BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Jacek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Dylematy etyki dziennikarskiej
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2005, t. 24, s. 135-157
Tytuł własny numeru
Etyczne aspekty badań społecznych
Słowa kluczowe
Etyka, Dziennikarstwo, Etyka pracy
Ethics, Journalism, Work ethics
Abstrakt
Wykonując swoje określone prawem prasowym zadania, służąc społeczeństwu i państwu, dziennikarz winien w myśl art. 10 ust. 1 z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe postępować zgodnie z etyką zawodową. Etyka to, najogólniej rzecz biorąc, teoria moralności, a także zespół norm postępowania oraz ocen moralnych, charakteryzujący określoną społeczność. Wspomniane oceny i normy moralne mogą być jedynie deklarowane, a nie przestrzegane, czyli nie internalizowane. Termin "etyka" bywa uznawany za synonim "moralności". Odnosi się go do praktyki moralnej, bowiem nawet internalizacja pewnych norm, zaakceptowanie ich jako własnych, nie przesądza jeszcze o tym, iż akceptujący te normy, internalizujący je, będzie ich przestrzegał. We współczesnym świecie istnieje tendencja do kodyfikowania norm moralnych, obowiązujących w określonych środowiskach, do systematyzacji tych norm, w połączeniu z argumentacją skłaniającą do ich przestrzegania. Tego typu zbiory mniej lub bardziej uporządkowanych zasad, określających, jak z moralnego punktu widzenia winni się zachować przedstawiciele określonego środowiska, tworzą etykę normatywną. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. A European Way for the Information Society. Information Society Forum Report, Brussels 2000.
 2. Adamski A., Prawo karne komputerowe, Toruń 2000.
 3. Adamski A., Przestępczość w cyberprzestrzeni. Prawne środki przeciwdziałania zjawisku w Polsce na tle projektu konwencji Rady Europy, Toruń 2001.
 4. Biuletyn nr 2/99, Ośrodek Informacji Rady Europy, Warszawa 1999.
 5. Boventer H., Odpowiedzialność mediów i zaufanie publiczne. Etyka, moralność i wolność prasy, "Zeszyty Prasoznawcze" Kraków 1995, nr 1-2 [141-142].
 6. Brajnović L., Deontologia periodística, Madryt 1978.
 7. Brajnović L., Kodeksy deontologii dziennikarskiej, w: Dziennikarski etos. Z wybranych zagadnień deontologii dziennikarskiej, red. Z. Kobylińska, R.D. Grabowski, Olsztyn 1996.
 8. Castella M., The Information Age: Economy, Society and Culture, vol. 1-3, Oxford 1996-2000.
 9. Castells M., The End of Millenium, Oxford 1998.
 10. Council of Europe, Committee of Ministers, Déclaration on the Freedom of Expression and Information (Adopted by the Committee of Ministers on 29 April 1982 at its 70"1 m), w: Recommendations and Déclarations adopted by the Committee of Ministère of the Council of Europe in the Media Field, Strasbourg, Directorate General of Humań Rights.
 11. Chęciński J., Krytycy, (akt III, scena 12), Warszawa 1973.
 12. Christians C. G., Rotzoll K.B., Fackler M., Media ethics, New York-London 1991.
 13. Control of Print and Broadcast Media. 6th Edition. Westbury, New York 1989.
 14. Darmo J., Etyka w środkach masowego przekazu. Obraz świata w mediach, "Zeszyty Prasoznawcze" 1995, nr 1-2.
 15. d'Almeida F., Manipulacja w polityce, w reklamie, w miłości, Gdańsk 2005.
 16. Desautes J.M., El autocontrol de la actividad informativa, Madryt 1973.
 17. Doc. 6854, report of the Committee on Culture and Education, Rapporter: Mr Nuńez Encabo. Assembly debate on 1 Jully 1993 (42- nd Sitting). Text adopted by the Assembly on 1 July 1993 (42-nd Sitting).
 18. Dordic H., Wang G., The Information Society. A Retrospective view, London 1995.
 19. Kiernan M., Media Ethics, London - New York 1998.
 20. Dyoniziak R., Sondaże a manipulowanie społeczeństwem, Kraków 1997.
 21. Dziarski S., Wykłady z nauki o moralności, Poznań 2000.
 22. Fishman M., Manufacturing the News, Austin 1980.
 23. Fredro A., Epigramaty, Lwów 1874.
 24. Geyer F., Les codes deontologiques dans la pressa internationale, Bruksela 1976.
 25. Goban-Klas T, Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Kraków 1999.
 26. Gołka B., Etyka dziennikarska: utopia czy ratunek? "Zeszyty Prasoznawcze" 1995, nr 1-2,.
 27. Gołka B., Michalski B., Etyka dziennikarska a kwestie informacji masowej, Warszawa 1989.
 28. Grad J., Obyczaj a moralność, Poznań 1993.
 29. Grochmalski P., Korespondent wojenny, w: Media i polityka, red J. Sobczak, Poznań-Warszawa 2001.
 30. Hamburga St., Muszyński M., Karta Praw Podstawowych z komentarzem, Bielsko-Biała 2001.
 31. Hutchinson A.C., Legal Ethics for a Fragmented Society: Between Professional and Personal, "International Journal of the Legal Profession" 1998, vol. 5.
 32. Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Lublin 2003.
 33. Jasiński F., Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
 34. Jaskiernia A., Rada Europy a problemy mediów masowych, Warszawa 2002.
 35. Jaskiernia A., Wolność słowa jako wartość w systemie aksjologicznym Rady Europy, w: "Humanistyczne Zeszyty Naukowe. Prawa Człowieka", vol. 8, Katowice 2002.
 36. Kardas P., Prawno-karna ochrona informacji w polskim prawie karnym z perspektywy przestępstw komputerach, "Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych" 2000, z. 1.
 37. Karta podstawowych Praw Unii Europejskiej, Kraków 2001.
 38. Karwat M., Sztuka manipulacji politycznej, Toruń 2001.
 39. Kononiuk T., Zawodowstwo w dziennikarstwie - wyzwania XXI wieku, "Studia Medioznawcze" 2001, nr 3.
 40. Kononiuk T., Michalski B., Problemy prawne zawodu dziennikarskiego, Warszawa 1998.
 41. Kronam A.T., The Lost Lawyer. Failing Ideals of the Legal Profession, Cambridge, Mass, London, England 1994.
 42. Krzysztofek K., Wizje, Teorie społeczeństwa informacyjnego, w: Cywilizacja. Dwie optyki, Warszawa 1991.
 43. Nelson H.L., Teeter Jr. D.L., Le Duc D. R, Law of Mass Communications: Freedom and Norwid C.K., Rzecz o wolności słowa, w: Pisma wybrane, Warszawa 1968, t. 2.
 44. Nordenstreng K., Profesjonalizm I etyka dziennikarska w procesie przemian. Komentarz do Deklaracji Paryskiej, "Przekazy i Opinie" 1986, nr 4.
 45. Ossowska M., Podstawy nami o moralności, Wrocław-Warszawa-Kraków 1994.
 46. Pawelczyk P., Piontek D., Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań 1999.
 47. Pisarek W., Kodeksy etyki dziennikarskiej, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 1996.
 48. Plaňavová J.,Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich i ochrona praw podstawowych, Warszawa 2000.
 49. Płonkowski T., Amerykańska koncepcja społecznej odpowiedzialności dziennikarzy, Warszawa 1995.
 50. Porfirio B.A., Codigos dentologicos los mediom de comunicacion, Madryt 1984.
 51. Radwański Z., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 1999.
 52. Regulamin Zgromadzenia Parlamentarnego i Statut Rady Europy, tłum. J. Walewski, K. Kiela-Mierzejewska, J. Perlin, w: "Biuletyn Informacyjny Biura Stosunków Międzynarodowych Kancelarii Sejmu" 1995, nr 2,.
 53. Rezolucja 1003 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z 1 lipca 1993 r. w spra- wie etyki dziennikarskiej, "Zeszyty Prasoznawcze" 1994, R XXXVI, nr 3-4 (14).
 54. Rivers W .L., Mathews C., Etyka środków przekazu, Warszawa 1995.
 55. Smolla R.A., Frez Speech in open society, New Your 1992.
 56. Smoleń R. , Europejska Konwencja o telewizji ponadgranicznej, "Sprawy Międzynarodowe" 1990, nr 6.
 57. Sobczak J., Dylematy zawodu dziennikarskiego (Dziennikarstwo między politologią a polonistyką), w: Zrozumieć politykę. Główne problemy teorii polityki i współczesnej myśli politycznej, red. R. Backer, J. Marszałek-Kawa, J. Modrzyńska, Toruń 2003.
 58. Sobczak J., Dziennikarstwo - zawód, misja czy powołanie?, w: Media i dziennikarstwo na przełomie stuleci. Wybrane zagadnienia, red. W. Cisak, Poznań 2004.
 59. Sobczak J., Dziennikarz - sprawozdawca sądowy, prawa i obowiązki, Warszawa 2000.
 60. Sobczak J., Europejskie standardy wolności słowa a orzecznictwo Europejskiego Trybunału w Strasburgu, w: Polska wobec Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, S. Wojciechowski (red.), Toruń 2001.
 61. Sobczak J.,, Prawo środków masowej informacji, Toruń 1999.
 62. Soete L., Building the Information Society for AU Us. Final Report of the High Level Expert Group, Brüssels 1997.
 63. Społeczeństwo informacyjne. Aspekty techniczne, społeczne i polityczne, L. Zacher (red.), Lublin-Warszawa 1992.
 64. Teoria społeczeństwa informacyjnego. Geneza, założenia, ewolucja, w: Przemiany współczesnego kapitalizmu, A. Jamróz (red.), Katowice 1988.
 65. Tokarczyk R., Etyka prawnicza, Warszawa 2005.
 66. "The Democratic Journalist", Praga 1954, nr 6.
 67. Walters T., Etyka mediów a prawo, w: "Zeszyty Prasoznawcze" Kraków 1995, nr 1-2 [141-142].
 68. Webster F., Theories of the Information Society, London 1995.
 69. Załubski J., Dziennikarz czy media-worker? Ewolucja zawodu, w: J. Załubski, Media bez tajemnic, Warszawa 2002.
 70. Ziembiński Z., Zarys zagadnień etyki, Poznań-Toruń 1994.
 71. "Zeszyty Prawoznawcze" 1980, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu