BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szunke Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Nadzwyczajna polityka monetarna gospodarki globalnej
Unconventional Monetary Policy in Global Economy
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 57-62, rys., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Instrumenty polityki pieniężnej, Banki centralne, Polityka pieniężna
Financial crisis, Monetary policy instruments, Central banks, Monetary policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Załamanie globalnego systemu finansowego oraz problemy z płynnością sektora bankowego, po upadku amerykańskiego banku inwestycyjnego - Lehman Brothers we wrześniu 2008 roku, stały się podstawą ogólnoświatowego dyskursu na temat roli i znaczenia stabilności finansowej. Zwrócono szczególną uwagę na pozycję banku centralnego na współczesnym rynku pieniężnym oraz konieczność zwiększenia jego zaangażowania w realizację celów strategicznych polityki monetarnej. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynkach finansowych pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, wymagała natychmiastowych i zdecydowanych działań ze strony centralnych instytucji bankowych. Oprócz łagodzenia polityki pieniężnej, przy pomocy środków standardowych (tj. obniżenia krótkoterminowych stóp procentowych), wprowadzono szereg niekonwencjonalnych działań. Opracowanie ma na celu zaprezentowanie niestandardowych instrumentów, zastosowanych w ramach nadzwyczajnej polityki monetarnej wybranych banków centralnych na świecie oraz możliwe wskazanie skutków im towarzyszących, zarówno dla sektora bankowego, jak i sfery realnej gospodarki globalnej. (abstrakt oryginalny)

The breakdown of the global financial system and liquidity problems in the banking sector after the bankruptcy of U.S. investment bank - Lehman Brothers in September 2008, became the basis of a global discourse about the role of financial stability in the world. There has been more attention paid to the position of the central bank in current money market and the need to increase its involvement in the implementation of the strategic objectives of monetary policy. Dynamically changing situation on financial markets at the end of the first decade of XXI century, requires immediate and decisive action by the central banking institutions. In addition to monetary casing, using standard measures (i.e. reduction in short-term interest rates), introduces a number of unconventional operations. The main aim of the study is to show non-standard Instruments used in monetary policy of some of the central banks in the world and possible consequences accompanying them, both for the banking sector and the real economy - in the global context. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arai Y., Hoshi T., Monetary Policy in the Great Recession, RIETI Discussion Paper Series 04-E-024, lipiec 2004.
 2. Bini Smaghi L., Conventional and unconventional monetary policy, Keynote lecture at the International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB), Geneva, 28 kwietnia 2009.
 3. Di Giorgio G., The Financial Crisis and the New Monetary Policy Tools, LUISS Guido Carli.
 4. http://news.alibaba.com/article/detail/markets/100234279-1-interview-ecb%2527s-nowotny-recovery-sustainable%252C-warns-euro.html, [5.02.2011].
 5. http://policydialogue.org/files/events/Di_Giorgio_Financial_Crisis_and_New_Monetary_ Policy _Tools.pdf, [6.02.2011].
 6. http://www.xe.com/news/2010-02-05%2003:47:00.0/941045.htm?c=1&t=, [5.02.2011].
 7. Lenza M., Pill H., Reichlin L., Monetary Policy In Exceptional Times, Economic Policy, Fiftieth Panel Meeting, Hosted by the Universiteit van Tilburg, Tilburg, 23-24 października 2009.
 8. Miesięczny Przegląd Makroekonomiczny, BRE Bank, nr 103 (10), wrzesień 2010.
 9. Pyka I., Nowy paradygmat bankowości centralnej, [w:] Ekonomia, Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, (red.) J. Harasim, T. Kraśnicka, 4. Forum Naukowe AE Katowice, Wydawnictwo AE Katowice, Katowice 2010.
 10. Raport NBP, Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego 2009, wrzesień 2009.
 11. Sotomska-Krzysztofik P., Szczypińska O., Polityka informacyjna banków centralnych jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego, [w:] NBP, Materiały i Studia, Zeszyt nr 200, Warszawa 2006.
 12. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz. U. z 1997 r. nr 140, poz. 939.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu