BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondraszuk Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Polityka rachunkowości a zasada kontynuacji działania
Accounting Policy and the Going Concern Concept
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 60, nr 116, s. 189-200, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Sprawozdanie finansowe, Strategia finansowa przedsiębiorstwa, Sprawozdawczość finansowa
Accounting policy, Financial statements, Company's financial strategy, Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono kompleksowe podejście do określania polityki rachunkowości, oparte na zasadzie kontynuacji działalności i służące realizacji przyjętej przez jednostkę strategii rozwoju. Potraktowano kształtowanie polityki rachunkowości jako wieloetapowy proces zarządczy (kierowniczy) służący adaptacji obowiązującego prawa i regulacji w zakresie rachunkowości finansowej dla potrzeb jednostki gospodarczej. W tym celu przeprowadzono próbę integracji najważniejszych elementów polityki rachunkowości, za które przyjęto: cele rachunkowości, zasady (normy), ich akceptacje (wybór), realizację (generowanie sprawozdań) i analizę. Uznano, że w ten sposób powstała „CZARA” polityki rachunkowości stanie się niewyczerpanym źródłem inspiracji dla doskonalenia funkcjonowania rachunkowości (sprawozdawczości finansowej). (abstrakt oryginalny)

The article presents a comprehensive approach to determining the accounting policy of an entity based on the going concern assumption and intended to help implement the development strategy adopted by the entity. The shaping of accounting policy is viewed as a multi-step management process aimed at adapting current financial accounting regulations to the needs of a particular entity. The authors propose an approach which integrates the key elements of accounting policy, which include: the objectives of accounting, rules (standards), their acceptance (selection), implementation (preparation of financial statements) and analysis. This approach is believed to be a source of inspiration for improvement of accounting (financial reporting). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerny J. (2008), Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw, s. 52-63, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  2. Kondraszuk T. (2009), Specyficzne elementy analizy i oceny sytuacji finansowej w rolnictwie, s. 243-257, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  3. Micherda B. (2010), Prospektywny cel badania sprawozdania finansowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), s. 149—160, Warszawa.
  4. Surdykowska S.T. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
  5. Szychta A. (2010), Współczesne kierunki zainteresowania teorii rachunkowości finansowej w świetle zarysu jej rozwoju, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 56 (112), s. 245-265, Warszawa.
  6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) (2004), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Fundacja Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASCF), tom I i II.
  7. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) (2010), Krajowa Izba Biegłych Rewidentów i Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu