BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walińska Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ujmowanie skutków polityki rachunkowości w sprawozdaniu finansowym
Disclosing the Effects of Changes in Accounting Policies in the Financial Statements
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 60, nr 116, s. 279-294, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rachunkowości, Sprawozdanie finansowe, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Ustawa o rachunkowości
Accounting policy, Financial statements, International Accounting Standards (IAS), Accounting Act
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony prezentacji skutków zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniu finansowym. Dokonano w nim krytycznej analizy obowiązujących regulacji rachunkowości w tym obszarze – MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów oraz Ustawy o rachunkowości i na tej podstawie przedstawiono propozycję ujawnień w informacji dodatkowej. Należy podkreślić, iż zmiana polityki rachunkowości to szczególne zdarzenie, a umiejętne prezentowanie jej skutków w sprawozdaniu finansowym decyduje o rzetelności i przejrzystości danych finansowych, czyli ma istotny wpływ na wizerunek jednostki. (abstrakt oryginalny)

The article deals with presentation in the financial statements of the effects of changes in accounting policies. It offers a critical analysis of current accounting regulations in this area – IAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors and the Accounting Act – and presents a proposal for disclosing the effects of such changes in supplementary information (notes to financial statements). It should be emphasized that a change in accounting policies is a special event, and proper presentation of its effect on the financial statements determines the fair-ness and transparency of financial data, which has a significant impact on the company's image. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzezin W. (1975), Teoretyczne podstawy rachunkowości, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 2. International Accounting Standard No. l Presentation of Financial Statements, revised: l January 2009.
 3. Jarugowa A., Walińska E. (1997), Roczne sprawozdania finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 4. MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów.
 5. Preliminary Views on Financial Statement Presentation (październik, 2008), Discussion Paper, IASB/FASB.
 6. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 7. Sawicki K. (2002), Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, Ekspert — Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 8. Szymański K.G. (1998), Problemy metodologiczne nauki rachunkowości, „Monografie : Opracowania", Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa.
 9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami.
 10. Walińska E. (2004), Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego. Rozprawa habilitacyjna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Walińska E. (2007), Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników., Oficyna Ekonomiczna, Wyd. III uaktualnione, Kraków.
 12. Walińska E. (red. meryt), (2005), Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 2005, PWP, Warszawa.
 13. Walińska E. (2009), Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu