BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chorowska-Kasperlik Ewa (Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach)
Tytuł
Przychody podatkowe w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej : aspekty dyskusyjne
Revenues of Independent Public Health Care Units from the Tax Law Perspective
Źródło
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2010, t. 54, nr 110, s. 33-44, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Przychody, Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), Świadczenia zdrowotne, Rachunkowość, Promocja zdrowia
Revenue, Independent public health care facilities, Health care benefits, Accounting, Health promotion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, których celem jest ochrona i promocja zdrowia, powinny szanować rozwiązania wszystkich regulacji prawnych dotyczących działalności SP ZOZ. Biorąc pod uwagę ramy prawne działalności SP ZOZ, zasady ich rachunkowości finansowej i rachunku kosztów, specyfika dokumentacji i prezentacji zdarzeń, a także transakcji ekonomicznych stanowi punkt wyjścia dla poprawnych należności podatkowych. Artykuł podnosi sprawy związane z należnościami podatkowymi w SP ZOZ w przypadku nieodpłatnych świadczeń, środków z funduszy strukturalnych UE, grantów, darowizn składników majątku, umorzenia zobowiązań. Przedstawiono możliwość zwolnienia przychodu z obowiązku podatkowego SP ZOZ przy założeniu, że wymagania zdefiniowane przez ustawę mają miejsce (realizacja zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia oraz przekazanie zysków na cele statutowe). Podkreślona została uprzywilejowana pozycja SP ZOZ w relacji do innych płatników podatku dochodowego, jak również poświęcono uwagę praktycznym aspektom i możliwościom zastosowania rozwiązań wynikających z ustawy podatkowej.(abstrakt oryginalny)

Financial statements and tax returns of Independent Public Health Care Units (SP ZOZ), which are intended to protect and promote health, should be prepared in compliance with the requirements of all legal regulations concerning SP ZOZ activities. Considering the legal framework of SP ZOZ activities, the principles of their financing and cost accounting, the specificity of documentation and presentation of events and economic transactions are the elements to be taken into account in developing correct tax solutions applying to this type of activity. The article raises issues related to the payment of taxes by SP ZOZ on non-charged benefits, appropriations from EU structural funds, grants, donations of assets, loans extended and depreciated. The article stresses the significance of the possibility of income tax exemption for SP ZOZ with the assumption that the requirements defined by the law are met (realization of statutory health protection objectives and assignation of revenues for statutory purposes). The privileged position of SP ZOZ in relation to other taxpayers is emphasized, and attention is paid to the practical aspects and implications of the solutions provided for by tax law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 06.09.2007r., sygn. IP-BP3-423-54/07-2/AI.
 2. Kulis L, Kulis M., Stylo W. (1999), Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków.
 3. Orliński R. (2006), Kwalifikowanie i rozliczanie kosztów pośrednich w zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, pod red. Z. Messnera, t. 3, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 4. Ostaszewski J., red (2008), Finanse, Difin, Warszawa, wyd. IV.
 5. Pismo Ministra Finansów z dnia 10.03.2006 r., nr PB3/ GM-8213-12/06/144.
 6. Postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 17.05.2006 r., sygn. 1472/ROP1/423-108-156/06/MP.
 7. Postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z dnia 21.08.2007 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. DP/ 423-0093 /07/AK.
 8. Postanowienie Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w sprawie interpretacji praw podatkowego z dnia 12.09.2006 r., sygn. PUS.I/423/54/06.
 9. Postanowienie Urzędu Skarbowego w Zamościu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 26.07.2006 r., sygn. PO 1-423/3/06.
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22.12.1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. Nr 164, poz. 1194.
 11. Stępniewski J., red. (2008), Praca zespołu badawczego UJ, Strategia, finanse i koszty szpitala, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 12. Szewieczek A. (2006), Wpływ standardów postępowania medycznego na kształtowanie rozwiązań rachunkowości zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, pod red. Z. Messnera, t. 3, Akademii a Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 13. Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 15.04.2005r o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Dz.U. Nr 78, poz. 684, zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 158, paź. 1104.
 15. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. Nr 91, poz. 408, i późn. zm.
 17. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 03.12.1998 r., sygn. akt SA/Sz2425/98.
 18. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30.12.1998 r., sygn. akt SA/Sz105/98.
 19. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30.06.2004 r., sygn. FSK 188/04. http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykuł (dostęp w dniu: 2009.05.04).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-4381
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu