BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kantyka Sławomir (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Król Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Lipka Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Lipski Aleksander (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Satoła Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Gospodarowanie zasobami wiedzy w organizacjach non-profit : wybrane zagadnienia
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2005, 148 s., rys., tab., bibliogr. s. 141-148
Słowa kluczowe
Organizacje non-profit, Zasoby wiedzy, Zarządzanie wiedzą, Wiedza, Wiedza w organizacji, System edukacji, Ryzyko, Kształcenie niepełnosprawnych, Studium przypadku, Przegląd literatury
Non-profit organisations, Knowledge resources, Knowledge management, Knowledge, Knowledge in organization, Educational system, Risk, Education for disabled people, Case study, Literature review
Abstrakt
Zdefiniowano podstawowe pojęcia, przedstawiono ich typologie oraz dokonano przeglądu misji różnych organizacji non-profit. Przeanalizowano relację między kulturą a wiedzą, w której ogniwem wiążącym oba elementy jest organizacja utożsamiana z jej kulturą, a wiedza jest traktowana jako kluczowy składnik kapitału kulturowego. Przedstawiono koncepcje przywództwa i style kierowania odpowiednie dla organizacji pozarządowych. Na przykładzie ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci słabo widzących i niewidomych pokazano rozbieżności między oczekiwaną i faktyczną realizacją procesów zarządzania wiedzą. Zamieszczono także propozycję typologii ryzyka związanego z zasobami wiedzy w organizacjach non-profit, omówiono i oceniono etapy zarządzania ryzykiem tego typu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz H.G., Jędrzejewska K.: Mikroekonomia gospodarka rynkowa i podstawy zachowania konsumenta. ODDK, Gdańsk 2000.
 2. Aiken M.: Przedsiębiorstwo społeczne w ekonomii społecznej. Rozwiązania brytyjskie na tłe tradycji europejskiej. "Trzeci Sektor" 2002, nr 2.
 3. Amstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 4. Ashkenas R.: Nowe szaty organizacji. W: Organizacja przyszłości. Red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard. Business Press, Warszawa 1998.
 5. Banaszyk P.: Formułowanie strategii. W: E. Urbanowska-Sojkin, P. Banaszyk, H. Witczak: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
 6. Baruk J.: Znaczenie innowacji w przedsiębiorstwach państw członkowskich Unii Europejskiej. "Wiadomości Statystyczne" 2005, nr 5.
 7. Beck U.: Społeczeństwo ryzyka. Scholar, Warszawa 2002. Cz. 2.
 8. Bednarkowa W.: Dlaczego warto prowadzić pomiar dydaktyczny? W: W. Bednarkowa, S. Wlazło: Mierzenie jakości szkoły. Cz. II. MarMar, Wrocław 1997.
 9. Begg D., Fischer S., Dornbusch R.: Ekonomia. T. 2. PWE, Warszawa 1992.
 10. Berger P., Luckmann T.: Społeczne tworzenie rzeczywistości. PIW, Warszawa 1983.
 11. Bernstein P.L.: Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka. WIG-Press, Warszawa 1997.
 12. Białoń L.: Zarządzanie firmą. W: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Red. S. Marciniak. PWN, Warszawa 2001.
 13. Borkowski R.: Teoretyczno-metodologiczne problemy rozważań nad ryzykiem. W: Społeczeństwo a ryzyko. Midtidyscyplinarne studia o człowieku i społeczeństwie w sytuacji niepewności i zagrożenia. Fundacja Edukacyjna Transformacje, Warszawa 1994.
 14. Bourdieu P., Passeron J.C.: Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania. PWN, Warszawa 1990.
 15. Caban W.: Przedmiot zainteresowań ekonomii. Metody i narzędzia badawcze. W: Ekonomia. Podręcznik dla studiów licencjackich. Red. W. Caban. Wydawnictwo Absolwent, Lódź 1998.
 16. Cameron K., Quinn R.: Kultura organizacyjna - diagnoza, i zmiana. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 17. Chmiel N.: Przywództwo i zarządzanie. W: Psychologia pracy i organizacji. Red. N. Chmiel. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 18. Chojnicki Z.: Wiedza dla gospodarki w perspektywie OECD. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Red. A. Kukliński. KBN, Warszawa 2001.
 19. Czajkowski A.: Władza polityczna analiza pojęcia. W: Studia z teorii polityki. T. 1. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1996.
 20. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., Apanowicz J.: Zarządzanie organizacjami. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Toruń 2002.
 21. Czerska M.: Zmiana kulturowa w organizacji. Difin, Warszawa 2003.
 22. Dobrzański K: Przesłanki i kierunki zmian w funkcjonowaniu i zarządzaniu w organizacjach niedochodowych. W: Współczesne tendencje w zarządzaniu. Studia i przyczynki na Jubileusz Profesora Tadeusza Mendla. Red. K. Ziemniewicz. Zeszyty Naukowe nr 33, AE, Poznań 2003.
 23. Doktór K: Zarządzanie organizacjami pozarządowymi. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 5.
 24. Domański H. (badania): O ruchliwości społecznej w Polsce. IFiS PAN, Warszawa 2004. Doye T.: Erfahrungswissen halten. "Personal" 2005, nr 7-8.
 25. Drucker P.: Managing the Non-Profit Organization. Butter-worth-Heineman Ltd, London 1990.
 26. Drucker P.: Organizacja przyszłości. Red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard. Business Press, Warszawa 1998.
 27. Dudzik-Lewicka I.: Cele strategiczne organizacji non-profit. W: Zarządzanie w organizacjach non-profit. Strategie. Marketing. Red. A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 2001.
 28. Edukacja wobec wyzwań XXI wieku. Red. I. Wojnar, J. Kubina. Elipsa, Warszawa 1996.
 29. Encyklopedia politologii. T. 1. Teoria polityki. Zakamycze 1999.
 30. Evans Ch: Zarządzanie wiedzą. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 31. Feinberg W., Soltis J.: Szkoła i społeczeństwo. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000.
 32. Freimuth J., Huck O., Asbahr T.: Struktur und Dynamik organisatorischen Erfahrungswissens. Dargestellt am Beispiel der Einführung von Gruppenarbeit in einer Automobilmontage. "Zeitschrift für Personalforschung" 2002, Heft 1.
 33. Garbarski L.: Zachowania nabywców. PWE, Warszawa 1998.
 34. Geisler R., Suchacka M., Szczepański M. S.: Wiedza w przedsiębiorstwie. Kapitał ludzki w zarządzaniu wiedzą, śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, Tychy 2003.
 35. Giddens A.: Nowe zasady metody socjologicznej. Nomos, Kraków 2001.
 36. Giddens A.: Socjologia. PWN, Warszawa 2004.
 37. Gierszewska G.: Zarządzanie strategiczne. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 38. Gótz K., Schmid M.: Praxis des Wissensmanagements. Verlag Franz Vahlen, München 2004.
 39. Griffin R.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2004.
 40. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa 2004.
 41. Gupta A.K., Govindaraj V.: Knowledge Mangement's Social Dimensión: Lessons from Nucor Steel. "Sloan Management Review" 2000, nr 1.
 42. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A.: Siedem kultur kapitalizmu. ABC, Warszawa 1998. Heer A.: Lebensplanung für Informationen. "New Management" 2001, nr 12.
 43. Hindess B.: Filozofie władzy od Hobbesa do Foucaulta. PWN. Warszawa-Wrocław 1999.
 44. Hofstede G.: Kultury i organizacje. PWE, Warszawa 2000.
 45. Howaniec H.: Uwarunkowania działalności marketingowej organizacji non-profit. W: Zarządzanie w organizacjach non-profit. Strategie. Marketing. Red. A. Chodyński, M. Huczek, I. Socha. Bielsko-Biała 2001.
 46. Iwankiewicz-Rak B.: Słabe państwo - silny trzeci sektor? Wybrane problemy rozwoju i funkcjonowania organizacji pozarządowych. W: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: Trzeci sektor. Red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński. Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Warszawa 2002.
 47. Jackiewicz I., Mielczarz A., Peksa S., Rosa K., Sitek M.; Instytucje myślenia strategicznego. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 15.04.2004.
 48. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2005.
 49. Kamerschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C: Ekonomia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1991.
 50. Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Red. M. Juchnowicz. Poltext, Warszawa 2004.
 51. Konecki K: Kultura organizacyjna. Główne perspektywy analityczno-badawcze. W: Szkice z socjologii zarządzania. Red. K. Konecki. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 52. Konecki K.: Reprodukcja w kulturze organizacyjnej - co odtwarza kultura organizacyjna? W: Organizacje przyszłości. Red. L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawlik. Poldex, Kraków 2003.
 53. Kostera M.: Postmodernizm w zarządzaniu. PWE, Warszawa 1996.
 54. Kotler Ph., Andreasen A.R.: Strategie Marketing for Nonprofit Organizations. Prentice Hall, New Jersey 1996.
 55. Kowalczewski W.: Kierunki zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Red. W. Kowalczewski. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2002.
 56. Kozyra B.: Menedżer wiedzy. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 5.
 57. Kożuch B.: Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji. Placet, Warszawa 2004.
 58. Kożusznik B.: Zachowania człowieka w organizacji. PWE, Warszawa 2002.
 59. Kryńska E.: Globalizacja a rynek pracy. W: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Red. Z. Wiśniewski i A. Pocztowski. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 60. Krzyżanowska M.: Marketing usług organizacji niekomercyjnych. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 61. Kuczyńska-Kwapisz J., Kwapisz J.: Rehabilitacja osób niewidomych i słabowidzących. Interart, Warszawa 1996.
 62. Kwaśnicki W.: Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej. "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
 63. Kwiatkiewicz A.: Szkice o zarządzaniu w organizacjach pozarządowych. "Trzeci Sektor" 2004, nr 1.
 64. Lasocik Z.: Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym. Fundusz Współpracy, Warszawa 1994.
 65. Leś E., Nałęcz S.: Potencjał ekonomiczny i społeczny sektora non-profit w Polsce. W: Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: trzeci sektor. Red. P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński. IFiS PAN, Warszawa 2002.
 66. Lundy O., Cowling A.: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 67. Łucewicz J.: Socjologiczne spojrzenie na organizację. AE, Wrocław 1997.
 68. Majewski T.: Dzieci z uszkodzonym wzrokiem i ich edukacja. W: Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi. Red. S. Jakubowski. MEN, Warszawa 2001.
 69. Makin P., Cooper C, Cox Ch.: Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy. PWN, Warszawa 2000.
 70. Marciniak S.: Przedmiot i zakres ekonomii. W: Makro i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Red. S. Marciniak. PWN, Warszawa 2001.
 71. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Difin, Warszawa 2002.
 72. Miroński J.: Władza i polityka w przedsiębiorstwie. Zarządzanie przez wpływ. Difin, Warszawa 2000.
 73. Morgan G.: Obrazy organizacji. PWN, Warszawa 1997.
 74. Morita A.: Made in Japan. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1996.
 75. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Poltext, Warszawa 2000.
 76. Obłój K., Trybuchowski M.: Zarządzanie strategiczne. W: Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński i W. Piotrowski. PWN, Warszawa 1997.
 77. Obłój K.: Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 2000.
 78. Oelsnitz von der, D.: Internal Stickiness: Probleme des internen Wissenstransfers. "Zeitschrift für Organisation" 2005, Heft 4.
 79. Okoń W.: Nowy słownik pedagogiczny. Żak, Warszawa 2004.
 80. Orczyk J.: System edukacyjny a jakość kapitału ludzkiego. W: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości. Red. M. Juchnowicz. Poltext, Warszawa 2004.
 81. Padzik K.: Leksykon HRM. Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 82. Pająk J.: Kultura organizacyjna w oświacie. Śląsk, Katowice 1996.
 83. Pałecki K.: Wprowadzenie do normatywnej teorii władzy politycznej. W: Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce. Red. B. Szmulik i M. Żmigrodzki. UMCS, Lublin 2002.
 84. Pawłowska A.: Władza Elity Biurokracja. Studium z socjologii polityki. UMCS, Lublin 1998.
 85. Pfeffer J., Sutton R.: Wiedza a działanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 86. Pils M.: Kontextsicherung in computergestützten Personalinformations-systemen. Springer Verlag, Wien 1982.
 87. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych - raport z badań 2004. Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005.
 88. Polska droga do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Raport, NHDR 2001.
 89. Porębski L.: Behawioralny model władzy. Universitas, Kraków 1996.
 90. Porwit K: Cechy gospodarki opartej na wiedzy (GOW). W: Gospodarka oparta na wiedzy. Red. A. Kukliński. KBN, Warszawa 2001.
 91. Probst G., Raub S., Romhardt K.: Zarządzanie wiedzą w organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 92. Raport o Rozwoju Społecznym (UNDP) 1998 r. pt. Dostęp do edukacji.
 93. Raport o rozwoju świata arabskiego ONZ, kwiecień 2005.
 94. Rekowski M.: Wprowadzenie do mikroekonomii. AE, Poznań 1998.
 95. Ritzer G.: McDonaldyzacja społeczeństwa. Muza, Warszawa 1997.
 96. Robbins S. P.: Zasady zachowania w organizacji. Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 97. Robbins S.: Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 2004.
 98. Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia 2. PWN, Warszawa 1996.
 99. Sargeant A.: Marketing w organizacjach non-profit. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 100. Sartori G.: Teoria demokracji. PWN. Warszawa 1998.
 101. Schröder H.H., Vatterith H.Ch.: Was leisten Standard-Software-Pakete? Computergestützte Personalplanung auf der Basis von Personalinformationssystemen (I). "Personalwirtschaft" 1985, Nr 11.
 102. Senge P.: The fifth discipline. The art and practice of the learning Organization. Do-ubleday Currency, New York 1990.
 103. Sikorski Cz.: Zachowania ludzi w organizacjach. PWN, Warszawa 1999.
 104. Sikorski Cz.: Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 105. Sloman J.: Podstawy ekonomii. PWE, Warszawa 2001.
 106. Sokal A., Bricmont J.: Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów. Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.
 107. Stefanowicz B.: Kodowanie wiedzy. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2005, nr 5.
 108. Szacki J.: Historia myśli socjologicznej. PWN, Warszawa 2002.
 109. Szczepańska B.: Znaczenie wiedzy i informacji w zintegrowanym systemie zarządzania. W: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania. Red. R. Borowiecki i M. Kwieciński. Zakamycze, Kraków 2004.
 110. Sztompka P.: Socjologia. Znak, Kraków 2002.
 111. Tuohy D.: Dusza szkoły. PWN, Warszawa 2002.
 112. Wallmüller E: Software - Qualitätssicherung in der Praxis. Hanser Verlag, München--Wien 1990.
 113. Waters D.: Zarządzanie w XXI wieku. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1995.
 114. Wrong D.H.: Problemy definiowania władzy społecznej. W: Elementy teorii socjologicznych - materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej. Warszawa 1975.
 115. Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia. Red. A. Potocki. Difin, Warszawa 2005.
 116. Zaliwski A.: Korporacyjne bazy wiedzy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 117. Zarządzanie jakością. Wybrane zagadnienia. Red. W. Nierzwicki. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 1999.
 118. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie uczącym się. Edukacja i umiejętności. OECD, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
 119. Zielazek H.: Pismo brajla i rysunek wypukły w nauczaniu dzieci niewidomych. W: Poradnik dydaktyczny dla nauczycieli realizujących podstawę programową w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum z uczniami niewidomymi i słabo widzącymi. Red. S. Jakubowski. MEN, Warszawa 2001.
 120. Ziółkowski M.: Wiedza, jednostka, społeczeństwo. PWN, Warszawa 1989.
 121. Znaniecki F.: Społeczne role uczonych. PWN, Warszawa 1984.
 122. bazy.ngo.pl
 123. www.ae.krakow.pl
 124. www.b.i.p.lublin.pl
 125. www.bieszczady.pik-net.pl
 126. www.cbos.com.pl
 127. www.ceti.pl
 128. www.fnp.org.pl
 129. www.infoobywatel.gov.pl
 130. www.muz-nar.krakow.pl
 131. www.narutowicz.krakow.pl
 132. www.ngo.pl
 133. www.pwsz.konin.edu.pl
 134. www.sp41.gliwice.pl
 135. www.teatry.art.pl
 136. www.um.jelcz-laskowice.finn.pl
 137. www.wrotamalopolski.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu