BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Klaudia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, studentka)
Tytuł
Tendencje w zarządzaniu rezerwami walutowymi w kontekście integracji walutowej : przykłady Bułgarii, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier
Trends in Foreign Exchange Reserve Management in View of the Monetary integration : Examples of Bulgaria, Czech Republic, Poland, Romania, Slovakia And Hungary
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2010, nr 10, s. 72-97, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw : ujęcie teoretyczne i praktyczne
Słowa kluczowe
Rezerwy walutowe, Eurosystem, Strefa euro, Państwa członkowskie
Foreign exchange reserves, Eurosystem, Eurozone, Member states
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Europejski Bank Centralny (EBC), Unia Europejska (UE)
European Central Bank (ECB), European Union (EU)
Kraj/Region
Bułgaria, Republika Czeska, Rumunia, Węgry, Republika Słowacka, Polska
Bulgaria, Czech Republic, Romania, Hungary, Slovak Republic, Poland
Abstrakt
Celem opracowania jest porównanie zarządzania rezerwami dewizowymi przez państwa Unii Europejskiej oraz wskazanie obserwowalnych trendów w tym zakresie, w perspektywie ewentualnego wejścia do strefy euro przez kolejne państwa. Analizą został objęty Eurosystem (w podziale na Europejski Bank Centralny (European Central Bank, EBC) i narodowe banki centralne (NBC)) oraz państwa członkowskie z Europy środkowej i południowej pozostające poza strefą euro - Bu³garia, Czechy, Polska, Rumunia i Wêgry ora S³owacja (CESC-6). Zakres czasowy dotyczy lat 2000-2007. (...) W pierwszej części przedstawiono najważniejsze przesłanki zmian w sposobie zarządzania oficjalnymi aktywami rezerwowymi; pokrótce scharakteryzowano też same zmiany, a także ramy zarządzania rezerwami walutowymi. Następnie zarysowano strukturę zarządzania rezerwami walutowymi w Eurosystemie, podział kompetencji między EBC a NBC oraz przemiany zachodzące w zarządzaniu rezerwami dewizowymi pozostającymi w posiadaniu banków centralnych państw strefy euro. Ostatni fragment opracowania poświęcono działaniom podejmowanym w przedmiocie badań przez CESC-6. (fragment tekstu)

Nowadays an approach to foreign exchange reserve management is undergoing significant changes. Many central banks modify the rules of management, putting much more emphasis on profitability. The article provides a description of some basic regulations relating to the foreign reserve management in the Eurosystem. It also presents trends that are visible in this area among national central banks of the euro zone, inducing Slovakia. Moreover, some trends in management of the foreign exchange reserves held by central banks from the selected non-euro Member States - Bulgaria, Czech Republic, Poland, Romania and Hungary - are also analysed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of the National Bank of Slovakia, www.nbs.sk.
 2. Bakker, A., van Herpt, L, Reserve Management in the Eurosystem: from Liquidity to Return, w: Sovereign Wealth Management, red. J. Johanson-Calari, M. Rietyeld, Central Banking Publications, London 2007.
 3. Borio, C., Ebbesen, J, Galti, G., Heath, A., FX Reserve Management: Elements of a Framework, BIS Papers No 38, Bank for International Settlements, Basel 2008.
 4. Borio, C., Galti, G., Heath, A., FX Reserve Management: Trends and Challenges, BIS Papers No. 40, Bank for International Settlements, Basel 2008.
 5. Bulgarian National Bank, Annual Reports 2000-2007, Sofia, www.bnb.bg.
 6. Czech National Bank, Annual Reports 2000-2007, Praga, www.cnb.cz.
 7. ECB, Annual Report 2007, Frankfurt am Main 2008.
 8. ECB, Foreign Exchange and Operations of the Eurosystem, ECB Monthly Bulletin, I, Frankfurt am Main 2000.
 9. ECB, Portfolio Management at the ECB, ECB Monthly Bulletin, IV, Frankfurt am Main 2006.
 10. Grabczyński, J., Hylewski, J., Roy, A., Szafarczyk, E., Zielińska, M., Skutki integracji walutowej dla procesu zarządzania rezerwami dewizowymi w NBP, NBP, Warszawa 2008.
 11. Hakkarainen, R, Poso, M., A European View on Return versus Liquidity, w: Central Bank Reserve Management. New Trends, from Liquidity to Return, red. A. Bakker, I. van Herpt, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2007.
 12. Hildebrand, R, Four tough Questions on Foreign Reserve Management, w: Sovereign Wealth Management, red. J. Johanson-Calari, M. Rietveld, Central Banking Publications, London 2007.
 13. Litterman, R., Returns from Alpha and Beta: An Equilibrium Approach to Investing, w: Central Bank Reserve Management. New Trends, from Liquidity to Return, red. A. Bakker, I. van Herpt, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2007.
 14. Magyar Nemzeti Bank, Annual Reports 2000-2007, Budapest, www.mnb.hu.
 15. Narodna bańka Slovenska, Annual Reports 2000-2007, Bratislava, www.nbs.sk.
 16. National Bank of Romania, Annual Reports 2000-2007, Bucharest, www.bnro.ro.
 17. NBP, Długoterminowa strategia zarządzania rezerwami dewizowymi Narodowego Banku Polskiego (Streszczenie), 2007.
 18. NBP, Sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego za lata 2000-2007, Warszawa, www.nbp.pl.
 19. Niedermayer, L, Central Bank Risk Management: The Case of the Czech National Bank, w: Central Bank Reserve Management. New Trends, from Liquidity to Return, red. A. Bakker, I. van Herpt, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2007.
 20. Pringle, R., Carver, N., Trends in reserve management - 2008 Survey Results, w: RBS Reserve Management Trends 2008, red. R. Pringle, N. Caryer, Central Banking Publications, London 2008.
 21. Rybiński, K., Główne tezy wystąpienia panelowego Seminarium Polskiego Instytutu Dyrektorów "Polityka inwestycyjna a zarządzanie ryzykiem", Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008.
 22. Rybiński, K., Sowa, U., Global Reserves Management, www.rybinski.eu.
 23. Wyżnikiewicz, D., Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na relacje gospodarcze i finansowe z zagranicą - wnioski dla Polski, Materiały i Studia nr 218, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu