BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Leszek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Etos polskiego księgowego - artykuł dyskusyjny
Accounting Ethics - a Discussion Paper
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 61, nr 117, s. 107-127, bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Etos pracy, Księgowy, Etyka, Etyka działalności gospodarczej, Etyka zawodowa, Systemy rachunkowości, Rachunkowość finansowa
Work ethos, Accountant, Ethics, Business activity ethics, Professional ethics, Accounting systems, Financial accounting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę funkcjonowania systemu rachunkowości przedsiębiorstwa od strony etycznej. Wywód odpowiada konstrukcji odpowiedniej dla etyki opisowej i etyki kantowskiej w ramach etyki biznesu. Tekst ma charakter przeglądowy, w którym prezentuje się m.in. poglądy etyczne niektórych teoretyków rachunkowości. Postawy etyczne w praktyce księgowej charakteryzują się względnością. W stosunku do organizacji zatrudniającej nawiązują do podejścia deontologicznego, natomiast w aspekcie relacji z otoczeniem postawy księgowe przybierają charakter adekwatny dla podejścia aksjologicznego w etyce biznesu. Pewne aspekty wynikające charakteru etyki odpowiedzialności i sumienia (np. dbałość o jakość i terminowość wykonywanych prac) oraz etyki konkurencji (definiowanie prawdziwości informacji tworzonej przez księgowość) są również widoczne w pozytywnie wartościowanych działaniach księgowych. W artykule omawia się powyższe aspekty etosu tej grupy zawodowej. (abstrakt oryginalny)

The article examines the functioning of the accounting system in an enterprise from the ethical perspective. It offers an overview of opinions published by some accounting theorists. The study corresponds to the structure specific to descriptive ethics and Kant’ ethics relating to business activity. Ethical attitudes and judgements found in accounting practice are characterised by relativity. With regard to the employing entity, they draw on the deontological approach, whereas when it comes to relations with the environment, the attitudes in accounting correspond to the axiological approach in business ethics. Some qualities deriving from the ethics of responsibility and conscientiousness (e.g. paying attention to the quality of work and punctuality) and from competition ethics (reliability and accuracy of accounting information) are regarded as positive also in accounting ethics. The article discusses these aspects in the context of the accounting profession. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anton H.R. (1976), Objectives of Financial Accounting: Review and Analysis, „Journal of Accountancy" January.
 2. Arystoteles (1982), Etyka nikomachejska, Warszawa.
 3. Burgstahler D., Dichev I. (1997), Earnings Management to Avoid Earnings Decreases and Loses, „Journal Accounting and Economics", Vol. 24, No. 1.
 4. Czubakowska K., (2003), Sylwetka absolwenta Uniwersytetu Szczecińskiego o specjalności „Rachunkowość" a odpowiedzialność księgowego, „Dydaktyka w naukach ekonomicznych. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Katedra Finansów i Rachunkowości, Szczecin.
 5. Davis K, The case against business assumption of social responsibilites, „Academy of Management Journal", Vol. 16.
 6. Dechow P.M., Skinner D.J. (2000), Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators, „Accounting Horizons", Vol. 14, No. 2.
 7. Dechov P., Sloan R., Sweeney A., (1996), Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC, „Contemporary Accounting Research", Vol. 13, No. 1.
 8. Degeorge F., Patel J., Zeckhauser R., (1999), Earnings Management to Exceed Thresholds, „Journal of Business", Vol. 72, zal. 1.
 9. Fama E.F., Jensen M.C. (1983), Separation of Owenship and Control, „Journal of Law and Economics", Vol. 26.
 10. Friedman M. (1979), The Social Responsibility of Business Is to Increase It's Profits, „New York Times Magazine", September 13th.
 11. Hayn C. (1995), The information Contents of Loses, „Journal of Accounting and Economics", Vol. 20, No. 2.
 12. Healy P.M., Wahlen J.M. (1999), A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting, „Accounting Horizons", Vol. 13, No. 4.
 13. Historisches Wörterbuch für Philosophie, (1972).
 14. Hołówka J., (2010) Etyka zawodowa/art.005, www.cebi.pl/texty/ant005.doc, stan w dniu 11.12.2010.
 15. Ijiri Y. (2004), Theory of Accounting Measurement, American Accounting Association, Florida.
 16. Jaruga A., Fijałkowska J., Papa R., Ferreira L. (2004), Earnings Management In the Face of the Theory of Managerial Choice of Accounting Techniques, [w:] (editors) M. Dobija, S. Martin, General Accountings Theory. Towards Balancing the Society, Wyd. Leon Koźmiński Academy of Enterpreneurschip and Management, Warszawa.
 17. Karmańska A. (2003), Refleksje na temat etyki w rachunkowości i rachunkowości kreatywnej, [w:] „Materiały na konferencję poświęconą pamięci prof. zw. dr hab. Stanisława Skrzywana", SKwP, Warszawa.
 18. Kielecki J.K. (2002), Kreatywna etyka, [w:] (red.) J. Gierusz, „Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości", ODDK, Gdańsk.
 19. Krynicki J., Trzemżalski J., (2004), Praktyczne aspekty polityki rachunkowości, „Przegląd Podatkowy", nr 3.
 20. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T. (2006), Oszustwa księgowe - teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 21. Leuz C., Nanda D., Wysocki P.D. (2003), Earnings Management and Investor Protection: an International Comparison, „Journal of Financial Economics", Vol. 69, No 3.
 22. Michalczyk L. (2005a), Finansowe sposoby rozliczeń zapasów magazynowych w aspekcie bilansowym i podatkowym, [w:] (red.) Lewandowski J., Zarządzanie organizacjami gospodarczymi. Koncepcje i metody, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 23. Michalczyk L. (2005b), Rozliczenia zapasów magazynowych w aspekcie efektywności ekonomicznej podmiotów gospodarczych w polskich realiach, [w:] (red.) Wawak T. i Szarapa W., Projekty i realność gospodarcza, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej UJ, Kraków.
 24. Michalczyk L. (2005c), Umorzenie a amortyzacja w aspekcie rachunków ościowej ochrony obrotu gospodarczego, [w:] (red.) Micherda B, Rachunkowość w ochronie obrotu gospodarczego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 25. Michalczyk L. (2006a), Kontrola wewnętrzna w kontekście rachunkowości i sprawozdawczości finansowej firm, „Zeszyty Naukowe TD UJ, Seria: Ekonomia i Zarządzanie", nr 1.
 26. Michalczyk L. (2006b), Wiarygodność kalkulacji kosztów produkcji w świetle opcyjnych rozwiązań polskiego prawa bilansowego, [w:] „VI Ogólnopolskie Seminarium Doktorskie Rachunkowości i Finansów", WSRiF w Sopocie, Sopot, s. 102-124.
 27. Michalczyk L. (2007a), Przekwalifikowywanie aktywów finansowych, [w:] (red.) Micherda B., Sprawozdawczość i rewizja finansowa w kształtowaniu wiarygodności informacji ekonomicznej, UE w Krakowie, Kraków.
 28. Michalczyk L. (2007b), Rola umorzenia aktywów trwałych w powstaniu różnic wyniku finansowego, Zeszyty Naukowe TD UJ Seria: Ekonomia i Zarządzanie, nr 2.
 29. Michalczyk L., (2008), Metodyka ustalania wysokości wybranych zobowiązań przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe TD UJ Seria: Ekonomia i Zarządzanie, nr 4.
 30. Michalczyk L. (2010a), Inżynieria rachunkowości w świetle koncepcji earnings management'u jako system informacyjny definiujący wynik finansowy przedsiębiorstw, „PITWIN".
 31. Michalczyk L, (2010b), Rola inżynierii rachunkowości w kształtowaniu wyników finansowych przedsiębiorstw (maszynopis - praca doktorska), Uniwersytet Jagielloński.
 32. Michalczyk L. (2010c), Zastosowanie programów informatycznych jako narzędzia wykrywającego procedury księgowego manipulowania wynikiem finansowym przedsiębiorstw, „PITWIN".
 33. Michalczyk L. (2011a), Funkcja informacyjna inżynierii rachunkowości, „Pieniądze i Więź", nr 1(50).
 34. Michalczyk L. (2011b), Współczesne nurty rachunkowości w aspekcie realizacji celów ekonomicznych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji", nr 2.
 35. Peloza J. (2006), Using Corporate Social Responsibility as insurance for Financial Performance, „California Management Review", nr 48 (2).
 36. Peasnell K.V., Pope P.P., Young S. (2005), Board Monitoring and Earnings Management: Do Outside Directors Influence Abnormal Accruals?, „Journal of Business Finance & Accounting", Vol. 32, No. 7/8.
 37. Radebaugh L.H., Gray, S.J. (1995), International Accounting and Multinational Enterprises, New York.
 38. Rozwadowski W. (1992), Prawo rzymskie. Zakres wykładu wraz z wyborem źródeł, Wyd. II, Ars Bonie Aequi, Poznań.
 39. Schipper K. (1989), Commentary: Earnings Management, „Accounting Horizons", Vol. 3, No. 4.
 40. Surdykowska S.T., (2002), Wycena w środowisku nowej ekonomii - wartość księgowa kontra wartość rynkowa, [w:] Problemy wyceny w rachunkowości, ZN AE we Wrocławiu, Wrocław, nr 911.
 41. Teoch S., Welch I., Wong T.J. (1998), Earnings Management and the Post-Issue Performance of Seasoned Equity Offerings, „Journal of Financial Economics", Vol. 50, October.
 42. Teoch S., Welch I., Wong T.J. (1998b), Earnings Management and the Long-Term Market Performance of Initial Public Offerings, „Journal of Finance", Vol. 53 December.
 43. Walińska E. (2005), Sprawozdawczość finansowa polskich jednostek - nowe wyzwania w świetle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej [w:] (red.) B. Micherda, Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, AE w Krakowie, Kraków.
 44. Weber M. (1994), Etyka protestancka a duch kapitalizmu, Lublin.
 45. Wiśniewska J. (2004), Oszustwa w rachunkowości zagrożeniem dla prawidłowego stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości, „Problemy Rachunkowości", nr 3(18).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu