BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajda Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Relacje między członkami lokalnych grup działania a podstawowe podejścia w metodzie LEADER : studium przypadku partnerstw z województwa łódzkiego
Relations Linking LAG Members and the Implementation of Partnership and Bottom - up Approach in the LEADER Method : the Case of Łódzkie Voivodeship
Źródło
Wieś i Rolnictwo, 2011, nr 2, s. 131-145, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Społeczności lokalne, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program LEADER+, Badania socjologiczne, Lokalna Grupa Działania (LGD)
Local community, Rural Development Programme, LEADER+ Programme, Sociological research, Local Action Group
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób relacje między członkami lokalnych grup działania przekładają się na realizację zasady partnerstwa oraz oddolnego podejścia metody LEADER. Analizy dotyczyć będą takich zmiennych, jak: poziom zaufania członków LGD do reprezentantów poszczególnych z nich oraz przekonanie członków LGD o potrzebie współpracy międzysektorowej. Określone będą również zmienne, wpływające na układ tych relacji, to jest: rodzaje spotkań członków lokalnych grup działania, ich częstotliwość i wpływ na ich styczności społeczne, przekonanie członków LGD o konieczności znajomości procedur jej funkcjonowania (prawnych i finansowych), poziom partycypacji członków LGD w procesach decyzyjnych grupy oraz forma aktywności członków w pracach LGD. Wnioski sformułowano na podstawie wyników badań socjologicznych przeprowadzonych w województwie łódzkim. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to find an answer to the question how the relations between the members of local action groups influence the implementation of partnership and bottom - up approach of the LEADER method. Analyses cover such variables as: 1) the level of the LAG members’ trust in the representatives of different sectors, 2) the LAG members’ conviction of the need for multi-sectoral collaboration. Also examined are the following variables that influence the LAG members’ relationships: 1) the types and frequency of meetings held by LAGs and their influence on the members’ social contacts, 2) the LAG members’ conviction of the necessity to acquire knowledge about the procedures (legal and financial) of their groups’ operation, 3) the level of the LAG members’ participation in the groups’ decisions, 4) the form of the members’ activity within work carried out by the LAGs. The article’s conclusions have been formulated on the basis of sociological research conducted in the Łódzkie voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Błąd M., Kamiński R., 2005: Wzmacnianie kapitału społecznego polskiej wsi: doświadczenia z wdrażania programów typu LEADER. W: Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich. Red. K. Zawalińska. IRWiR PAN, Warszawa.
 2. Chevalier R, Maurel M.C., 2010: Program LEADER w krajach Europy Środkowej. "Wieś i Rolnictwo" 4: 26-41.
 3. Emerson R., 1972: A Psychological Basis for Social Exchange Theory. In: Social Theory in Progress. Ed. J. Berger, M. Zelditch, B. Anderson. Houghton, Mifflin, New York.
 4. Furmankiewicz M., Królikowska K, 2010: Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Futymski A., Kamiński R., 2008: Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 6. Goszczyński W., 2009: Program LEADER jako mechanizm kształtowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich. W: Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004-2009. Red. K. Wasielewski. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 7. Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010: LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu. "Wieś i Rolnictwo" 4: 104-119.
 8. Hanke K., Psyk-Piotrowska E., 2006: Analiza SWOT wdrażania pilotażowego programu LEADER+ na podstawie badań w dwóch gminach. "Wieś i Rolnictwo" 4: 77-89.
 9. Knieć W., 2007: Władza w LGD. W: "Kwartalnik LEADER+", FAPA, FAOW CDR, KRiR, Warszawa.
 10. Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko.
 11. Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM.
 12. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Miasto i Gmina Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz.
 13. Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin: Andrespol, Brojce, Nowosolna i Rokiciny.
 14. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice.
 15. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia.
 16. Rocznik Demograficzny 2008. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 17. Zajda K., 2010: Lokalne grupy działania jako nowa forma kapitału społecznego obszarów wiejskich województwa łódzkiego. Praca doktorska. Maszynopis. Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-1673
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu