BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Marek W. (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Turystyka : niewykorzystana szansa rozwojowa regionów?
Tourism : a Lost Opportunity for Regional Development?
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 4, s. 43-59, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Rozwój turystyki, Strategia rozwoju turystyki, Rozwój regionalny, Planowanie regionalne
Tourism, Tourism development, Tourism development strategy, Regional development, Regional planning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Turystyka w ostatnich latach powszechnie postrzegana jest jako ważny czynnik rozwoju regionalnego. Wynika to z dynamicznego wzrostu liczby turystów, przemian po stronie popytu i podaży czy - szerzej - zmiany paradygmatu. Państwa i regiony podejmują próby nowoczesnego planowania rozwoju turystyki. Dokonany w artykule przegląd wybranych dokumentów planistycznych, głównie regionalnych, prowadzi do wniosku, że mimo deklaratywnego przyjęcia na szczeblu strategicznym nowego paradygmatu poziom operacyjny jest zdominowany przez stare podejście, oparte na wielu mitach. Mity te należy uznać za kluczową barierę rozwoju turystyki w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Due to a dynamic increase of the number of tourists, to demand and supply changes, or - in short - to changes of paradigm, tourism has been recently considered as an important factor of regional development. Countries and regions attempt to encourage tourism development with modern planning. An overview of selected planning documents, mostly regional, leads to the conclusion that in spite of a declarative adoption of the new paradigm on the strategic level, the operational level is still dominated by the old approach, based on a number of myths. These myths should be considered main obstacles in tourism development in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Conrady R., Buck M. (red.), 2009, Trends and Issues in Global Tourism 2009, Berlin-Heidelberg: Springer Verlag.
 2. Gorzelak G., 2009, "Fakty i mity rozwoju regionalnego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2.
 3. Grabowski J. (koordynator), Barteczko K., Wrzosek A., 2003, Analiza przewag konkurencyjnych Polski na europejskim rynku turystycznym, Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 4. Korzeń K., 2009, "Dolina Pałaców i Ogrodów - nowy produkt turystyczny oparty na dziedzictwie kulturowym Kotliny Jeleniogórskiej", w: A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi.
 5. Kowalczyk A., Derek M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Kozak M. W., 2005, Szansę polskich regionów na światowym rynku turystycznym, ekspertyza dla Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, mps.
 7. Kozak M.W., 2008a, "Mity polskie", Wspólnota, nr 35.
 8. Kozak M.W., 2008b, "Organizacje pozarządowe a rozwój gospodarki turystycznej. Studium przypadku", w: S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 9. Kozak M.W., 2009a, "Agroturystyka a rozwój obszarów wiejskich: przypadek Polski", Nowe Problemy Turystyki, nr 2, Warszawa: Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki.
 10. Kozak M.W., 2009b, "Regiony turystyczne: aspekty użyteczności pojęcia", Folia Turistica, nr 21, Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.
 11. Kozak M. W., 2009c, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 12. Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Lewan M., 2004, Zarys dziejów turystyki w Polsce, Kraków: Proksenia.
 14. MG (Ministerstwo Gospodarki), 2002, Strategia Rozwoju Turystyki w latach 2001-2006, Warszawa.
 15. Mika M., Faracik R., 2007, "Międzynarodowy ruch turystyczny", w: W. Kurek (red.), Turystyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), 2007, Fundusze unijne wspierają rozwój turystyki. Komunikat, http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Fundusze%20unijne%2007-13/Documents/5627bfedf32045b l be2ad4c93686d020ip_turystyka4.pdf (15.09.2008).
 17. MSiT (Ministerstwo Sportu i Turystyki), 2008a, Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, Warszawa.
 18. MSiT, 2008b, Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2004-2006, Warszawa: http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Fundusze%20unijne%2007-13/Documents/ 5627bfedf32045blbe2ad4c93686d020ip_turystyka4.pdf (15.09.2008).
 19. Program rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa podlaskiego do 2010 roku, Białystok.
 20. Różycki R, 2006, Zarys wiedzy o turystyce, Kraków: Proksenia.
 21. RPO WM (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013), 2007, Warszawa.
 22. RPO WO (Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego), 2007, Opole.
 23. RPO WŚ (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013), 2008, Kielce.
 24. RPO WD (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013), 2007, Wrocław.
 25. RPO dla WM (Regionalny Program Operacyjny dla Warmii i Mazur na lata 2007-2013), 2007, Olsztyn.
 26. RPO WP (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007- 2013), 2007, Białystok.
 27. Strategia rozwoju turystyki 2001-2006, 2002, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Strategia rozwoju turystyki województwa mazowieckiego na lata 2007-2013, 2007,Warszawa.
 28. Strategia rozwoju turystyki w województwie opolskim na lata 2007-2013, 2005, Opole-Kraków, OROT Opole i IT Kraków.
 29. Strategia rozwoju turystyki województwa warmińsko-mazurskiego, 2004, Olsztyn.
 30. Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim, 2007, Poznań: WROT.
 31. TUR-INFO.PL, (2004), Meetings industry w Polsce, http://www.tur-info.pl/p/ak_id,10229"meetings_industry_w_polsce,przemysl_spotkan,mice,turystyka_biznesowa,kongresy.html [25.07.2010].
 32. WRPO (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny), 2007, Poznań
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu