BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kocoł Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Rozwój przedsiębiorczości w regionach europejskich na przykładzie Województwa Małopolskiego
Enterpreneurship Development in the European Regions - a Case of the Province of Małopolska
Źródło
Nauka i Gospodarka, 2011, nr 2 (9), s. 23-31, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Fundusze unijne, Konkurencyjność, Innowacyjność
Small business, Entrepreneurship, Entrepreneurship development, EU funds, Competitiveness, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie rozwoju małej przedsiębiorczości na terenie woj. małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem programów wspomagających ten rozwój. Pierwsza cześć zawiera krótką charakterystykę sektora MŚP w rejonie małopolskim. Następnie przedstawiane są najważniejsze programy wspierające przedsiębiorczość za pomocą funduszy unijnych. Część tych środków była już dostępna przed akcesją Polski do Unii Europejskiej. Kolejno pokazany jest wpływ funduszy na sektor MŚP, zwłaszcza na konkurencyjność, innowacyjność, wzrost przychodów, zainteresowanie działalnością badawczo-rozwojową. W podsumowaniu porównano przedsiębiorczość na rynku małopolskim z pozostałymi regionami polskimi, a następnie europejskimi. Porównanie wykazało, że badany region uplasował się na środkowej pozycji, jest sporo braków w porównaniu do bardziej rozwiniętych obszarów. Jednak w porównaniu do regionów europejskich zarówno Małopolska, jak i najbardziej rozwinięte obszary w Polsce znajdują się na jednej z niższych pozycji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to show development of small enterprises in the province of Małopolska, with particular emphasis on programs that assist this development. Firstly, there is a brief description of the SME (small and medium enterprises) sector in Małopolska. Secondly, the most important programs promoting entrepreneurship with the EU funds are presented. Partly, these funds were available before Poland joined the European Union. The effect of the EU funds for the SME sector is subsequently shown, with emphasis on competitiveness, innovation, revenue growth and interest in R&D activities. Finally, entrepreneurship in the region of Małopolska has been Compared to other Polish and European regions. The comparison showed that the examined region was placed in the middle position and has a lot of shortcomings in comparison to more developed regions. However, compared to European regions - both Małopolska and the most developed areas of Poland are on one of the lowest positions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 7. Program Ramowy (7PR) Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń (2007-2013), www.kpk.gov.pl, [13.02.2011].
 2. Działanie: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/PoradnikBeneficjenta/PoKL/Strony/6.2-Wsparcie-oraz-promocja-przedsiebiorczosci-i-s.aspx, [13.02.2011].
 3. Huczek M., Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez Unię Europejską na przykładzie Małopolski, www.sbc.org.pl/Content/19372, [13.02.2011].
 4. Innowacyjna gospodarka, www.parp.gov.pl/index/index/151, [13.02.2011].
 5. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, http://www.malopolskie.pl/rozwojregionalny/rpoperacyjny/, [13.02.2011].
 6. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków, październik 2007.
 7. Najbogatsze i najbiedniejsze regiony UE, www.gazetapodatnika.pl/artykuly/najbogatsze_i_najbiedniejsze_regiony_ue-a_8971.htm, [13.02.2011].
 8. Ostatnie posiedzenie Komitetu Monitorującego Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/SPO++WKP/KM_spo_wkp_poig_120609.htm, [13.02.2011].
 9. Priorytety w ramach programu, http://www.fundusze.malopolska.pl/mrpo/Strony/priorytety.aspx, [13.02.2011].
 10. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, [07.09.2007].
 11. Programy Operacyjne 2007-2013, http://ec.europa.eu/polska/possibilities_for_funding/programmes/index_pl.htm, [13.02.2011].
 12. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, (red.) A. Żołnierski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa 2007.
 13. Rogoda B., Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego na tle regionu i kraju, Zeszyty Naukowe nr 730, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006.
 14. SME Participation in FP7, European Commission, Spring 2010, http://webcache.googleuser-content.com/search?hl=pl&rlz=1T4GZAZ_plPL310&q=cache:g5dhWoF4r9MJ:http://www.euresearch.ch/fileadmin/documents/PdfDocuments/FP7Documents/Smes_in_fp7_spring_2010_en.pdf+European+Commission+-+DG+Research+-+SME+Unit,+with+the+support+of+the+Interservice+Taskforce+on+SMEs+in+FP7&ct=clnk, [13.02.2011].
 15. Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego 2007-2013, www.malopolskie.pl/StrategiaRozwoju/Diagnoza/, [12.02.2011].
 16. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, [06.12.2010], http://www.poig.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx, [13.02.2011].
 17. Wykaz projektów realizowanych w PO KL, www.pokl.wup-krakow.pl/index.php/projekty-realizowane.html, [13.02.2011].
 18. Zróżnicowanie poziomu rozwoju przedsiębiorczości w regionach, http://prasa.parp.gov.pl/zapowiedzi/44ranking-wojewodztw.doc, [13.02.2011].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-1092
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu