BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ulman Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Sytuacja ekonomiczna osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych w Polsce
The Economic Situation of Disabled People and their Households in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 2011, nr 199, 246 s., rys., tab., bibliogr. s. 218-231
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Zatrudnienie niepełnosprawnych, Dochody gospodarstw domowych, Ubóstwo, Rozprawa habilitacyjna
Disabled people, Disabilities employment activity, Household income, Poverty, Habilitation thesis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest ocena sytuacji ekonomicznej osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych1 poprzez analizę: - rozkładu dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych, - aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych oraz członków ich gospodarstw domowych, - ubóstwa w gospodarstwach domowych osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem linii ubóstwa z uwzględnieniem obecności osób niepełnosprawnych w gospodarstwie domowym. Osiągnięcie tego celu staje się możliwe poprzez zastosowanie odpowiednich metod statystycznych, których wyboru dokonano przede wszystkim z uwagi na ich przydatność do opisu, wnioskowania i porównania sytuacji ekonomicznej różnych grup gospodarstw domowych i osób. Głównym źródłem danych w niniejszej pracy są wyniki badań statystycznych przeprowadzanych przez GUS, z których przede wszystkim wykorzystane będą zbiory indywidualnych obserwacji gospodarstw domowych pozyskiwane na potrzeby badania budżetów gospodarstw domowych przy wykorzystaniu metody reprezentacyjnej. Badanie to pozwala powiązać sytuację ekonomiczną gospodarstw z aktywnością ich członków, dając jednocześnie możliwość identyfikacji gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi. Wykorzystane będą także dane z badania aktywności ekonomicznej ludności oraz informacje pozyskane z baz danych Eurostatu. (fragment tekstu)

The paper analyses the economic situation of disabled individuals and their households. First, income and expenses were analysed separately and in connection with the economic activity of household members. This relationship shows that the situation of the disabled on the labour market is an important part of the research. Finally, the difficulties disabled individuals face influence the likelihood of their households living in poverty. The analysis of economic poverty sheds light on the issues considered so that the economic situation in disabled people's households can be assessed. The attempt to estimate the costs of households with disabled members was done as part of the analysis of poverty and allowed us to work out an equivalence scale that takes into consideration the presence of disabled individuals in the household. [...] (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abel-Smith B., Townsend P. [1965], The Poor and the Poorest, "Occasional Papers and Social Administration", No 17, Bell&Sons, London.
 2. Aitchison J., Brown J.A.C. [1957], The Lognormal Distribution, Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. II kwartał 2002 [2003], GUS, Warszawa.
 4. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2004 [2005], GUS, Warszawa.
 5. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2008 [2009], GUS, Warszawa.
 6. Amoroso L. [1925], Ricerche Intorno alia Curva dei Redditi, "Annali di Matematica Pura ed Applicata", Serie 4-21,2.
 7. Analiza działalności warsztatów terapii zajęciowej w 2008 r. Raport z badania CBM INDICATOR dla PFRON [2009], Warszawa.
 8. Atkinson A.B. [1983], The Economics of Inequality, Clarendon Press, Oxford.
 9. Balcerek M. [1981], Rozwój wychowania i kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo, Warszawa.
 10. Balcerek M. [ 1990], Szkolnictwo specjalne i pedagogika specjalna w pierwszej połowie XX wieku [w:] Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, red. S. Mauersberg, PWN, Warszawa.
 11. Balcerzak-Paradowska B. [2002], Sytuacja bytowa gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych [w:] Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa.
 12. Balukiewicz W. [1927], Ankieta o budżetach domowych, "Statystyka Pracy", GUS RP, Warszawa.
 13. Banaszak M. [1989], Historia Kościoła Katolickiego, t. 1: Starożytność, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa.
 14. Banaszak M. [1991], Historia Kościoła Katolickiego, t. 3: Czasy nowożytne 1758-1914, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa.
 15. Bandourian R., McDonald J.B., Turley R.S. [2003], A Comparison of Parametric Models of Income Distribution across Countries and over Time, Luxembourg Income Study Working Paper No 305, www.lisproject.org/publications/liswps/305.pdf.
 16. Baron A., Pietras H. [2007], Dokumenty soborów powszechnych, t. IV/1, WAM, Kraków.
 17. Barnes C, Mercer G. [2008], Niepełnosprawność, Sic!, Warszawa.
 18. Bartels CPA., van Metelen H. [1975], Alternative Probability Density Function of Income, Research Memorandum, No. 29, Vrije University Amsterdam.
 19. Bezrobocie rejestrowane I-IV kwartał 2008 r. [2009], GUS, Warszawa.
 20. Bhattacharya N., Mahalanobis B. [ 1967J, Regional Disparities in Household Consumption in India, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 62.
 21. Biblia Tysiąclecia [1971], Pallotinum, wyd. 2, Poznań-Warszawa.
 22. Blackorby C, Donaldson D. [1988], Welfare Ratios and Distributionally Sensitive Cost-benefit Analysis, "Journal of Population Economics", Vol. 34.
 23. Blackorby C, Donaldson D. [1993], Household Equivalence Scales and Welfare Comparisons: A Comment, "Journal of Public Economics", Vol. 50.
 24. Blundel R.W., Lewbel A. [1991], The Information Content of Equivalence Scales, "Journal of Econometrics", Vol. 50.
 25. Brock K. [1999], A Review of Participatory Work on Poverty and Illbeing, Consultations with the Poor, Prepared for Gloval Synthesis Workshop, Poverty Group, PREM, World Bank, Washington, D.C.
 26. Brzezińska A.I. i in. [2008], Aktywność osób z ograniczeniem sprawności na rynku pracy: czynniki wspomagające i czynniki ryzyka, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa.
 27. Budżety gospodarstw domowych w 2007 r. [2008], GUS, Warszawa.
 28. Buhmann B. et al. [1988], Equivalence Scales, Well-being, Inequality and Poverty: Sensitivity Estimates across Ten Countries Using the Luxembourg Income Study Database, "Review of Income and Wealth", Vol. 34.
 29. Bureigh M. [1994], Death and Deliverance: "Euthanasia" in Germany 1900-1945, Cambridge University Press, Cambridge.
 30. Campanella T. [1954], Państwo Słońca, przekład W. Kornatowski, PAX, Warszawa.
 31. Chatterjee S., Michelini C. [1998], Household Consumption Equivalence Scales: Some Estimates from New Zealand Household Expenditure and Income Survey, "Australian and New Zealand Journal of Statistics", Vol. 40(2).
 32. Chow G.C. [1995], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 33. Cichomski B., Jerzyński T., Zieliński M. [2009], Polskie generalne sondaże społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992-2008, Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 34. Ciecieląg J. [2008], Skale ekwiwalentności - metody szacowania i ich wykorzystanie [w:] Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie, red. I. Tropińska, IPiSS, Warszawa.
 35. Communication of the Commission on Equality of Opportunity for People with Disabilities [2009], http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/disable/com406.
 36. Condorcet A.N. [1957], Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, PWN, Warszawa.
 37. Cowell RA. [1995], Measuring Inequality, 2 ed., Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead.
 38. Czyż M. [2008], Czyny ratującej miłości - w 200-lecie urodzin Jana Hinricha Wicherna - teologa, pedagoga, diakona [2008], "Zwiastun", nr 8.
 39. D'Agostino R.B., Stephens M.A. [1986], Goodness-of-fit Techniques, Basel, Marcel Dekker Inc., New York.
 40. Dagum C. [ 1977], A New Model of Personal Income Distribution: Specification and Estimation, "Economie Appliquee", Vol. XXX, No 3.
 41. Dagum C. [1997], A New Approach to the Decomposition of the Gini Income Inequality Ratio, "Empirical Economics", Vol. 22.
 42. Dalton H. [1920], Measurement of the Inequality of Income, "The Economic Journal", Vol. 30.
 43. Deaton A., Muellbauer J. [1980], Economics and Consumer Behaviour, Cambridge University Press, Cambridge.
 44. Deaton A., Muellbauer J. [1986], On Measuring Child Costs: With Application to Poor Countries, "Journal of Population Economics", Vol. 94.
 45. Desai P. [1995], Poverty, Famine and Economic Development, Edward Elgar Publishing Ltd., Aldershot.
 46. Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków - Raport [2007], red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 47. Disability and Social Protection in Europe. Key Indicators [2001], Theme 3 - Population and Social Conditions, European Commission, Eurostat.
 48. Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna [2004], red. S.M. Kot, A. Malawski, A. Węgrzecki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 49. Dochody i warunki życia ludności (raport z badania EU-SILC 2006 r.) [2008], GUS, Warszawa.
 50. Domański C. [2008], Zasłużeni statystycy dla nauki. Statystyka społeczna. Dokonania-Szanse-Perspektywy, "Biblioteka Wiadomości Statystycznych", t. 58, GUS, Warszawa.
 51. Drewnowski J. [1977], Poverty: Its Meaning and Measurement, "Development and Change", No 8.
 52. Dunant H. [1983], Wspomnienie Solferino, Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.
 53. Dupre D., Karjalainen A. [2003], Employment of Disabled People in Europe in 2002, Statistics in Focus, Theme 3 - 26/2003, Population and Social Conditions, Eurostat.
 54. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy [2000].
 55. Dziedzic S. [1970], Rewalidacja upośledzonych umysłowo, PZWS, Warszawa.
 56. Economic Implications of Chronic Illness and Disability in Eastern Europe and the Former Soviet Union [2008], red. C. Mete, World Bank, Washington, D.C.
 57. Edukacja osób niepełnosprawnych [2003], red. L. Frąckiewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 58. Elwan A. [1999], Poverty and Disability: A Survey of the Literature, Social Protection, Discussion Paper No. 9932, World Bank.
 59. Expert Group on Household Income Statistics. The Canberra Group. Final Report and Recommendations [2001], Ottawa.
 60. Filmer D. [2008], Disability, Poverty and Schooling in Developing Countries: Results from 14 Household Surveys, "The World Bank Review", Vol. 22, No 1.
 61. Foster J.E., Greer J., Thorubecke E. [1984], A Class of Decomposable Poverty Measures, "Econometrica", Vol. 52, Issue 3.
 62. Frąckiewicz L. [2002], Sytuacja osób niepełnosprawnych [w:] Społeczne problemy osób niepełnosprawnych, red. J. Sikorska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 63. Frąckiewicz L. [2004], Niepełnosprawni w środowisku pracy [w:] Niepełnosprawni a praca, red. L. Frąckiewicz, W. Koczur, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 64. Frąckiewicz L. [2006], Sytuacja socjalno-bytowa osób niepełnosprawnych [w:] Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych, red. L. Frąckiewicz, W. Koczur, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 65. Frąckiewicz-Wronka A., Zrałek M. [2002], Rzeczywiste i pożądane działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz osób niepełnosprawnych [w:] Społeczne problemy osób niepełnosprawnych, red. J. Sikorska, Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa.
 66. Gałęziak J. [2004], Osoby niepełnosprawne na rynkach pracy krajów Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 67. Gasik W. [1990], Rozwój praktyki i teorii pedagogiki specjalnej w wieku XIX i w początkach XX wieku [w:] Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, red. S. Mauersberg, Warszawa.
 68. Gini C. [1912], Variabilitä e Mutabilität Tipografia di Paolo Cuppini, Bologna.
 69. Gini C. [1914], Sulla Misura delia Concentrazione e delia Variabilitä dei Caratteri, Atti del R. Istituto Veneto di Scienze, Lettereed Arti, Venezia.
 70. Gini C. [1921], Measurement of Inequality of Incomes, "The Economic Journal", Vol. 31.
 71. Główny Urząd Statystyczny 1918-1993. 200 lat Statystyki Polskiej. 75 lat GUS [1993], GUS, Warszawa.
 72. Goethart T. et al. [1973], The Poverty Line, Concept and Measurement, "The Journal of Human Resources", Vol. 12.
 73. Golinowska S. [1997], Badania nad ubóstwem. Założenia i metoda [w:] Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa.
 74. Golinowska S. [2004], Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji, Raport IPiSS, z. Nr 25, Warszawa.
 75. Gorczyca E. [1992], Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Seria: Monografie Nr 28, Częstochowa.
 76. Gospodarstwa domowe i rodziny 2002 [2003], GUS, Warszawa.
 77. Gościmska A. [1998], R. Czacka - Matka Elżbieta, "Szkoła Specjalna", nr 4.
 78. Greene W.H. [1993], Econometric Analysis, Prentice-Hall International, Inc., New Jersey.
 79. Grochowski L. [1990], Początki nauczania dzieci upośledzonych i zorganizowanej opieki nad moralnie zaniedbanymi [w:] Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, red. S. Mauersberg, PWN, Warszawa.
 80. Growing Unequal? Income Distribution and Poverty In OECD Countries, OECD.
 81. Hagenaars A., de Vos K., Zaidi M.A. [1994], Poverty Statistics in the Late 1980s: Research Based on Micro-data, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 82. Health Statistics. Key Data on Health 2002 - Data 1970-2001 [2002], Eurostat, Theme 3 - Population and Social Conditions.
 83. Heyde C.C. [2001], John Graunt [in:] Statisticians of the Centuries, ed. C.C. Heyde and E. Seneta, Springer, New York.
 84. Holzer J. [2003], Demografia, PWE, Warszawa.
 85. Household Budget Survey in the EU. Methodology and Recommendations for Har-monisation - 2003 [2003], http://www.opc.uj.edu.pl/poradnik/links/pdf/Dyrektywa_ Rady_2000_78_WE.pdf (wrzesień 2009).
 86. Inglota S. [1971], Przedspółdzielcze formy współdziałania w dawnej Polsce [w:] Zarys historii polskiego ruchu spółdzielczego, red. S. Inglota, Zakład Wydawnictw CRS, Warszawa.
 87. International Classification of Functioning and Disability [1999], Beta-2 Draft, Full Version, July 1999, WHO, Geneva. Inwalidzi w Polsce w latach 1978-1988 [1991], GUS, Warszawa.
 88. Izdebska I. [2002], Warunki życia osób niepełnosprawnych i ich gospodarstw domowych [w:] Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 200] r. Raport analityczny z badania ankietowego, GUS, Warszawa.
 89. Jakubczyc J. [1982], Jednorównaniowe modele ekonometryczne, PWE, Warszawa.
 90. Jenkins S.P., Cowell F.A. [1994], Parametric Equivalence Scales and Scale Relativities, "The Economic Journal", Vol. 104.
 91. Johnston J. [1984], Econometric Methods, wyd. 3, McGraw-Hill, New York.
 92. Jończyk J. [2003], Prawo zabezpieczenia społecznego, Kantor, Kraków-Lublin.
 93. Kakwani N.C. [1980], Income Inequality and Poverty. Methods of Estimation and Policy Applications, Oxford University Press, Oxford.
 94. Kawczyńska-Butrym Z. [1994], Rodziny osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 95. Kidd M.P., Sloone P.J., Ferko I. [2000], Disability and the Labour Market: An Analysis of British Males, "Journal of Health Economics", Vol. 19, Issue 6.
 96. Kirejczyk K. [1981], Z historii pedagogiki specjalnej [w:] Upośledzenie umysłowe - Pedagogika, red. K. Kirejczyk, Warszawa.
 97. Kleiber Ch., Kotz S. [2003], Statistical Size Distributions in Economics and Actuarial Sciences, John Willey & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey.
 98. Kloek T, Van Dijk H.K. [1978], Efficient Estimation of Income Distribution Parameters, "Journal of Econometrics", Vol. 8.
 99. Kołaczek B. [1994], Bezrobocie osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 100. Kołaczek B. [2002], Aktywność osób niepełnosprawnych i ich postawy wobec pracy zawodowej [w:] Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa.
 101. Kołaczek B. [2006], Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce. Uwarunkowania i skutki, IPiSS, Warszawa.
 102. Komeński J.A. [1956], Wielka dydaktyka, PAN, Wrocław.
 103. Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych [2006], tłumaczenie z angielskiego 61/06 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, A/RES/61/106, 13.12.2006.
 104. Kordos J. [1964], Ekonometryczne modele rozkładu dochodów według wysokości, praca doktorska, Warszawa.
 105. Kordos J. [1973], Metody analizy i prognozowania rozkładów płac i dochodów ludności, PWE, Warszawa.
 106. Kordos J., Ochocki A. [1993], Problemy pomiaru ubóstwa w krajach EWG i w Polsce, "Wiadomości Statystyczne", nr 1.
 107. Kordos J., Lednicki B., Żyra M. [2002], The Households Sample Survey in Poland, "Sta-tistics in Transition", Vol. 5, No 4.
 108. Kostrubiec S. [2001], Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2000 roku, GUS, Warszawa.
 109. Kośny M. [2001], Probabilistyczne modele rozkładu dochodów. Weryfikacja empiryczna, "Wiadomości Statystyczne", nr 7.
 110. Kot S.M. [1984], Matematyczne modele procesów informacyjnych w systemie nauki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, Nr 64, Kraków.
 111. Kot S.M. [1992], Modelowanie procesów informacyjnych w nauce, PAN - Oddział w Krakowie, Komisja Statystyczno-Demograficzna, Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja", Kraków.
 112. Kot S.M. [1995], Modelowanie poziomu dobrobytu. Teoria i zastosowanie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków.
 113. Kot S.M. [1999], Empiryczna weryfikacja postaci rozkładu płac w Polsce [w:] Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, red. S.M. Kot, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 114. Kot S.M. [2000], Ekonometryczne modele dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 115. Kot S.M., Podolec B. [1991], Jednorodne łańcuchy Markowa w badaniach rozkładów dochodów, "Przegląd Statystyczny", nr 2.
 116. Kotowska I. [1977], Problemy estymacji parametrów łańcucha Markowa na podstawie makrodanych, "Przegląd Statystyczny", nr 1.
 117. Koźniewska I., Gruszczyński M. [1975], Wykorzystanie łańcuchów Markowa do prognozowania zmian w strukturze produkcji przemysłowej, "Przegląd Statystyczny", nr 22.
 118. Król M., Przybyłka A. [2004], Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy [w:[ Niepełnosprawni a praca, red. L. Frąckiewicz, W. Koczur, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 119. Księżpolski M., Boguszewska-Otulak G., Gierszewska R. [1996], Zabezpieczenie społeczne [w:] Polityka społeczna, red. A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżpolski, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Warszawa.
 120. Kudrycka I. [1984], Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa.
 121. Kurzynowski A. [1996], Osoby niepełnosprawne w polityce społecznej [w:] Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych. Drogi do integracji, red. J. Mikulski, J. Auleytner, Warszawa.
 122. Labour Force Survey in the EU, Candidate and EFTA Countries. Main Characteristics of the National Surveys [2009], Eurostat, Methodologies and Working Papers, European Communities.
 123. LaPlante M.P. et. al. [1996], Families with Disabilities in the United States, Disability Statistics Report, (8), U.S. Department of Education, National Institute of Disability and Rehabilitation Research, Washington, D.C.
 124. Lee T.C., Judge G.G., Zellner A. [1970], Estimating the Parameters of Markov Probability Model from Aggregate Time Series Data, North-Holland, Amsterdam.
 125. Lerman R.I., Yitzhaki S. [1984], A Note on the Calculation and Interpretation of the Gini Index, "Economic Letters", Vol. 15.
 126. Lewbel A. [1989], Cost of Characteristics Indices and Households Equivalences Scales, "Journal of Public Economics", Vol. 39.
 127. Lipkowski O. [1979], Pedagogika specjalna, PWN, Łódź.
 128. Lister R. [2007], Bieda, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 129. Lorenz M. [1905], Methods of Measuring the Concentration of Wealth, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 9.
 130. Luszniewicz A. [1982], Statystyka społeczna. Podstawowe problemy i metody, PWE, Warszawa.
 131. Maasoumi E. [1998], On Mobility [in:] Handbook of Applied Economic Statistics, eds. A. Ullah, D.E.A. Giles, Marcel Dekker, Inc., New York-Basel-Hong Kong.
 132. Maddala G.S. [1994], Limited-Dependent and Qualitative Variables In Econometrics, Econometric Society Monographs No 3, Cambridge University Press.
 133. Maddala G.S. [2006], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 134. Majka J. [1988], Katolicka nauka społeczna, Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa.
 135. March L. [1898], Quelques Exemples de Distribution de Salaires, "Journal de la Societe Statistique de Paris".
 136. McDonald J.B. [1984], Some Generalized Function for the Size Distribution of Income, "Econometrica", Vol. 52, No 3.
 137. McDonald J.B., Ransom M. [2008], The Generalized Beta Distribution as a Model for the Distribution of Income: Estimation of Related Measures of Inequality [in:] Modeling Income Distribution and Lorenz Curves, red. D. Chotikapanich, Seria: Economic Studies in Inequality, Social Exclusion and Well-being, Vol. 5, New York.
 138. Mc Donald J.B., Xu Y.J. [1995], A Generalization of Beta Distribution with Application, "Journal of Econometrics", Vol. 66.
 139. McEwin M., McDonald M. [1998], Concept and Definition of Household Income for International Comparisons, International Expert (Canberra) Group on Household Income Statistics, Second Meeting on Household Income Statistics: Papers and Final Report, Statistics Netherlands, The Netherlands, Voorburg.
 140. Meyer B., Mok W. [2006], Disability, Earnings, Income and Consumption, Working Paper 0610, Harris School of Public Policy Studies, University of Chicago, Chicago.
 141. Milanovic B., Yitzhaki S. [2002], Decomposing World Income Distribution: Does the World Have a Middle Class?, "Review of Income and Wealth", Series 48, No 2.
 142. Modrzewski A.F. [1914], O naprawie Rzeczypospolitej, Wydawnictwo E. Wende i S-ka, Warszawa.
 143. More T. [1954], Utopia, przekład K. Abgarowicz, PAX, Warszawa.
 144. Muellbauer A. 11974], Households Composition, Engel Curves and Welfare Comparisons between Households: a Duality Approach, European Economic Review, Vol. 5, No 2.
 145. Mynarski S. [1973], Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWN, Warszawa.
 146. Neter J., Wasserman W., Kutner M.H. [1989], Applied Linear Regression Models, wyd. 2, Richard D. Irwin, Homewood, 111.
 147. Neufeldt A.H., Albright A. [1998], Disability and Self-directed Employment: Business Development Models, Captus University Publications, International Development Research Centre, Ontario.
 148. Neufeldt A.H., Mathieson R. [1995], Empirical Dimensions of Discrimination against Disabled People, "Health and Human Rights", Vol. 1, No 2.
 149. Niepełnosprawni a praca [2004], red. L. Frąckiewicz, W. Koczur, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 150. Niepełnosprawni na wsi [1994], red. W. Piątkowski, A. Ostrowska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 151. Niepełnosprawni w środowisku społecznym [1999], red. L. Frąckiewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 152. Note on the Harmonization of SILC and EHIS Questions on Health [2008], European Commission, Eurostat, Directorate F: Social Statistics and Information Society, Unit F-5: Health and Food Safety Statistics (23.01.2008).
 153. Nowak L. [2002], Osoby niepełnosprawne w polskich spisach ludności [w:] Społeczne problemy osób niepełnosprawnych, red. J. Sikorska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 154. Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2006 r. [2008], GUS, Warszawa.
 155. Oorschot van W. et al. [2009], European Comparative Data on the Situation of Disabled People: an Annotated Review, ANED, March 2009.
 156. Orzeczenia komisji lekarskich ZUS wydane w 2007 roku [2008], ZUS, Departament Statystyki, Warszawa.
 157. Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w Polsce [1995], GUS, Warszawa.
 158. Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002, cz. I - Osoby niepełnosprawne [2003a], GUS, Warszawa.
 159. Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002, cz. II - Gospodarstwa domowe [2003bl, GUS, Warszawa.
 160. Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy [2007], red. A.I. Brzezińska, Z. Woźniak, K. Maj, Wydawnictwo SWPS Academica/EFS, Warszawa.
 161. Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy-portret środowiska [2008|, red. W. Łukowski, Wydawnictwo SWPS Academica/EFS, Warszawa.
 162. Ossowski R. [2004], Jakość życia - efektywne pełnienie ról rodzinnych i zawodowych [w:] Człowiek niepełnosprawny. Rodzina i praca, red. M. Kościelska, B. Aouil, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 163. Ostasiewicz S., Ostasiewicz W. [1996], Porządkowanie i pomiar dobrobytu i złobytu społecznego, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 2.
 164. Ostrowska A. [1994], Niepełnosprawni w społeczeństwie. Postawy społeczeństwa polskiego wobec ludzi niepełnosprawnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 165. Ostrowska A. i in. [1994], Badania nad niepełnosprawnością w Polsce - 1993, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 166. Ostrowska A., Sikorska A., Sufin Z. [1994], Sytuacja ludzi niepełnosprawnych w Polsce, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 167. Ostrowska A., Sikorska J., Gonciarz B. [2001], Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, ISP, Warszawa.
 168. Panek T. [2006], Ubóstwo i nierówności [w:] Statystyka społeczna. Wybrane zagadnienia, red. T. Panek, A. Szulc, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 169. Panek T., Podgórski J., Szulc A. [1999], Ubóstwo. Teoria i praktyka pomiaru, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 170. Pareto V. [1895], La legge delia domanda, "Giornale degli Economisti", Gennaio.
 171. Pareto V. [1897], Cours d'Economie Politique, New ed. by G.H. Bousquet et G. Busino (1964), Librairie Droz, Geneve.
 172. Parodi G., Sciulli D. [2008], Disability in Italian Household: Income, Poverty and Labour Market Participation, "Applied Economics", Vol. 40.
 173. Pawłowski Z. [1960], Badanie elastyczności popytu a rozkład dochodów, "Przegląd Statystyczny", nr 4.
 174. Pawłowski Z. [1971], Modele ekonometryczne równań opisowych, PWN, Warszawa.
 175. Phipps S. [1998], What is the Income "Cost of the Child"? Exact Equivalence Scales for Canadian Two-parent Families, "Review of Economics and Statistics", Vol. 80(1).
 176. Platon [1997], Państwo, Wydawnictwo Antyk, Kęty.
 177. Podolec B. [1969], Rozkłady płac pracowników zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej m. Krakowa w latach 1960-1964, Zeszyty Naukowe WSE w Krakowie, nr 38, Kraków.
 178. Podolec B. [1995], Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Analiza ekonometryczna, Wydawnictowo AE w Krakowie, Zeszyty Naukowe, Seria Specjalna: Monografie, nr 124, Kraków.
 179. Podolec B. [2000|, Analiza kształtowania sie^ dochodów i wydatków ludności, PWN, Warszawa-Kraków.
 180. Podolec B., Ulman P, Wałęga A. [2008], Aktywność ekonomiczna a sytuacja materialna gospodarstw domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 181. Polska bieda. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałamnie [1996], red. S. Golinowska, IPiSS, Warszawa.
 182. Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ [2008], Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków.
 183. Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie [2008], red. I. Topińska, IPiSS, Warszawa.
 184. Popiński W. [2006], Development of the Polish Labour Force Survey, "Statistics in Transition", Vol. 7, No 5.
 185. Postawy wobec niepełnosprawnych [2002], red. L. Frąckiewicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 186. Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Komunikat z badań [2000], CBOS BS/85/2000, Warszawa.
 187. Postawy wobec osób niepełnosprawnych. Komunikat z badań [2007], CBOS BS/169/2007, Warszawa.
 188. Przybyłka A. [2001], Praca osób niepełnosprawnych, "Polityka Społeczna", r. XXVIII, nr 4.
 189. Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K. [1998), Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 190. Recommendations of the Task Force on Statistics on Social Exclusion and Poverty [1998], Eurostat, 26-27 November, Luxembourg.
 191. Renta czy praca dla niepełnosprawnych [2004], TNS OBOP - Informacja prasowa, Warszawa.
 192. Report of the Human Rights Plenary Meeting [ 1994], P. Fagan (reporter), ed. J. Marchbank (www.leeds.ac.uk/disability-studies/archiveuk/).
 193. Rigg J.A. [2005], Labour Market Disadvantage amongst Disabled People: A Longitudinal Perspective, Centre for Analysis of Social Exclusion, LSE, CASE Papers.
 194. Rousseau J.J. [1956], Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, PWN, Warszawa.
 195. Rusnak Z. [2007], Statystyczna analiza dobrobytu ekonomicznego gospodarstw domowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 196. Rüssel M. [1988], Beyond Ramps: Disability at the End of the Social Contract, Common Courage Press, Monroe.
 197. Salem A.B.Z., Mount T.D. [1974], A Convenient Descriptive Model of Income Distribution, "Econometrica", Vol. 42, No 6.
 198. Seber G.A.F. [1977], Linear Regression Analysis, John Wiley & Sons, New York.
 199. Sen A. [1983], Poor, Relatively Speaking, "Oxford Economic Papers", No 35.
 200. Sen A. [1985], Commodities and Capabilities, North-Holland, Amsterdam.
 201. Sen A. [1997], On Economic Inequality, Claredon Press, Oxford.
 202. Sen A. [2000], Nierówności. Dalsze rozważania, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków.
 203. Serafin R. [1994], Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 204. Sękowska Z. [1985], Pedagogika specjalna, PWN, Warszawa.
 205. Sickness, Disability and Work: Breaking the Barriers [2006], Vol. 1: Norway, Poland and Switzerland, OECD, Paris and Washington D.C.
 206. Sikorska J. [1998], Osoby niepełnosprawne i ich gospodarstwa domowe [w:] Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 1997 r., GUS, Warszawa.
 207. Sikorska J. [2002], Niepełnosprawność a rynek. Wymiary marginalizacji osób niepełnosprawnych [w:] Społeczne problemy osób niepełnosprawnych, red. J. Sikorska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 208. Singh S.K., Maddala G.S. [1976], A Function of Size Distribution of Income, "Econometrica", Vol. 44, No 5.
 209. Skibniewska H. [1994], Modele mieszkalnictwa dla osób starych i niepełnosprawnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 210. Skrzywan W. [1954], Historia statystyki, PWN, Warszawa.
 211. Słownik wyrazów obcych [1939], opr. Trzaska, Ebert, Michalski, Warszawa.
 212. Smeeding T.M., Weinberg D.H. [2001], Toward a Uniform Definition of Household Income, "Review of Income and Wealth", Series 47, No 1.
 213. Społeczna percepcja niepełnosprawności i niepełnosprawnych w Polsce. Komunikat z badania zrealizowanego na zlecenie IMPEL S.A. [2002], TNS OBOP, Warszawa.
 214. Stan zdrowia i potrzeby osób niepełnosprawnych w Polsce w 1996 r. [1997], GUS, Warszawa.
 215. Stan zdrowia ludności Polski w 1996 r. [1997], GUS, Warszawa.
 216. Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. [2006], GUS, Warszawa.
 217. Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych [1994], ONZ, tłumaczenie dla Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych (www.opc.uj.edu.pl/ poradnik/links/pdf/StandardoweZasady.pdf (listopad 2009).
 218. Statystycy i ekonometrycy polscy [2003], red. A. Zeliaś, PWE, Warszawa.
 219. Statystyka społeczna [2007], red. T. Panek, PWE, Warszawa.
 220. Strzelecka J. [2002], Powszechne spisy ludności, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Analiz, Informacja nr 890, Warszawa.
 221. System wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych [1999], red. W. Otrębski, Fundacja Miedzy Nami, Lublin.
 222. Sytuacja bytowa łudzi starszych w 1985 r. [1985], Materiały statystyczne Nr 36, GUS, Warszawa.
 223. Sytuacja bytowa ludzi starszych w 1989 r. [1990], Materiały i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 224. Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w PRL. Ekspertyza [1978], red. M. Sokołowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 225. Sytuacja ludzi niepełnosprawnych i stan rehabilitacji w PRL. Ekspertyza [1984], Polska Akademia Nauk, Komitet Rehabilitacji i Adaptacji Człowieka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Łódź.
 226. Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce [2002], red. B. Balcerzak-Paradowska, IPiSS, Warszawa.
 227. Szamburski K. [1994], System zawodowej edukacji osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 228. Szulc A. [1989], Statystyczne miary dobrobytu ekonomicznego, ZBSE GUS i PAN, z. 181, GUS, Warszawa.
 229. Szulc A. [1995], Skale ekwiwalentności w pomiarze dobrobytu gospodarstw domowych, "Polityka Społeczna", nr 8.
 230. Szulc A. [1999], Almost Ideal Demand System with Demographic Variables: Estimates for Poland with Applications to Welfare Measurement, "Research Bulletin", vol. 8.
 231. Szulc A. [2003], Is it Possibile to Estimate Reliable Household Equivalence Scales, "Statistics in Transition", Vol. 4.
 232. Taillie C. [1981], Lorenz Ordering within the Generalized Gamma Family of Income Distributions, "Statistical Distributions in Scientific Work", Vol. 6.
 233. The Columbia Encyclopedia, 6 ed. [2008], Columbia University Press, New York.
 234. The European Union Labour Force Survey. Methods and Definitions 2001 [2003], Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 235. The OECD List of Social Indicators [1982], OECD, Paris.
 236. Thurow L.C. [1970], Analyzing the American Income Distribution, "American Economic Review", Vol.48.
 237. Tobin J. [1958], Estimation of Relationship for Limited Dependent Variables, "Econometrica", Vol.26.
 238. Tropińska I. [2008], Kierunki zmian w statystyce ubóstwa [w:] Pomiar ubóstwa. Zmiany koncepcji i ich znaczenie, red. I. Tropińska, IPiSS, Warszawa.
 239. Udny Yule G. [1921], Wstęp do teorji statystyki, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa-Wilno.
 240. Ulman P. [2005], Percepcja sytuacji materialnej gospodarstw domowych i jej determinanty w latach 1998-2002 [w:] Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, red. Z. Dach, A. Pollok, PWE, Kraków.
 241. Ulman P. [2008|, Nierówności ekonomiczne w Polsce w 2005 roku. Ujecie obiektywne i subiektywne [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, z. Nr 13, Rzeszów.
 242. Ulman P. [2009a], Analiza przyczyn i czasu pozostawania na bezrobociu [w:] Taksonomia 16. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowanie, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 243. Ulman P. [2009b], Funkcjonowanie gospodarstw osób niepełnosprawnych w polskim systemie społeczno-ekonomicznym [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międznarodowych, z. Nr 15, Rzeszów.
 244. Ulman P, Wałęga A. [2007], Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce a kształtowanie się ich budżetów domowych [w:] Zastosowania metod ilościowych, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Nr 1189, Wrocław.
 245. Vielrose E. [1960], Rozkład dochodów według wielkości, PWG, Warszawa.
 246. Wapiennik E., Piotrowicz R. [2.0021, Niepełnosprawny - pełnosprawny obywatel, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, UKiE, Warszawa.
 247. Warunki życia ludności Polski w latach 2004-2005 [2007], GUS, Departament Statystyki, Warszawa.
 248. Wiek XVI-XVHI w źródłach [1997], red. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, PWN, Warszawa.
 249. Wilkowska W. i in. [2008], Orzecznictwo lekarskie i rehabilitacja w zabezpieczeniu społecznym [w:] Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do rozwiązania w najbliższej przyszłości, red. G. Uściska, IPiSS, Warszawa.
 250. Wyczesany J. [1999], Pedagogika upośledzonych umysłowo, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków.
 251. Xu K. [April 2003], How Has the Literature on Gini's Index Evolved in the Past 80 Years?, Dalhousie University, Economics Working Paper. Available at SSRN: http://ssrn.com/ abstract=423200 or DOI: 10.2139/ssrn.423200.
 252. Yitzhaki S., Lerman R. [1991], Income Stratification and Income Inequality, "Review of Income and Wealth", Vol. 37, No 3.
 253. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w Polsce i w innych krajach [2001], red. S. Golinowska, MPiPS, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 254. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych [2006[, red. L. Frąckiewicz, W. Koczur, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 255. Zając K. [1966], Ekonometryczna analiza budżetów domowych, PWE, Warszawa.
 256. Zakłady aktywności zawodowej. Raport z badania [2009], TNS OBOP, Warszawa.
 257. Zalecenie nr R(92)6 Komitetu Ministrów w sprawie spójnej polityki wobec osób niepełnosprawnych. Załącznik do zalecenia [w:] Rada Europy - geneza, struktura, działalność [1992], Biuletyn Biura Informacji Rady Europy 1.
 258. Zarządzanie niepełnosprawnością w miejscu pracy [2003], Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 259. Zasady metodyczne statystyki rynku pracy i wynagrodzeń [2008], GUS, Warszawa.
 260. Zeliaś A. [1970], Uwagi o problemie optymalnego wyboru wektora zmiennych objaśniających, "Przegląd Statystyczny", nr 2.
 261. Zienkowski L. [1979], Poziom życia. Metody mierzenia i oceny, PWE, Warszawa.
 262. Zienkowski L. [1994], Kilka uwag w sprawach sfery ubóstwa, "Wiadomości Statystyczne", nr 1.
 263. Życie rodzinne i intymne osób niepełnosprawnych. Badanie Z. Izdebskiego zrealizowane przez TNS OBOP [2004], TNS OBOP, Warszawa.
 264. Dekret o obowiązku szkolnym (Dziennik Praw Państwa Polskiego z 1919 r., nr 14, poz. 147).
 265. Ustawa z dnia 16 sierpnia 1923 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1923 r., nr 92, poz. 726).
 266. Dekret z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. z 1954 r., nr 30, poz. 116).
 267. Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 16 września 1982 r. w sprawie inwalidów i osób niepełnosprawnych (MP z 1982 r., nr 22, poz. 188).
 268. Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. z 1982 r., nr 40, poz. 267 z późn. zm.).
 269. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 203 z pózn. zm.).
 270. Ustawia z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. nr 50, poz. 601).
 271. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., nr 20, poz. 104 z późn. zm.).
 272. Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1990 r., nr 87, poz. 506 z późn. zm.).
 273. Ustawa z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1991 r., nr 46, poz. 201).
 274. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991 r., nr 80, poz. 350).
 275. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. nr 95, poz. 425 z późn. zm.).
 276. Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 1992 r., nr 54, poz. 254).
 277. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 1994 r., nr 53, poz. 214 z pózn. zm.).
 278. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; (Dz.U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
 279. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r., nr 111, poz. 535).
 280. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. z 1997 r., nr 28, poz. 152 z późn. zm.)
 281. Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1996 r., nr 100, poz. 459 z późn. zm.).
 282. Ustawa z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. z 1997 r., nr 28, poz. 153).
 283. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).
 284. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (MP z 1997 r., nr 50, poz. 475).
 285. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r., nr 123, poz. 776).
 286. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r., nr 137, poz. 926).
 287. Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r., nr 7, poz. 25).
 288. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 289. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r., nr 64, poz. 414 z późn. zm.).
 290. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 1998 r., nr 137, poz. 887).
 291. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz.U. z 2001 r., nr 52, poz. 539).
 292. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2002 r., nr 11, poz. 108).
 293. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., nr 96, poz. 873).
 294. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r., nr 228, poz. 2255). Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r., nr 39, poz. 353).
 295. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r., nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 296. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001).
 297. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 210, poz. 2135).
 298. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r., nr 17, poz. 95).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-0428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu