BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Silska-Gembka Sylwia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Metody pomiaru wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych w ocenie praktyków : wyniki badania ankietowego
Methods of Measuring Profit on Long-term Contracts in Aaccountants' Opinions : Questionnaire Results
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 61, nr 117, s. 129-141, tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Wynik finansowy, Kontrakty długoterminowe, Pomiar i wycena w rachunkowości, Badania ankietowe
Financial performance, Long-term contracts, Measurement and valuation in accounting, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych rezultatów badania ankietowego przeprowadzonego w 70 przedsiębiorstwach z terenu województwa pomorskiego, realizujących kontrakty długoterminowe. Artykuł koncentruje się na wynikach czwartej części ankiety, w ramach której szukano odpowiedzi przede wszystkim na następujące pytania:  jak praktycy rachunkowości oceniają przyjęte metody pomiaru wyniku finansowego?  jakie trudności wynikają z konieczności ich stosowania? Opinie wyrażone przez respondentów wskazują, że największą akceptację praktyków zyskała metoda stopnia zaawansowania, mimo że uznano ją za najtrudniejszą w realizacji, co wynikało głównie z obowiązku posiadania aktualnego i szczegółowego budżetu kosztów oraz konieczności jego weryfikacji. Za wysoką oceną tej formuły przemawiała według ankietowanych możliwość wykazania zysku na każdym etapie wykonania kontraktu dzięki uchwyceniu poziomu zaawansowania prac. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present selected results of a questionnaire conducted in 70 businesses in Pomorskie County that realize long-term contracts. The article focuses on the results of the fourth part of the questionnaire, which looked for answers to the following questions: - How do accounting practitioners appraise the adopted methods of measuring a financial outcome? - What difficulties result from the necessity to apply them? Opinions expressed by respondents show that the percentage of completion method has gained most acceptance among accountants, even though it is considered to be the most difficult to apply, mostly due to the necessity to have a current and detailed cost budget and the requirement to verify it. According to the respondents, the high opinion of this method stems from the opportunity to show profit at every stage of a contract execution by capturing the work advancement level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gierusz J. (2000), Umowy o budowę, „Rachunkowość", Nr 5.
  2. Krajowy Standard Rachunkowości Nr 3, Niezakończone usługi budowlane, Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z 17 listopada 2006, Nr 13, poz. 93.
  3. Larson R.K., Brown K.L. (2004), Where are we with long term contract accounting, „Accounting Horizons", Nr 3, s. 207-219.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 1994, Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).
  5. Silska-Gembka S. (2011), Rola informacji dodatkowej w jednostkach realizujących kontrakty długoterminowe, „Zeszyty Naukowe Nr 625, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", Nr 32, s. 313-329.
  6. Silska-Gembka S. (2010), Metody pomiaru wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych w praktyce polskich przedsiębiorstw - wyniki badań ankietowych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", materiały w druku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu