BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiszniowski Edward (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Praktyczne aspekty powstawania i wykorzystywania cichych rezerw w bankach w warunkach nierównowagi ekonomicznej
Practical Aspects of the Creation and Use of Hidden Reserves in Banks in Conditions of Economic Imbalance
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2011, t. 60, nr 116, s. 311-323, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Rezerwy bankowe, Nierównowaga rynkowa, Polityka rachunkowości, Sektor bankowy
Bank reserves, Market imbalance, Accounting policy, Banking sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono istotę oraz możliwości wykorzystania cichych rezerw, które mogą wystąpić w bankach wskutek braku wykorzystania prawa pomniejszania rezerw celowych na kredyty zagrożone o wartość przyjętych zabezpieczeń. Przy tej samej wielkości ryzyka kredytowego, występowanie cichych rezerw może stanowić dodatkowy bufor zabezpieczający banki przed utratą wypłacalności i zagrożeniem kontynuacji działania. Stan ten nie wpływa na ciągłość przyjętej polityki rachunkowości. Przeprowadzona analiza krajowego sektora bankowego wykazała jego bezpieczeństwo i brak cichych rezerw. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the nature and possible use of hidden reserves that may occur in banks in the absence of the practice aiming at decreasing specific provisions for loans threatened by the value of any assumed collateral. Assuming that the credit risk is of an equal scale, the presence of hidden reserves may constitute an additional security buffer against the loss of solvency of banks and a threat associated with continuing in activity. This condition does not affect the continuity of the adopted accounting policy. The conducted analysis of the domestic banking sector has demonstrated its safety and lack of hidden reserves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Exposure Draft ED/2009/12 (2009), Financial Instruments: Amortised cost and Impairment, www.iasb.org (stan w dniu 10.11.2009 r.).
 2. Gmytrasiewicz M. (2002), Rezerwy w księgach rachunkowych, DIFIN. Warszawa.
 3. Gmytrasiewicz M. (2005), Encyklopedia rachunkowości, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 4. Gos W. i in. (2009), Komentarz do ustawy o rachunkowości, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 5. Iwanicz-Drozdowska M. (2004), Ewolucja regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej banków, [w:] Bezpieczny Bank 1/2004, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Warszawa.
 6. Karmańska A. (2008), Ryzyko w rachunkowości, DIFIN, Warszawa.
 7. KNF (2010), Raport o sytuacji banków w 2009 r., www.knf.gov.pl (stan w dniu 30.09.2010 r.).
 8. KNF (2010a), Informacja o sytuacji krajowych banków komercyjnych, banków spółdzielczych i oddziałów instytucji kredytowych, Urząd Komisji Nadzoru Bankowego, www.knf.gov.pl (stan w dniu 31.07.2010 r.).
 9. Komunikat (2010), Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w wyników stress testów przeprowadzonych na poziomie Unii Europejskiej, www.knf.gov.pl (stan w dniu 23.07.2010 r.).
 10. KSR 6 (2008), Krajowy Standard Rachunkowości Nr 6: Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe, www.mf.gov.pl (stan w dniu 15.07.2011).
 11. Kufel M., Cebrowska T., Weber J. (1993), Wprowadzenie do rachunkowości spółek, Wydawnictwo PARK, Bielsko-Biała.
 12. MSR/MSSF 2008, Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z 3.11.2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 16.06/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, Di L UEL.2008.320.1.
 13. NBP (2001), Sytuacja finansowa banków w 2000 r., Narodowy Bank Polski. Warszawa.
 14. NBP (2009), Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 15. PKO BP (2010), Raport roczny PKO BP S.A. za 2009 r., www.pkobp.pl.
 16. SZRB (2008), Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.08.2008 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz.U. Nr 161 poz. 1002.
 17. UoR, Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z 2009 r. z późn. zm.
 18. Ustawa o BFG, Ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, tekst jedn. Dz.U. Nr 84 poz. 711 z późn. zm.
 19. Więcław E. (2009), Kto kogo kupi, czyli czas na fuzje, Rzeczpospolita z 30.11.2009 r. http://www.rp.pl/artykul/67572,399188_Kto__kogo_kupi_czyli_czas_na_fuzje.html (stan w dniu 10.05.2010 r.).
 20. Wiszniowski E. (2009), Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informacji z systemu rachunkowości, Wydawnictwo SKwP. Warszawa.
 21. ZTRRB (2008), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2008 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, Dz.U. Nr 235 poz. 1589 z późn. zm.
 22. Żukowska H. (2007), Stabilność i czynniki destabilizujące system bankowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu