BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński), Hońko Stanisław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Prezentacja zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniach finansowych spółek objętych indeksem WIG 20
Presentation of Changes in Accounting Policy in Financial Statements of Companies Listed in the WIG 20 Index
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 60, nr 116, s. 127-144, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie finansowe spółek giełdowych, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
Accounting policy, Financial statements, Financial statements of listed companies, Warsaw Stock Exchange Index
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasady (polityka) rachunkowości to zbiór najważniejszych reguł stosowanych przez jednostkę m.in. przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. Zasady te mogą się zmieniać z różnych powodów. Celem autorów było określenie przesłanek decydujących o zmianach zasad polityki rachunkowości oraz ocena sposobów odzwierciedlania skutków tych zmian w kontekście porównywalności informacji sprawozdawczych. Przedmiotem badań były skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek giełdowych objętych indeksem WIG 20 za 2009 r. Z przeprowadzonej analizy wynika, że spółki w niewielkim stopniu dobrowolnie modyfikują politykę rachunkowości, a jej zmiany wynikają zazwyczaj z wprowadzania nowych MSR/MSSF. Zaobserwowaną prawidłowością jest zamieszczanie w sprawozdaniach finansowych obszernych fragmentów MSR/MSSF oraz brak kwotowych informacji o wpływie zmian polityki rachunkowości na konkretne pozycje sprawozdań finansowych.(abstrakt oryginalny)

Accounting policy is a set of the most important principles used by an entity, including the principles followed in preparing financial statements. The principles may be changed for various reasons. The aim of the authors is to identify circumstances leading to changes in accounting policy as well as to evaluate the ways of showing the results of these changes in the context of comparability of reported information. The study examined consolidated financial statements of chosen public companies for year 2009. The performed analysis demonstrates that companies only slightly modify their accounting policy if not obliged, and the changes are usually the result of applying new IAS/IASF. The observed regularities are: presenting large fragments of IAS/IFRS in financial statements and the lack of information about changes in the value of individual items of the financial statements which have been caused by changes in the accounting policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Ernst&Young (2008), Zmiany wynikające z corocznego przeglądu MSSF, „Z perspektywy MSSF - suplement", czerwiec 2008, wyd. 6, http://webapp01.ey.com.pl/EYP/ WEB/eycom_download.nsf/resources/IFRS_Supplement6_pl.pdf/$FILE/IFRS_Supplement6_pl.pdf
  2. Ernst&Young (2010), Improvements to IFKSs 2010, Issue 71, Maj 2010, http://www.ey.co m/Publication/vwLUAssets/Supplement_71/$FILE/Supplement_71_GL_IFRS.pdf (aktualne w dniu 15 lutego 2011 r.).
  3. Informacja Komitetu Standardów Rachunkowości na temat stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (2010). Tekst informacji przyjęty na posiedzeniu KSR w dniu 20 kwietnia 2010 r., s. l, http://www.mf.gov.pl/_files_/ rachunkowosc/komitet_standardow/ksr_-_stosowanie_msr.pdf (aktualne w dniu 15 lutego 2011 r.).
  4. Kabalski P. (2009), Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Warszawa.
  5. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 8 (2007), Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów, International Accounting Standard Boards, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  6. Portal internetowy money.pl, adres: http://www.money.pl/gielda/indeksy_gpw/wig20/ (aktualne w dniu 15 lutego 2011 r.)
  7. Rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 19.07.2002 r. w sprawie stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Dz.U. WE L 243 z 11.09.2002.
  8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 1274/2008 z 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1.
  9. Szymczak M. (red.) (1994), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  10. Wesołowski P., Malak R. (2009), Co nowego w raportach spółek giełdowych w 2009 roku? „Parkiet" 9.02.2009 r, www.parkiet.com/artykul/779542.html (aktualne w dniu 15 lutego 2011 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu