BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krasodomska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Komentarz zarządu w świetle wytycznych Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
Management Commentary in the Light of IASB Publication: IFRS Practice Statement Management Commentary
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 61, nr 117, s. 89-106, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Zarząd, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdanie z działalności
International Accounting Standards (IAS), Board of directors, Financial statements, Financial reporting, Management commentary
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Komentarz zarządu (w Polsce nazywany sprawozdaniem zarządu z działalności) to element rocznego raportu, towarzyszący sprawozdaniom finansowym i sporządzany przez podmioty o dużym znaczeniu w środowisku gospodarczym. Ma on formę opisową (narracyjną) i jest kierowany przede wszystkim do inwestorów. Podstawowym zadaniem Komentarza zarządu jest dostarczenie użytkownikom informacji pozwalających na lepsze zrozumienie sytuacji finansowej jednostki, jak również właściwszą ocenę ryzyka prowadzonej przez nią działalności i perspektyw jej rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie procesu opracowywania przez IASB opublikowanych w grudniu 2010 r. wytycznych odnośnie do Komentarza zarządu oraz jego zawartości na tle rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej i w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Management commentary (in Poland called the report on the activities of an entity) is part of a company’s annual report which accompanies the financial statements and is drawn up by the entities of major importance in the economic environment. It has a narrative form and is directed primarily at investors. The main task of management commentary is to provide users with information which allows them to obtain a better knowledge of the enterprise’s financial situation, to assess risk properly and to evaluate prospects of the company’s development. The purpose of this article is to present the process of developing IASB guidelines on management commentary (published in December 2010) and its contents against the background of the solutions existing in the European Union and in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czwarta Dyrektywa Rady z dnia 25 lipca 1978 r. 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek.
 2. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW(2010), http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/publikacje/dpsn2010.pdf.
 3. Dyrektywa 2001/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. zmieniająca dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finansowych.
 4. Dyrektywa 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG i 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń.
 5. Dyrektywa 2006/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zakładów ubezpieczeń.
 6. IASB proposes guidance for the preparation and presentation of management commentary (2009), http://www.ifrs.org/News/Press+Releases/IASB+proposes+guidance +for+the+preparation+and+presentation+of+management+commentary.htm.
 7. IASB Research Agenda Project. Management Commentary sometimes called „Management Discussion and Analysis" (2010), Deloitte, http://www.iasplus.com/ agenda/mda.htm.
 8. International Financial Reporting Standard (IFRS) Practice Statement Management Commentary. A Framework for presentation (2010), International Accounting Standards Board, http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Pro- jects/Management+Commentary/IFRS+Practice+Statement/IFRS+Practice+Statement.htm.
 9. Konstytucja Fundacji IASC (2007), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Tom I, SKwP, IASB.
 10. Management Commentary. Discussion Paper (2005), International Accounting Standards Board, http://www.ifrs.org/Current+Projects/TASB+Projects/Management +Commentary/DP05/DP.htm.
 11. Management Commentary. Information for Observers (2007) International Accounting Standards Board, http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/A62384C6-A04A-4E08875B -19DA5314B824/0/AP0712b05dobs.pdf.
 12. Management Commentary. Project history (2011), IFRS Foundation, http://www.ifrs. org/Current+Projects/IASB+Projects/Management+Commentary/Project+history.htm.
 13. Management Commentary. Project milestones (2010), IFRS Foundation, http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Management+Commentary/Management+Commentary.htm.
 14. OICV-IOSCO (2003), General Principles Regarding Disclosure of Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations, Report of the Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions.
 15. Przedmowa do wydania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Zakres i obowiązek stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (2007), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Tom I, SKwP, IASB.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259, z późn. zm.
 17. Siódma Dyrektywa Rady z dnia 13 czerwca 1983 r. 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r. Nr 121; póz. 591 z późn. zm., tekst ujednolicony opracowany na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278.
 19. Walton P., Haller A., Raffournier B. (2003), International Accounting, Thomson Learning, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu