BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górko Michał (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktorant)
Tytuł
Culpa in Contrahendo w prawie włoskim
Culpa in Contrahendo in Italian Law
Źródło
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2006, nr 5, s. 85-110, bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Prawo, Odpowiedzialność, Odpowiedzialność kontraktowa
Law, Responsibility, Contractual liability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotowy artykuł próbuje zanalizować doktrynę odpowiedzialności przedumownej w prawie włoskim, zwanej także culpa in contrahendo, co może być tłumaczone jako wina w kontraktowaniu. Istota tej teorii jest następująca. Jeżeli dwie strony prowadzą negocjacje w celu zawarcia umowy, ciąży na nich obowiązek dobrej wiary i uczciwego obrotu. To powoduje powstanie określonych powinności, w tym udzielania istotnych informacji dotyczących zawieranej umowy. W przypadku gdy umowa jest bezskuteczna (np. nieważna) lub jedna ze stron w niesłusznie odstąpi od negocjacji, druga strona może doznać szkody np. w postaci wydatków poniesionych w przygotowaniu porozumienia. Jeżeli jedna ze stron w sposób zawiniony spowoduje niedojście umowy do skutku, powinna odpowiadać nie tylko za poniesioną przez drugą stronę stratę, ale również za utraconą szansę zawarcia innej ważnej umowy. (abstrakt oryginalny)

Following article tends to examine the doctrine of pre-contractual liability in Italian law, also known as culpa in contrahendo, which can be translated as "fault in negotiation process". The essence of the theory is as follows. When two parties bargain in order to conclude a contract, they are under a duty of good faith and fair dealing. This implies certain obligations, including duty to disclose material information. If contract is not con-summated (e.g. contract is null) or one party unfairly breaks off negotiations, the other party may suffer damages due to the expenditures he/she made in preparation of the agreement. When one of the parties through blameworthy conduct, prevented the contract from coming into force, he/she should be liable for expenses of the other as well as lost opportunities to stipulate alter-native valid contract. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberici A., II dovere precontrattuale di buona fede, Rassegna di diritto civile 1982,8.1051 i nast.
 2. Benatti R, Culpa in contrahendo, Contratto ed impresa 1987, s. 303 i nast.
 3. Benatti F., Responsabilita precontrattuale, Milano 1963.
 4. Bessone M., Rapporto precontrattuale, dovere di correttezza, Rivista di diritto processuale 1972, s. 962.
 5. Bianca M., Diritto civile: II contratto, Milano 2000.
 6. Bigliazzi Geri L., Buona fede nel diritto civile, Digesto del diritto pri-vatoTorino 1988, II, s. 178.
 7. Carresi R, In tema di responsabilita precontrattuale, Milano 1965.
 8. Caruso D., La culpa in contrahendo, 1'esperienza statunitense e ąuella italiana, Roma 1993.
 9. De Cupis A., II danno: teoria generale delia responsabilita civile, Milano 1979.
 10. De Martini A., Invalidita del contratto del falsus procuratore, interesse contrattuale negativo, Giurisprudenza completa di Cassazione civile 1949,1, s. 295.
 11. Dólle H., Juristische Entdeckungen, Tubingen 1958.
 12. Galgano R, Diritto privato, Padova 1994.
 13. Jhering R., Culpa in Contrahendo, oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht żur Perfektion gelangten Yertragen, [w:] Jahrbiicher fur Do-gmatik des heutigen romishen und deutschen Privatrecht, Jena 1861.
 14. Kessler F., Fine E., Culpa in Contrahendo, bargaining in good faith, and freedom of contract: A comparative study, Harvard Law Review 1964, tom 77, nr 3, s. 402.
 15. Kocot W. J., Ofertowy i negocjacyjny tryb zawarcia umowy w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, PPH 2003, nr 5, s. 10 i nast.
 16. Luminoso A., La lesione dęli'interesse contrattuale negativo (e dęli'interesse positivo) nella responsabilita civile, Contratto ed impre-sa 1988, s. 792.
 17. Mengoni L., Sulla natura delia responsabilita precontrattuale, Rivista di diritto commerciale 1956, II, s. 360 i nast.
 18. Messineo R, II contratto in genere, Milano 1968.
 19. Michalak A., Ochrona tajemnic handlowych w trakcie negocjacji, MoP 2003, nr 13, s. 583 i nast.
 20. Mommsen R, Über die Haftung der Contrahenten bei der Abschliessung von Schuldvetragen, Braunschweig 1879.
 21. Monateri P. G., Casistica giurisica, Torino 1998.
 22. Ostała P, Umowa o świadczenie niemożliwe - wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej, MoP 2005, nr 3 s. 147 i nast.
 23. Pajor T., Zakres stosowania reguł odpowiedzialności kontraktowej w razie wyrządzenia szkody przed zawarciem lub po wykonaniu umowy, Studia Prawno-Ekonomiczne, t. XXXI, 1983, s. 40.
 24. Pedrazzi C., Inganno ed errore nei delitti contro ii patrimonio, Milano 1955.
 25. Piotet P, Culpa in contrahendo, Berne 1963.
 26. Rogoń D., Problemy negocjacyjnego trybu zawarcia umowy po nowelizacji kodeksu cywilnego, PPH 2003, nr 10, s. 4 i nast.
 27. Sacco R., De Nova G., II contratto, Torino 1993.
 28. Szmidt-Szalewska J., Le period precontractuelle en droit fran9ais, Reviste internazional droit comparative 1990, s. 545 i nast.
 29. Schmitz E., Dritthaftung aus Culpa in Contrahendo, Berlin 1980.
 30. Sobolewski P., Culpa in contrahendo - odpowiedzialność deliktowa czy kontraktowa?, PPH 2005, nr 4, s. 22 i nast.
 31. Vigotti A., La responsabilita precontrattuale, Nuova giurisprudenza civile commenta 1986, s. 174 i nast. Windscheid B., Lehrbuch des Pandektenrecht, Frankfurt am Mein 1900.
 32. Zachariasiewicz M. A., Zasada dobrej wiary jako kryterium oceny zachowania stron w toku negocjacji w ujęciu prawno-porównawczym (culpa in contrahendo) [w:] red. Ogiegło L., Popiołek W., Szpunar M., Rozprawy prawnicze - Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, Kraków 2005, s. 1501 i nast.
 33. Zawistowski D., Wina w kontraktowaniu (culpa in contrahendo) na tle zmian w kodeksie cywilnym, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCLXXXIX, s. 281 i nast.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-8175
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu