BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firszt Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Perspektywy modernizacji gospodarki Polski poprzez dyfuzję innowacji
Perspectives on Poland's Economic Modernisation Through the Diffusion of Innovation
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2011, nr 859, s. 117-134, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Wzrost gospodarczy, Produktywność, Modernizacja, Dyfuzja, Innowacje
Economic development, Economic growth, Productivity, Modernization, Diffusion, Innovations
Abstrakt
Rozważania zawarte w niniejszym artykule zmierzają do uzasadnienia tezy, że modernizacja oparta na dyfuzji technologii jest skutecznym modelem rozwoju polskiej gospodarki. Podjęta została również próba wykazania, że warunkiem wzrostu tempa asymilacji nowych technologii przez polskie podmioty jest stymulowanie korzystnych zmian ładu instytucjonalnego polskiej gospodarki. (fragment tekstu)

The article discusses the diffusion of innovation, and opportunities to use it as a means to technological modernisation. The author's premise is that, with the current level of development of the Polish economy, the diffusion of innovation will become the basic mechanism for implementing technological changes. In order to substantiate his thesis, he looks at theoretical interpretations of the process and its role in leveling out gaps in technology. He also discusses the conditions for using the potential buried within the process. The paper seeks to reveal premises that justify basing a strategy for Polish economic development on the transfer of technological solutions. These considerations lead to the conclusion that the condition for such a strategy's effectiveness is the stimulation of diffusion processes, and especially improving the economy's capacity to absorb innovation. One of the most important steps to be taken in breaking down the barriers to the spreading of innovation in Poland is improving the quality of institutional solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
dostęp tylko z terenu Kampusu UEK
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P., Howitt P. [1992], A Model of Growth Trough Creative Destruction, „Econometrica”, nr 60.
 2. Allen J. A. [1966], Scientific Innovation and Industrial Prosperity, Longman, London.
 3. Barro R. J., Sala-i-Martin X. [1997], Technological Diffusion, Convergence and Growth, „Journal of Economic Growth”, vol. 1.
 4. Bartkowski J. [2007], Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 5. Brzozowski M., Kubielas S. [2007], Struktura techniczna gospodarki a dyfuzja technologii w perspektywie konwergencji realnej Polski z UE [w:] Polska w Unii Europejskiej. Dynamika konwergencji ekonomicznej, red. J.J. Michałek, W. Siwiński, M.W. Socha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Cogan J. [2002], Technology Transfer Report to Forfas, University College, Dublin.
 7. Cohen W., Levinthal D. [1989], Innovation and Learning: The Two Faces of R&D, „Economic Journal”, vol. 99.
 8. Firszt D. [2010], Perspektywy wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki w warunkach integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 839, Kraków.
 9. Ganapati P. [2008], Ameryka jest coraz mniej innowacyjna?, http://gospodarka.gazeta.pl (20.09.2008).
 10. Gerschenkron A. [1962], Economic Backwardness in Historical Perspective, Harvard University Press, Cambridge.
 11. The Global Competitiveness Report 2008-2009 [2008], World Economic Forum, Geneva.
 12. Goldberg I. [2004], Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, World Bank, Washington D.C.
 13. Gomułka S. [1998], Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa.
 14. Gomułka S. [2009], Mechanizm i źródła wzrostu gospodarczego w świecie [w:] Wzrost gospodarczy w krajach postsocjalistycznych: konwergencja czy dywergencja, red. R. Rapacki, PWE, Warszawa.
 15. Griliches Z. [1981], A Market Value, R&D and Patents, „Economic Letters”, vol. 7.
 16. Kolasa M. [2008], Bariery innowacji i absorpcji technologii w świetle nowej ekonomii rozwoju, „Ekonomista”, nr 1.
 17. Kopaliński W. [2009], Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, wydanie online, http://www.slownik-online.pl/kopalinski (20.02.2009).
 18. Kot S.M., Karska A., Zając K. [1993], Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Kotler P. [1994], Marketing, Wydawnictwo Gebethner i S-ka, Warszawa.
 20. Krugman P. [1979], Model of Innovation, Technology Transfer and the World Division on Income, „Journal of Political Economics”, nr 2.
 21. Lissowska M. [2008], Instytucje gospodarki rynkowej w Polsce, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 22. Mansfield E. [1968], Industrial Research and Technological Innovation, W.W. Norton, New York.
 23. Nelson R.R., Phelps E.S. [1966], Investment in Humans, Technological Diffusion and Economic Growth, „American Economic Review”, nr 56.
 24. Od liberalizacji do integracji Polski z Unią Europejską. Mechanizmy i skutki gospodarcze [2003], red. J.J. Michałek, W. Siwiński, M. Socha, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Oslo Manual. The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data [1997], OECD-Eurostat, Paris.
 26. Pietrasiński Z. [1971], Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa.
 27. Posner M.V. [1961], International Trade and Technological Change, „Oxford Economic Papers”, vol. 13.
 28. Romer P.M. [1990], Endogenous Technological Change, „Journal of Political Economy”, nr 98.
 29. Schumpeter J. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 30. Świeczewska I. [2007], Łączna produktywność czynników produkcji. Ucieleśniony kapitał wiedzy [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, PWE, Warszawa.
 31. Sztaudynger J.J. [2005], Wzrost gospodarczy a kapitał społeczny, prywatyzacja i inflacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 32. Welfe W. [2001], Czynniki wzrostu potencjału gospodarczego Polski, „Ekonomista”, nr 2.
 33. Williamson O.E. [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Wiśniewska J. [2005], Teoretyczne aspekty rozprzestrzeniania się innowacji [w:] Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa.
 35. Wolff E.N. 1997, Industrial Composition, Interindustry Effects and the U. S. Productivity Slowdown, „Review of Economics and Statistics”, vol. 4.
 36. Zajączkowska-Jakimiak S. [2004], Rola kapitału ludzkiego w transferze wiedzy technicznej poprzez inwestycje zagraniczne, „Gospodarka Narodowa”, nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu