BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobaczewska Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Prawne granice interwencjonizmu państwowego
Legal Borders of Intervention in Economics by Public Finance
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 36, s. 54-62, przypisy
Tytuł własny numeru
Finanse 2009 - teoria i praktyka : finanse publiczne. 1
Słowa kluczowe
Regulacje prawne, Konstytucja RP, Prawo WE, Interwencjonizm państwa, Pomoc publiczna państwa
Legal regulations, RP Constitution, European Community law, Government intervention, Public state aid
Uwagi
summ.
Abstrakt
Konkretne krajowe regulacje prawne są wypadkową roli, jaką przypisuje się państwu w gospodarce oraz ograniczeń przyjętych do systemu prawnego, wskazanych w prawie Unii Europejskiej oraz Konstytucji RP. To one dają odpowiedź, czy i jak dalece dopuszczalna jest ochrona socjalna, na ile można angażować środki publiczne wprost w gospodarkę (zgodnie z teorią J. M. Keynesa) a na ile prymat mają zasady wolności gospodarczej i konkurencji. (fragment tekstu)

After several economic crisis in 20th century, economists had developed many opinions on the role of state intervention in economy. Among them the idea of social market economy has been presented. It became an element of the Polish legal system in 1997 as it had been chosen as the national social and economic system in Polish Constitution. It may also become an element of European law, if and as soon as the Constitution for Europe comes into force. However standing alone, it does not put strict borders for public finance intervention in the national economics. All member states are obliged to subordinate their economic policy with general European aim and politics. Based on free and competitive market economy the European law does not allow the member states to provide state aid, other than in extraordinary circumstances. For example, unless such state aid is meant to remedy a serious disturbance in the economy of such Member State. The EC is also determined to initiate joint actions and coordinate those of particular member states in order to fight the consequences of financial crisis. An example of such coordination is put down in the European Economy Recovery Plan adopted in Brussels on 11-12. December 2008. The provisions of this document must be kept, while Member States decide on their own intervention instruments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banaszak B.: Prawo konstytucyjne. C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 237.
  2. http://www.mg.gov.pl/Wiadomosci/Strona+glowna/Wicepremier+Pawlak+o+rozwiazaniach+ dla+przemyslu+motoryzacyjnego.htm.
  3. http://www.mrrgov.pl/Polityka%20spojnosci/PoHtyka%20spojnosci%20po%202013%20r/Docu-ments/COM(2008)800_PL.pdf.
  4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (DzU 1997, nr 78 poz. 483 ze zm.).
  5. Owsiak S.: Finanse publiczne. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1999, s. 46.
  6. Plan stabilności i rozwoju - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu finansowego, Warszawa, listopad 2008, http.V/www.mf,gov.pl/_files_/aktualnoci/2008/12/plan_stabilnosci_i_rozwoju. pdf
  7. Postuła I., Werner A.: Prawo pomocy publicznej. LexisNexis, 2008, s. 147.
  8. Presidency conclusions - Brussels, 11 and 12 December 2008, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/104692.pdf
  9. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy z dnia 29 października 2004 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu