BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejczyk Irena (red.) (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Status kobiet w ubezpieczeniach : zagrożenia, przeciwdziałanie i ochrona ubezpieczeniowa : praca zbiorowa. Cz. 1
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2004, 392 s., rys., tab., wykr.
Słowa kluczowe
Dyskryminacja kobiet, Kobieta, Pozycja zawodowa kobiet, Sytuacja społeczno-ekonomiczna kobiet, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Analiza rynku ubezpieczeń, Ubezpieczenia, Ubezpieczenia na życie, Demografia, Struktura demograficzna, Ochrona ubezpieczeniowa, Macierzyństwo
Women's discrimination, Woman, Professional position of women, Socio-economic situation of women, Equal rights for women and men, Insurance market analysis, Insurances, Life insurance, Demography, Demographic structure, Insurance protection, Motherhood
Abstrakt
Równy status kobiet i mężczyzn w ubezpieczeniach oraz ich pozycje i role zawodowe związane z ubezpieczeniami stały się przedmiotem monografii zatytułowanej: Status kobiet w ubezpieczeniach. Jej celem jest poznanie najnowszych tendencji w ubezpieczeniach w zakresie statusu kobiet oraz identyfikacja rozbieżności w pozycji kobiet i mężczyzn wynikających z tego statusu. Monografia składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono stereotypy kobiecości i męskości oraz ich znaczenie w określaniu statusu społecznego, przedstawiono zróżnicowane role zawodowe kobiet w ubezpieczeniach, wyniki obserwacji kobiet ubezpieczonych i poszkodowanych w wypadkach oraz różnice w kalkulacji taryf składek w zależności od płci. Kobiety jako podmiot ochrony ubezpieczeniowej przedstawiono także w świetle skarg napływających do Rzecznika Ubezpieczonych. Drugi rozdział poświęcono ocenie sytuacji społeczno-ekonomicznej kobiet w Polsce i konsekwencjom wynikającym z niej dla ochrony ubezpieczeniowej. Zaprezentowano wnioski z doświadczeń szwajcarskich w zakresie potrzeb ochrony ubezpieczeniowej związanej z funkcją macierzyństwa jako najważniejszym czynnikiem rozwoju społecznego. W trzecim rozdziale przedstawiono doświadczenia polskie i zagraniczne w kształtowaniu statusu kobiet w systemie emerytalnym. Szczególną uwagę zwrócono na zasadę równości kobiet i mężczyzn i problemy związane z jej praktycznym zastosowaniem w ubezpieczeniach. Omówiono miejsce kobiet w ubezpieczeniowym systemie emerytalnym na przykładzie zabezpieczenia na starość w Niemczech. W czwartym rozdziale zaprezentowano różne aspekty programów i świadczeń, w tym świadczeń pracowniczych i świadczeń zdrowotnych. Piąty rozdział poświęcono zagadnieniom rynku ubezpieczeniowego, a w szczególności kobiecie jako nabywcy produktów ubezpieczeniowych. Zaprezentowano też wpływ płci na cenę tych produktów, a ściślej na wysokość składki w ubezpieczeniach na życie. Przedstawiono produkty rynku ubezpieczeń zdrowotnych, z których korzystają głównie kobiety. Przedmiotem rozważań w tym rozdziale są też zagadnienia dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym związanym ze środowiskiem pracy i życia kobiet zamieszkałych na terenach zdegradowanych i zdewastowanych, a także ochrona przed skutkami przyrodniczego ryzyka katastroficznego. Po omówieniu zagadnień związanych z tradycyjnymi i informatycznymi kanałami dystrybucji, zagadnień pośrednictwa oraz strategii marketingowych rozważania zakończono prezentacją wizerunku ubezpieczycieli w opinii kobiet i mężczyzn. (skrócony abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Allmendinger, Wandel von Erwerbs- und Lebensverläufen und die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern im Alterseinkommen, in: W. Schmähl/K. Michaelis (Anm.24), S. 61 - 80.
 2. A. Andersen, Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn w prawie Unii Europejskiej. W: Równość kobiet i mężczyzn w europejskich systemach emerytalnych. Biuletyn nr 2/2000, Ośrodek Informacji Rady Europy Centrum Europejskiego UW, Warszawa 2000
 3. H. Igor Ansoff. "Corporate Strategy" New York 1965
 4. E. Badinter, XY, Tożsamość Mężczyzny, Wydawnictwo WAB, Warszawa 1993
 5. M. Balcerowicz-Szkutnik, A. Wolny, B. Zakrzewska-Derylak, Strukturalna analiza w ubezpieczeniach życiowych. Katowice 1998
 6. B. Balcerzak-Paradowska, Czy uprawnienia pracownicze sprzyjają zatrudnieniu kobiet? Polityka Społeczna 2002, nr 11-12
 7. B. Balcerzak-Paradowska (red.), Kobiety i mężczyźni na rynku pracy. Rzeczywistość lat 1990–1999, Instytut Pracy i Spraw. Socjalnych, Warszawa 2001
 8. D. Bakan, The Duality of Human Existence, Chicago, 1966
 9. C.L. von Baeyer, D.L. Sherk, M.P. Zanna, Impression management in the job interview: When the female applicant meets the male (chauvinist) interviewer. Personality and Social Psychology Bulletin, 7 (1981)
 10. S. L. Bem, Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological Review, 1981, No 88
 11. S. Berghahn, 50 Jahre Gleichberechtigungsgebot. Erfolge und Enttäuschungen bei der Gleichstellung der Geschlechter, in: Max Kaase/Günther Schmid (Hg.), Eine lernende Demokratie. 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1999
 12. P. Bleses, M. Seeleib-Kaiser, Zum Wandel wohlfahrtsstaatlicher Sicherung in der Bundesrepublik Deutschland: Zwischen Lohnarbeit und Familie, in: Zeitschrift für Soziologie 28 (1999)
 13. J. Bloch, Plan Beveridge'a w zarysie porównawczym. Londyn 1943
 14. R. Bly, Żelazny Jan, Warszawa 1993
 15. S. Borkowska (red.), Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską. Warszawa 2002
 16. A. Börsch-Supan: Das deutsche Rentenversicherungssystem: Probleme und Perspektiven. Überarbeitete Version, ohne Abbildungen. SFB 504, Univ. Mannheim, 1997
 17. G. Borys, Ryzyko ekologiczne w działalności banku, Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa 2002
 18. L. Brannon: Psychologia rodzaju. Gdańsk 2002
 19. I. K. Broverman, S. R. Vogel, D. M. Broverman, F. E. Clarkson and P. S. Rosenkratz, "Sex-Role. Stereotypes: A Current Appraisal," Journal of Social Issues 1972, No 28
 20. R. Bultje, and J. van Wijk. Taxonomy of Virtual Organizations, Based on Definitions, Characteristics and Typology. VOnet Newsletter 2(3), 1998
 21. E. Bühler: Frauen- und Gleichstellungsatlas Schweiz: Zürich 200 l.
 22. M. Bürgisser, Modell Halbe Halbe - Partnerschaftliche Arbeitsteilung in Familie und Beruf. Werd Verlag, Zürich 1996
 23. L. Caro: Zarys nauki ekonomii i społecznej. Lwów 1926
 24. P. Chrzan, Ubezpieczenia na życie: analiza aktuarialna. Katowice 1998
 25. W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1981
 26. P. Czechowski, M. Korzycka-Iwanow, S. Prutis, A. Stelmachowski, Polskie prawo rolne na tle ustawodawstwa Unii Europejskiej, Warszawa 1999
 27. A. Daniluk, B. Poskrobko, Ryzyko ekologiczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, [w:] B. Poskrobko (red.), Przedsiębiorstwo w okresie kształtowania zrównoważonego rozwoju. Red. B. Poskrobko. Białystok 2001
 28. Z. Daszyńska-Golińska, Podstawy teoretyczne polityki społecznej w zarysie, Warszawa 1932
 29. K. Deaux, L. L. Lewis, Structure of gender stereotypes: Interrelationships among components and gender label, „Journal of Personality and Social Psychology” 1984, No 46
 30. M. Demel, Pedagogiczne aspekty warszawskiego ruchu higienicznego 1864-1914, Wrocław 1964
 31. F. Deven, P. Moss, Parental leave: Progress or pitfall. London 2000.
 32. A. Dinevski, P. Stocker, Pensionierung. Wiedeń-Frankfurt 2002
 33. D. Doliński, Psychologia reklamy, Agencja Reklamowa "Aida", Wrocław 2001
 34. S. Duncan, R. Edwards: Lone mothers, paid work and gendered moral rationalities. Macmillan Press and St. Martin's Press, London-New York 1999.
 35. G. Esping-Andersen: The three worlds welfare capitalism. Polity Press, London 1990.
 36. European Union: Mutual Information System on Social Protection in the E'U Member Stales and the EEA: Maternity. European Union http://europa.eu.intlcommlemployment_social/lnissoc2000/index_chapitre4._en.htm, 22 September 2002.
 37. K. Faliszek, E. Mc Lean-Petras, K. Wódz, Kobiety wobec przemian okresu transformacji, Katowice 1997
 38. W. Fink, Betriebliche Altersvorsorge als Vergütungsbestandteil. Gestaltung und. Integration flexibler Versorgungszusagen; Wiesbaden 1998
 39. L. Frąckiewicz, Demograficzne i społeczne uwarunkowania zmniejszającej się dzietności, w: Polityka Społeczna 9/2004
 40. L. Frąckiewicz, Polityka społeczna, zarys wykładu wybranych problemów, Katowice 2002
 41. L. Frąckiewicz, Społeczne i ekonomiczne konsekwencje procesu starzenia się ludności w: Polska a Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku, red. L. Frąckiewicz, Katowice 2002
 42. L. Frąckiewicz, Wykorzystanie informacji ststystycznych w polityce społecznej. W: Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dle polityki społecznej. Red. L. Frąckiewicz. Katowice 1998
 43. L. Frąckiewicz, W. Koczur „ Niepełnosprawni a praca” Katowice Wyd. AK. Ekonom. 2004
 44. J. Garczarczyk , Jakość usług jako przesłanka zarządzania zakładem ubezpieczeniowym [w:] Ubezpieczenia w gospodarce rynkowej. Bydgoszcz-Poznań 2002
 45. J. Garczarczyk, Zmiany w strategiach marketingowych polskich przedsiębiorstw a integracja Polski z UE, "Marketing i Rynek" 3/2002
 46. S. Golinowska, Emerytury dodatkowe w Niemczech, w: Dodatkowe system emerytalne w świecie, red. S. Golinowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Studia i Materiały, z. 9, Warszawa 1994
 47. S. Golinowska, Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Studium ekonomiczne, PWN Warszawa 1994
 48. S. Golinowska, System emerytur ustawowych w Niemczach, [w:] Bazowe systemy emerytalno-rentowe w świecie, red. S. Golinowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Studia i Materiały, z. 16, Warszawa 1993
 49. E. Gontarczyk, Kobiecość i męskość jako kategorie społeczno-kulturowe w studiach feministycznych, Poznań 1995
 50. F. Görgen, Versicherungsmarketing. Kohlhammer,Stuttgart 2002
 51. K. Gottschall, B. Effinger, Zukunft der Arbeit und Geschlecht, Opladen 2002
 52. A.G. Greenwald, M.R. Banaji, Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes. Psychological Review, 102 (1995)
 53. K. Grzybowski, Historia państwa i prawa Polski, t. 4 Od uwłaszczenia do odrodzenia Państwa, uzup. i oprac. J. Bardach i in., Warszawa 1982.
 54. K. Grzybowski, B. Sobolewska: Doktryna polityczna i społeczna papiestwa (1789 – 1968), Warszawa 1971
 55. H. Herkner, Kwestia społeczna w zachodniej Europie. Lwów, 1905
 56. Historia Drugiej Międzynarodówki. Warszawa 1978
 57. J.Z. Holzer, Demografia, PWE , Warszawa 2003
 58. J. Indulski, J. Leowski, Podstawy Medycyny Społecznej, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1971
 59. Cz. Jackowiak, Kierunki rozwoju ubezpieczeń społecznych, [w:] Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce. Red. Cz. Jackowiak, Wrocław 1991
 60. E. Jakubczyk-Cały Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne. Jak je szacować i księgować. „Rzeczpospolita. Dodatek Firma” z 26.09.2002 r.
 61. Z. Jankowska, Relacje płac kobiet i mężczyzn. Polityka Społeczna 1991, nr 10
 62. Z. Jankowska, Uczestnictwo kobiet w życiu zawodowym i politycznym. Polityka Społeczna 2001, nr 2
 63. E. Jaroszyński, Katolicyzm Socyalny, Warszawa 1908
 64. L. J. Jones, The Social Context of Health and Health Work, Macmillan, Basingstoke (1994)
 65. J. Jończyk Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2001
 66. E. Joris, H.. Wecker: Mutterschqftsregelungen und Arbeit auf Abruf Historische Beispiele und ihre aktuelle Bedeutung. In: Deregulierung und Chancengleichheit. Eds. E. Büchler et. al. Zürich 1998
 67. J. Kisielnicki, Zarządzanie organizacją, WSHiP, Warszawa 2000
 68. S. Kiesler, The hidden messages in computer networks, Narvard Business Review, 64 (1), 46-60, January/February (1986)
 69. R. Kolb, Die Bedeutung des Versicherungsprinzips für die gesetzliche Rentenversicherung, in: W. Schmähl (Hrsg.), Versicherungsprinzip und Soziale Sicherheit. Tübingen 1985
 70. B. Kołaczek, Kobiety na rynku pracy w krajach Europy Środkowowschodniej. Polityka Społeczna 2001, nr 2
 71. K. Kołodziej, Porównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych" 2002, nr 5 (62)
 72. E. Kondratowicz-Pietruszka, Wybrane zagadnienia kinetyki procesów ekonomicznych, Wydawn. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1994
 73. M. Kostera, Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1996
 74. Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola", Gebethner i Ska, Warszawa 1994
 75. T. Kramer, Podstawy marketingu. Warszawa 1994
 76. B. Krause, R. Krockauer, A. Reiners, Soziales und gerechtes Europa Von der Wirtschafts- zur Sozialunion? Freiburg 2001
 77. H. Kriesi et al.: Le clivage linguistique. Problèmes de compréhension entre les communautes linguistiques ell Suisse. Bundesaint für Statistik, Bein 1996
 78. J. Kroszel. Podstawy polityki społecznej. Wrocław 1997
 79. J. Kroszel, Podstawy polityki społecznej w gospodarce rynkowej, Opole 1994
 80. K. Krzeczkowski, Idee przewodnie ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1936
 81. B. Kubica, Bezrobotne kobiety. Polityka Społeczna 2000, nr 3
 82. J. Kuczynski, Położenie robotników w Anglii od początków kapitalizmu do czasów dzisiejszych. Książka i Wiedza, 1951
 83. J. Kuczynski, Położenie robotników w Niemczech od 1800 r. do czasów dzisiejszych, Książka i Wiedza, 1952
 84. A. Kurzynowski, Sytuacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet. Bariery i stymulatory ich aktywizacji zawodowej. Warszawa 2001
 85. M. Kwiatkowski, Rząd i Rada Narodowa RP w świetle faktów i dokumentów od września 1939 do lutego 1942, Londyn 1942
 86. A. Lach, Pośrednik finansowy to zawód z przyszłością. Gazeta Bankowa 2002
 87. Z. Landau, J. Tomaszewski, Robotnicy przemysłowi w Polsce 1918-1939, Warszawa 1971
 88. S. Leitner, I. Ostner, Von "geordneten" zu unübersichtlichen Verhältnissen: Nachholende Modernisierung des Geschlechterarrangements in der deutschen Sozialpolitik?, in: Stephan Leibfried/Uwe Wagschal (Hrsg.), Der deutsche Sozialstaat. Bilanzen und Perspektiven, Frankfurt/M.-New York 2000
 89. J. Lewis, Women and Social Policies in Europe, Aldershot 1993
 90. W. Lippman: Public opinion. New York 1922
 91. E. Lisowska, Kobiety przedsiębiorcy w Polsce, na Litwie i Ukrainie – analiza porównawcza. „Kobieta i Biznes” 1997, Nr 1-2
 92. Cz. Łuczak, Dzieje gospodarcze Niemiec 1871-1949. Poznań 1984
 93. Cz. Łuczak, Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce, Poznań 1979
 94. E. Mandal, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, UŚ, Katowice 2000
 95. E. Mandal, Kobiecość i męskość : popularne opinie a badania naukowe. Warszawa 2003
 96. K. Mannheim, Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy, PWN, Warszawa 1974
 97. K. Mazurek - Łopacińska, Badania marketingowe. Podstawowe metody i obszary zastosowań, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1996
 98. Medycyna w samorządzie. stan obecny lecznictwa publicznego w Królestwie polskim Brak i potrzeby. Warszawa 1906
 99. J. S. Mill, Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, PWN, Warszawa 1965
 100. M. Mitręga, Polityka ludnościowa. W: Polityka społeczna. Red. A. Frączkiewicz-Wronka, M. Zrałek, Katowice 1998
 101. J. Monkiewicz (red), Podstawy ubezpieczeń, tom 1. - mechanizmy i funkcje, Poltext Warszawa 2000
 102. A.L. Morton, Dzieje ludu angielskiego, Warszawa 1948
 103. K. Mrugalska, Osoby upośledzone fizycznie lub umysłowo. Warszawa 1996
 104. W. Nowacki, Polityka zdrowotna Unii Europejskiej. „Aspekty Zdrowotne Integracji Europejskiej” 2001, nr 2/6
 105. S. Noworyta, Jak można efektywnie sprzedawać ubezpieczenia w bankach. Wiadomości ubezpieczeniowe 2002, nr 1, 2A
 106. B. Nowotarska-Romaniak: Strategie firm ubezpieczeniowych, Marketing i Rynek, nr 2/2003
 107. Ocena dynamiki zmian procesów rozwojowych Jarosławia w latach 1994-1998. Rzeszów 2001
 108. J. Olszewska, Podstawy informacyjne i metody kreowania wizerunku gminy. "Marketing i rynek" 2001 nr 6
 109. Opieka nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa 1928
 110. K. Ostrowska, PTE bardzo późno zanotują zyski. Puls Biznesu z 17-19.05.2002 r. nr 94 (1089)
 111. J. Ostrowski, Kobiety prowadzące gospodarstwa rolne. Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia 2000, nr 5
 112. R. Owen, Wybór pism, Warszawa 1959
 113. J. Ozdowski, Geneza historyczno-społeczna encykliki ,Jłerum Novarum", w: „Zeszyty. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" 1972, z. 57
 114. A. Paciorek-Kolbus, Badania profilaktyczne. „Żyjmy Dłużej” 1999, nr 12
 115. J. Pajewski, Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1985
 116. J. Penc, Motywowanie w zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 1999
 117. J. Penc, Strategie zarządzania. Cz. I. Warszawa 1994
 118. J. Petrow, Versicherungsprodukte für private Haushalte. Bad Wörishofen : Holzmann, 2002
 119. B. Pfau-Effinger: Gender cultures and the gender arrangement - a theoretical framework for cross-national gender research. "Innovation: The European Journal of Social Sciences” 1998, No 11
 120. E. Philippovich, Zarys ekonomii społecznej. Ogólna nauka o gospodarstwie społecznem. F. Hoesick, Warszawa 1922
 121. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy. Warszawa 1997
 122. B. Pietrzak, Z. Polański, System finansowy. Lata dziewięćdziesiąte. PWN, Warszawa 1997
 123. H. Pławucka, Niezdolność do pracy w przepisach prawa emerytalno–rentowego, PiZS 1998
 124. H. Pławucka, System ubezpieczenia społecznego rolników, Państwo i Prawo Nr 6/1992, s. 73
 125. S. Posner, Drogi samopomocy społecznej. Warszawa, 1903
 126. Postawy wobec niepełnosprawności. Pr. zbior. pod red. L. Frąckiewicz. Katowice 2002
 127. S. Poździoch, Zdrowie Publiczne. Kraków 1996
 128. Projekcja rozwoju rynków: kapitałowego, walutowego, pochodnych instrumentów finansowych i pieniężnego do roku 2005. Red. E. Pietrzak, A. Sławiński. IBNGR, Warszawa 2002
 129. Przegląd tendencji na międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym. „Prawo, Ubezpieczenia. Reasekuracja” 2002, nr 7/8
 130. G. Rosen, A history of public health, New York, 1958
 131. E. Rosset, E. Zasady perspektywicznej polityki ludnościowej. P. A. N. Warszawa, 1971
 132. A. Roszkowski, Katolicyzm społeczny. Zarys rozwoju poglądów społeczno-katolickich, Poznań 1932
 133. F. Ruland, Grundprinzipien des Rentenversicherungsrechts, in: F. Ruland (Hrsg.),. Handbuch der gesetzlichen Rentenversicherung, Neuwied 1990
 134. M. Rymsza, Urynkowienie państwa czy uspołecznienie rynku? Kwestia socjalna w trzeciej Rzeczypospolitej na przykładzie ubezpieczeń społecznych. Warszawa 1999
 135. A. Rytel, Pomoc powojenna dla Polski. Detroit 1943
 136. D. J. Schneider. Współczesne badania nad stereotypami: niedokończone zadanie, w: C. N. Macrae, Ch. Stangor, M. Hewstone (red.), "Stereotypy i uprzedzenia", Gdańsk 1999
 137. J. Ch. L. Simonde de Sismondi, Nowe zasady ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1955
 138. B.J. Skrypnek, M. Snyder, On the self-perpetuating nature of stereotypes about women and men. Journal of Experimental Social Psychology 18 (1982)
 139. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Materiały i dokumenty, t. 1, cz. 1, wyd. H. Buczek i F. Tych, t. 1, cz. 2. red. F. Tych, oprac. H. Buczek, t. 2, red. F. Tych, oprac. B. Radlak, Warszawa 1957, 1962.
 140. K. Stokłosa, Nowe rozwiązania w ocenie dynamiki przepływów ekonomicznych, [w:]. Instrumenty finansowe w pobudzaniu aktywności gospodarczej Polski. Warszawa 2002
 141. E. Stroiński, Ubezpieczenie na życie, Warszawa 1996
 142. Struktura zatrudnienia wg zawodów w październiku 2001 w woj. śląskim. WUS, Katowice 2002
 143. M. Strychowska, Psychologiczne przesłanki nierówności zawodowej kobiet, Polityka Społeczna 1989, nr 5-6
 144. H. Strzemińska, Czas pracy w przedsiębiorstwie. Wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników, IPiSS, Warszawa 2002
 145. Cz. Strzeszewski, Katolicka nauka społeczna, Warszawa 1985
 146. A. Szererowa, Z historii rozwoju pracy dzieci, Sosnowiec 1922
 147. W. Szubert Plan Beveridge'a, Łódź 1946
 148. W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987
 149. P. Szukalski, Trwanie życia osób starszych w Polsce, "Polityka Społeczna" 1999 Nr 9
 150. T. Szumlicz, Ryzyko choroby w systemie zabezpieczenia społecznego, w: Ubezpieczenia zdrowotne w Europie Środkowo-Wschodniej - początek drogi, red. R. Holly, Warszawa: Krajowy Instytut Ubezpieczeń, 2001, s. 68-73.
 151. P.G. Svensson, The concept of health: some comments form a social science perspective. Scandinavian Journal of Social Medicine. Linkoping 1980
 152. W. Szkutnik, A. Wolny, Podstawy analizy aktuarialnej w ubezpieczeniach. Metody i zadania. Katowice 2000
 153. T. Szumlicz, Modele polityki społecznej. Warszawa 1994
 154. T. Szumlicz, Wysokie obcasy - wyższy wiek emerytalny, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 1999, nr 29
 155. T. Szumlicz, Wysokie obcasy dla młodszych kobiet, "Gazeta Ubezpieczeniowa" 1999, nr 30
 156. T. Szumlicz, Ubezpieczenia emerytalne w Unii Europejskiej, (w:) Ubezpieczenia w Unii. Europejskiej, (red.) J. Monkiewicz, Poltex, Warszawa 2002
 157. A. Śliwiński, Ryzyko Ubezpieczeniowe, taryfy - budowa i optymalizacja, Poltext, Warszawa 2002
 158. M. Święcicki, Instytucje polskiego prawa pracy w latach 1918–1939, Warszawa 1960
 159. R. M. Titmuss, Social Policy: An Introduction, Allen and Unwin, London, 1974
 160. Ubezpieczenia gospodarcze. Red. T. Sangowski. Warszawa 1999
 161. B. Urbaniak: Społeczno-ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństw. W: Przeobrażenia demograficzne kraju i ich konsekwencje dla polityki społecznej. Pod red. L. Frąckiewicz. Katowice 1998
 162. N. Venkatraman, J.C. Henderson, Real strategies for virtual organizing, ,,Sloan Management Review” 1998
 163. D. Wachter: Schweiz - eine moderne Geographie. "Neue Zürcher Zeitung" [Zürich] 1995.
 164. R. Wecker: Zwischen Ökonomie und Ideologie - Arbeit im Lebenszusammenhang von Frauen in Kanton Basel-Stadt (1870- 1910). Chronos Verlag, Zürich 1997.
 165. B. Wierzbowski, Prawo ubezpieczeń społecznych w przebudowie ustroju rolnego, Toruń 1985
 166. B. Wierzbowski, Ubezpieczenia w rolnictwie – teraźniejszość i przyszłość, „Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia” nr 11, 2001
 167. B. Wierzbowski, Wypadek przy pracy rolniczej w świetle orzecznictwa sądowego, Ubezpieczenia w rolnictwie, Materiały i Studia 2000, nr 6
 168. J.E. Williams, D.L. Best, Measuring Sex Stereotypes: A Thirty Nation Study. Beverly Hills, Calif.: Sage, 1982
 169. K. Wiśniewska-Roszkowska, Kobieta i emerytura. Polityka Społeczna 1977
 170. C. Wolfgang, Frauen zwischen Arbeit und Rente. Lebenslagen in später Erwerbstätigkeit und frühem Ruhestand. Opladen 1997
 171. H. Worach-Kardas, Umieralność dorosłych jako wskaźnik stanu zdrowia społeczeństwa, „Polityka Społeczna” 1997 nr 9 s. 4-8
 172. A. Wóycicki, Chrześcijański ruch robotniczy w Polsce. Monografia społeczna, Poznań-Warszawa 1921
 173. E. Wycinka, Kontrowersje wokół tablicy Ulpiana. Wiadomości Ubezpieczeniowe 2002, nr 3/4
 174. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych: rozwiązania polskie i innych krajów. Polityka Społeczna 2001 nr 4
 175. Zabezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach, S.Golinowska (red.) MPiPS. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. Warszawa 2001
 176. M. P. Zanna, S. J. Pack, ''On the Self-Fulfilling Nature of Apparent Sex Differences in Behavior,'' Journal of Experimental Social Psychology 11 (1975)
 177. S. Zawadzki, Państwo dobrobytu. Doktryna i praktyka, Warszawa 1970
 178. M. Zrałek, Promocja zdrowia jako element zarządzania w ochronie zdrowia. W: Reforma systemu ochrony zdrowia – szanse i bariery. Red. A. Frączkiewicz-Wronka, W Koczur. Katowice 2001
 179. M. Żukowski, Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej. i w Polsce. Wydawnictwo AE w Poznaniu, 1997
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu