BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frieske Kazimierz W. (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Tytuł
Zamienię porsche na gorsze : o biedzie wykluczeniu i reintegracji społecznej
Shifts from not good Enough to Even Worse: on Poverty, Social Exclusion and Social Reintegration
Źródło
Polityka Społeczna, 2010, nr 10, s. 1-7, bibliogr. 24 poz
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Ubóstwo, Wykluczenie społeczne, Przegląd literatury
Social policy, Poverty, Social exclusion, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jeden z niedostatków współczesnych nauk społecznych bierze się z kłopotów, jakie nastręcza niespójność analiz czy wyjaśnień tych samych zjawisk ,opisywanych na poziomach makro i mikro. Prezentowany w artykule wywód jest zorganizowany wokół trzech podstawowych myśli. Pierwsza z nich sprowadza się do stwierdzenia, że – rejestrowana nader często w publicznych dyskusjach – zbitka terminologiczna "bieda i wykluczenie społeczne" kryje w sobie empiryczne i, co może ważniejsze, również i teoretyczne nieporozumienie. Myśl druga płynie ze zdziwienia: oczywistość tezy pierwszej skłania do zastanowienia się nad powodami, dla których tak uporczywie fraza łącząca biedę i wykluczenie społeczne jest powtarzana, staje się częścią języka, którym komunikują się z szerszą publicznością rozmaici good doers i służy jako przesłanka decyzji alokacyjnych o skali, którą trudno ogarnąć wyobraźnią. W szczególności, interesujące staje się pytanie o to, czy nie jest tak, że za retoryką reintegracji społecznej rozumianej jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu kryje się coś więcej, aniżeli – skądinąd zacny przecież – postulat niesienia pomocy tym, którzy zostali wykluczeni, czy uzasadniany argumentacją budowaną na tej lub innej wizji sprawiedliwości społecznej, postulat społecznej emancypacji ludzi biednych i wykluczonych. Myśl trzecia mówi, że warto zastanowić się nad tym, jaki jest istotny sens – pojawiającego się coraz częściej także i w polskiej literaturze przedmiotu – hasła "aktywnej" czy "aktywizującej" polityki społecznej, której część stanowi postulat reintegracji społecznej. (abstrakt oryginalny)

For the first, the author claims that there is no clear cut causal relationship between levels of poverty and levels of social exclusion and presents numerous empirical examples indicating that the two phenomena are mutually independent. For the second, it is argued that the concept of social rights dependent on social obligations, by itself deeply embedded in the workfare idea, even if founded in long lasting traditions as well as in legal theory provide range of opportunities that may easily lead to 'graduality' of citizenship - both in theory and in political practice. For the third, it is indicated that data concerning success of policies founded on principles of workfare are at best inconclusive, it is too early to announce the glory of such policies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Besley T., Coate S. (1992), Workfare versus Welfare: Incentive Arguments for Work Requirements in Poverty-Alleviation Programs, "American Economie Review", vol. 82, nr 1, s. 260.
 2. Błędowski R, Iwanicz-Drozdowska M. (2010), Wykluczenie finansowe w Polsce i możliwości przeciwdziałania, "Polityka Społeczna" nr 2.
 3. Combating Poverty and Social Exclusion (2010), A Statistical Portrait of the European Union.
 4. Daly M, (2002), Dostęp do praw społecznych w Europie, MPiPS, Warszawa: Wydawnictwa Rady Europy.
 5. Esping-Andersen G. (2010), Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warszawa: Difin.
 6. Frieske K.W. (2008), Społeczna marginalność jako koszt systemowy, w: M. Jarosz (red.), Wykluczeni, Warszawa.
 7. Golinowska S. (2008), Wykluczenie społeczne, w: S. Golinowska, Z. Morecka, M. Styrc, E. Cukrowska, J. Cukrowski, Od ubóstwa do wykluczenia społecznego, Opracowania PBZ, Warszawa: IPiSS.
 8. Gueron J.M. (1990), Work and Welfare: Lessons on Employment Programs, "The Journal of Economic Perspectives", vol. 4, nr 1, s. 95.
 9. Jordan B. (1989), The Common Good. Citizenship, Morality and Self-interest, Oxford: Bassil Blackwell.
 10. Kowalski J., red. (2008), Państwo prawa. Demokratyczne państwo prawne, Łazarski.
 11. Leysohn A., Thrift N. (1995), Geographies of financial exclusion: Geographies of financial abandonment in Britain and in the United States, Transaction of the Institute of British Geographers, New Series, vol. 20, nr 3.
 12. Lyons D. (1986), The Correlativity of Rights and Duties, Blackwell Publishing, vol. 4, nr 1.
 13. Marshall Т.Н., Bottomore T. (1992), Citizenship and Social Class, London: Pluto Press.
 14. Mead L. (1986), Beyond Entitlement. The Social obligations of Citizenship, The Free Press.
 15. Ochel W. (2005), Welfare-to-work experiences with specific work-first programmes in selected countries, "International Social Security Review", vol. 58, nr4.
 16. OECD (2002), Employment Outlook, Paris.
 17. Park R.E. (1936), Wstęp, w: E. Stonequist, The Marginal Man, New York: Russel&Russel.
 18. Peck J. (2001), Workfare states, Guilford Press.
 19. Pragierowa E., Licki J. (1951), Osiągnięcia socjalne Polski Ludowej- 1944-1949, cz. l, MPiOS. cyt za: Zalewski D, (2005), Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, WUW.
 20. Rakowski T. (2010), Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy. Etnografia człowieka zdegradowanego, Gdańsk.
 21. Schütz A, (2008), O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Kraków.
 22. Simmel G. (1975), Socjologia, Warszawa: PWN.
 23. Singer M.G. (1972), The Basis of Rights and Duties, "Philosophical Studies" nr 23.
 24. Szymańska H. (1948), Zadania opieki społecznej na obecnym etapie, "Opiekun Społeczny" nr 9-10, s. 321, cyt. za: Zalewski D. (2005), Opieka i pomoc społeczna. Dynamika instytucji, WUW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu