BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grosse Tomasz Grzegorz (Instytut Studiów Politycznych PAN; Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu)
Tytuł
Kierunki zmian w polityce spójności UE : analiza wybranych nurtów dyskusji prowadzonej w latach 2008-2010
The Directions of Future Changes in the EU Cohesion Policy : Selected Topics of the 2008-2010 Debate
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 4, s. 60-82, bibliogr. 70 poz.
Słowa kluczowe
Polityka spójności, Polityka przemysłowa, Sytuacja gospodarcza, Budżet UE
Cohesion policy, Industrial policy, Economic situation, EU budget
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł przedstawia wybrane nurty dyskusji na temat przyszłości polityki spójności po roku 2013, która toczyła się w Europie w latach 2008-2010. Odbywała się ona pod silnym wpływem kryzysu gospodarczo-finansowego, a także turbulencji w strefie euro. Ponadto na jej przebieg wpływała dyskusja na temat spójności terytorialnej, nowej strategii gospodarczej Unii Europejskiej (UE) na lata 2010-2020 oraz kolejnej wieloletniej perspektywy finansowej UE po roku 2013. W trakcie dyskusji prezentowane były różne koncepcje i paradygmaty rozwoju. Doświadczenie wskazuje jednak, że największe znaczenie dla przyjmowanych decyzji mają interesy głównych aktorów politycznych, zwłaszcza największych państw członkowskich, a także promowane przez nie cele polityczne. Uwarunkowania polityczne odgrywają więc większą rolę aniżeli dyskusja ekspertów i argumenty merytoryczne dotyczące efektywności realizacji polityki spójności. Analiza przedstawiona w artykule skupia się na wskazaniu najważniejszych propozycji zmian w polityce spójności, a także ich ocenie z punktu widzenia poprawy konkurencyjności gospodarek krajów i regionów słabiej rozwijających się. Taki kierunek reform w polityce spójności jest tym większym wyzwaniem, gdyż w ostatnim okresie maleje znaczenie wpływów politycznych tych obszarów w UE. (abstrakt oryginalny)

The article presents the main topics of the European debate on the EU Cohesion Policy after 2013, i.e. a discussion of territorial cohesion, the new EU economic strategy 2010-2020, and the next EU financial perspective after 2013. The debate has been continuing in the shadow of the financial and economic crises (2008-2010) and the trouble in the Euro zone (2010), which were caused by continued Structural differences between the Member States. The Cohesion Policy is too weak an instrument to solve these problems. The author's analysis focuses on the main proposals of changes in the Cohesion Policy put forward during the debate, which were shaped mainly by political interests of the dominant actors, and based on experts' opinions and scientific concepts. In the conclusion, the author presents some recommendations for future Cohesion Policies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Reform Agenda for a Global Europe (Reforming the Budget, Changing Europe), 2009, The 2008/2009 EU Budget Review, draft 06-10-2009, Brussels: Commission of the European Communities.
 2. Ahner D., 2009, What do you really know about European cohesion policy?, http://ec.europa.eu/regional_policy, 30.04.2010.
 3. Allen D., 2005, "Cohesion and the structural funds", w: W. Wallace, H. Wallace, M. Pollack (red.), Policy-making in the European Union, Oxford-New York: Oxford University Press.
 4. Annual Report on the Euro Area 2009, European Economy 6/2009, 2009, Brussels: European Commission.
 5. Bachtler J., 2010, "Renewing EU cohesion policy", w: G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Smętkowski (red.), Regions of Central and Eastern Europe: Development Processes and Policy Challenges, Oxford-Abingdon: Routledge.
 6. Barca R, 2009, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place-based approach to meeting European Union Challenges and Expectations, Independent report for DG Regio, Brussels: European Commission.
 7. Barroso J.M.D., 2010, Coping with the Crisis. How Has the World Changed?, Brussels Economic Forum 2010, SPEECH/10/262, Brussels, 25.05.2010.
 8. Begg I., 2010, "Cohesion or confusion: A policy searching for objectives", Journal of European Integration, t. 32, nr l, s. 77-96.
 9. Biała Księga Komitetu Regionów w sprawie wielopoziomowego sprawowania rządów,2009, Bruksela: Komitet Regionów, Unia Europejska.
 10. Bielecki J., 2010, "Unia wprowadza bailout dla najsłabszych tylnymi drzwiami", Dziennik - Gazeta Prawna, 22 kwietnia, s. A12.
 11. Boldrin M., Canova R, 2001, "Inequality and convergence in Europe's regions: Reconsidering European regional policy", Economic Policy, t. 16, nr 32, s. 205-253.
 12. Borrás S., 2003, The Innovation Policy of the European Union. From Government to Governance, Cheltenham, Northampton: Edward Elgar.
 13. Bouvet R, DalFErba S., 2010, "European regional structural funds: How large is the influence of politics on the allocation process?", Journal of Common Market Studies, t. 48, nr 3, s. 501-528.
 14. Bradley J., 2007, "Evaluating the impact of European Union cohesion policy in less-developed countries and regions", Regional Studies, nr 40 (2), s. 189-199.
 15. "Brussels pushes for EU budget reforms" 2009, Financial Times, 5 listopada.
 16. Cappellin R., 2004, "International knowledge and innovation networks for European integration, cohesion, and enlargement", International Social Science Journal, nr 180, s. 207-225.
 17. Combes P.P., Lafourcade M., 2001, Transportation Cost Decline and Regional Inequalities: Evidence from France, 1978-1993, CEPR Discussion Paper 2894, London: Centre for Economic Policy Research.
 18. Communication from the Commission to the European Council: A European Economic Recovery Plan, 2008, Brussels, Commission of the European Communities, COM(2008) 800, 26 listopada
 19. Dall FErba S., Le Galio J., 2008, "Regional convergence and the impact of European structural funds over 1989-99: A spatial econometric approach", Papers in Regional Science, t. 87, nr 2, s. 219-244.
 20. Delors J., 1989a, "Economic and monetary union and relaunching the construction of Europe", w: Report on Economic and Monetary Union in the European Community. Collection of Papers Submitted to the Committee for the Study of Economic and Monetary Union, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 21. Delors J., 1989b, "Regional implications of economic and monetary integration". w: Report on Economic and Monetary Union in the European Community. Monetary Union, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 22. Doyle M.R, 1989, "Regional policy and European economic integration", w: Report on Economic and Monetary Union in the European Community. Collection of Papers Submitted to the Committee for the Study of Economic and Monetary Union, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 23. Dür A., Mateo G., 2010, "Bargaining power and negotiation tactics: The negotiations on the ELFs Financial Perspective 2007-13", Journal of Common Market Studies, t. 48, nr 3, s. 557-578.
 24. Europe 2000 Plus. Cooperation for European Territorial Development, 1994, Luxembourg: European Commission.
 25. Europe 2000. Outlook for the Development of the Community's Territory, 1991, Luxembourg: Commission of the European Communities.
 26. European Economic Forecast - Spring 2010,2010, European Economy 2/2010, Economic and Financial Affairs, Brussels: European Commission.
 27. European Spatial Development Perspective. First Official Draft, 1997, Luxembourg: European Commission.
 28. European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, 1999, Luxembourg: European Commission.
 29. Faini R., 1983, "Cumulative process of deindustrialization in an open region: The case of Southern Italy, 1951-1973", Journal of Development Economics, t. 12, nr 3, s. 277- 301.
 30. Fourth Report on Economic and Social Cohesion, 2007, Communication from the Commission, Brussels: European Commission, COM(2007) 273, 30 maja.
 31. Grosse T.G., 2002, "Przegląd koncepcji rozwoju regionalnego", Studia Regionalne i Lokalne, nr l (8).
 32. Grosse T.G., 2004a, Polityka regionalna Unii Europejskiej, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 33. Grosse T.G., 2004b, "Polityka spójności ekonomicznej i społecznej Unii Europejskiej. Trzy poziomy gry o interesy oraz modele rozwoju ekonomicznego", w: T. Markowski (red.), Przestrzeń w zarządzaniu rozwojem regionalnym i lokalnym, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, z. 211.
 34. Grosse T.G., 2007, Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 35. Grosse T.G., 2009a, "Spójność terytorialna jako nowy wymiar polityki spójności Unii Europejskiej", w: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 36. Grosse T.G., 2009b, "Władze publiczne wobec kryzysu gospodarczego: przykład działań antykryzysowych podejmowanych w latach 2008-2009", Myśl Ekonomiczna i Prawna, nr 2 (25), s. 57-107.
 37. Grosse T.G., 2010a, Ekspertyza Instytutu Spraw Publicznych dla UKIE na temat: " Zielonej księgi: Europejska przestrzeń badawcza - nowe perspektywy", Komisja Europejska, COM(2007) 161, http://www.isp.org.pl/?v=page&id=624&ln=pl, 30.03.2010.
 38. Grosse T.G., 2010b, "EU cohesion policy and the peripheries of the new Member states", w: G. Gorzelak, J. Bachtler, M. Smętkowski (red.), Regions of Central and Eastern Europe: Development Processes and Policy Challenges, Oxford-Abingdon: Routledge.
 39. Hahn J., 2010, Simplification of Policy Delivery, DG Regio, European Commission, Zaragoza, 19th February.
 40. Hess M., 2004, "Spatial relationships? Towards a reconceptualization of embeddedness", Progress in Human Geography, t. 28, nr 2, 165-186.
 41. Hooghe L., Keating M., 1994, "The politics of European Union regional policy", Journal of European Public Policy, t. l, nr 3, s. 367-93.
 42. Hübner D., 2010, "Sześć lat w Unii. Potrzebujemy niekonwencjonalnego myślenia", Gazeta Wyborcza, 29 kwietnia.
 43. Investing for Growth: Building Innovative Regions, Policy Report, 2009, Paris: OECD.
 44. Kamps Ch., Leiner-Killinger N., Martin R., 2009, "The cyclical impact of EU cohesion policy in fast growing EU countries", Intereconomics, styczeń-luty, s. 23-29.
 45. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, 2008, Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, COM(2008) 616, wersja ostateczna, Bruksela, 6 października.
 46. Komunikat Komisji, 2010, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2010, Bruksela: Komisja Europejska, KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, 3 marca.
 47. Konkluzje, Rada Europejska 25-26 marca 2010'r., 2010, Bruksela: Sekretariat Generalny Rady, EUCO 7/10, 26 marca.
 48. Krugman P, Yenables A.J., 1993, Integration, Specialization and Adjustment, NBER, Working Papers 4559, Cambridge MA.
 49. Martin P., 1998, "Can regional policies affect growth and geography in Europe?", World Economy, t. 21, nr 6, s. 757-774.
 50. Martin P, 1999, "Are European regional policies delivering?", European Investment Bank Papers, t. 4, nr 2, s. 10-23.
 51. "Merkel: Unia żyła ponad stan", 2010, Dziennik - Gazeta Prawna, 5 maja.
 52. Molle W., 2007, European Cohesion Policy, London: Routledge.
 53. Niklewicz K., Bielecki T., 2010, "Premier Tusk pisze Brukseli: Inwestujmy w "twardą" infrastrukturę", Gazeta Wyborcza, 23 marca.
 54. Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce. Raport końcowy, 2010, Warszawa: Instytut Badań Strukturalnych.
 55. Opening Address by H. Van Rompuy, President of the European Council, to the Brussels Economic Forum 2010: "Lessons from a crisis", PCE 104/10, Brussels, 25 May 2010.
 56. Orientation document for the debate on the future of Cohesion Policy, 2010, Informal meeting of Ministers of Regional Policy, Zaragoza, February 19th.
 57. Padoan PC., Mariani F., 2006, "Growth and Finance, European Integration and the Lisbon Strategy", Journal of Common Market Studies, t. 44, nr l, s. 77-112.
 58. Percoco M., 2005, "The impact of structural funds on the Italian Mezzogiorno", Region Et Developpement, nr 21, s. 142-153.
 59. PollackM., 2005, "Theorizing EU policy-making", w: W. Wallace, H. Wallace, M. Pollack, (red.), Policy-making in the European Union, Oxford-New York: Oxford University Press.
 60. Prange H., Kaiser R., 2005, "Missing the Lisbon target? Multi-level innovation and EU policy coordination", Journal of Public Policy, t. 25, nr 2, s. 241-263.
 61. Press Release. Extraordinary Council meeting Economic and Financial Affairs, 2010, 9596/10 (Presse 108), Brussels, 9/10 May.
 62. Puga D., 2002, "European regional policy in light of recent location theories", Journal of Economic Geography, t. 2, nr 4, s. 373-406.
 63. Rant V., 2010, "The 2007-13 Financial Perspective: Domination of national interests", Journal of Common Market Studies, t. 48, nr 2, s. 347-372.
 64. Rodrìguez-Pose A., Fratesi U., 2004, "Between development and social policies. The impact of European Structural Funds in Objective l regions", Regional Studies, nr 38 (1), s. 97-113.
 65. Samecki P, 2009a, Macro-regional strategies in the European Union, Discussion Paper, Stockholm, 18 September.
 66. Samecki P, 2009b, Orientation Paper on future Cohesion Policy, http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroorn/pdf/pawel_samecki_orientation_paper.pdf.
 67. Sprawozdanie z nieformalnego posiedzenia Ministrów UE ds. rozwoju regionalnego w dniach 18-19 lutego 2010 r. w Saragossie, 2010, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, marzec.
 68. Stanowisko Rządu RP w sprawie przyszłości Polityki Spójności UE po 2013 r., przyjęte w dniu 30 stycznia 2008 r., http://www.mrr.gov.pl, 30.04.2010.
 69. Szóste sprawozdanie w sprawie postępów w dziedzinie spójności gospodarczej i społecznej, 2009, Bruksela: Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2009) 295 wersja ostateczna, 25 września.
 70. The EC proposals to reinforce economic governance in Europe, 2010, Brussels: European Commission, MEMO/10/204, 20 May.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu