BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak Michał Gabriel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Rzeszowski / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Polityka stabilizacyjna dla spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008-2010
Stabilizing Policy for Socio-Economic Cohesion in Poland in the Context of 2008-2010 Crisis
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2011, z. nr 18, s. 85-97, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Efektywność ekonomiczna, Rozwój społeczno-gospodarczy, Polityka gospodarcza państwa
Social and economic conditions, Economic efficiency, Social economic development, State economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor artykułu dowodzi, że również w czasach kryzysu polityka gospodarcza powinna respektować wymagania zintegrowanego rozwoju. W przypadku Polski możliwy jest wariant polityki antykryzysowej niepodkopujący podstaw długookresowego rozwoju i służący umocnieniu spójności społeczno-ekonomicznej. Ten wariant polityki wymaga: - respektowania zasad sprawiedliwego podziału kosztów kryzysu i międzypokoleniowej sprawiedliwości i zasady subsydiarności, - spójnych krótko i długookresowych instrumentów nakierowanych na usuwanie zagrożeń rozwojowych, - aktywnej, spójnej makro i mikroekonomicznej polityki antykryzysowej respektującej warunki zdrowych finansów publicznych, - ochrony optymalnych dla zintegrowanego rozwoju proporcji między wydatkami gospodarstw domowych i sektora prywatnego a wydatkami publicznymi, - integrowania ogółu grup społecznych wokół polityki antykryzysowej i zagrożeń zintegrowanego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The author of the paper proves that also within the crisis economic policy should respect requirements of the integrated development. In the case of Poland it is possible to realize anti-crisis policy that doesn't destroy the basis of long-term development and can strengthen socio-economic cohesion. This kind of policy requires: - respecting the rules of fair distribution of the crisis costs and the intergeneration justice and the subsidiary rule, - cohesive short and long-term instruments aimed at limiting developmental threats, - active, cohesive macro and microeconomic anti-crisis policy that respects conditions of healthy public finances, - defense of optimal for integrated development proportions between spending of households and private sector and public spending, - integrating social groups on the anti-crisis policy and threats for integrated development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barber B.R., 2007, Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, Wydawnictwo MUZA, Warszawa.
  2. Debord G., 2006, Społeczeństwo spektaklu oraz rozważania o społeczeństwie spektaklu, PIW, Warszawa.
  3. Kołodko G.W., 2009, Kryzys polityki polskiego rządu, "Rzeczpospolita" nr 181 (8387) z 4 sierpnia.
  4. Rawls J., 1994, Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa.
  5. The Lizbon Strategy for Growth and Employment, 2004, Report from the High Level Group Claired by Wim Kok.
  6. UNCTAD, Trade and Development Report 2007, New York- Geneva 2007.
  7. Woźniak M.G., 2007, Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego jako źródło nierówności społecznych. Przypadek Polski [w:] Oblicza nierówności społecznych, ENETEJA Wyd. Psychologii Kultury, Wrocław.
  8. Żyżyński J., 2008, Strukturalne przyczyny kryzysu, maszynopis referatu wygłoszonego na konferencji pod hasłem: Neohberalizm w obliczu światowego kryzysu finansowego organizowanej przez Instytut Badań nad Społeczną Gospodarką Rynkową im J.M. Keynesa, Stowarzyszenie Ruch Społeczny "Praca - Pokój - Sprawiedliwość" oraz Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie w dniu 19 grudnia 2008 r. w Warszawie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu