BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek Czesław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Sytuacja finansowa sektora polskich przedsiębiorstw na tle zjawisk kryzysowych w gospodarce
The Financial Standing of the Polish Enterprises Sector in Comparison with Critical Phenomena in Economy
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2009, vol. 43, s. 21-36, tab.
Słowa kluczowe
Finanse przedsiębiorstwa, Kryzys gospodarczy, Kryzys finansowy, Wskaźniki finansowe
Enterprise finance, Economic crisis, Financial crisis, Financial indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Światowy kryzys finansowy i gospodarczy ma charakter globalny. Objął swoim zasięgiem większość krajów i regionów. Przejawy zjawisk kryzysowych to: bezwzględne obniżenie PKB, głęboki spadek wartości akcji spółek notowanych na giełdach światowych, wzrost bezrobocia, zmniejszenie obrotów handlu zagranicznego poszczególnych krajów i regionów. Gospodarka polska, w tym sektor przedsiębiorstw, nie uniknęły także negatywnego wpływu światowego kryzysu gospodarczego, aczkolwiek skala pogorszenia jest mniejsza niż w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Dokumentują to dane zawarte w tekście. Zjawiska recesyjne i kryzysowe w sferze realnej miały negatywny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstw. Przejawem tego jest spadek wielkości dodatniego wyniku finansowego -zysku, obniżenie wskaźników rentowności. Przychody ze sprzedaży produktów i towarów rosły wolniej niż koszty działalności przedsiębiorstw. W wielu branżach (przemysł motoryzacyjny, górnictwo i inne) notowano w IV kwartale 2008 r., a także w pierwszych miesiącach 2009 r., bezwzględny spadek produkcji i sprzedaży, zmniejszenie obrotów handlu zagranicznego, zahamowanie inwestycji. Wystąpiły tendencje i procesy, które w kolejnych miesiącach 2009 r. będą wpływać negatywnie na stabilność procesów gospodarczych. Należy oczekiwać, że podjęte przez wiele krajów przedsięwzięcia, łagodząc skutki kryzysu, korzystnie wpłyną na gospodarkę naszego kraju, w tym także pozwolą na poprawę sytuacji finansowej przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Global financial and economic crisis has a worldwide character. It has affected most of countries and regions. Indications of crisis' results are: decrease in GDP, significant fall of market value of global enterprises, increase in unemployment rate, decline in foreign trade turnover of particular countries and regions. Polish economy, including enterprises sector, have not avoided negative influence of global economic crisis. However, the scale of worsening has been smaller than in other countries of the European Union. It is justified by the data included in the text. Recession and crisis in our economy has had a negative influence on financial situation of enterprises. An indication of this is fall of income and profitability. Income from products and goods sales has been rising slower than costs of enterprises activity. In many sectors (the motor industry, mining etc.) in the fourth quarter of 2008 and in the first months of 2009 occurred decrease in production and sales, decline in foreign trade turnover and slowdown in investments. Tendencies and processes have occurred, which in the next months of 2009 will negatively affect stability of economic processes. It is expected that actions undertaken by many countries will soften the effects of the global crisis and simultaneously will have a positive influence on economy of our country as well as improving financial situation of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. "Biuletyn Statystyczny GUS" 2004.
  2. "Biuletyn Statystyczny GUS" 2006.
  3. "Biuletyn Statystyczny GUS" 2007.
  4. "Biuletyn Statystyczny GUS" 2008, nr 10.
  5. "Biuletyn Statystyczny GUS" 2009, nr 4.
  6. "Rzeczpospolita" 2005, nr 126, dod. "Ekonomia i Rynek".
  7. "Rzeczpospolita" 30-31.05.2009.
  8. "Rzeczpospolita" 31.10.-2.11.2008.
  9. "Rzeczpospolita" 5.02.2008.
  10. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu