Spotkanie z inkontrologią (A. Nowickiego). "Studia Filozoficzne" 1988 nr 4, s. 67.
 10. Bukowski J.: Zarys filozofii spotkania. Kraków: 1987, s. 154.
 11. da Vinci L.: Wiedza prawdziwa a wiedza fałszywa. [w:] Filozofia włoskiego Odrodzenia. Wybrane teksty z historii filozofii. Warszawa 1967, s. 153.
 12. Ferraris M.: Metafora, metafisica, mito ecc. "Aut Aut" 1987 nr 220-221, s. 69.
 13. Filek J.: Funkcje paradoksu w antropologii filozoficznej. "Ruch Filozoficzny" Tom XLV nr 3, s. 261-263.
 14. Gasset О y.: Czym jest czytanie. [w:] Dehumanizacja sztuki i inne eseje. Przekład P. Niklewicz. Warszawa 1980, s. 403.
 15. Głombik C.: Zapomniani krytycy, nieznani filozofowie. Rzecz o Aleksandrze Tyszyńskim i Janie Adamskim. Lublin 1988, s. 130.
 16. Gryko C.: Filozofia spotkania i filozofia dialogu. Sympozjum filozoficzno-muzyczne. "Studia Filozoficzne" 1989 nr 3, s. 186.
 17. Gryko C.: Od krytyki religii do teorii kultury świeckiej. "Euhemer" 1990 nr 3-4, s. 56.
 18. Grzegorczyk A.: Życie jako wyzwanie. Wprowadzenie w filozofię racjonalistyczną. Warszawa 1993, s. 76-78.
 19. Japola J.: Metafora a teoria aktów mowy. [w:] Studia o metaforze, s. 149.
 20. Jaworski W.: Marksizm i fenomenologia. [w:] Nauka i światopogląd. Red. J. Lipiec. Kraków 1979, s. 97., za: A. Nowicki: Marksizm a fenomenologia we współczesnej filozofii włoskiej. "Studia Filozoficzne" 1975 nr 3.
 21. Kamiński S.: Racjonalizm w filozofii nauki na początku XX wieku. "Studia Filozoficzne" 1983 nr 5-6, s. 151.
 22. Kant I.: Prolegomena do wszelkiej metafizyki. Warszawa 1960, s. 164.
 23. Kaplan A.: The Conduct of lnguiry. San Francisco 1964, s. 125.
 24. Kimpel B.F.: Language and Religion. New York 1957. "Euhemer" 1959 nr 5, s. 560.
 25. Kobierzycki T.: Osoba, dylematy rozwoju. Studium metakliniczne. Bydgoszcz 1989, s. 30-32.
 26. Kołakowski L.: Szkic o filozofii katolickiej. Warszawa 1955, s. 71-72.
 27. Kuczyńska A.: Sztuka jako filozofia w kulturze renesansu włoskiego. Warszawa 1988, s. 107.
 28. Kuncewicz P.: Antyk zmęczonej Europy. Warszawa 1982, s. 245-246.
 29. Lewin J., Gastiew J., Rozanow J.: Język, matematyka, cybernetyka. Warszawa 1967, s. 79.
 30. Mathieu V.: Mit a pojęcie. [w:] A. Nowicki: Współczesna filozofia włoska. Warszawa 1977, s. 344.
 31. Maurin K.: Logos-symbol-reprezentacja. "Studia Filozoficzne" 1983 nr 5-6, s. 88.
 32. Nowaczyk M.: Centralne kategorie myśli filozoficznej Andrzeja Nowickiego. "Euhemer" 1979 nr 4, s. 19.
 33. Nowaczyk M.: Różnorodność jako wartość. "Euhemer" 1990 nr 3-4, s. 5.
 34. Nowicki A.: 'Teologia spotkania' a zadania religioznawczej inkontrologii. "Euhemer" 1974 nr 1, s. 17.
 35. Nowicki A.: Antyk w muzyce Mozarta. "Przegląd Humanistyczny" 1988 nr 3, s. 52.
 36. Nowicki A.: Ateistyczna filozofia kultury. "Życie i Myśl" 1968 nr 3, s. 18.
 37. Nowicki A.: Ateistyczna treść demonologii Vaniniego. Wkład do teorii spotkań. "Euhemer" 1984 nr 2, s. 63.
 38. Nowicki A.: Ateizm. Warszawa 1964, s. 50.
 39. Nowicki A.: Ateometria. Problematyka i zadania badawcze. "Studia Religioznawcze" 1973 nr 8, s. 193-206.
 40. Nowicki A.: Centralne kategorie filozofii Giordana Bruna. Warszawa 1962.
 41. Nowicki A.: Centralne kategorie filozofii Vaniniego. Warszawa 1970,' s. 165.
 42. Nowicki A.: Centralne kategorie religioznawstwa marksistowskiego. "Euhemer" 1969 nr 1-2, s. 3-17.
 43. Nowicki A.: Człowiek w świecie dzieł. Warszawa 1974, s. 277.
 44. Nowicki A.: Elementy kultury świeckiej. "Euhemer" 1978 nr 4, s. 8.
 45. Nowicki A.: Filozofia muzyki. Wykłady monograficzne na UMCS w latach 1982-1987. "Edukacja Filozoficzna" 1988 vol. 4, s. 294.
 46. Nowicki A.: Filozofia Władysława Witwickiego, s. 72., za: W. Witwicki: Psychologia. T. 2. Warszawa 1927.
 47. Nowicki A.: Filozofia Władysława Witwickiego. "Euhemer" 1989 nr 1.
 48. Nowicki A.: Filozofia włoskiego Odrodzenia. Wybrane teksty z historii filozofii. Warszawa 1967, s. 39.
 49. Nowicki A.: Klasyfikacja zdań krytycznie oceniających religię. Zagadnienia metodologiczne historii krytyki religii. Tezy referatu na III Ogólnokrajową Konferencję Religioznawczą w Krakowie, 18 i 19 X 1958. Kraków 1958, s. 22.
 50. Nowicki A.: Lampa trzydziestu spotkań czy Bruno w trzydziestu dialogach. Katowice 1980, s. 143.
 51. Nowicki A.: Marksistowska teoria kultury świeckiej. "Euhemer" 1977 nr 4, s. 108.
 52. Nowicki A.: Masaj Mmadi Make czarny brat Mozarta. "Nowe Relacje" 2-8 VIII 1990, s. 9.
 53. Nowicki A.: Meischner Wolfram, Eschler Erhard: Wilhelm Wundt. Leipzig 1979. "Euhemer" 1981 nr 4, s. 93.
 54. Nowicki A.: Metoda inkontrologiczna w historii filozofii a policentryczna struktura osobowości filozofów. "Studia Filozoficzne" 1983 nr 4, s. 87-93.
 55. Nowicki A.: Myśli w przestrzeni. "Problemy" 1991 nr 7, s. 5.
 56. Nowicki A.: Nauczyciele. Lublin 1981, s. 25.
 57. Nowicki A.: Nowość jako aksjologiczna kategoria inkontrologii. "Studia Filozoficzne" 1983 nr 11-12, s. 6.
 58. Nowicki A.: O marksistowską ikontrologię. Zarys ogólnej teorii spotkań. "Studia Filozoficzne" 1977 nr 5, s. 36.
 59. Nowicki A.: O niektórych kategoriach filozoficznej krytyki religii. "Euhemer" 1962 nr 3, s. 4.
 60. Nowicki A.: O pojęciu "deteologizacji". "Euhemer" 1975 nr 2, s. 8.
 61. Nowicki A.: O wychowawcy, który potrafi szanować prawo ucznia do autokreacji. "Życie Szkoły Wyższej" 1989 nr 7, s. 47.
 62. Nowicki A.: Poezja i muzyka bez mitów i magii, czyli o roztapianiu religii w poezji i w muzyce. "Euhemer" 1976 nr 3, s. 14.
 63. Nowicki A.: Polikronika. List otwarty (drugi) do Bogusława Schaeffera o wartości dzieła muzycznego. "Życie Literackie" 1984 nr 29, s. 12.
 64. Nowicki A.: Polska filozofia spotkania. (Uwagi na marginesie V Zjazdu Filozofii Polskiej). "Euhemer" 1988 nr 3.
 65. Nowicki A.: Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce. Lublin 1978, s. 101.
 66. Nowicki A.: Prace doktorskie jako przestrzeń spotkań. "Edukacja Filozoficzna" 1993 vol. 16, s. 116.
 67. Nowicki A.: Problemy dialogu. 'Dialogika' czy dialektyka? "Euhemer" 1968 nr 2, s. 64.
 68. Nowicki A.: Przestrzeń spotkań. Prolegomena do inkontrologicznej filozofii przestrzeni. [w:] A. Nowicki: Filozofia przestrzeni. Lublin 1985, s. 10.
 69. Nowicki A.: Rec. za: Tarasti Eero: Myth and Music. A Semiotic Approach to the Aesthetics of Myth, Especially that of Wagner, Sibelius and Stravinsky. The Hague 1979, s. 291. "Euhemer" 1983 nr 3, s. 125.
 70. Nowicki A.: Renesans a mitologia. Cz. 2. Symbole mitologiczne Bruna: 'Wielka Matka', 'Sofia' i 'Hermes'. "Euhemer" 1961 nr 1, s. 35.
 71. Nowicki A.: Spory filozoficzne o Kopernika. Dziesięć płaszczyzn sporu. [w:] Materiały na Sesję Kopernikańską. Warszawa 1973, s. 5.
 72. Nowicki A.: Spotkania w rzeczach. Warszawa 1991, s. 422.
 73. Nowicki A.: Świat dzieł jako centralna kategoria renesansowej filozofii kultury. "Człowiek i Światopogląd" 1984 nr 5, s. 103.
 74. Nowicki A.: Teoria dialogu w systemie filozofii kultury. "Problemy" 1992 nr 1, s. 9.
 75. Nowicki A.: Trzy krytyki. "Człowiek i Światopogląd" 1987 nr 11, s. 88.
 76. Nowicki A.: Uczeń Twardowskiego. (Władysław Witwicki). Katowice 1983, s. 162.
 77. Nowicki A.: Uwagi o własnym warsztacie. "Życie Szkoły Wyższej" 1987 nr 12, s. 100.
 78. Nowicki A.: W jaki sposób istnieje filozofia? s. 116. "Edukacja Filozoficzna" 1994 vol. 18.
 79. Nowicki A.: Wierzenia religijne w wyobraźni muzycznej Mozarta. Muzyczne portrety bóstw i świeckie personifikacje wartości. "Euhemer" 1987 nr 2, s. 83.
 80. Nowicki A.: Wykłady o krytyce religii. Warszawa 1965, s. 102.
 81. Piekarczyk S.: Historia, kultura, poznanie (1972). "Euhemer" 1973 nr 2, s. 89.
 82. Nowicki A.: Zadania filozofii warsztatu i jej miejsce w systemie filozofii kultury. [w:] Filozofia warsztatu. Lublin 1990, s. 19.
 83. Pico della Mirandola G.: O języku filozofów. [w:] A. Nowicki: Filozofia włoskiego Odrodzenia. Wybrane teksty z historii filozofii. Warszawa 1967s. 136.
 84. Pociej B.: Zapomniany język. "Canor" 1993 nr 3, s. 27.
 85. Ricoeur P.: La metafhore vive. Paris 1975.
 86. Rorty R.: Filosofia come scienza, come metafora, come politico. "Rivista di Estetica" 1985 nr 19-20, s. 11, za: A. Nowicki: O pojęciu 'deteologizacji', "Euhemer" 1975 nr 2, s. 14.
 87. Rzepa T.: Andrzej Nowicki jako uczeń Władysława Witwickiego. "Euhemer" 1990 nr 3-4, s. 42.
 88. Rzepa T.: Psychologiczny portret twórcy filozofii portretu. "Studia Filozoficzne" 1989 nr 10, s. 18-19.
 89. Skarga B.: Wypowiedź filozoficzna a wymogi racjonalizmu. [w:] B. Skarga: Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii. Warszawa 1987, s. 103.
 90. Skublanka T.: O pojęciu 'irradiacji semantycznej'. [w:] Studia o metaforze, s. 185.
 91. Sławiński J.: Posłowie zamiast wstępu. [w:] Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna. Wrocław 1982, s. 226-229.
 92. Stróżewski W.: Racjonalizm i metaracjonalizm. "Studia Filozoficzne" 1983 nr 5-6, s. 48.
 93. Swend D.: Andrzeja Nowickiego krytyka języka religijnego. "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" Lublin 1991/1992 t. 38/39 z. 2, s. 26.
 94. Symotiuk S.: Muzyka jako klucz filozoficzny. "Akcent" 1989 nr 2, s. 193.
 95. Symotiuk S.: Panorama polemik antycznych., za: A. Nowicki: Zarys dziejów krytyki religii. "Akcent" 1987 nr 4, s. 127.
 96. Symotiuk S.: Szkic do portretu Andrzeja Nowickiego. [w:] Bibliografia prac Siedemdziesięciolecie profesora Andrzeja Nowickiego. Lublin 1989, s. 20.
 97. Szaniawski K.: Racjonalność jako wartość. "Studia Filozoficzne" 1983 nr 5-6, s. 7.
 98. Szmyd J.: O nietradycyjnym pojmowaniu racjonalności i irracjonalności. "Edukacja Filozoficzna" 1994 vol. 17, s. 305.
 99. Szydłowski P.: Między renesansem a kontrreformacją. Poglądy filozoficzne Szymona Starowolskiego (1588-1656). Warszawa 1978, s. 170.
 100. Tischner J.: Spotkania z myślą Levinasa. [w:] Emanuel Levinas : Etyka i nieskończoność. Kraków 1991, s. 5.
 101. Tokarczyk R.: Hobbes. Warszawa 1987, s. 36.
 102. Trigg R.: Rozum a zaangażowanie. Warszawa 1989, s. 145.
 103. Tuve R.: Alegoria narzucona. "Pamiętnik Literacki" 1975 z. 4, s. 178.
 104. Twardowski K.: O tak zwanych prawdach względnych. [w:] K. Twardowski: Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa 1965, s. 315-336, za: A. Nowicki: Uczeń Twardowskiego. (W. Witwicki). Katowice 1983, s. 271.
 105. Wallis M.: Świat sztuki i świat znaków. [w:] Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne. Warszawa 1983, s. 81.
 106. Wieczorek K.: Dwie filozofie spotkania. Konfrontacja myśli Andrzeja Nowickiego i Józefa Tischnera. Katowice 1990, s. 55.
 107. Wieczorek K.: Inkontrologia Andrzeja Nowickiego. "Euhemer" 1990 nr 3-4, s. 25.
 108. Wieczorek K.: Lucyferyczne zabawy filozofów. [w:] 400-lecie urodzin Vaniniego. Red. A. Nowicki. Lublin 1985, s. 91.
 109. Wierusz-Kowalski J.: Język a kult. Funkcja i struktura języka sakralnego. "Studia Religioznawcze" 1973 t. 6, s. 7.
 110. Witwicki W.: Kazimierz Twardowski. "Wiadomości Literackie" Warszawa 24 IV 1938 nr 18 (757), s. 1., za: A. Nowicki: Witwicki. Warszawa 1982, s. 277-278.
 111. Witwicki W.: Wiara oświeconych. Warszawa 1959, s. 68 i 70.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1426-0689
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu