BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Spójność społeczno-ekonomiczna jako wyzwanie dla polityki gospodarczej : z perspektywy procesu transformacji
Socio-economic Cohesion as a Challenge for Economic Policies : from the Perspective of System Transformation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 859, s. 7-28, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza, Rozwój społeczno-gospodarczy, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Strategia lizbońska, Spójność społeczno-ekonomiczna
Economic policy, Social economic development, Systemic transformation, Lisbon Strategy, Socioeconomic cohesion
Abstrakt
Omówiono brak spójności społeczno-gospodarczej w polskiej gospodarce po II wojnie światowej. Nierówność ta wyróżniała się w niedostosowaniu struktury produkcji do popytu, wysokich wskaźnikach zasobochłonności produkcji, a tym samym niskiej produktywności kapitału fizycznego, wydajności pracy. Przedstawiono sukcesy i porażki w zakresie osiągnięcia spójności społeczno-ekonomicznej zarówno z punktu widzenia regionalnego, jak i z perspektywy osiągnięcia spójności wynikającej z akcesji do UE.

The article looks at the lack of socio-economic cohesion in the post-World War Two Polish economy from both a regional and European point of view. The author traces the sources of this lack to the defective mechanisms of economic, social and regional policies based on a centrally coordinated strategy until system transformation occurred, and then on autonomous processes until the country's entrance to the EU. Transition to mixed policy based on economic competition, in which cohesion in the economic, social and territorial spheres is supported by open methods of coordination cultivated on the EU, national, regional, and sub-regional levels, has numerous weaknesses. It is not enough to treat socio-economic cohesion as a process of eliminating disproportions in regional development. It becomes possible only as a result of the harmonisation of development of all spheres of human existence and demands the specifics of local material resources, human and social capital all be respected. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Chan Kim W., Mauborgne R. [2005], Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wyd. MT Biznes, Warszawa.
 2. Gorzelak G. [2000], Zewnętrzna interwencja jako czynnik rozwoju lokalnego (na przykładzie programu inicjatyw lokalnych), „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 3.
 3. Grosse T.G. [2007], Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych [w:] Ekspertyzy wykonane na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 4. Hryniewicz T. J. [2000], Endo- i egzogeniczne czynniki rozwoju gospodarczego regionów, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2.
 5. Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju [1995], [w:] Polska 2000 plus, Raport. Hipoteza, t. I, Warszawa.
 6. Kukliński A. [1983], Diagnoza gospodarki przestrzennej polski. Wstępne wyniki badań, PWN, Warszawa.
 7. Mapa drogowa przyjęcia euro przez Polskę [2008], Ministerstwo Finansów, Warszawa, www.mf.gov.pl.
 8. Narodowa Strategia Spójności [2007], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 9. Pietrzyk I. [2004], Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionalny, red. A. Jewtuchowicz, Wyd. UŁ, Łódź.
 10. Polska. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie [2006], Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, sierpień.
 11. Potoczek A. [2003], Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, TNOiK, Toruń.
 12. Racjonalizacja finansów publicznych w Polsce [2004], Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Warszawa, Raport nr 50.
 13. Woźniak M.G. [1997], Zadłużenie zagraniczne a restrukturyzacja aparatu wytwórczego Polski [w:] B. Jasiński, L. Mesjasz, A. Szopa, M.G. Woźniak, Zadłużenie zewnętrzne a rozwój przemysłu kraju dłużniczego, Centrum Badań nad Zadłużeniem i Rozwojem, AE w Krakowie, Kraków.
 14. Woźniak M.G. [2008a], Modernizacja refleksyjna kapitału ludzkiego fundamentalnym wyzwaniem gospodarki i organizacji innowacyjnej [w:] Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, red. W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków.
 15. Woźniak M.G. [2008b], Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego. Znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 16. Wójcik P. [2007], Wzorce konwergencji regionalnej w Polsce [w:] Polska w gospodarce światowej - szanse i zagrożenia rozwoju, VIII Kongres Ekonomistów Polskich, 29-30 listopada, Warszawa (wersja elektroniczna).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu