BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałka Elżbieta (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Stosunki państwo - kościół w Czechach i na Słowacji po 1993 roku
Relations Between State and Church in the Czech Republic and Slovakia after 1993
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2009, t. 29, s. 105-119
Tytuł własny numeru
O wielowymiarowości badań religioznawczych
Słowa kluczowe
Społeczeństwo, Religia, Kościół a polityka, Związki wyznaniowe
Society, Religion, Church and politics, Religious association
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Czechy, Słowacja, Czechosłowacja
Czech Republic, Slovak Republic, Czechoslovakia
Abstrakt
Stosunek obywateli do religii oraz Kościołów i związków wyznaniowych jest wypadkową wielu czynników, wśród których istotne znaczenie ma struktura wyznaniowa. Przykład Czech i Słowacji pokazuje, iż podstawa obywateli wobec kwestiireligijnych wpływa na pozycję Kościoła i związków wyznanniowych w społeczeństwie, wymuszając na elitach politycznych określone działania bądź też pozwalając na ich zaniechanie czy odłożenie na przyszłość. W 1993 w Czechach i na Słowacji obowiązywały bardzo podobne rozwiązania systemowe w stosunkach państwo - Kościół, jednak odmienny pod względem religijnym charakter społeczeństw oraz różna rola Kościołów w historii tych państw spowodowały, iż w następnych latach państwa te przyjęły inne rozwiązania, choć wciąż istnieją obszary, na których borykają się one z tymi samymi problemami. (fragment tekstu)

As a result of disintegration of Czechoslovakia, two new states, the Czech Republic and the Republic of SIovakia appeared on the map of Europe. Despite over 70 years of common history, including the same religious policy and the same religious legislature, after 1993 relations between states and the Church formed differently in both states. The role of Churches and religious associations in sociopolitical life of those states is different and so are their problems as well as religious structure of Czech and Slovak society. The Czech Republic is one of the most secularized European states while in Slovakia the level of religiousness among the citizens is still quite high. On the other hand, the system of financing of the Churches in both states is similar and both of them still have not solved the issue of restitution of Church's property. The aim of the present article is to explain the complexity of religious issues in the Czech Republic and Slovakia after 1993. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Činnost odboru, dostępne na www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=275.
 2. Deml Z., Nedele a totalita, w: Katolicka cirkev a totalitarismus v českých zemich, P. Fiala, J. Hanuš (red.), Praha 2002.
 3. Gál F., Gonda P., Kollar M., Mesežnikov G., Timoracký M., Zajac P., Slovensko na ceste do neznáma, Bratislava 2003.
 4. Hrdina A.I., Náboženská svoboda v pravu České republiky, Praha 2004.
 5. Jančarová M., Právní úprava výuky náboženstvÍ v českých zemích v 19. a 20. století, "Revue církevniho práva", nr 39(1) 2008.
 6. Kadlec J., Préhled českých církevních dĕjin, T.2, Řím 1987.
 7. Karta podstawowych praw i wolności, w: Konstytucja Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992 roku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000.
 8. Konstytucja Czechosłowacji, w: Nowe konstytucje, przeł. pod kierunkiem dr J. Makowskiego, Warszawa 1925.
 9. Konstytucja Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej z dnia 11 lipca 1960, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.
 10. Konstytucja Republiki Czechosłowackiej uchwalona dnia 9 maja 1948 przez Konstytucyjne Zgromadzenie Narodowe, w: Nowe konstytucje państw europejskich, red. L. Gelbelg, Warszawa 1949.
 11. Konstytucja Republiki Słowackiej, Warszawa 2003.
 12. Masaryk Tomasz G., Pałka E., Kwestie wyznaniowe na Rusi Zakarpackiej w okresie jej przynależności do Czechosłowacji (w latach międzywojennych), "Історiя релiгiй в Украϊнi" Науковый щорiчник, Книга I, Львiв 2007.
 13. Návrh na řešení náboženských otázek v ČSR, w: I.A. Hrdina, Texty ke studiu konfesniho práva, III. Československo, Praha 2006.
 14. Nedvědický K., Cirkve a náboženské společnosti po unoru 1948, "Revue cirkevniho práva" 2008, nr 1 (39).
 15. Pałka E., Православна церква на ческьихземлях у ХХ столітяі, "Історія релігій в Украіні" Науковий щорічник, Книга І, Львів 2008.
 16. Pałka E., Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania na Zaolziu. Od polskiej organizacji religijnej do Kościoła czeskiego, Wrocław 2007.
 17. Pešek J., Barnovský M., Štatna moc a cirkví na Slovensku 1948-1953, Bratislava 1997.
 18. Príbyl S., KonfesněprávnÍ studie, Brno 2007.
 19. Pôsobnost MK SR v oblasti cirkvi a náboženskych spoločnosti, dostępne na www.culture.sk/indeks.
 20. Šabo M., Štát a cirkvi na Slovensku. Vyvoj financovania cirkvi, Bratislava 2006.
 21. Staszewski M.T., Państwo-Kościół w Europie Środkowo-Wschodniej. Aspekty instytucjonalno-prawne, Warszawa 1994.
 22. Szymeczek J., Tĕžká a složitá doba, w: Pane, Ty jsi povolal..., Český těšín 2001.
 23. Tretera J.R., Stát a církve v České republice, Kostelní vyd 2002.
 24. Zákon č. 163/1990 o bohosloveckych fakultach.
 25. Zákon č. 218/1949 Sb., ze dne 14 řijna 1949 o hospodářském zabezpečeni cirkvi a náboženských společnosti státem v puvodnim zněni z. 218/1949 Sb., dostępne na http://spsp.prf.cuni.cz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu