BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobija Mieczysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Produktywność pracy w Polsce na tle wybranych krajów OECD
Work Productivity in Poland and Chosen OECD Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 859, s. 29-45, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Produktywność pracy, Koszty pracy, Pomiar produktywności
Labour productivity, Labour costs, Measurement of productiveness
Kraj/Region
Polska, Kraje OECD
Poland, OECD countries
Abstrakt
W artykule rozważono wskaźnik produktywności pracy Q określony jako mnożnik realnego PKB, zgodnie z relacją PKB = W • Q. Z drugiej strony Q jest czynnikiem określonym przez wprowadzoną funkcję produkcji i jako taki syntetyzuje oddziaływanie sześciu zmiennych. Analizy teoretyczne, obliczenia i porównania rozmiaru tego wskaźnika pokazały jego użyteczność w analizach makroekonomicznych, w szczególności do oceny średniej wartości kursu walutowego. Inne pola zastosowań tego wskaźnika to międzynarodowe porównania produktywności pracy oraz poziomu zarządzania gospodarką. (fragment tekstu)

The article discusses work productivity indicator Q defined as a multiplier of real GDP in agreement with the equation GDP = W · Q. On the other hand, Q is a factor defined by the introduced function of production and as such synthesises the interaction of six variables. Theoretical analyses, calculations, and comparisons of the size of this indicator have shown its usefulness in macroeconomic analyses, particularly in evaluating the average value of the exchange rate. Other areas where this indicator may be used include international comparisons of labour productivity and at the level of management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. American Bureau of Labour Statistic, http:// www.bls.gov/oes/current/oes_nat.htm.
 2. Baier Scott L., Gerald P. Dwyer Jr., Tamura R. [2008], How Important Are Capital and Total Factor Productivity for Economic Growth?, http://www.vanderbilt.edu/Econ/ faculty/Crucini/tamura.pdf.
 3. Barburski J., Dobija M. [2007], Produktywność pracy w aspekcie makro- i mikroeko-nomicznym [w:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Cieślak I., Dobija M., [2007], Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 735, Kraków.
 5. Dobija M. [2003], Wage, Money and Accounting Theoretical Relationships, "Argumenta Economica Cracoviensia", nr 2, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 6. Dobija M. [2004a], Analityczna funkcja produkcji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 9 (656).
 7. Dobija M. [2004b], Natura pieniądza i kapitału a samoregulacja w gospodarce towarowo-pieniężnej [w:] Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, red. A. Noga, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa.
 8. Dobija M. [2005], Financing Labour in the Public Sector without Tax Funds, "Argu-menta Oeconomica Cracoviensia", nr 4, 2005 Available at SSRN: http://ssrn.com/ abstract=956553.
 9. Dobija M. [2007], Abstract Nature of Capital and Money [w:] New Developments in Banking and Finance, ed. L.M. Cornwall, Chapter 4, Nova Science Publishers, Inc., New York.
 10. Dobija M. [2008], Labour Productivity Ratio as a Core of International Comparison of Economic Performance [w:] General Accounting Theory, Evolution and Design for Efficiency, ed. I. Górowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 11. Duwendag D., Ketterer K.H., Kosters W., Pohl R., Simmert D. [1993], Teoria pieniądza i polityka pieniężna, Poltex, Warszawa.
 12. EconStat, http://66.221.89.50/weo/V020.htm.
 13. Galbraith J.K. [1982], Pieniądz pochodzenie i losy, PWE, Warszawa.
 14. Knight F.H. [1921], Risk, Uncertainty, and Profit, Library of Economics and Liberty. Retrieved December 10, 2007, http://www.econlib.org/library/Knight/knRUP7.html.
 15. Kozioł W. [2005], Analìtična funkcìâ virobnictva u formuvannì premìal´nih oplat pracì [w:] Koncepcìâ rozvitku buhgalters´kogo oblìku, analìzu i auditu v umovah mìžnarodnoï ìntegracìï, tezi dopovìdì, red. A.D. Butko, Kiïvs´kij Nacional´nij Torgovel´no-Ekonomìčnij Universitet, 20-22 kwìtnâ 2005.
 16. Kozioł W. [2007], Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 752, Kraków.
 17. Kurek B. [2007], Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko, praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 18. Malawski A. [2006], W poszukiwaniu prawdy w teorii ekonomii [w:] Dążenie do prawdy w naukach ekonomicznych, red. W. Adamczyk, AE w Krakowie, Kraków.
 19. McConnell C., Brue S. [1986], Contemporary Labour Economics, McGraw-Hill, New York.
 20. McDonalds [1999], Big MacCurrencies, "Economist", vol. 351, nr 8113.
 21. Pilbeam K. [1998], International Finance, Macmillan, Houndmills.
 22. Solow R. [1957], Technical Change and the Aggregate Production Function, "Review of Economics and Statistics", August, nr 39.
 23. Romer D. [2000], Makroekonomia dla zaawansowanych, Warszawa.
 24. Total Economy Database, January, 2007, Groningen Growth and Development Centre and the Conference Board, www.ggdc.net/dseries/
 25. Wicksteed P.H. [1984], An Essay on the Contribution of the Laws of Distribution, 1932 ed., Reprint No. 12, London, London School of Economics, "1999 electronic edition".
 26. Woźniak M.G. [2004], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 27. Żółkiewski Z., Kolasa M. [2003], The Total Factor Productivity and the Potential Product in Poland 1992-2002, NBP conference, Zalesie Górne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu